Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 13. apr 2016 kl. 09:00

Kulturudvalget

1.2 vest

Referat

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af hvilken betydning de politiske fokusområder har haft på forvaltningens arbejde i 2015.
 
Evalueringen indeholder - som sidste år - en oversigt over hvilke projekter, der ligger under det enkelte fokusområde, samt i hvor høj grad det pågældende projekt lever op til intentionerne og værdierne anført i udvalgspolitikken.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at evalueringen for 2015 af fokusområderne for 2014-2015 inden for udvalgspolitikken for Kulturudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Evaluering 2015, fokusområder 2014-15
Et fokusområde er et politisk prioriteret område, hvorigennem en udvalgspolitik udmøntes over en 2-årig periode ved at fokusområderne omsættes til konkrete projekter og handlinger.
 
Fokusområderne for 2014-2015 blev udviklet på udvalgets introduktionsseminar i starten af 2014. De lyder således:
 
 • Mødesteder og midlertidighed
 • Børnekultur – familiekultur
 • Borgeren som medskaber
 • KulturKolding – et fælles løft
 
Udmøntningen af fokusområderne sker dels gennem det daglige arbejde med borgere og virksomheder og gennem konkrete projekter. Forvaltningen har gennemført en screening af hvilke projekter forvaltningen har arbejdet med i 2015 under hvert enkelt fokusområde.
 
Evalueringen er baseret på et værktøj, der kan hjælpe med at måle i hvor høj grad de pågældende projekter lever op til værdierne i udvalgspolitikken. Hvert tiltag/projekt pointgives fra 0-5 point, efter i hvor høj grad det lever op til de beskrevne værdiparadigmer i udvalgspolitikken under ’Sådan vil vi gøre det’. Jo højere summen er, des højere vurderes det, at projektet lever op til værdiparadigmerne.
 
Der er forskel på paradigmerne fra udvalgspolitik til udvalgspolitik, ligesom der er forskel på antallet af paradigmer. Derfor forholder den enkelte evaluering sig specifikt til udvalgspolitikken, og evalueringerne kan ikke direkte sammenlignes på tværs af udvalgene.
 
Værdiparadigmerne i kulturpolitikken:
 
 • Kvalitet og fornyelse
 • Kultur for alle
 • Kultur for alle - uden for kulturinstitutionerne
 • Formidling
 • Global kultur
 
Det fulde værktøj med baggrunden for pointgivningen kan ses i bilaget til punktet, mens nedenstående tabel viser en overordnet oversigt.
 
Projekter i 2015 under hvert fokusområde:
 
Fokusområde
Tiltag/projekt
Point
Mødesteder og midlertidighed
Trekants Rabalder (kulturafdelingen)
 
Åben Søndergade – ”Søndergade Bazar” (kulturafdelingen)
 
Søstrehuset som byens videns- og formidlingscenter (Christiansfeld Centret)
 
Eksternt samarbejde med nye scener (Godset)
 
Merværdi gennem samarbejder (Godset)
 
Madklub/ pensionist-frokost (Kvarterhuset)
 
Højtlæsningsrum/ Levende ord festival (Koldingbibliotekerne)
 
Sommerbiblioteket/ borger til borger bogbyt (Koldingbibliotekerne)
 
Musikskolens lokaler bruges af amatørmusiklivet (Kolding Musikskole)
 
Musikskolens Festuge (Kolding Musikskole)
 
Byvandringer (Kolding Stadsarkiv)
16
 
13
 
 
17
 
16
 
16
 
17
 
14
 
 
15
 
 
20
 
 
20
 
16
Børnekultur - familiekultur
Dansefyrtårn Trekanten (kulturafdelingen)
 
Skole-/ kultur samarbejde (kulturafdelingen)
 
Formidling til familier og børn i alle aldre (Christiansfeld Centret)
 
Nye generationer til Godset (Godset)
 
Godset ambassadører (Godset)
 
Knæk Koden (Koldingbibliotekerne)
 
”Verdensrummet” (Koldingbibliotekerne)
 
Implementering af samarbejdet ml. folkeskole og musikskole (Kolding Musikskole)
 
Musik som integreret fritidstilbud (Kolding Musikskole)
 
Majmarked 2016 (Nicolai Kultur)
 
MIKRO-makro (Nicolai Kultur)
 
Etablering af en uddannelsestjeneste (Kolding Stadsarkiv)
17
 
18
 
 
16
 
17
 
16
 
20
 
20
 
20
 
 
14
 
19
 
19
 
20
Borgeren som medskaber
Jernbanejubilæum 2016 (kulturafdelingen)
 
Christiansfeld som UNESCO site (Christiansfeld Centret)
 
Kulturarvsmåneden og ”Månedens historie” (Christiansfeld Centret)
 
Maleriudstilling (Kvarterhuset)
 
Julemesse (Kvarterhuset)
 
Bygning 5 (Nicolai Kultur)
 
Udvikling af digitale platforme: Aagaard-projektet (Kolding Stadsarkiv)
 
Årlig fællesforestilling med inddragelse af borgere (Kolding Musikskole)
16
 
19
 
 
18
 
20
 
20
 
20
 
20
 
 
20
KulturKolding – et fælles løft
#kulturkolding – kommunikationsprojekt (kulturafdelingen)
 
Udvikling af samarbejde med folkeskoler og uddannelsesinstitutioner (Christiansfeld Centret)
 
