Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 14. apr 2020 kl. 09:00

Kulturudvalget

Skype-møde

Referat

Resumé

Forvaltningen redegør for dilemmaer relateret til uddeling af midler puljerne på Kulturområdet i forbindelse med de restriktioner, som pandemien med COVID-19 medfører.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forvaltningen tager de beskrevne retningslinjer i brug i forbindelse med støtte fra Kulturpuljen samt Genforeningspuljen.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Kulturudvalget godkendte de beskrevne retningslinjer – dog blev det besluttet, at forvaltningen godt kan tage stilling til udskydelse af arrangementer jf. 2. dot.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de gennemgribende foranstaltninger, der gennemføres i forbindelse med COVID-19 pandemien, påvirkes en lang række aktiviteter, der er støttet via Kulturpuljen samt Genforeningspuljen.

 

Forvaltningen får i disse dage en del henvendelser fra kulturaktører i den anledning. Nogen er nødt til at aflyse arrangementer, men har allerede haft udgifter til f.eks. booking af kunstnere, andre er i tvivl, om de skal indstille planlægningen, udskyde eller gøre noget helt andet i stedet for det planlagte. For en række arrangementer, der allerede har fået tilsagn om mindre tilskud/underskudsgarantier og stod med akutte udfordringer, har forvaltningen allerede truffet afgørelse i tråd med nedenstående foreslåede retningslinjer.

 

Forude venter dog flere – og også større – arrangementer, der potentielt må aflyses, ændres eller rykkes. For eksempel har forvaltningen været i dialog med arrangørerne af træskulptur-festivalen Art Jam, der planlægger at skubbe deres festival til 2021. Forvaltningen har endnu ikke truffet en afgørelse i denne konkrete sag, men afventer generelle retningslinjer fra udvalget.

 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter, hvordan henvendelserne fra aktører, der allerede er tildelt støtte, men nu står med udfordringer relateret til Covid-19, skal håndteres. Normalt ville det være sådan, at det ikke var muligt at få støtte, såfremt et arrangement ikke gennemføres – og man kan ikke få støtte til et arrangement, og så anvende midlerne til et andet i stedet.

 

Set i lyset af situationen med COVID-19 foreslår forvaltningen dog følgende retningslinjer for håndtering af de henvendelser fra kulturaktører, som kommer ind i perioden frem til næste kvartalsuddeling på udvalgsmødet i juni 2020:

 

-         Forvaltningen kan give tilsagn om fortsat at anvende Kvik-puljemidler til et arrangement, hvis det udskydes til et senere tidspunkt.

-         Anvendelse af puljemidler fra Kulturpuljen på mere end 15.000 kr. til et arrangement, der udskydes, skal forelægges Kulturudvalget.

-         Forvaltningen kan give tilsagn om at anvende tildelte puljemidler til relevante udgifter, der allerede er brugt i forbindelse med arrangementer, der må aflyses.

-         Efter en nærmere dialog med forvaltningen kan tildelte puljemidler fra Kvik-puljen anvendes til andet formål end det ansøgte på et senere, men aftalt, tidspunkt.

-         Efter en nærmere dialog med forvaltningen kan tildelte midler fra Genforeningspuljen anvendes til et andet formål end det ansøgte på et senere, men aftalt tidspunkt – ligesom arrangementer kan udskydes.

-         Anvendelse af puljemidler fra Kulturpuljen på mere end 15.000 kr. til et andet formål, skal forelægges Kulturudvalget.

-         Underskudsgaranti kan anvendes, når underskud skyldes foranstaltninger afledt af Covid-19 – også ved udgifter i forbindelse med arrangementer, der må aflyses.


Resumé

Gruppeformændene for alle partier har drøftet, at der set i lyset af Corona-situationen kan ske ændringer i tildelinger og frister fra alle puljer. Forvaltningen fremlægger i den forbindelse oplæg til proces for Kulturpuljen frem til udvalget møde i juni 2020.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget beslutter, hvorvidt uddelinger fra Kvikpuljen midlertidigt skal sættes i bero,

 

at såfremt ansøgninger til puljen sættes i bero gøres det gældende foreløbigt frem til udvalgets møde i juni 2020.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Kulturudvalget besluttede at sætte kvikpuljen midlertidigt i bero indtil foreløbigt junimødet.

