Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 14. aug 2019 kl. 07:45

Lokaldemokratiudvalget

Lunderskov Hallen

Referat

Resumé

Lunderskov Borgerplan blev taget til efterretning af Byrådet den 30. januar 2017.

 

Borgerplanen indeholder en række ideer og ønsker for byen samt en række prioriterede projektforslag.

 

Status på Lunderskov Borgerplan pr. juni 2019 er, at nogle udviklingsprojekter er udført og enkelte er igangsat, eller ved at blive afdækket potentialer for.

 

Der er pt. disponeret over 2.525.000 kr. af de afsatte borgerplanmidler fra 2017-2019 på 2.900.000 kr.

 

Dagsordenspunktet danner grundlag for en fælles drøftelse med Lunderskov Lokalråd, som deltager i behandlingen af dagsordenspunktet på mødet. På baggrund af drøftelserne igangsættes en proces med opsamling af Lunderskov Lokalråds ønsker til prioritering af de afsatte borgerplanmidler i perioden 2019-2022.

Tilføjelse til resumé

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at status på Lunderskov Borgerplan tages til efterretning,

 

at den fremtidige strategi for Borgerplanen og anvendelse af de afsatte borgerplanmidler drøftes.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Lunderskov Lokalråd deltager i fremlæggelsen af dagsordenspunktet og den efterfølgende fælles drøftelse.

 

Baggrund

Lunderskov Borgerplan blev godkendt af Byrådet den 30. januar 2017. Borgerplanen indeholder en lang række borgerønsker for Lunderskov, og en oversigt over de væsentligste byudviklingsprojekter. Der er i Borgerplanen foreslået 15 byudviklingsprojekter.

 

Ud af de 15 byudviklingsprojekter, er 5 stiprojekter. Stiønskerne fra Borgerplanen er samlet i et notat ”Stiprojekter, Lunderskov” fra november 2018 med prioritering af Lunderskov Lokalråd. De øvrige projekter fordeler sig på trafiksikkerhedsprojekter, forskønnelse af Storegade m.v., multicenter og afdækning af potentialerne for eksisterende markante byggerier.

 

Kortoversigt over byudviklingsprojekter – numrene refererer til de byudviklingsprojekter, som er nævnt nedenfor:

 

 Borgerplanens 15 byudviklingsprojekter er følgende: 

 1. Opprioritering af boligbyggeriet nord for Dollerup Sø.
  • Status: Boligbyggeriet nord for Dollerup Sø er lokalplanlagt og byggemodning er i fuld gang. Flere af grundene er pt. solgt.
 2. Sti rundt om Dollerup Sø.
  • Status: Lunderskov Lokalråd har i 2018 prioriteret sti rundt om ”Koralsøen” ved Koralvænget, samt sti ned til Dollerup Sø, frem for den første prioriterede sti rundt om Dollerup Sø, som ikke kunne realiseres. Se (2a) Sti rundt om ”Koralsøen” og ned mod Dollerup Sø. Den endelig færdiggørelse forventes i efteråret 2019.
 3. Sikker krydsning på tværs af Sortebjergvej:
  • Status: Ombygning af T-kryds ved Højvang og Sortebjergvej er etableret i 2018. Projektet blev ikke finansieret af borgerplansmidler, men af Vej og Park med tilskud fra centerbypuljen.
 4. Multicenter
  • Status: Lunderskov Lokalråd er ved at udvikle projektet og finde finansiering. Lokaldemokratiudvalget godkendte bevilling om borgerplanmidler den 17. juni 2019.
 5. Forskønnelse af Storegade og Torvet
  • Status: Projektet er igangsat i samarbejde med BlueKolding. Lokaldemokratiudvalget godkendte bevilling om borgerplanmidler i maj 2019.
 6. Afdækning af potentialerne for Drabæk Mølle
  • Status: Afdækning af Drabæk Mølles potentiale er i gang (ny ejer).
 7. Afdækning af potentialerne for hotellet
  • Status: Ingen afklaring af hotellets potentialer, men der har tidligere været overvejet boliger.
 8. Afdækning af potentialerne for stationen
  • Status: Kulturstyrelsen og DSB Ejendomme er i proces vedrørende afklaring af fredningens karakter, derfor er der pt. ingen afklaring af stationens potentialer.
 9. LM Glasfiber området omdannes til boliger og eventuelt byerhverv
  • Status: Ikke igangsat projekt.
 10. Sammenhængende naturområde fra Dollerup mose til Dollerup Sø
  • Status: Projekt Vild med Vilje ved Sortebjerg er etableret i 2018 med afgræsning og anlæg af nye stier.
 11. Sti gennem Dollerup mose langs åen
  • Status: Ikke igangsat projekt. Lav prioritet jf. Lunderskov Lokalråd 2018
 12. Stil langs banen og åen til Kolding
  • Status: Ikke igangsat projekt. Lav prioritet jf. Lunderskov Lokalråd 2018.
 13. Sti gennem Dollerup mose mellem Dollerup og skole- og halområdet
  • Status: Ikke igangsat projekt.
 14. Gennemkørende og tung trafik på Sortebjergvej skal fjernes
  • Status: Ikke igangsat projekt, men ombygning af T-kryds fra 2018 kan have indflydelse på udviklingsprojekt 14.
 15. Ændring af parkering og sti ved Dollerup gård
  • Status: Ikke igangsat projekt.

