Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 5. aug 2015 kl. 09:00

Seniorudvalget

Kongebrocentret - mødelokale til højre for indgang

Referat

Resumé

Dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ælderådet vedr. budget 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at drøftelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren oplyser, at Ældrerådet deltager i Seniorudvalgets møde d. 5. august 2015 kl. 9.00– 9.30 med henblik på drøftelse af Ældrerådets oplæg til budget 2016.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Der foreslås en ny procedure for protokollering af beslutninger i Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at beslutninger, der træffes på Seniorudvalgets møder, fremover skrives digitalt og samtidig vises på en skærm for udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre, at der ikke kan skabes tvivl om beslutninger truffet af Seniorudvalget, foreslås det, at beslutninger fremover skrives digitalt og samtidig vises på en skærm for medlemmerne.
 
De stående udvalg fastsætter selv regler for, hvordan deres møder afvikles.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Seniorudvalget orienteres om status for budgetlægningen 2016 med tilhørende overslagsår 2017-2019.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet. Tilretningen er igangværende.
 
Forvaltningens budgetovervejelser og fremtidige udfordringer i forbindelse med rammeoverholdelse drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt med den tilføjelse, at der til næste Seniorudvalgsmøde udarbejdes en skriftlig status vedr. tilretning af basisbudgettet.

Resumé

Der er udarbejdet ændringsforslag vedrørende:
 
- SEN-S-01 Handicapkørsel - udvidelse af ordningen
- SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning
- SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, Udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
- SEN-A-02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at ændringsforslag SEN-A-02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetforslag 2016, jf Seniorudvalgets beslutning den 23. juni 2015.
 
at Seniorudvalget beslutter hvilke øvrige ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling

Sagsfremstilling

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2016.  Der er udarbejdet forslag på:
 
 
Forslagsnr.
Tekst
2016
2017
2018
2019
SEN-S-01
Handicapkørsel – udvidelse af ordningen
Drift
 
403
 
521
 
639
 
757
SEN-S-02
Befolkningsprognosens indvirkning
Drift
 
 
 
 
 
8.000
SEN-A-01
Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
Anlæg

Drift
 
397
2.136
 
 
4.300
SEN-A-02
(Alt. 1)
Alternativ 1
Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre,
Anlæg
 
Drift
19.268

6.425


6.425
 
 
6.425
 
 
6.425
SEN-A-02
(Alt. 2)
Alternativ 2
Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre,
Anlæg
 
Drift
18.987

6.694


6.694
 
 
6.694
 
 
6.694
 
De fremsendte forslag kan kort beskrives således:
 
Forslag nr. SEN-S-01 – Handicapkørsel – udvidelse af ordningen
 
Kolding Kommune kan udvide handicapkørselsordningen, til at omfatte blinde og svagtseende. Transportministeriet lavede i 2010 et forsøg på Vestsjælland med at blinde og svagtseende blev omfattet af handicapkørselsordningen. Overføres erfaringerne herfra til Kolding Kommune skønnes merudgiften i 2016 og de efterfølgende år at være kr. 281.000 pr år.
 
Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture. Forslaget lyder på at udvide antallet til 208 pr. år. Baseret på erfaringer fra Vejle og Haderslev kommuner skønnes merudgiften i 2016 at udgøre 122.000 kr. stigende til 476.000 kr. i 2019. Den skønnede udgift er beregnet ud fra en gennemsnitlig kommunal udgift på 269 kr. pr. tur gange skønnet antal ekstra ture og i forhold til indbyggertal.
 
 
Forslag nr. SEN-S-02 Befolkningsprognosens indvirkning
 
Befolkningsprognosen viser, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. I Kolding Kommune stiger antallet af ældre fra 2016 til 2019. De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper.
Det forventede forbrug i hjemmeplejen er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at efterspørgselsprocenten for 75+årige i hjemmeplejen falder med 0,5%point pro anno. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp ligger på omkring 13 timer pr. måned.
 
Det forventede forbrug i sygeplejen er beregnet ud fra en efterspørgselsmodel for perioden september 2013 til april 2015. Beregningsgrundlaget viser, at der gennemsnitlig pr mdr. er 1.875 personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 70 %. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 6 timer pr. måned pr. borger (7,7 timer pr. måned  inklusiv fast vagt ydelsen til respirationsborger).
Merudgiftsbehovet i 2019 viser en samlet opgørelse over udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen.
Forslag nr. SEN-A-01 Fysisk udviklingsplan 2010-2018, udvidelse på 10 pladser i Christiansfeld
 
Som et led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet udvides Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 boliger til primo 2019.
 
Byrådet godkendte den 12. december 2011 (sag 09/4319) den reviderede fysiske udviklingsplan for seniorområdet 2010 – 2018.
 
Sidste fase af den fysiske udviklingsplan angiver en udvidelse af Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 yderligere plejeboliger for, at der kan opretholdes den af byrådet godkendte dækningsgrad på 15 %. I forhold til den seneste befolkningsprognose vil dette stadig være gældende.
 