Sagsfremstilling

Håndteringen af de kommunale puljer i perioden med Covid-19 er blevet drøftet politisk mellem gruppeformændene og har medført en melding om, at der kan ske ændringer i tildelinger og frister fra puljerne. 

 

Hvad angår de udmøntninger fra Kvartals-puljen, som udvalget besluttede på marts mødet, er der sendt tilsagnsbreve.

 

I forhold til Kvik-puljen, som forvaltningen normalt træffer afgørelser om, er denne sat midlertidigt i bero med baggrund i de politiske drøftelser. Normalt ville forvaltningen løbende vurdere disse ansøgninger og give tilsagn/afslag inden for 14 dage fra modtagelse af ansøgningerne. Siden udvalgets møde i marts 2020 har forvaltningen modtaget 3 ansøgninger. Ansøgerne er alle orienterede om, at der er forlænget svarfrist på grund af situationen med Covid-19.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt, der fortsat skal uddeles midler fra Kvikpuljen løbende eller om Kvikpuljen midlertidigt skal sættes i bero. Såfremt puljen sættes i bero, foreslår forvaltningen, at der sættes en foreløbig slutdato på, således at potentielle ansøgere kan tage højde for dette i deres planlægning af kulturaktiviteter. En mulig dato kunne være 9. juni 2020, hvor udvalget har møde. Her bliver ansøgninger fra Kvartalspuljen med frist 1. maj 2020 også forelagt udvalget.


Resumé

Forvaltningen fremlægger udkast til retningslinjer for en pulje målrettet ”Kulturnætter” i centerbyerne.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender rammerne for pulje til ”Kulturnætter” i centerbyerne.

 

at udvalget beslutter, at reservere 40.000 kr. årligt fra Kulturpuljen til formålet.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Kulturudvalget godkendte rammerne for puljen til ”kulturnætter” i centerbyerne og reserverede 40.000 kr. af kulturpuljen til formålet.

Sagsfremstilling

På Kulturudvalgets møde 10. marts 2020 besluttede udvalget at:

”forvaltningen udarbejder et udkast til rammer for en pulje særligt målrettet ”Kulturnætter” i centerbyerne”.

 

Centerbyerne i Kolding udgøres af Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. I Vamdrup er der en mangeårig tradition for at afholde Crazy Hours – en stor byfest organiseret af Handelsforeningen - ligesom der i Christiansfeld i mange år har været afholdt Vinfestival hvert år. Denne er organiseret af Forum Christiansfeld. Begge kan siges at være centerbyernes årlige ”Kulturnat” på lige fod med Kulturnatten i Kolding.

 

Kulturudvalget ønsker at understøtte disse traditioner i centerbyerne, der indtil nu begge årligt har fået støtte fra Kulturpuljen. Crazy Hours har årligt fået 30.000 kr. i tilskud fra Kulturpuljen, mens Vinfestivalen har fået 10.000 kr. i tilskud fra puljen om året.

 

De nye retningslinjer for Kulturpuljen vil ramme begge arrangementer, da der højst gives støtte til det samme arrangement 3 år i træk, og støtten samtidig kan forventes at blive nedtrappet over tid. På den baggrund fremlægger forvaltningen følgende udkast til rammer for en pulje særligt målrettet centerbyerne.

 

-         Der afsættes 40.000 kr. årligt til ”Kulturnætter” i centerbyerne. Midlerne fordeles med op til 10.000 kr. til Christiansfeld Vinfestival og op til 30.000 kr. til Crazy Hours.

-         Arrangørerne skal søge på lige fod med øvrige ansøgere til Kulturpuljen.

 

-         Midlerne tildeles til kulturelt indhold som en del af Kulturnætterne. Det kan f.eks. være musik, teater eller kunst.

-         Der vil ikke være krav om tilbagebetaling af en del af det støttede beløb, såfremt arrangementerne giver overskud. Midlerne skal dog anvendes til det beskrevne kulturelle formål.

 

Forvaltningen foreslår, at midlerne til centerby-kulturnætter indeholdes som en del af de eksisterende midler i Kulturpuljen. Centerbyerne vil således søge støtte enten ved kvartalsfristen 1. februar eller 1. maj det år som eventen afholdes.