 

Borgerplanmidler

I Lunderskov Borgerplan er der peget på 15 centrale byudviklingsprojekter, som skal medvirke til at udvikle og forskønne Lunderskov. I forbindelse med vedtagelsen af Lunderskov Borgerplan blev der fra 2017 afsat 1.000.000 kr. pr. år til udmøntning af projekter. I forbindelse med budget 2019 blev beløbet reduceret til 900.000 kr. pr. år fra 2019. 

 

Til realisering af borgerplanen har der i 2019 været (akkumuleret) afsat 2.900.000 kr. Af disse midler er disponeret 650.000 kr. til stiprojekt ved Koralvænget og 900.000 kr. til forskønnelse af Storegade, og 975.000 kr. til frigivelse til Multicenter.

 

På baggrund af drøftelserne af dagsordenspunktet igangsættes en proces med opsamling af Lunderskov Lokalråd’s ønsker til prioritering af de afsatte borgerplanmidler i perioden 2019-2022.


Resumé

På baggrund af et ønske fra udvalget, drøftet på mødet den 6. marts 2019, kommer Kolding Kommunes fundraising-koordinator, Mette Kuntz Jensen, og holder et kort oplæg om fundraising-enhedens arbejde.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra udvalget, drøftet på mødet den 6. marts 2019, kommer Kolding Kommunes fundraising-koordinator, Mette Kuntz Jensen, og holder et kort oplæg om fundraising-enhedens arbejde.

 

På udvalgsmødet den 6. marts 2019 drøftede udvalget landsbyernes udfordringer. I den sammenhæng bevægede snakken sig ind på spørgsmål omkring fundraising, i relation til de mange gode ideer, som blandt andet landsbyerne arbejder med.

 

Drøftelserne gav anledning til spørgsmål i forhold til Kolding Kommunes fundraising-enhed, og hvilke muligheder, der er for at få hjælp herfra.

 

Der er derfor rettet henvendelse til fundraising-koordinator, Mette Kuntz Jensen, som har indvilget i at komme og fortælle om enhedens arbejde og hvordan de kan understøtte de mange gode projekter. Mette vil holde et oplæg på ca. 20 min, hvorefter der er afsat ca. 10 min til spørgsmål/dialog. Mettes oplæg vil blandt andet komme omkring:

 

-          Hvad tilbyder fundraising-enheden i Kolding Kommune?

-          Hvad er jeres behov? Hvor kan vi hjælpe?

-          Forslag til samarbejde i forbindelse med fordeling af f.eks. Bydelspuljen

-          Seneste nyt fra fondsbranchen/opfordring fra fondene

 

 


Resumé

Lokaldemokratiudvalget havde ved mødet 8. maj 2019 en drøftelse af to konkrete forslag fra forvaltningen til at styrke borgerinddragelsen i politikudviklingen.