Litteratur-arrangementer (Kvarterhuset)
 
Udvikling af samarbejdet med Kolding Kommunes Kulturinstitutioner (Kolding Musikskole)
 
Udvikling af Nicolai Kultur (Nicolai Kultur)
 
Nyt årshjul for kunst og design (Nicolai Kultur)
 
2020-plan for kommunens arkivalier (Kolding Stadsarkiv)
18
 
 
20
 
16
 
20
 
 
20
 
20
 
13
 
Konklusion
Evalueringen af de kulturpolitiske fokusområder for perioden 2014-2015 viser, at der på kulturområdet bliver arbejdet målrettet med en udmøntning af alle fire fokusområder i såvel projekter som initiativer og udviklingsprocesser.  

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Jesper Elkjær (B) har fremsendt forslag om, at der udvikles en kulturevent med base i Nicolai Komplekset med titlen og (tids)rammen 48 timer.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter det af Jesper Elkjær stillede forslag med henblik på at ideen videregives til Nicolai Kultur som inspiration til kommende aktivitetsprogram.

Sagsfremstilling

 
Jesper Elkjær (B) har stillet forslag om, at der afholdes en event i Nicolai Komplekset med titlen ”48 timer i Nicolai”.
 
Jesper Elkjær oplyser, at inspirationen til forslaget er hentet i Berlin ved kunstfestivalen 48 Stunden Neukölln, som er en kunstfestival, der afholdes hvert år i 48 timer i juni.
 
Jesper Elkjær oplyser endvidere, at ideen er, at Nicolai Komplekset stiller rammerne til rådighed og inviterer kunstnere, musikere, dansere m.fl. til at lave 48 timers uafbrudt kulturaktivitet, f.eks. fra fredag kl. 12 til søndag kl. 12. Tanken er altså, at Nicolai Bio skal vise film uafbrudt i to døgn, Stadsarkivet skal være åbent, der skal danses på Nicolai scene, spilles i gården og udstilles i bygning 5 med mere. Alle de kulturaktive i eventen forventes at deltage på frivillig basis.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Forvaltningen fremlægger henvendelse til Kulturudvalget fra musikstedet Jernbanecafeen og Restaurant Munken, der ønsker tilskud til udvidelse af deres kulturarrangementer, og forvaltningen redegør på baggrund af henvendelsen for principperne for tildeling af støtte til rytmiske spillesteder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget meddeler afslag til musikstedet Jernbanecafeen og Restaurant Munken på ansøgning om tilskud til musik- og kulturarrangementer.

Sagsfremstilling

Musikstedet Jernbanecafeen og Restaurant Munken fremsender d. 17. februar 2016 ansøgning om tilskud til musik- og kulturarrangementer. Ejeren af begge restaurationer søger 150.000 kr. i støtte fra Kulturudvalget med henblik på at kunne booke større kunstnere, lave arrangementer med bredere appel, indgå samarbejder og få øget synligheden om den del af Jernbanegade, hvor begge restaurationer er beliggende.
Jernbanecafeen beskriver sig selv som Danmarks Sing Along Bar No. 1. Jernbanecafeen er beliggende Jernbanegade 30. Munken er en relativt nyåbnet restaurant beliggende Jernbanegade 28.
 
Forvaltningen oplyser
By- og Udviklingsforvaltningen har i den senere tid modtaget flere henvendelser fra lokale restauratører og spillesteder, der efterspørger muligheder for at få tilskud til deres koncertprogram, og forvaltningen har efterfølgende været i dialog med dem om deres muligheder i den henseende.
 
På denne baggrund fremlægger forvaltningen en redegørelse for de principper, der gør sig gældende ifht at opnå støtte til koncerter som privat restauratør eller spillested.
 
Med de gældende retningslinjer for kulturpuljen er det som hovedregel ikke muligt at opnå tilskud til koncerter som privatejet restauration eller spillested, da det er en forudsætning for tildeling af støtte fra kulturpuljen at:
 
- Tilskud gives til arrangementer, der normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte
- Der ydes ikke tilskud til kommercielle aktiviteter.
 
 
Der har gennem en årrække været ydet tilskud til det privatejede spillested Pitstop. Den kommunale støtte til koncerter på spillestedet Pitstop er givet med afsæt i de kriterier, der gør sig gældende for Statens Kunstfonds støtte til rytmiske spillesteder. Tilskuddet gives i forventning om, at Statens Kunstfond matcher beløbet med tilsvarende honorarstøtte, hvad de hidtil har gjort. For at få tildelt statslig støtte er der krav om min. 50 % kommunal samt evt kulturregional medfinansiering. På baggrund af Pitstops status som rytmisk spillested indgår spillestedet også i samarbejde med Godset som regionalt spillested.
 
Det, der ligger til grund for tildelingen af honorarstøtte fra Kunstfonden er blandt andet:
 
- Støtten gives til afholdelse af koncerter på et rytmisk spillested og/eller i musikforeninger. (Restauranter, barer og cafeer, der ikke primært er spillesteder, kan således ikke søge).
- Spillestedet har en musikprofil af høj kvalitet og/eller udviser særlig vilje til musikalsk eller kunstnerisk nytænkning. (Såfremt spillestedets program fx udgøres af en ligelig blanding af kopibands og danske bands, der spiller egne numre, vil spillestedet ikke kvalificere sig til støtte fra Statens Kunstfond).
 