 

Såfremt lokale initiativtagere i Lunderskov ønsker at etablere en ”Kulturnat” foreslår forvaltningen, at ansøgningen drøftes politisk således, at der eventuelt kan reserveres yderligere 10.000 kr. af Kulturpuljen til centerbyerne.

 

Såfremt retningslinjerne vedtages, har Kulturudvalget besluttet følgende årlige faste disponeringer fra Kulturpuljen:

 

Kolding Teaterforening: Underskudsgaranti på 140.000 kr. årligt.

Klassisk Christiansfeld: Underskudsgaranti på 20.000 kr. årligt.

Jazzklub Kolding: Underskudsgaranti på 20.000 kr. årligt.

Børnebio i Nicolai: Tilskud på 40.000 kr. årligt.

Ungepuljen: Tilskud på 125.000 kr. årligt.

 

I alt 345.000 kr.

 

Kulturpuljen er i alt på 878.000 kr. årligt. Af disse vil de 345.000 kr. altså være foruddisponeret, så der årligt vil være 533.000 kr. til udmøntning.


Resumé

De 4 kulturpriser uddeles på Kulturnatten, da Kulturevent aflyses på grund af Covid-19. I sagen beskrives kort koncept for pris-uddelingen.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender konceptet for prisuddelingen.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

En nærmere stillingtagen blev udsat til augustmødet.

Sagsfremstilling

Den 21. april 2020 skulle årets 4 kulturpriser i Kolding Kommune have været uddelt ved årets Kulturevent på Godset. På grund af situationen med Covid-19 er pris-festen aflyst.

 

Efter ønske fra Kulturudvalget uddeles de 4 kulturpriser i stedet på Kulturnatten 21. august 2020 – formentlig i Biblioteksparken/ Urban Park, såfremt denne etableres i en reduceret version i festugen i 2020.

 

Allerede på udvalgets aprilmøde udvælges prismodtagerne. Forvaltningen foreslår dog, at de nominerede først offentliggøres ca. 3 uger inden Kulturnatten for at skabe størst mulig opmærksomhed om nomineringerne. Samtidig kan der sættes gang i en sms-afstemning om modtageren af publikumsprisen Årets Ildsjæl, der kan køre frem til dagen inden selve prisuddelingen.

 

Forvaltningen foreslår, at prisuddelingen finder sted fra en scene i Biblioteksparken. De nominerede til hver pris kan præsenteres af medlemmer fra Kulturudvalget, der også kårer vinderen af hver af de 4 priser. Der sigtes efter en kort event, med stående publikum/deltagere, og hvor alle er velkomne til at deltage som publikum.

Efter prisuddelingen tages et fælles gruppefoto. Alle nominerede og prismodtagere får afsluttende serveret et glas vin til en fælles skål.

 

På og ved scenen kan der før/efter uddelingen være musik eller teater, således at prisuddelingen ikke står som den eneste aktivitet i parken på aftenen. Det foreslås, at prisuddelingen foregår kl. 17.30. Det er før Kulturnatten bliver tætpakket med folk, men vel efter at festen er skudt godt i gang.


Resumé

Forvaltningen fremlægger ny forpagtningskontrakt inklusiv samarbejdsaftale med Film6000 til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at forpagtningskontrakten med tilhørende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Film6000 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-01-2020

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at forpagtningskontrakten gøres midlertidig frem til 31. januar 2021, og at der i perioden frem til udgangen af 2021 gives et fælles opdrag til forvaltningen og Film6000 om at revurdere modellen for afregning af forpagtningsafgift mv. og herunder indarbejde incitamentselementer i kontrakten gældende fra 2022 og fremefter.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Kulturudvalgets forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 28-01-2020

Sagen sendes retur til Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Sagen blev udsat til det igen er muligt at holde et fysisk møde i Kulturudvalget.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Forvaltningen og Film6000 har været i dialog om den nuværende forpagtningskontrakt og muligheden for at udvide denne med en mere fleksibel samarbejdsaftale, som revideres hvert 4. år, og bruges i den løbende dialog og evaluering af samarbejdet i Nicolai-komplekset.

 

Der har derudover været enighed om, at en række forhold i den nuværende forpagtningskontrakt har været uhensigtsmæssige for både Film6000 og de øvrige aktører i Nicolai-komplekset.