 

Der forelægges nu et konkret forslag om at gennemføre forslaget om fællesspisning under navnet Mad & Meninger i samarbejde med Volkerts Fylke 1. oktober 2019.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forslaget vedrørende fællesspisning (Mad & Meninger) på Volkerts Fylke den 1. oktober godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at tilrettelægge et tilsvarende arrangement på Vamdrup Hotel i løbet af november 2019

 

at de 2 arrangementer evalueres efterfølgende.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På lokaldemokratiudvalgets møde 30. januar 2019 drøftede udvalget på baggrund af et forslag fra formanden, hvordan der kan gennemføres en særlig indsats for at sikre borgerinddragelse i politikudviklingen og i udviklingen af kommunen i det hele taget.

 

Forslaget indeholdt følgende hovedpunkter:

 

 • At der i højere grad sikres inddragelse af borgerideer og borgerressourcer i den direkte politikudvikling.

 

 • At der findes en alternativ måde at fremme borgerforslag i Byrådsarbejdet – eventuelt via etablering af en borgerdrevet idebank

 

Lokaldemokratiudvalget havde ved mødet 8. maj 2019 en drøftelse af to konkrete forslag fra forvaltningen til at styrke borgerinddragelsen i politikudviklingen – og fremsatte desuden yderligere et par ideer, som der arbejdes videre med.

 

Der forelægges nu et konkret forslag om at gennemføre forslaget om fællesspisning under navnet Mad & Meninger i samarbejde med Volkerts Fylke 1. oktober 2019.

 

Forvaltningen har siden Lokaldemokratiudvalgets møde 8. maj 2019 været i dialog med Volkerts Fylke om et samarbejde om et konkret fællesspisningsarrangement: Mad & Meninger.

 

Arrangementet tager afsæt i udvalgets opgave med at afprøve forskellige muligheder for at styrke borgerinddragelsen i politikudviklingen og bygger på i interessen for at spise sammen.

 

Volkerts Fylke har i forvejen månedsarrangementet ’Kolding spiser sammen’, hvor billetprisen er kr. 80,- /voksen.

 

Der er nu skabt mulighed for at gennemføre et konkret fællesspisningsarrangement i samarbejde med Volkerts Fylke den 1. oktober kl 18-20. Arrangementet gennemføres med samme koncept som ”Kolding spiser sammen”, men med deltagelse af medlemmerne Byrådet. Der vil blive arbejdet med bordplaner, så det sikres, at byrådspolitikerne bliver spredt rundt ved de forskellige borde og eventuelt får mulighed for at rokere rundt i løbet af aftenen.

 

Arrangementet tænkes som hele Byrådets, hvor det er politikdrøftelser hen over bordet mellem borgere og politikere, der er formålet. Der vil blive udarbejdet let tilgængeligt materiale, som kan bruge til kort at nedfælde ideer og input, som kan bringes med videre i det politiske arbejde og politikudviklingen. Borgmesteren vil være vært for arrangementet.

 

Lokaldemokratiudvalget kan drøfte, hvorvidt der ønskes et særligt emne for drøftelserne - ex. ’Hvad fylder i din verden som børnefamilie’, ’Hvad fylder i din verden som pårørende’, ’Hvordan oplever du som tilflytter vores kommune?’ – eller om ordet skal være mere frit så det er hvad deltagerne har på hjerte der præger samtalerne. Forvaltningen hælder til at anbefale, at temaet er åbent på de første 2 prøve-arrangementer.

 

Tilmelding og økonomi

Det er aftalt, at tilmelding, betaling og økonomi foregår helt som ”Kolding spiser sammen”, dvs. i regi af Volkerts Fylke og til en pris på 80,- kr. pr deltager. Byrådet vil efterfølgende være vært ved en kop kaffe m/kage/dessert til deltagerne.

 

Der er et loft på max. 300 deltagere.

