Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 17. aug 2016 kl. 13:00

Seniorudvalget

Aktivitetscenter Oasen

Referat

Resumé

Der er udarbejdet nyt udvidelsesforslag vedrørende
 
- SEN-A-01 Renovering af køkkener på plejecenterområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at udvidelsesforslag SEN-A-01 tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2017. Alle udvidelsesforslag indgår i et katalog.
 
Seniorudvalget fremsendte i møde den 1. juni 2016 udvidelsesforslag vedrørende:
 
SEN-S-01 Befolkningsprognosens indvirkning
SEN-S-02 Psykiatrisk hjælper- og sygeplejeteam
 
Disse forslag kan nu stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
Seniorudvalget skal senest den 18. august 2016 fremsende teknisk budgetbidrag til Centralforvaltningen for så vidt angår ændrede forudsætninger set i forhold til primo juni fremsendte bidrag.
                                                                                   
Der er udarbejdet nye udvidelsesforslag vedrørende
 
Beløb i 1.000 kr.
Forslagsnr.
Tekst
2017
2018
2019
2020
SEN-A-01
Renovering af køkkenerne på plejecenterområdet
Anlæg
1.128
 
 
 
 
Det fremsendte forslag kan kort beskrives således:
 
Forslag nr. SEN-A-01 Renovering af køkkenerne på plejecenterområdet
Køkkenerne på Kongsbjerghjemmet, Vesterled, Bertram Knudsens Have, Teglgårdsparken, og Vesterløkke trænger til at få opgraderet den fysiske ramme, samt udskiftet nedslidt inventar.
 
Opgraderingen og udskiftningen sker med hensyntagen til hygiejniske forhold på sigt, forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til indeklima, samt generel hensyn til miljøet i forhold til at minimere forbrugsafgifter.

Beslutning Seniorudvalget den 09-08-2016

Sagen blev udsat.

Beslutning Ældrerådet den 11-08-2016

Sagen blev drøftet og udsat til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Seniorudvalget besluttede, at udvidelsesforslaget SEN-A-01 ikke fremsendes til det samlede katalog over udvidelsesforslag, idet udgiften til renovering af køkkener indarbejdes i indsatsen under  Værdighedsmidlerne ”Opdatering af pleje- og aktivitetscentre.”
 
Seniorudvalget besluttede, at pålægge forvaltningen at der udarbejdes et udvidelsesforslag om tilbygning af aktivitetscentret i Almind, som skal tilføjes det samlede katalog over udvidelsesforslag.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo juni 2016 viser et samlet forbrug på 327,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 51,9 % Seniorudvalgets korrigerede budget. Bestillerbudgetterne er under pres og følges tæt.
 
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo juni en forbrugsprocent på 67,9. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for juli måned. Udviklingen følges tæt.
 
Bevillingsstatus danner samtidig grundlag for den samlede bevillingskontrol medio 2016. Bevillingskontrollen medfører  budgetkorrektioner på i alt 1.017.000 kr. i 2016 under Seniorudvalgets politikområde.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. juni 2016 tages til efterretning
 
at bevillingskontrollen godkendes med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2016
pr. 30.06.16
pr. 30.06.16
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.802
2.214
46,1
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
2.222
1.445
65,0
 
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.674
465
27,8
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
561.565
293.735
52,3
1
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
48.659
23.853
49,0
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
7.704
3.533
45,9
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
3.001
1.627
54,2
 
Kontaktperson døvblinde
448
292
65,1
 
I alt
630.075
327.163
51,9
1
 
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Til sammenligning kan oplyses, at forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år var på 51,0.
 
Bestillerbudgetterne er under pres, bl.a. forårsaget af en øget tilgang af borgere samt en stigning i udgifterne til fast vagt på plejecentrene. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2017, men pt ses en budgetudfordring på omkring 5-6 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2016 vedrørende udgifter til lejetab opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2016
pr. 30.06.16
pr. 30.06.16
 
Ældreboliger
1.908
1.295
67,9
2
I alt
1.908
1.295
67,9
 
 
Note 2
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for juli måned. Udviklingen følges tæt. Budgettet forventes overholdt. Det skal bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.
 
Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. medio 2016. Bevillingskontrollen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde:
 
 1. Lov- og cirkulæreprogram for 2016 medfører følgende korrektion i 2016:
 
Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Kolding Kommunes andel heraf udgør i 2016 328.000 kr.
 
 1. I aftalen om finansloven for 2016 er der afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Seniorpolitik tilføres i 2016 1.328.000 kr. til:
 
· Styrkede kommunale akutfunktioner (768.000 kr.)
· Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje (560.000 kr.)
 