Det er desuden en forudsætning for, at et spillested kan få tildelt honorarstøtte, at:
 
- Der afholdes min 10 koncerter årligt fordelt på min. 6 måneder
- At der tages entre
- At der ydes professionel tarifmæssig honorering til samtlige medvirkende musikere ved alle koncerter, der er ansøgt tilskud til.
 
I praksis gør ovenstående, at det i Kolding Kommune vil være stærkt begrænset hvilke spillesteder, der lever op til de krav, der gør sig gældende, såfremt der ønskes kommunal og statslig støtte til afholdelse af koncerter.
 
Med baggrund i ovenstående foreslår By- og udviklingsdirektøren, af der meddeles afslag til ansøgning om tilskud til musik- og kulturarrangementer ved Musikstedet Jernbanecafeen og Restaurant Munken.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt med den tilføjelse, at det pålægges forvaltningen at udarbejde et oplæg for tilskud til lokale musikarrangementer på private spillesteder, så det kan indgå i eventuelle budgetforslag.

Resumé

Kulturpuljen er under pres, og der forventes ikke at være midler nok til at udbetale fuldt støttebeløb til alle ansøgere resten af 2016. Forvaltningen foreslår på den baggrund en drøftelse af, hvorledes de resterende puljemidler prioriteres, herunder en drøftelse af hvorledes de faste tilskudsmodtagere, der er til kulturpuljen, prioriteres.

Tilføjelse til resumé

Sagen er udsat fra udvalgets møde den 9. marts 2016 og er blevet tilføjet konkret forslag til prioritering af de resterende kulturmidler med afsæt i udvalgets drøftelse på mødet 9. marts.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter og fastlægger principper for prioritering af de resterende kulturpuljemidler i 2016.
 
at udvalget tager stilling til, om der på forhånd skal båndlægges midler til specifikke aktører i 2016.

Sagsfremstilling

Kulturpuljens budget
Kulturpuljen har i 2016 et samlet budget på 734.000 kr. efter at der blandt andet er overført 228.000 til begivenheder og event-puljen til at dække udgifter til udbetaling af faste tilskud samt fratrukket 245.000 kr. som del af en generel budget-trimning.
 
Midlerne i puljen for 2016 er uddelt i større tildelinger i form af 140.000 i underskudsgaranti til Kolding Teaterforening, 75.000 til Stella Polaris samt 100.000 til Legetøjsmuseet. Dertil kommer tildelinger fra kvartalspulje og kvikpulje.
 
Pr. 1. februar resterer 217.578 kr. i kulturpuljen for 2016.
 
Midler i kulturpuljen pr. 01.02.2016
 
Oprindelig
1.199.000
Reduktion ifm. trimning
-245.000
Overført til faste aftaler under Begivenheder og event
-228.000
Underskudsgaranti Kolding Teaterforening
-140.000
Tilskud Legetøjsmuseet
-100.000
Tilskud Stella Polaris
-75.000
I alt
411.000
Disponerede midler (før februar-tildelingen)
193.422
 
 
Resterende puljemidler
217.578
 
 
Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at puljen er under pres, der betyder, at der ikke vil kunne tildeles fuld projektstøtte frem til udgangen af året.
 
Retningslinjerne for kulturpuljen udgøres af en række kriterier for til hvem og til hvad, der kan tildeles støtte fra kulturpuljen. Retningslinjerne beskriver ikke, hvordan der skal prioriteres, i tilfælde af, at der ikke er midler nok i puljen.
Som det fremgår af sag vedr. puljetildeling har forvaltningen i behandlingen af ansøgninger til kvartalstildelingen pr. 1. februar sat størrelsen af det foreslåede tilskud til de enkelte projekter lavt med det formål at sikre, at puljemidlerne ”strækkes”.
 
Faste modtagere af tilskud
En række aktører har søgt og fået tilskud fra kulturpuljen tre år eller flere i træk. En væsentlig del af de tilskud, der uddeles fra puljen, udgør således en forventelig og etableret del af aktørernes årsbudget, men uden, at der er udarbejdet en aftale om fast tilskud med aktørerne. Det gælder blandt andet nedenstående:
 
Faste modtagere af tilskud (beløb bevilget i 2015)
 
Christiansfeld Vinfestival
30.000
maj
Crasy Hours, Vamdrup
30.000
maj
Kolding Jazzklub
25.000
maj
Litteratur6000
9.000
maj og sep.
Pitstop
96.000
sep.
Cirkus Gademix
35.000
sep.
Klassisk Christiansfeld
60.000
dec.                    1)
Munkensdam Musical
10.000
dec.
 
 
 
I alt
295.000
 
1) Søges i december 2016 med udbetaling i 2017
 
 
Såfremt ovenstående igen i år søger og bevilliges tilskud, vil den samlede tildeling udgøre 225.000 kr. (tildelinger i dec. bogføres først i det kommende år), og dermed er årets restbudget opbrugt.
 