 

Forvaltningen og Film6000 har på den baggrund forhandlet en ny forpagtningsaftale, samt en samarbejdsaftale, der indgår som bilag til forpagtningsaftalen.

 

De væsentligste ændringer i forpagtningsaftalen er følgende:

 • En klarere opdeling af lokalerne, så Film6000 fremover råder over en del af de tidligere såkaldte fællesarealer.
 • En ophævelse af forbuddet mod private arrangementer i cafeen.
 • En konkretisering af, at Film6000 betaler forpagtningsafgift, når egenkapitalen overstiger 500.000 kr.  

 

I forbindelse med opdelingen af lokalerne foreslår parterne, at inventaret i de tidligere fælleslokaler overdrages til Film6000, så det fremover er foreningen, der står for vedligehold og udskiftning af dette. Det drejer sig konkret om inventar som stole, skærme, afspillerudstyr, fast belysning og kontormøbler.

 

Samarbejdsaftalen vil fremover være et bilag til forpagtningskontrakten, så det mere fleksibelt vil være muligt at revidere denne hvert 4. år uden at skulle ændre på forpagtningsaftalen.

Aftalen er et resultat af dialogen mellem Film6000 og forvaltningen, og det fremgår, at Kulturudvalget i januar 2019 har godkendt strategien ”Sammen om Kulturen” for Nicolai Kultur og anser det for afgørende, at alle faste aktører i komplekset bakker op om grundfortælling og fælles strategi.

 

Kulturudvalget anser Nicolai Biograf og Cafe som en væsentlig del af Nicolai- komplekset. I særlig grad ser Kulturudvalget, at Nicolai Biograf og Cafe har mulighed for at bidrage til at realisere og understøtte ”Sammen om Kulturen” og de Kulturpolitiske Fokusområder ”Kulturen som løftestang”, ”Mere Unge-kultur” og ”Borgeren som medskaber”.

 

Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt på et fælles møde med Film6000s formand og daglige leder, lederen af Nicolai Kultur samt Kolding Kommunes kulturchef.


Resumé

Forvaltningen forelægger nærmere redegørelse for omfang og pris på renovering af mindesten for Iver Staal på Gl. Allervej, Christiansfeld.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Forvaltningen undersøger muligheden for at flytte mindesmærket til Skamlingsbanken – herunder hvad det vil koste og om der kan findes finansiering til dette.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelagde på udvalgsmøde den 10. marts 2020 status på Bevarings- og vedligeholdelsesplan for skulpturer i Kolding kommune. Udvalget bad i den forbindelse forvaltningen om en nærmere redegørelse for omfang og pris på renovering af mindestenen for Iver Staal på Gl. Allervej, Christiansfeld.

 

Mindestenen

I 1938 rejstes ved Christiansfeld på initiativ af Historisk Samfund samt beboerne i området et mindesmærke over mølleejer Hans Iver Staal (1796-1861), Tørning Mølle, Sønder Tyrstrup. Mindestenen rejstes fordi Staal i 1842 sammen med Laurids Skau havde stået i spidsen for købet af Skamlingsbanken. Inskriptionen på stenen lyder: "Mølleejer Hans Iver Staal Virkede her fra 1830 til 1861, Folket vaagner op af dvale, Hist lød dansk I stændersale, Slesvigs løver Ryster manken, Staal han gav os Skamlingsbanken, Hist.samf. 1938."

G:\BF Kultur og Event - Administration\BKK\Arkiv\Aakjær\Kunst, skulpturer og mindesmærker\Endnu ikke arkiverede billeder H360\Mindesten for Iver Staal og købet af Skamlingsbanken.jpg

Renovering

Forvaltningen har indhentet vurdering af omfanget samt tilbud fra en murer angående mindestenen og vurderingen er, at markstenenes opbygningen er så revnet (se billeder), at der er tale om, at der skal laves et nyt fundament og markstenene sættes om. Dette er nogenlunde samme udbedring, som der blev foretaget ved mindestenen for Oberst Læssøe.

 

Dette arbejde vurderes til at koste mellem 100.000 kr. og 125.000 kr. Ydermere er der flere søjler, som står skævt, hvilket vurderes at koste mellem 25.000 kr. og 35.000 kr. at udbedre.