 1. Lavere pris- og lønudvikling fra 2015 til 2016 end indregnet i budgettet. Dette resulterer i, at Seniorpolitik reduceres med 639.000 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Seniorudvalget besluttede den 4. februar 2015, at tilsynskonceptet for plejecentrene skulle kvalificeres og udvikles og at det nye koncept skulle fremsendes til udvalgets godkendelse.
 
Tilsynsenheden har udarbejdet et nyt tilsynskoncept. De primære ændringer i forhold til det tidligere tilsynskoncept er:
 
 
Af bilag 1 fremgår det nye tilsynskoncept for plejecentrene.

Sagen behandles i

Seniorudvalg, Ældreråd (høring), Seniorudvalg

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at tilsynskoncept for plejecentrene godkendes.

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har i udviklingen af det nye tilsynskoncept haft fokus på at tilsynsenhedens vurdering skal være konkret anvendelig og tydelig for det pågældende plejecenter. Tilsynsenheden har samtidig haft fokus på, at inddrage pårørende i højere grad. (Af bilag 2 fremgår, hvordan en tilsynsrapport for et plejecenter vil blive udformet efter indførelsen af det nye tilsynskoncept).
 
Den nye tilsynsmetode vil generelt være kendetegnet ved:
 
 • At Tilsynsenheden inddrager 2-3 pårørende fra hver plejecenter, som supplement til de eksisterende interview og dialog med beboerne, lederen og medarbejderne.
 • At Tilsynsenheden hvert år fastlægger et overordnet tema til nærmere vurdering, f.eks måltider, rengøring eller personlig pleje.
 • At Tilsynsenheden har udbygget den anvendte spørgeguide.
 • At Tilsynsenheden foretager observationer ud fra en fastlagt observationsguide.
 • At Tilsynsenheden laver en samlet vurdering af det enkelte plejecenter, samt en vurdering af en række forskellige forhold, herunder ’trivsel’, ’boligforhold’, ’forplejning’, aktiviteter’ mm.
 
Det nye tilsynskoncept vil være en udbygning af det eksisterende tilsynskoncept for plejecentrene. De spørgsmål der indgik i det eksisterende tilsynskoncept indgår også i det nye tilsynskoncept. Herved sikres, at tilsynsresultaterne for 2016 og frem kan sammenlignes med resultaterne fra 2013-2015.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt med den ændring, at interview af de pårørende og borgere øges til 10% af beboerantallet på plejecentrene, dog minimum 3 interview.

Beslutning Seniorudvalget den 05-10-2016

Godkendt.

Resumé

Tilsynsenheden blev etableret den 1. januar 2016. Formålet med tilsynsenheden er at føre tilsyn og kvalificere tilsynsindsatsen på senior- og socialområdet.
 
På mødet giver leder og medarbejdere fra Tilsynsenheden en uddybende mundtlig orientering om Tilsynsenhedens arbejde.

Sagen behandles i

Seniorudvalg.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden blev etableret den 1. januar 2016. Formålet med tilsynsenheden er at føre tilsyn og kvalificere tilsynsindsatsen på senior- og socialområdet.
 
På mødet giver leder og medarbejdere fra Tilsynsenheden en uddybende mundtlig orientering om Tilsynsenhedens arbejde.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Resumé

I henhold til Sundhedsloven § 219 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed i 2015 uanmeldte tilsyn på Kolding Kommunes plejecentre, som vedrører de sundhedsmæssige forhold på plejecentre.
 
I 2015 har 9 plejecentre fået tilsyn. 4 plejecentre var fritaget for tilsyn. Grundet ingen eller meget få fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden blev 7 ud af 9 plejecentre fritaget for tilsyn i 2016.
 
I dialogen mellem plejecentre og tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed tilkendegives det at øvrige forhold, vedr. sundhedsfaglige ydelser, bygningsforhold og indeklima, kvalitetssikring og personalets uniformsetikette, fungerer tilfredsstillende.
 
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer har Kolding Kommune fulgt op på de sundhedsfaglige områder, som Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler i rapporten.
 
Det drejer sig om følgende områder: Instrukser, dokumentation i de sundhedsfaglige optegnelser, medicinhåndtering og patienters retsstilling.
 
Tiltag er iværksat centralt samt lokalt på de enkelte plejecentre for at leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer. Her kan nævnes indførelsen af det fælles medicinkort, implementering af medicinsk E-learningsprogram. Desuden er sygeplejen blevet akkrediteret og der følges kontinuerligt op med løbende kvalitetsovervågninger.
 