I og med at der er tildelinger fra kvartalspuljen fire gange årligt samt løbende ansøgningsfrist til kvikpuljen, vil der dog i praksis ske det, at puljemidlerne opbruges efter ”først til mølle”-princippet såfremt der ikke ændres i kriterier samt praksis omkring tildeling.
 
Konsekvensvurdering
Forvaltningen vurderer, at det vil have konsekvenser for det lokale kulturliv, hvis der lukkes for tildeling fra kulturpuljen før udgangen af året.
For eksempel matcher Statens Kunstfond kommunens støtte til spillestedet Pitstop. Får Pitstop ingen kommunal støtte, mister de samtidig muligheden for at få statslig støtte til koncertaktivitet i form af honorarstøtte. Også for eksempel Christiansfeld Vinfestival samt Vamdrup Crazy Hours vil forventeligt mangle midler til at gennemføre koncerter i forbindelse med årets events, hvis puljemidlerne er opbrugt inden deres ansøgninger skal behandles.
 
Prioritering af pulje-ansøgninger
Forvaltningen kan med baggrund i erfaringerne med tildelinger fra kulturpuljen pege på følgende muligheder for prioritering:
 
a) Prioritere projekter, der medfinansierer projektet økonomisk (pt. indgår frivilligtimer som medfinansiering).
b) Prioritere ansøgere, der ikke har fået støtte inden for de seneste 9 måneder.
c) Suspendere kvikpuljen resten af året og opdele de resterende midler i puljen, således at der er en ligelig fordeling til hver kvartalsfrist, hvor alle ansøgninger vil blive politisk behandlet
d) Pålægge forvaltningen at sætte det foreslåede støttebeløb lavt ifht. det ansøgte.
e) Udvælge projekter, der ønskes støttet, med baggrund i listen over faste tilskudsmodtagere, og prioritere disse.
f) Omprioritere inden for eget budget.
 
 
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og fastlægger en strategi for, hvorledes der prioriteres i uddelingen af de resterende puljemidler for 2016.
 
Forvaltningen foreslår derudover, at udvalget tager stilling til, om der på forhånd skal afsættes midler til specifikke kulturaktører med baggrund i listen over faste modtagere af tilskud.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Konkret forslag til prioritering af puljemidler
Kulturudvalget pålagde på møde d. 9. marts forvaltningen at udarbejde et konkret forslag til prioritering af de resterende kulturmidler ud fra de på mødet drøftede forslag.
 
Med afsæt i Kulturudvalgets drøftelse fremlægger forvaltningen nedenstående forslag til prioritering af de resterende puljemidler:
 
 
 1. En opstramning af kriteriet om, at der kræves minimum 50 % medfinansiering fra ansøger
Med den nuværende tolkning af retningslinjerne er det muligt at leve op til kravet om medfinansiering ved at tælle frivillige timer som medfinansiering.
Med opstramningen gældende for resten af 2016 foreslås det, at der skal ligge en bekræftet medfinansiering på minimum 50 % af projektets samlede budget - herunder mulighed for at indregne forventede entreindtægter.  Medfinansieringen vil ikke kunne gøres op i frivillige timer, ligesom midler hentet ved kommunale kulturinstitutioner eller andre kommunale midler heller ikke vil tælle som medfinansiering.
 
 1. Kvikpuljen nedjusteres fra 15.000 kr. til maksimalt 7.000 kroner i støttebeløb pr. ansøger
Antallet af ansøgninger til kvikpuljen er steget kraftigt gennem det seneste år, og det betyder, at en væsentlig del af midlerne i kulturpuljen uddeleles løbende mellem kvartalsuddelingerne. Ved at nedjustere det maksimale beløb, der støttes med i kvikpuljen, forventes det, at en større del af puljemidlerne vil blive uddelt i forbindelse med kvartalsuddelingerne. Det vil muliggøre en skarpere prioritering af hvem puljemidlerne skal gå til samt hvor meget de enkelte ansøgere kan tildeles.
 
 1. Forvaltningen pålægges en strammere kurs i puljetildelingerne
Forvaltningen pålægges at prioritere skarpt i ansøgningerne, således at kun projekter, der til fulde lever op til de krav, der formuleres i retningslinjerne, tildeles støtte. Samtidig pålægges forvaltningen i sin faglige vurdering og indstilling at nedjustere det støttede beløb i de tilfælde, hvor det vurderes, at projektet vil kunne gennemføres med et reduceret støttebeløb.
 
 
Formidling af stramningerne
Forvaltningen foreslår, at de skitserede stramninger og ændringer formidles på kolding.dk/kultur, hvor kriterier for tildeling af støtte samt ansøgningsskema ligger, og at principperne gøres gældende i behandlingen af alle indkomne ansøgninger, der endnu ikke har fået svar, samt alle ansøgninger, der indkommer fremadrettet.
 
Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen tage initiativ til at kontakte de ansøgere, der pt. afventer svar, med henblik på at de får mulighed for at revidere deres ansøgninger, inden de vurderes.

Beslutning Kulturudvalget den 09-03-2016

Sagen udsættes til næste møde.
 