 

C:\Users\yktimp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EDZ5XZ3L\20181210_131205.jpg                                                                                                                                             C:\Users\yktimp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EDZ5XZ3L\20181210_131222.jpg

 

Forvaltningen kan oplyse, at der er kommet et forslag fra Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, støttet af Skamlingsbankeselskabet, om at flytte mindestenen, gerne uden sokkel, til en placering på Højskamling.

 

Forvaltningen er i dialog med de relevante parter for at undersøge nærmere, om dette er en mulighed som alle kan tilslutte sig, og som er mulig at realisere økonomisk, praktisk m.v. Såfremt en flytning realiseres, vil det give en større synlighed om mindestenen og skabe en direkte kobling til fortællingen om og på Skamlingsbanken. Hans Iver Staal har, som en af hovedkræfterne bag etableringen af Skamlingsbankeselskabet, også sit navn præget på selve Skamlingsbankestøtten.


Resumé

Kongeåmuseet fremsender årsrapport for 2019 for Kongeåmuseet, Foreningen Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Arkiv.

 

Årsrapporten udviser et overskud på 64.745,65 kr. Egenkapitalen ultimo 2019 er på 615.451,81 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten for 2019 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Kongeåmuseet har indgået samarbejdsaftale med Kolding Kommune gældende for 1. januar 2018-31. december 2019. Aftalen er fornyet gældende fra 1. januar 2020-31. december 2023.

 

I henhold til samarbejdsaftalen fremsender Kongeåmuseet evaluering af handlings- og aktivitetsplanen. Museet har i forhold til de Kulturpolitiske Fokusområder arbejdet med ”Kultur som løftestang”, ”Borgeren som medskaber” og ” Mødesteder og midlertidighed”. Museet udbyder i årsberetningen.

 

Museet er tæt forbundet med Foreningen Kongeåmuseet og Lokalhistorisk arkiv, og deres økonomi hænger sammen. Samlet var der et driftsoverskud på 64.745,65 kr. i 2019, og egenkapitalen er på 615.451,81 kr. ultimo 2019.

 

Kongeåmuseet har fået et tilskud på 150.167 kr. og Lokalhistorisk Arkiv på 30.166,65 kr. fra Kolding Kommune. Dertil er kommet et engangstilskud på 50.000 kr. i forbindelse med genforeningen.

 

Entreindtægter udgør 6.586,75 kr.

 

Der har i alt været indtægter på 421.735,03 kr.

 

Udgifterne har samlet været på 344.581,99 kr. Den største udgift var vedrørende varme, el og vand.

 

Selve museet har udvist et overskud på 77.153,04 kr., men der er underskud på de øvrige aktiviteter, så det samlede overskud er på 64.745,65 kr.

 

Museets største sats i 2019 – og største publikumsmæssige succes – var fejringen af Dannebrogs 800 års jubilæum den 15. juni 2019. Fejringen blev skabt i et samarbejde med Danmarkssamfundet.

 

I 2019 har museet haft besøg af 286 gæster samt flere skoler og foreninger.


Resumé

Kolding Miniby fremsender årsrapport for 2019.

 

Regnskabet er revideret af den valgte revisor, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt på generalforsamling den 9. januar 2020.

 

Årsrapporten viser et overskud på 31.920 kr. Kolding Minibys egenkapital udgør 2.529.357 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at årsrapporten for 2019 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Kolding Miniby har, i følge vedtægterne, til formål at fremme opførelsen af Minibyen, at skabe økonomisk grundlag for Minibyen, at skabe udstillingsmuligheder for Minibyen samt at oprette støtteforening til gavn for Minibyen.

 

Kolding Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Kolding Miniby gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020. I aftalen forpligter Kolding Miniby sig til årligt at udarbejde en årsrapport.

 

Som det fremgår af samarbejdsaftalen, skal der være fokus på 4 Kulturpolitiske Fokusområder.

 

Årsrapporten for 2019 blev godkendt på generalforsamlingen den 9. januar 2020. Regnskabet er revideret af den valgte revisor, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten for 2019 udviser et overskud på 31.920 kr.

 

Kolding Miniby har, ved udgangen af regnskabsåret 2019, en egenkapital på 2.529.357 kr. Det kommunale tilskud var på 128.020 kr. og ellers kommer indtægterne fra salg af souvenirs, gaver, kontingenter mv.