Folketinget vedtog den 1. juni 2016 en lovændring, således at det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobetonet tilsyn.
 
Formålet med omlægningen af sundhedstilsynet er, at ressourcerne bruges, hvor der ud fra en helhedsbetragtning er størst risiko for patientsikkerheden. Ændringerne betyder, at alle enheder, hvor kommunen yder sundhedsopgaver, vil kunne modtage sundhedstilsyn. Samtidig vil der som følge af ændringer blive en årlig gebyrbetaling for alle enheder (plejehjem, hjemmesygepleje, botilbud, genoptræningsenheder m.m.).
 
Som følge heraf bortfalder de frekvensbaserede tilsyn med Kolding Kommunes plejecentre pr. 1. juli 2016. Samtidig vil der blive en årlig gebyrbetaling for alle enheder.
 
Tilsynsafdeling i Kolding Kommune vil ikke fremover varetage de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for patientsikkerhed har varetaget indtil lovændringen pr. 1. juni 2016.
 
Gennemfører Styrelsen for patientsikkerhed et risikobaseret tilsyn på et af Kolding Kommunes plejecentre eller øvrige institutioner fremsendes tilsynsrapporten til Kolding Kommune og tilsynsafdelingen varetager opfølgning på tilsynet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Sundhedsstyrelsens årsrapport tages til efterretning
 
at Tilsynsafdelingen varetager opfølgning på tilsynet, såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører et risikobaseret tilsyn på et af Kolding Kommunes plejecentre eller øvrige institutioner.

Sagsfremstilling

Formål og grundlag for plejecentretilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2015 foretaget årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejecentre, med det formål at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats for de svage ældre på landets plejecentre.
Kolding kommune er ansvarlig for at de sundhedsmæssige forhold på kommunens plejecentre er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende love og vejledninger, og følger op på de krav Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsat.
 
Instrukser
Seniorområdets sundhedsfaglige instrukser bliver kontinuerligt opdateret, og er tilgængelige for alle medarbejdere i Kolding Kommune.
 
Med udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedsfaglige instrukser, har Kolding kommune fokus på
 
 • Formelle krav til instrukser, samt sikring af personalets kendskab til instrukser.
 
Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
Kolding Kommune anvender det elektroniske journal- og dokumentationsredskab Care, hvilket giver god praksis ved dokumentation af de sygeplejefaglige optegnelser. Care giver personalet et hurtigt overblik over beboerens tilstand og behov for pleje. Kolding Kommune er akkrediteret og der følges op via surveys på de sygeplejefaglige optegnelser.
 
Med udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sygeplejefaglige optegnelser har Kolding Kommunes seniorområde fokus på
 
 • At opfylde de 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation omhandlende beboerens aktuelle eller potentielle problemområder.
 • At udarbejde en oversigt over beboernes sygdomme og handicap
 • At beskrive aftaler med behandlende læge vedr. behandling og kontrol af borgers kroniske sygdomme
 • At beskrive aktuel pleje og behandling af beboers aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme jf. lægekontakt
 • At beskrive opfølgning og evaluering af denne iværksatte pleje og behandling af aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme
 • At føre en overskuelig og systematisk journal
 • At alle personaler anvender kun én journal til at dokumentere sundhedsfaglige data: observationer, mål, behandling og opfølgning mm., med det formål at have en patientsikkert og overskueligt journalføring.
 
Medicinhåndtering
Kolding Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering opdateres jævnligt og ved behov ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 
Med udgangspunkt i Styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinhåndtering har Kolding Kommune fokus på følgende dokumentation i journalen vedrørende beboerens medicin
 
 • At præparatets aktuelle navn er ajourført
 • At medicinskema føres systematisk og entydigt
 • At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den på medicinskemaets anførte medicin
 • At der er overensstemmelse mellem beboerens medicinskema og den doserede medicin
 • At den ordinerede medicin forefindes i beboerens medicinbeholdning
 • At ophældt PN medicin er doseret og mærket korrekt
 • At aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin
 • At medicinens holdbarhed overholdes
 • At der forefindes anbrudsdato på medicinen
 • At doseringsæsker er korrekt mærket med beboerens navn og Cpr.nr.
 
Generelt er der stor opmærksomhed på at skærpe indsatsen på at registrere medicinhåndteringsfejl og strukturere handlingsforløb til forebyggelse af lignende hændelser, bl.a. via rapportering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.
 