Det pålægges forvaltningen at udarbejde et konkret forslag til prioritering af de resterende kulturmidler ud fra de på mødet drøftede forslag.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Kolding Miniby ønsker at samle sine aktiviteter og udvide den eksisterende miniby på Christian 4. Vej. Socialudvalget, Kulturudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at placere Terapihaven Floralund mellem Amfiscenen og Geografisk Have. Området er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt som område til fritidsformål, men da den eksisterende lokalplan for området kun muliggør Amfiscenen med faciliteter, skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, hvorefter den eftersendes til efterretning til Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der udarbejdes forslag til en ny lokalplan for området syd for Geografisk Have på baggrund af retningslinjer angivet i sagsfremstillingen,
 
at sagen oversendes til Kulturudvalget til eventuelle bemærkninger…

Sagsfremstilling

Lokalplanen er kategoriseret som en B-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Plan- og Boligudvalget, der har kompetence til træffe beslutning om lokalplanen sendes i offentlig høring
 
Baggrund
Med lokalplan 1014-51s vedtagelse i august 1998 blev der etableret et grønt område syd for Geografisk Have med Amfiscenen og en tilhørende parkeringsplads. I 2010 blev første spadestik taget til Kolding Miniby på ejendommen Christian 4 Vej 61 mellem Geografisk Have og det grønne område. Siden da er parkeringspladsen omlagt og Amfiscenens bagscene udbygget.
 
Aktiviteter i dag
Foreningen Kolding Miniby har ambitionen at bygge en model af Kolding anno 1860-70. Kolding Miniby er en privat forening med ca. 275 medlemmer, hvor 75 er aktive i opbygningen af byens minihuse. Foreningen har i dag værksteder i den tidligere CF-kaserne på Lykkegårdsvej, Kolding, et lejemål som dog er blevet opsagt til 1. september 2016. Publikumsadgang til Kolding Miniby opnås gennem Geografisk Have. Kolding Miniby havde i 2015 mere end 16.000 besøgende.
 
Amfiscenen er en open air scene med plads til ca. 3000 tilskuere. Anlægget består af scenen med tilskuerrækker indarbejdet i en halvcirkel i terrænet, en billetkontrolbygning (opført 2002) med toiletter og en backstagebygning (opført 2001). En del af anlægget er grusbelagte backstagearealer og græsbevoksede publikumsarealer. Amfiscenen benyttes til større koncerter (mere end 3000 publikummer) 3-4 gange om året og som scene for Dronning Dorothea Teatrets festspil. Op til forestillingerne benytter Dronning Dorothea Teatret Amfiscenen til prøver og gennemspilninger i et par måneder.
 
Den oprindelige parkeringsplads blev udlagt med ca. 120 p-pladser, men øget p-behov gjorde, at pladsens design blev ændret i 2013, så kapaciteten i dag er over 300 personbiler.
 
Den oprindelige parkeringsplads havde et design med inspiration fra de grønne anlæg i Geografisk Have, nu er pladsen mere rationel og åben. P-pladsen fungerer som supplerende kapacitet til Geografisk Have. Pladsens kapacitet vurderes fuld tilstrækkelig til Amfiscenens almindelige sommeraktiviteter, men er ikke stor nok til de største koncerter og Geografisk Haves store arrangementer.
 
Ud over Geografisk Have støder det grønne areal op til området med naturskolen Perlen, et gammelt landarbejderhus beliggende i store delvis skovbevoksede udearealer. Perlen benyttes både af kommunens folkeskoler, fritidsklubber og specialskoler.
Lokalplanområdet (stiplet) i dag.
 
Fremtidige aktiviteter - Kolding Miniby
Kolding Miniby har næsten udbygget sit område, så man har behov for at udvide mod syd ud i det grønne område med parkeringspladsen. Med opsigelsen af lejemålet på Lykkegårdsvej vil Kolding Miniby gerne realisere sin gamle drøm: at samle foreningens aktiviteter – minibyen og værkstederne - for at styrke foreningens fællesskab. Med et stigende besøgstal er behovet for publikumsfaciliteter også vokset, så Kolding Miniby ønsker også at etablere bl.a. egne toiletfaciliteter og en kiosk.
 
Foreningen har i dag en mindre, tidligere kommunal skurvogn ved minibyen som frokoststue. Men den er opstillet på en midlertidig tilladelse, som udløber. Vognen er udtjent og opfylder ikke bygningsreglementets gældende energikrav.
    
Med en ny lokalplan vil det blive muligt at udlægge et passende areal til Kolding Miniby, hvor der både er plads til at opstille minibygninger, anlægge og opsætte publikumsfaciliteter samt udlægge arealer til Kolding Minibys værksteder til minibygningsfabrikation og lokaler til foreningens sociale fællesskab.
 
Fremtidigt areal til Kolding Miniby (stiplet), opførte minibygninger (rød)
& påtænkte minibygninger (grå).
 