Resumé

Danmarks-Samfundet Kolding fremsender årsrapport 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forestår,

 

at årsrapporten for 2019 godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Danmarks-Samfundet har til formål at udbrede kendskabet til Dannebrog og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

 

Foreningen har i 2019 fået støtte fra Kolding Kommune på 50.000 kr. Foreningen har samlet haft indtægter for 83.609 kr. samt udgifterne på 70.319 kr., således at regnskabet ender med et overskud på 13.290 kr. og en balance på 34.639 kr. ultimo 2019.


Resumé

Til orientering fremsendes regnskab 2019 vedrørende Kulturpolitik.

 

Driftsområdet viser netto et mindre forbrug på 1.076.794 kr. svarende til en forbrugsprocent på 98,9 %. Beløbet overføres til 2020 i forbindelse med godkendelse af kommunens regnskab for 2019.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

 

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om regnskab 2019 for Kulturpolitik tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab 2019 udviser netto samlet set et resultat på driften for Kulturpolitik en forbrugsprocent på 98,9 svarende til 1.076.794 kr.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 31. december 2019 for Kulturpolitikken.

 

Tekst

Opr. Budget

Korr. Budget

Forbrug pr 31.12.2019

Forbrugs-procent

Note

Puljer

             1.902.000

      2.124.000

2.082.294

98,0%

1

Kulturinstitutioner

          58.639.000

    59.514.000

59.183.304

99,4%

2

Tilskud

 

 

 

 

3

     Kulturarv

          11.998.000

    11.560.000

11.558.830

100,0%

 3

     Kunst og Design

             8.324.000

      8.121.000

8.116.602

99,9%

3 

     Scenekunst

             7.570.000

      7.476.000

7.472.802

100,0%

 3

     Musik

                268.000

          840.000

840.106

100,0%

 3

     Øvrige kulturtilskud

             3.738.000

      3.739.000

3.738.597

100,0%

 3

     Event

                641.000

          641.000

528.163

82,4%

 3

Barselsudligning

                            -  

                     -  

0

0,0%

4

Fælles Kultur projekter

             1.159.000

      1.307.000

995.162

76,1%

5

Skulpturer og bygninger

2.348.000

2.283.000

2.012.346

88,1%

6

I alt

          96.587.000

    97.605.000

      96.528.206

98,9%

 

 

Noter:

 1. Kulturpuljen

Afsat

683.000 kr.

Udbetalt pr. 31.12.2019

647.094 kr.

 

35.906 kr.

 

Der er yderligere givet tilskud til blandt andet MusikKolding og 100 året for genforeningen.

 

 1. De kommunale kulturinstitutioner Stadsarkivet, Nicolai Kultur, Godset, Musikskolen, Biblioteket og Christiansfeldcentret. Der er et lille overforbrug på Christiansfeld Centret, som skyldes fratrædelse af leder. Musikskolen kommer også ud med et lille overforbrug, som forventes inddækket af driften i 2020. Resten af området balancerer med et lille overskud.
 1. Udbetaling af tilskud jf. samarbejdsaftaler.
 2. Fælles pulje som styres centralt.
 3. Udgifter i forbindelse med den øvrige drift på kulturområdet.

Resumé

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Kulturudvalgets politikområde.

 

Budgetopfølgningen indeholder blandt andet budgetflytninger mellem politikområder vedrørende Kulturskolen, Stadsarkivet, It og effektuering af besparelse på administrationsområdet.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

 

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Der gennemføres den første af 3 årlige budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen skal være udgiftsneutral, det vil sige at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.

 

Der er ved denne budgetopfølgning budgetændringer for Kulturpolitik.

 

Drift

Beskrivelse (i 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Note

IT og telefoni

Afventer

Afventer

Afventer

 

1

Effektuering af besparelse

-125

-250

-250

-250

2

1PE til Kulturskolen

409

409

409

409

3

Stadsarkivet lønkroner

150

150

150

150

4

 

Note 1:

Afventer endelig opgørelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til tilgange/afgange af IT og telefoni. Det vil blive medtaget i den samlede sag, der udarbejdes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Note 2:

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 blev der besluttet besparelser på de administrative opgaver. En del af de administrative opgaver udføres og finansieres af andre politikområder end administrationspolitik, hvorfor en del af besparelserne effektueres på disse politikområder. Beløbet overføres til By- og Udviklingsforvaltningens administrationspolitik.