 

Ressourcer og facilitering
Det er samtalen, der er i fokus, så der planlægges ikke en egentlig proces med opsamling i plenum eller lign. Forvaltningen vil dog udarbejde et sæt materiale til alle bordene, som gør det let at nedfælde ideer og input. Grundlæggende er der lagt op til, at politikerne selv skal tage indtrykkene med sig og inddrage dem i den konkrete politikudvikling – men der vil blive foretage en opsamling af ideerne, så alle får kendskab til disse og med henblik på en evaluering af arrangementet.

 

2. fællesspisningsarrangement

Det foreslås, at der udover arrangementet i Volkerts Fylke afprøves et fællesspisningsarrangement i en af kommunens centerbyer. Forvaltningen er i dialog med Vamdrup Hotel om afviklingen af et tilsvarende fællesspisnings-arrangement i Vamdrup i løbet af november på samme vilkår som arrangementet i Volkerts Fylke.

 

Evaluering

Der lægges op til, at der efter afviklingen af de 2 fællesspisningsarrangementer bliver foretaget en evaluering af arrangementerne med henblik på at tage stilling til, om arrangementerne skal fortsætte – og i givet fald med hvilken frekvens, geografisk placering mv.


Resumé

SF foreslår, at det synliggøres, hvor Lokaldemokratiudvalget økonomisk via puljearbejdet har været med til at understøtte udviklingen i landsbyer, centerbyer og i Koldings bydele.

 

Konkret foreslår SF, at der laves en plade i messing eller andet ædelmetal, som kan fremtræde synligt, så folk, der besøger faciliteterne, kan se, at projektet er blevet til i tæt samarbejde/samskabelse mellem kommunen og borgerne.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Lokaldemokratiudvalget drøfter det af SF fremsatte forslag.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Dagsordenspunktet blev drøftet, og det blev besluttet, af forvaltningen sender forslaget i høring hos lokalrådene i landsbyer og centerbyer, således at det kan drøftes i fællesskab på møderne i hhv. Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) og Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC) på møderne den 28. november 2019.

Sagsfremstilling

SF foreslår, at det synliggøres, hvor Lokaldemokratiudvalget økonomisk via puljearbejdet har været med til at understøtte udviklingen i landsbyer, centerbyer og Koldings bydele.

 

Konkret foreslår SF, at der laves en plade i messing eller andet ædelmetal, som kan fremtræde synligt, så folk der besøger faciliteterne, kan se at projektet er blevet til i tæt samarbejde/samskabelse mellem kommunen og borgerne.

 

Forvaltningens bemærkninger

De projekter, som anlægges med støtte fra Centerby-, Landsby- og Bydelspuljen har meget forskellig karakter. I nogle tilfælde bygges nye faste konstruktioner, som man eventuelt vil kunne montere et skilt på. I andre tilfælde er der tale om f.eks. beplantning, blomsterbede, stiforløb, vedligehold af bygninger og forsamlingshuse, tekniske installationer eller bygningsinventar, hvor det ikke er helt ligetil at montere en synlig og meningsfuld skiltning. Der kan derudover være situationer, hvor en skiltning vil kræve opsætning af f.eks. en pæl, for at have noget at montere skiltningen på. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer på denne baggrund, at en eventuel skiltning bør besluttes fra gang til gang, afhængigt af de støttede projekters karakter.

 

Forvaltningen anbefaler, at teksten på skiltene formuleres på en måde, så den ikke risikerer at skulle ændres de næste f.eks. 10-15 år. Dette kan tale for at skrive Kolding Kommune og navnet på det lokalråd, som har deltaget i projektet.

 

En øget synliggørelse af, hvordan projekterne er blevet realiseret i et samarbejde mellem de frivillige og kommunen, understøtter Lokaldemokratiudvalgets fokusområde ”Fortælling og påskønnelse”.

 

Forvaltningen foreslår, at eventuel indkøb af skilte og pæle samt montering af disse finansieres via Centerby-, Landsby- og Bydelspuljen. Dette kan enten gøres ved at forhåndsdisponere f.eks. 5.000 kr. fra hver pulje til skiltning og montering, eller ved at medregne udgifter til skiltning og montering i de konkrete projekter i forbindelse med den årlige tildeling af puljemidler.