Kolding Kommune har fokus på at højne kvaliteten og patientsikkerheden på medicinområdet. Det nye fælles medicinkorts implementering er opstartet i efteråret 2015. I 2016 implementeres medicinsk E-learningsprogram for de kommunale plejecentre. Som opfølgning på akkreditering udføres planlagte surveys på medicinhåndtering.
 
Patienters retsstilling
Kolding Kommune er meget opmærksom på at varetage patienters retsstilling, og når beboeren flytter ind på plejecentret udvælges en kontaktperson til at varetage beboerens patientrettigheder.
 
Kolding Kommune har fokus på at indhente og dokumentere
 
 • At det er vurderet, om beboeren helt eller delvist selv evner at give informeret samtykke til pleje og behandling, og hvis ikke, hvem der udpeget som stedfortræder
 • At beboers/stedfortræders informerede samtykke er indhentet til pleje og behandling
 
Øvrige forhold
Styrelsen for patientsikkerhed har i dialog med plejecentret fået oplyst at følgende fungerer tilfredsstillende på alle besøgte plejecentre:
 
 • Samarbejdet med diverse læger, omsorgstandplejen, gerontopsykiatrisk team og lokale sygehuse og hospitaler
 • At beboer orienteres om mulighed for influenzavaccination og anbefalinger af D-vitamin og kaliciumtilskud
 • Plejecentrenes bygningsforhold, indretningsforhold og indeklima
 • Rapportering af og opfølgning på utilsigtede hændelser
 • Korrekt uniformsetikette jf. Sundhedsstyrelsens vejledning
 
Lovændring pr. 3 juni 2016
 
Folketinget vedtog den 3 juni 2016 en lovændring, således at det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobetonet tilsyn.
Formålet med omlægningen af sundhedstilsynet er, at ressourcerne bruges, hvor der ud fra en helhedsbetragtning er størst risiko for patientsikkerheden. Ændringerne betyder, at alle enheder, hvor kommunen yder sundhedsopgaver, vil kunne modtage sundhedstilsyn. Samtidig vil der som følge af ændringer blive en årlig gebyrbetaling for alle enheder (plejehjem, hjemmesygepleje, botilbud, genoptræningsenheder m.m.).
 
Som følge heraf bortfalder de frekvensbaserede tilsyn med Kolding Kommunes plejecentre pr. 1. juli 2016. Samtidig vil der blive en årlig gebyrbetaling for alle enheder.
 
Tilsynsafdeling i Kolding Kommune vil ikke fremover varetage de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for patientsikkerhed har varetaget indtil lovændringen pr. 1. juni 2016.
 
Gennemfører Styrelsen for patientsikkerhed et risikobaseret tilsyn på et af Kolding Kommunes plejecentre eller øvrige institutioner fremsendes tilsynsrapporten til Kolding Kommune og tilsynsafdelingen varetager opfølgning på tilsynet.
 
Konklusion
I 2015 var 4 plejecentre fritaget for tilsyn. 9 plejecentre modtog det årlige tilsyn af Embedslægeinstitutionen. Et enkelt plejecenter havde 2 tilsyn. Alle plejecentre har fulgt op på tilsynene og godkendte handleplaner med fokus på anmærkningspunkterne er udarbejdet.
 
Rapporter for de enkelte plejecentres tilsyn kan læses på Kolding Kommunes hjemmeside for de enkelte plejecentre.
 
Det blev vurderet at 7 ud af 9 plejecentre i 2015 kun fik konstateret få fejl eller mangler som indebærer ringe risiko for patientsikkerheden, og disse blev fritaget for tilsyn i 2016.
 
Procentvis fejl og mangler ud fra Styrelsens antal målinger er i år 2015 faldet til 6,6 %, hvor det i 2014 lå på 7 %.
 
Kolding kommune har sammenfattet anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedrørende følgende områder: instrukser, dokumentation af de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patienters retsstilling.
 
Tiltag er iværksat centralt samt lokalt på de enkelte plejecentre for at leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Her kan nævnes indførelsen af det fælles medicinkort, implementering af medicinsk E-learningsprogram. Desuden er sygeplejen blevet akkrediteret og der følges kontinuerligt op med løbende kvalitetsovervågninger, blandt andet med interne surveys på medicinhåndtering og udførelsen af de sygeplejefaglige optegnelser.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Resumé

På Seniorområdet skal der offentliggøres sagsbehandlingstider i sager, hvor en borger kan søge om hjælp. Oplysninger om de aktuelle sagsbehandlingstider på de enkelte lovområder er indsamlet med henblik på, at fristernes længde vurderes og fastsættes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældreråd (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagsbehandlingstiderne fastsættes som foreslået i vedlagte bilag
 
at det overlades til Senior- og Socialdirektøren af beslutte, hvor sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres
 
at sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at:
 
”Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.
 
Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til retssikkerhedsloven, at Byrådet som kommunens øverste organ har det politiske lederansvar, samt ret og pligt til at tage ansvar for at planlægge og prioritere kommunens serviceniveau, og at Byrådet derfor har pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de enkelte områder.
 
Seniorudvalget skal således fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning om ydelse, til der er truffet afgørelse, for de retsområder der i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Seniorudvalget.
 
Fristen skal som udgangspunkt fastsættes for hvert sagområde. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes.
 
I vedhæftede bilag fremgår de aktuelle sagsbehandlingsfrister. Fristerne svarer til den tid, det i øjeblikket tager at behandle 80 – 90 % af sagerne på de enkelte sagsområder.
 
Fristerne har ikke ændret sig siden 2012. Desuden bemærkes, at sagsbehandlingstiden vedrørende enkelte bestemmelser ikke tidligere har været oplyst. 

Beslutning Seniorudvalget den 01-06-2016

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 05-10-2016

Godkendt.

Resumé

Forebyggende hjemmebesøg aftales individuelt med den enkelte borger. Som supplement til afholdelse af individuelle forebyggende hjemmebesøg ønsker Kolding Kommune, at styrke den forebyggende indsats i forhold til borgere i aldersgruppen 75 – 80 år.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med virkning fra den 1. januar 2016 har en ændring af Serviceloven givet mulighed for mere differentierede forebyggelsestilbud, herunder at afholde kollektive arrangementer som alternativ til individuelle besøg i borgerens eget hjem. Kollektive arrangementer giver mulighed for, at få kontakt til nogle af de borgere, som ellers takker nej til et hjemmebesøg. Samtidig kan kollektive arrangementer styrke netværksdannelsen for deltagerne.
 
Det er de forebyggende medarbejdere i Kolding kommunes Senior- og Sundhedsrådgivning som står bag tilbuddet, som skal ses som et supplement til de forebyggende hjemmebesøg der årligt tilbydes til kommunes ældre borgere.
 
Formålet med afholdelse af fælles arrangement for borgere, der er fyldt 75 år er, at styrke den forebyggende indsats i forhold til borgere i aldersgruppen 75 – 80 år. Ved arrangementet formidler kommunen informationer, som kan medvirke til at øge borgernes trivsel og styrke deres mulighed for at forblive selvhjulpne og aktive i hverdagen.
 
Borgerne vil modtage invitationen personligt som brev fra kommunen, og sammenkomsterne vil blive afviklet på nogle af de brugerstyrede aktivitetshuse.
 
Ved arrangementerne vil kommunen være vært med kaffe/kage. Undervejs vil der være information om lokale aktivitets-, samværs- og træningstilbud, samt orientering om kommunens indsatser omkring bl.a. hjælpemidler, hjemmehjælp, demens. Der vil være mulighed for at komme med forslag til andre indsatser på ældreområdet.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Resumé

Formanden for Seniorudvalget Søren Rasmussen, (O) anmoder i mail af 16. juni 2016 om at følgende punkt optages på dagsordenen:
 
”Formanden for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (O), forslår
 
at Senior- og Socialforvaltningen pålægges at fremkomme med oplæg til proces for udarbejdelse af en ”Pårørendepolitik”.
 
Forslaget fremsættes på baggrund af en konkret henvendelse og opfordring fra Ældre Sagen i Kolding Kommune. Ældre Sagen i Kolding Kommune inviteres til at få foretræde for Seniorudvalget i forbindelse med behandlingen af ovenstående forslag.”
 
Ældre Sagen er inviteret til mødet kl. 13.30.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et overblik over iværksatte pårørendeinitiativer på tværs af områderne til forelæggelse for udvalget.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter, medlemmer af Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at Seniorudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.
 
Aktivitet
Deltagere
Afbud
Frivillighedsfesten den 31. august 2016
Søren Rasmussen
Knud Erik Langhoff
Per Bødker Andersen
Birgitte Kragh
 
 
 
 

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Følgende deltager i Frivillighedsfesten den 31. august 2016
 
Søren Rasmussen
Knud Erik Langhoff
Per Bødker Andersen
Birgitte Kragh

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.

Resumé

Orientering om udvalgt nyt fra Seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Seniorudvalget den 17-08-2016

Godkendt.