 

Note 3:

Overførsel af det, der svarere til 1 PE fra Socialområdet til Kulturpolitik i forbindelse med Kunstskolen på Nordhøj, flyttes til Kunstskolen under Kulturpolitik.

 

Note 4:

Lønkroner til stadsarkivet overført fra By- og udviklingsforvaltningens administrationspolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 


Resumé

Hermed fremsendes orientering om anlægsregnskaber 2019 for igangværende på over 2 mio. kr. for Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om anlægsregnskaberne for igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr. anlægsprojekter over 2 mio. kr. tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for kommuner skal der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægges et anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende. Byrådet skal ikke godkende anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

 

Anlægsregnskaber 2019 for igangværende anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter overstiger 2 mio. kr., fremsendes til orientering.

 

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

 

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

 

 

 

 

 

 

Projektbetegnelse

 

Rådigheds-beløb 2019

Forbrug 

 2019

Total bevilling*

Totalt forbrug

Note

P.nr. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021

U

1.468

1.480

5.579

4.344

 1

I

0

0

0

0

 

P.nr. 4716 Legeparken

U

679

649

2.926

2.353

 2

 

I

-213

-213

-426

-213

 

* bevillingen er flerårig

 

Note

 1. Projektet omfatter Planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021 på ejendomme.
 2. Projektet afsluttes i 2020.

Resumé

Pr. 31. marts 2020 er forventningerne til Kulturpolitik, serviceudgifter for 2020 følgende: 

 

 • Regnskabet forventes at være 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget.
 • Der forventes overførsler fra 2019 på 1,077 mio. kr.

 

Beløbet svarer til ca. 0,5 % af det samlede budget og er således inden for den almindelige overførselsramme.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

 

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Regnskabet for Kulturpolitik, serviceudgifter forventes at være 1,077 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes en overførsel til 2020 på 1,077 mio. kr.

 

Beløbet svarer til ca. 0,5 % af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme.

 

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 31. marts 2020 for Kulturpolitikken.

Tekst

Opr. Budget

Korr. Budget

Forbrug pr.31.03.2020

Forbrugs-procent

Note

Puljer

         2.092.000

     2.302.000

1.377.479

59,8%

1

Kulturinstitutioner

       58.104.000

  59.178.000

15.016.478

25,4%

2

Tilskud

 

 

 

 

3

     Kulturarv

       11.512.000

  11.507.000

11.405.584

99,1%

 3

     Kunst og Design

         8.148.000

     8.148.000

7.969.708

97,8%

 3

     Scenekunst

         7.548.000

     7.548.000

8.842.772

117,2%

3 

     Musik

             801.000

        821.000

820.260

99,9%

 3

     Øvrige kulturtilskud

         3.891.000

     4.006.000

3.953.837

98,7%

 3

     Event

             531.000

        532.000

96.500

18,1%

 3

Barselsudligning

                        0  

   -215.000

0

0,0%

4

Fælles Kultur projekter

         1.828.000

     2.767.000

-89.593

-3,2%

5

Skulpturer og bygninger

1.782.000

2.064.000

641.202

31,1%

6

I alt

       96.237.000

  98.658.000

      50.034.227

50,7%

 

 

Noter:

 

 1. Puljer bestående af Kulturpuljen, Ungepuljen, Musik Kolding og 100 året for genforeningen i 2020.

 

 1. Drift af institutionerne under Kulturpolitikken. Biblioteket har betalt husleje for hele 2020. Musikskolen har modtaget statstilskud for 1. kvartal, MGK har modtaget refusion for 1. kvartal.

 

 1. Udbetaling af tilskud i henhold til samarbejdsaftaler. Der er modtaget refusion vedrørende Mungo Park for 1. kvartal.

 

 1. Pulje, der administreres fra Centralforvaltningen.

 

 1. Løbende projekter under Kulturpolitikken.

 

 1. Løbende drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

 • Ingen.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 14-04-2020

Godkendt.

Fraværende:

Per Bødker Andersen