Fremtidige aktiviteter - Terapihaven Floralund
Københavns Universitet har med succes afprøvet svenske erfaringer med at behandle bl.a. personer med PTSD, stress og andre psykiske lidelser med gruppeterapi i rolige havelignende omgivelser. Kolding Byråd afsatte i 2014 midler, for at kunne tilbyde kommunens borgere behandlingen og igangsatte en proces med at afsøge en mulig placering. I august 2014 godkendte såvel Socialforvaltningen som Børne- og Ungeudvalget samt Kulturudvalget at vælge et areal ved Amfiscenen og ned mod Dalby Møllebæk til Koldings nye terapihave ’Floralund’. Terapihaven opbygges med haveanlæg på den eksisterende græsflade omkring Amfiscenen, stiforløb på den træbevoksede skråning mod Dalby Møllebæk - som i dag delvis benyttes af naturskolen Perlen - og med broanlæg ud i såvel regnvandsbassinnet nederst mod Dalby Møllebæk og søen bag Amfiscenens scene. Hertil kommer en række mindre samtalesteder i haven (bålplads, bænkanlæg og lysninger). I tilknytning til Floralunds udendørs rum tænkes skærmende placeret en bygning med kontor, omklædning og toiletfaciliteter mellem haven og parkeringspladsen.
 
Amfiscenens permanente anlæg (scenen, tilskuerpladserne, backstagebygning og adgangs- og toiletbygning) påvirkes ikke af Floralunds anlæggelse. Men Amfiscenens tilhørende græsarealer, som i dag benyttes til opstilling af ekstra toiletfaciliteter samt picnicområder bebygges og beplantes. Tilbage bliver den grusbelagte plads mellem billetkontrolbygningen og tilskuerrækkerne. Backstagearealer og backstagefaciliteter berøres ej heller af Floralund.
 
Terapihaven Floralund opstartes gradvist i løbet af 2016. Der startes med mindre testelementer i området, men reelle bygningsarbejder vil først blive påbegyndt i 2017.
 
Terapihaven Floralund og Geografisk Have har ingen aktuelle planer om samarbejde, men begge ser et potentiale. Det skal afdækkes nærmere, når Floralund er etableret, og de første erfaringer høstet.
Skitseforslag til Floralund fra Kolding Kommunes præsentationsmateriale.
 
 
 
Problematikker
For at skabe plads til såvel udvidelsen af arealet til foreningen Kolding Miniby som Floralunds bygning, tænkes at inddrage en mindre del af parkeringspladsen. Med tanke på, at der stadig vil være en meget stor parkeringskapacitet, vurderes det ikke til at ville give mærkbare effekt. Både Floralunds og Kolding Minibys aktiviteter foregår i de perioder, hvor Geografisk Have og Amfiscenen kun har få eller ingen arrangementer, så de vil kunne udnyttet eksisterende fri parkeringskapacitet.
 
I dag benyttes hele området generelt meget ekstensivt, men med en udvidet Kolding Miniby med værkstedsfaciliteter i området, Terapihaven Floralund og uændrede fortsatte aktiviteter på Amfiscenen vil det kræve en koordinering i området. Denne er allerede påbegyndt i forbindelse med forberedelsen af lokalplanprocessen.  
 
Adgangen til området er Christian 4 Vej, som særligt de sidste 200 meter frem mod området har et meget smalt vejprofil, hvor der tillige ikke er fortov endsige cykelsti. I forhold til områdets tilgængelighed kan det på sigt blive en udfordring. Ved store arrangementer afvikles trafikken langsomt i området.
 
Geografisk Have er en vigtig nabo til området og har været inddraget i den indledende planproces. Kolding Miniby og Geografisk Have har allerede i dag et godt samarbejde bl.a. med Kolding Minibys publikumsentré gennem Geografisk Have. Selve Geografisk Have har dog en matrikel med fredskov mod området, så de fysiske forbindelser til området vil være begrænsede. Som en del af arbejdet med en ny masterplan for Geografisk Have vil man få lejlighed til at overveje, hvordan haven fysisk skal samspille med såvel Kolding Miniby, parkeringsarealet, Floralund, Amfiscenen og landskabet ved Dalby Møllebæk.      
 
Lokalplanområdet med de fire aktiviteter og nærområdet.
   
Processen
Da både Kolding Miniby og Terapihaven Floralund er udviklingsprojekter, hvor tidspunktet for fuld realisering er usikkert og slutproduktet endnu ikke afklaret, vil en ny lokalplan operere med byggefelter og principper. Målet er, at området - også indtil alt er realiseret - vil fremtræde attraktivt og sammenhængende.  
 
Lokalplanforslaget ventes fremlagt på Plan- og Boligudvalgets møde den 8. august 2016.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 11-04-2016

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget fastholder sin bekymring for, at etableringen af terapi-haven kan lægge begrænsninger for aktiviteterne på Amfi-scenen.

Resumé

Byrådet har i budget 2014 afsat 1,0 mio. til en terapihave i Kolding kommune.   
 
I forbindelse med etableringen af den forskningsbaseret terapihave i Kolding Kommune, ønskes det, at der laves en unik samskabelsesproces, hvor alle relevante aktører inddrages i et tværfagligt samarbejde forud for etableringen af terapihaven. Herved sikres, at der etableres en terapihave, der vil komme så mange borgere som overhovedet muligt til gavn.
 
Denne proces er i tråd med Kolding Kommunes vision som designkommune, og den samskabende proces forud for etableringen vil være nyskabende, og vil gøre Kolding Kommune til forgangskommune for tværfagligt samarbejde.
 
Der har i forbindelse med opstart af projektet været udgifter til bl.a. ekstern konsulent i forbindelse med skitsetegninger af terapihaven samt trykning af materiale på 40.000 kr.