Dækningsgraden er beregnet for de + 80 årige, da disse udgør langt størstedelen af beboerne på kommunens plejecentre. Dækningsgraden beskriver således, hvor stor en procentdel af borgere over 80 år, der er plejeboliger til, i Kolding Kommune.
 
Med udgangspunkt i gældende principper for plejecenterbyggeri har Kommunale ejendomme udarbejdet overslag over projektet, der omfatter 10 boliger på i alt ca. 720 m2 boliger + 50 m2 servicearealer.
 
De årlige merudgifter til plejen af yderligere 10 beboere på
Kongebrocentret er fra 2019 opgjort til 4.300.000 kr. (i PL2016).
 
 
Forslag nr. SEN-A-02 Omlægning af madproduktionen på kommunens plejecentre.
 
Seniorudvalget besluttede den 23. juni 2015 (sag 14/20768), at der fremsendes et budgetforslag, der vedrører daglig madproduktion på kommunens plejecentre.
 
Forslaget omhandler omlægning af madproduktionen for det varme måltid på 10 plejecentre samt Midlertidige pladser på Egebo, som kommunen selv driver. De privat drevne plejecentre Elim, Dreyershus og Vonsildhave Kvarteret er undtaget. Ligeledes er Låsbyhøj undtaget, da den forventes lukket ultimo 2017 pga. flytning til nyt sundhedscenter
 
Af de 10 plejecentre er køkkenerne på 2 plejecentre opført som leve- og bo miljøer, hvor det daglige varme måltid opvarmes og anrettes i tilknytning til beboernes boliger. For de øvrige 8 plejecentre samt Egebo opvarmes og anrettes det daglige varme måltid i centrale køkkener og bringes herfra ud til borgerne. Borgerne indtager deres måltid enten i egne boliger, i decentrale fællesområder eller i centrale cafeer.
 
For ændring af tilberedningen af det daglige varme måltid, fra ”opvarmning og anretning”, hvor kød, sov og biret modtages fra Fælles køkkenet Elbo til ”produktion og anretning” på plejecentrene, skal eksisterende køkkener renoveres eller udvides og eksisterende storkøkken inventar / hårde hvidvarer suppleres, således det lever op til nutidige krav til hygiejne og arbejdsmiljø
 
Der er beregnet to alternativer, idet der er fremkommet to løsningsforslag til madproduktionen på Plejecentret Olivenhaven.
 
Øvrigt
Ud over forslagene ovenfor  arbejdes der på  ændringsforslag vedr. etablering af et brugerstyret hus i Vonsild, jf beslutning i Seniorudvalget den 19. juni 2015 samt ændringsforslag vedr. en 60/40 model i forhold til madproduktion, jf beslutning i Seniorudvalget den 23. juni 2015.   Forslagene vil være klar til Seniorudvalgets 2. møde i august 2015.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Seniorudvalget godkendte at ændringsforslagene
 
SEN –S – 01 Handicapkørsel- udvidelse af ordningen
SEN –S – 02 Befolkningsprognosens indvirkning
SEN – A – 01 Fysisk udviklingsplan 2010-18, Udvidelse på 10 pladser Christiansfeld
SEN – A – 02 Omlægning af madproduktion på kommunens plejecentre
 
Oversendes til 2. behandling
 
Ændringsforslag vedr. beregning af etablering af et brugerstyret hus i Vonsild bortfalder.

Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015

Godkendt med den tilføjelse at Ældrerådets budgetforslag medsendes.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at bevillingsnote vedrørende cafeteriapriser videreføres i budgetforslag 2016-2019.

Sagsfremstilling

Følgende bevillingsnote er indarbejdet i det af Byrådet vedtagne budgetforslag for 2016. Noten er videreført fra budget 2015.
 
0.05 -  Cafeteriapriser
Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik.
 
De i budget 2015 øvrigt optagne bevillingsnoter under Seniorpolitik er afsluttet.
 
Der er ikke forslag til nye bevillingsnoter.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

På baggrund af Lis Ravn Ebbesen (F) anmodning på Social-og Sundhedsudvalgsmødet den 15. april 2015 kan oplyses, at 61 % af borgerne i 2014 har ventet i mellem 1 og 43 dage på et døgnrehabiliteringsophold på Låsbyhøj.
 
En tæt sammenhæng mellem døgnrehabiliteringspladserne og de terapeutfaglige specialer samt de øvrige sundhedstilbud i sundhedscenteret er en forudsætning for effektive og kvalificerede rehabiliteringsforløb, hvilket også gælder hjerneskadeområdet.
 