 

Forvaltningen har undersøgt priser på skilte og pæle og montering. Et metalskilt 10x15 cm med tryk, som vist på billedet herunder, koster ca. 75 kr. ekskl. moms pr. stk. Et messingskilt 10x15 cm med indgravering koster ca. 350 kr. ekskl. moms pr. stk. Andre skiltetyper vil antageligt ligge i samme prisinterval.

 

 

Eksempel på metalskilt 10x15 cm med tekst, som bruges i f.eks. flere naturparker.

 

De steder, hvor det ikke er muligt at skrue skiltet fast på anlægget et godt og synligt sted, vil det kræve opsætning af f.eks. en pictogrampæl (højde over terræn 135 cm og nedgraves 90 cm).

 

I Kolding Kommune anvendes typisk Naturstyrelsens ubehandlede egepæle 12,5x12,5 cm., som pt. koster 429 kr./stk. Der må derudover forventes omkostninger på ca. 500 kr. til nedgravning og montering.

 

Eksempel på pæle, som f.eks. bruges i flere af Kolding Kommunes naturområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at der efter drøftelsen af forslaget i Lokaldemokratiudvalget tages kontakt til Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) og Kolding Kommunes Centerbysamarbejde (KKC) for at få deres input til forslaget.


Resumé

Bevillingskontrol pr. 30. juni 2019 for Lokaldemokratipolitik.

 

Bevillingskontrollen indeholder ingen bevillingsmæssige ændringer.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingskontrollen pr. 30. juni 2019 indstilles til byrådets tiltrædelse.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der gennemføres bevillingskontrol pr. 30. juni 2019.

 

Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.

 

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer ved denne bevillingskontrol.


Resumé

Ultimo juli 2019 er forventningerne til Lokaldemokratiudvalgets politikområder, serviceudgifter for 2019, følgende:

 

Regnskabet forventes at være lig med det korrigerede budget.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Lokaldemokratiudvalgets politikområder forventes at være lig med budgettet.

 

Regnskabet pr. 31. juli 2019 ser således ud:

I kr.

Korrigeret budget

Forbrug

I %

Bydelspuljen

                     509.000

          50.000

10

Landsbypuljen

                 2.768.000

       601.128

22

Centerbypuljen

                     582.000

       170.747

29

Landsbykoordinator, forsøg på Stenderuphalvøen

                     175.000

       175.000

100

Planer for landsbyfællesskaber

                     523.000

       242.981

46

I alt

                 4.557.000

    1.239.856

27

 


Resumé

Budgetbidraget for Lokaldemokratipolitik svarer til vedtagne budgetramme for perioden 2020 - 2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020. Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2019. Rammerne er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, men revideres løbende.

 

Bevillingsrammen for Lokaldemokratipolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.): 

 

2020

2021

2022

2023

Bevillingsramme

3.626

3.626

3.626

3.626

Budgetbidrag

3.626

3.626

3.626

3.626

Difference

0

0

0

0

 

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Lokaldemokratipolitik.

 


Resumé

Der er for Lokaldemokratipolitik udarbejdet ændringsforslag, som er listet op nedenfor

 

-         Puljemidler til Landsbyer, centerbyer og lokalråd

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at ændringsforslaget medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægningen 2020-2023.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslaget for Lokaldemokratipolitik.

 

Ændringsforslaget er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder, der er besluttet af Lokaldemokratiudvalget.

 

(Beløb i 1.000 kr.)

Forslagsnr.

 Tekst

 Drift/Anlæg

2020

2021

2022

2023

LD-S-02

Puljemidler

Drift

250

250

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

 

250

250

250

250

 

Anlæg i alt

 

 

 

 

 

 

Samlet sum

 

250

250

250

250

 

Kort beskrivelse af ændringsforslaget:

  

LD-S-02

Udvidelse af puljerne til landsbyer, centerbyer og lokaleråd.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Lokaldemokratiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

·         Ingen.


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 14-08-2019

Godkendt.