Sagen behandles i

Direktionen, Social- og Sundhedsudvalget, Kulturudvalget (orientering) og Arbejdsmarkedsudvalget (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at igangsættelse af etape 1 godkendes
 
at der laves en test-have, hvor man på baggrund af den udviklede og beskrevne behandlingsplan fra etape 1, vil kunne afprøve og evaluere 1-2 behandlingsforløb.
 
at sagen sendes til orientering i Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kolding Kommunes Byråd bevilligede til budget 2014 1,0 mio. kr. under sundhedspolitikken til anlæg af en terapihave i Kolding Kommune. Med udgangspunkt i bevillingen ønskes det, at der laves en unik samskabelsesproces, hvor alle relevante aktører inddrages i et tværfagligt samarbejde forud for etableringen, så Kolding kommune sikrer, at terapihaven ikke kun vil være i brug få dage eller timer om ugen, men at flest mulige aktører vil få gavn af de unikke rammer, terapihaven vil skabe. Det kunne fx være projekt Mænd med kræft, forskellige genoptræningsforløb, forløb for borgere med Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) m.fl. 
Denne proces er i tråd med Kolding Kommunes vision som designkommune, og den samskabende proces forud for etableringen vil være nyskabende, og vil gøre Kolding Kommune til foregangskommune for tværfagligt samarbejde.
 
Terapihaven vil blive bygget i to etaper, hvor den samskabende proces primært sker i etape 1. Her udvikles terapihavens terapeutiske praksis og fysiske rammer, og der opbygges en velfungerende organisering omkring havens virke. Etape 1 består af en planlægningsfase, en udviklingsfase, etableringsfase og en test- og evalueringsfase, og vil kunne finansieres via det bevilligede beløb. Etape 2 vil bestå af en udbygning af de fysiske rammer og ibrugtagning, og vil kræve tilførsel af flere ressourcer. Dette skyldes, at flere store fonde har tilkendegivet stor interesse for at støtte etableringen af terapihaven, dog med betingelse om, at Kolding Kommune skal vise større økonomisk arrangement i terapihaven.
 
Etableringen af terapihaven er blevet forsinket grundet afklaring af samarbejdet med Københavns Universitets terapihave, men det har blot understreget vigtigheden af en terapihave for stressramte.
I Kolding Kommune er der hver dag 560 borgere, der er sygemeldt grundet stress.
Resultater fra terapihaven Alnarps Rehabilitation Trädgårdar i Sverige viser, at efter et ophold i terapihaven på fire måneder kan op imod 80 % af borgerne vende tilbage til en normal tilværelse samt har en markant nedgang i brug af sundhedsvæsnet og en reduktion i deres medicinforbrug.
 
 
Iværksættelse af etape 1
I forbindelse med etablering af en forskningsbaseret terapihave er det afgørende, at terapihaven bliver brugbar for så mange områder i Kolding kommune som muligt, og dermed komme så mange borgere som overhovedet muligt til gavn.
Derfor skal der som etape 1 af etablering af en forskningsbaseret terapihave laves en samskabende proces, hvor alle relevante kommunale aktører inddrages. Samtidig inddrages andre aktører, der har anden tilknytning til området, så Kolding kommune sikrer synergi i lokalområdet, herunder Naturskolen, Geografisk Have, Dronning Dorotheas Teater og Minibyen, samt borgere.
Igennem denne proces vil terapihavens terapeutiske praksis og fysiske rammer blive udviklet i et tæt samarbejde mellem terapihavens kommende brugere.
 
Udgifter til etape 1 vil beløbe sig til 275.000 kr.
 
Det oplyses, at der i forbindelse med opstart af projektet har været udgifter til bl.a. ekstern konsulent i forbindelse med skitsetegninger af terapihaven samt trykning af materiale på 40.000 kr.
 
Herved vil der være 685.000 kr. tilbage af bevillingen. For dette beløb vil der kunne laves en test-have, hvor man på baggrund af den udviklede og beskrevne behandlingsplan fra etape 1, vil kunne afprøve og evaluere 1-2 behandlingsforløb.
 
 
Etape 2: Etablering af de fysiske rammer
Efter afslutning af etape 1 og test- og evalueringsfasen vil terapihaven være klar til etablering af de fysiske rammer og efterfølgende ibrugtagning.
Der er fokus på, at de fysiske rammer skal være klima- og energivenlige, og at handicappede borgere skal kunne færdes i terapihaven.
De fysiske rammer skønnes ikke at kunne være indeholdt i det bevilligede beløb på 1 mio. kr. men vil løbe op i et estimeret beløb på 6.570.000 kr. Terapihaven vil derfor kræve en tillægsbevilling på 2 mio. kr. mens de resterende midler vil blive indhentet via fonde.
 
 
Unik placering af terapihaven
Det er tidligere blevet besluttet at terapihaven skal placeres på et bynært areal, der udgøres af dele af henholdsvis Naturskolen Perlen, Kyhls Lund og Amfiscenen. Denne placering er helt unik, og vil være bedre egnet end Københavns Universitets forskningsbaseret terapihave Nacadia, da arealet ligger i et fredfyldt område, virker afskåret fra omverdenen, så det fremstå trygt, og har en vild og artsrig natur. Placeringen er helt central for at leve op til kravene for en forskningsbaseret terapihave, og samtidig er der allerede en etableret vej, parkeringsplads samt toiletbygning. Placeringen er blevet udvalgt i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og landskabsarkitekter samt professor Ulrika K. Stigsdotter fra Københavns Universitet, der har etableret en terapihave.
 
 
Andre mulige samarbejdspartnere
Forsvarets Videnscenter har vist stor interesse for terapihaven, og er interesseret i et samarbejde omkring soldater diagnosticeret med PTSD. Ligeledes har praktiserende læger i Kolding Kommune udtrykt opbakning til en terapihave, hvor borgere med PTSD kan behandles. Derudover har Business Kolding tilkendegivet, at de vil være interesseret i brug af terapihaven.
 
 
Med udgangspunkt i procesplanen og det tværfaglige samarbejde vil Kolding Kommune skabe en terapihave, der er unik både med hensyn til fremsynethed for kommuner, men også den brede samskabende proces funderet i et tværfagligt samarbejde.

Beslutning Direktionen den 15-03-2016

Godkendt.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-03-2016

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-04-2016

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016


Resumé

House of Innovation fremsender opsigelse af lejemålet 1. sal, 2. sal og tagetagen beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, Kolding. I henhold til lejekontraktens bestemmelser fraflyttes lejemålet pr. 31. august 2016.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om House of Innovations opsigelse af lejemålet 1. sal, 2. sal og tagetagen beliggende i Nicolaikomplekset, Skolegade 2D, Kolding, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

House of Innovation fremsender den 29. februar 2016 opsigelse af lejemålet beliggende i Nicolai Komplekset, Skolegade 2D, 1. sal, 2. sal og tagetagen, Kolding.
 
Der er i februar 2008 indgået lejekontrakt med House of Innovation.
Lejeaftalen kan af lejer opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned og kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned.
 
Det lejede udgør et samlet bruttoetageareal på 600 m2 og den årlige leje er aftalt til 150.000 kr. (2008-priser), som reguleres årligt med 2,5 %, hvorfor lejen i 2015 udgør 181.646,13 kr.  
 
House of Innovation fraflytter i henhold til lejekontrakten lejemålet pr. 31. august 2016.
 
Forvaltningen har igangsat proces med henblik på at afdække muligheder for fremtidig anvendelse af lejemålet med afsæt i en tæt kobling til det øvrige Nicolai Kompleks. Rapport med anbefalinger til fremtidig anvendelse fremlægges som orientering til Kulturudvalget i april 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 29. februar 2016 for Kulturpolitik sendes til orientering.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000. kr. mindre end det korrigerede budget.
Beløbet er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke når at blive udført i 2016. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2016 for Kulturpolitik.

Sagen behandles i

Kulturudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Kulturpolitik er der pr. 29. februar 2016 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 35%, svarende til det forventede.
 
Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Kulturpolitik, der er 500.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet vil blive overført til 2017 i forbindelse med behandlingen af regnskab 2016 og er reserveret til projekter under Kulturpolitik, som ikke er udført i 2016. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2016 for Kulturpolitik.
 
For Kulturpolitik kan budgetrealiseringen pr. 29. februar 2016 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:
Tekst
Opr. Budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Forventet forbrugs-procent pr. 29.02.16
Note
Biblioteket
38.188
38.088
8.240
22%
22%
1
 
-1.994
-2.074
-318
15%
15%
 
Museer
17.845
17.845
15.296
86%
86%
2
 
0
0
0
0%
0%
 
Teatre
9.883
9.881
5.850
59%
59%
3
 
-2.739
-2.739
-684
25%
25%
 
Musikskole
23.794
24.055
3.380
14%
14%
4
 
-13.368
-13.629
-1.393
10%
10%
 
Puljer
2.215
2.530
677
27%
27%
5
 
0
0
0
0%
0%
 
Andre kulturelle opgaver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Institutioner
15.220
16.658
2.059
12%
12%
6
 
-2.245
-2.245
-116
5%
5%
 
  Øvrig kultur
13.199
11.628
1.470
13%
13%
7
 
-2.130
-2.130
-547
26%
26%
 
 
 
 
 
 
 
I alt
97.868
97.868
33.915
35%
35%
 
 
Noter:
 
 1. Forbruget er som forventet. Huslejen er bogført for hele året.
 2. Tilskud til museerne 2016.
 3. Lejeaftale vedr. Kolding Teater er betalt for 1. halvår 2016. Tilskud til Mungo Park er betalt 1. halvår 2016. Refusion vedr. Mungo Park er modtaget for 1. kvartal 2016.
 4. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Der er modtaget statstilskud for 1. rate.
 5. Kulturpuljen
Afsat
726.000 kr.
Heraf disponeret pr. 31.01.2016
525.902 kr.
 
Der er disponeret til bl.a.
217.578 kr.
- Arrangementer udbetalt pr. 29.02.2016
140.470 kr.
- Yderligere disponeret
385.432 kr.
 
 1. Forbruget følger generelt det forventede forbrug på nuværende tidspunkt af året.
 2. Der er udbetalt husleje for 1. halvår vedr. Søstrehuset. Der er modtaget statsstøtte vedr. Regionalt spillested for 1. kvartal 2016.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By-og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Beslutning Kulturudvalget den 13-04-2016

Godkendt.