En tidligere omfattende evaluering af døgnrehabiliteringspladserne viste, at der ud over store menneskelige og funktionsmæssige fordele for borgerne også var økonomiske fordele for kommunen. En udvidelse af døgnrehabiliteringspladserne på de nuværende akutpladser på Låsbyhøj og omlægning og oprettelse af 4 akutpladser på Egebo i sammenhæng med akutteamet vil give en generel udvidelse af midlertidige pladser.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget og Seniorudvalget. Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior-og Socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning
 
at de nuværende døgnpladser på Låsbyhøj udelukkende anvendes til døgnrehabilitering – en udvidelse til 23 pladser
 
at sagen sendes til Seniorudvalget med henblik på, at der overføres 4 akutpladser fra Låsbyhøj til Egebo i sammenhæng med akutteamet
 
at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2016 vedrørende udvidelse af 4 rehabiliteringspladser.

Sagsfremstilling

Venteliste til døgnrehabilitering
Låsbyhøj døgnrehabilitering- og akutcenter har 18 rehabiliteringspladser, som hører under Social- og Sundhedsudvalget og 5 akutpladser, som hører under Seniorudvalget. Der har de seneste år været venteliste til ophold på rehabiliteringspladserne, idet 61 % af borgerne i 2014 har ventet i mellem 1 og 43 dage på et rehabiliteringsophold. Samtidig har belægningsprocenten på pladserne ligger på over 102,4 %, hvilket er muligt, fordi overskydende kapacitet på akutpladserne i travle perioder har været benyttet til rehabiliteringsforløb. I første kvartal 2015 – efter udvidelse med 2 pladser – har belægningsprocenten på rehabiliteringspladserne være 95,7 %.
 
Sammenhænge med øvrige genoptræningstilbud i Sundhedscentret og på hjerneskadeområdet
Døgnrehabilitering på Låsbyhøj kan ikke fungere optimalt uden det tætte samarbejde med alle de terapeutfaglige specialer, som vil være mere tilgængelige i Sundhedscenteret. Det er også nødvendigt med et tæt samarbejde med de øvrige sundhedstilbud i Sundhedscenteret, fx diætistrådgivning, rygestop, smertehåndtering og patientforeningerne. Disse nære sammenhænge er en forudsætning for effektive og kvalificerede rehabiliteringsforløb. Det ovenfor beskrevne er også gældende i forhold til hjerneskadeområdet.
 
Business Case og vurdering af behovet for døgnrehabiliteringspladser
I overensstemmelse med sygehusenes politik med hurtigere udskrivninger og overdragelse af opgaver til kommunerne vurderes det, at flere har brug for rehabilitering for at kunne klare dagligdagen og klare sig i eget hjem. I dag vurderes flere borgere også til at have et genoptræningspotentiale end tidligere, og borgerne henvises derfor til genoptræning i kommunerne.
Derfor er der behov for at nedbringe den gennemsnitlige belægning på Låsbyhøj for at skabe rum til at kunne handle hurtigt, når patienter udskrives fra sygehusene, og til at reducere ventelisterne til et acceptabelt niveau.
En omlægning af akutpladser til visiterede rehabiliteringspladser vil umiddelbart kunne ske, idet de fysiske rammer og personalebemandingen – og de specifikke rehabiliteringskompetencer er til stede på Låsbyhøj.
 
En omfattende evaluering i 2011/2012 viste, at der var økonomiske fordele for kommunen samt menneskelige og funktionsmæssige fordele for borgerne med disse døgnrehabiliteringspladser.
 
Akutpladserne på Låsbyhøj hører under Seniorpolitik. En inddragelse af akutpladserne til rehabiliteringspladser betyder, at akutpladserne skal etableres et andet sted. I lyset af den lave belægning på akutpladserne er vurderingen, at der kun er brug for 4 akutpladser frem over. Seniorområdet har etableret et akutteam, som har til huse på Egebo, og det vil være hensigtsmæssigt at de 4 akutpladser, der skal flyttes, får en tæt tilknytning til dette akutteam.
Det er oplagt at lade midlerne til drift af den akutplads, der nedlægges helt, gå til oprettelse af én af de 5 rehabiliteringspladser. Der skal derudover finansieres drift af de 4 andre nyoprettede rehabiliteringspladser. Seniorområdet mener ikke, at de 4 nyoprettede rehabiliteringspladser kan finansieres som i 2011 og 2012, hvor midlerne blev taget fra hjemmeplejens budget.
 
Med denne omlægning vil antallet af midlertidige døgnpladser således også blive øget, hvorved det øgede pres fra sygehusene bedre kan imødekommes. Såfremt finansieringen til etableringen af rehabiliteringspladserne ikke tilføres, vil konsekvensen være yderligere stigende ventelister til rehabiliteringsophold, da muligheden for at ”låne” kapacitet på akutpladserne i spidsbelastningsperioder vil bortfalde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-06-2015

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Sydtrafiks budgetforslag for 2016 er fremsendt til Senior- og Socialforvaltningen med henblik på høring vedrørende handicapkørsel. Senior- og Socialforvaltningen har nedenstående 3 høringssvar, som fremsendes til Sydtrafik.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Handicaprådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren forslår
 
at meddele Sydtrafik, at budgetforslag 2016 vedrørende handcapkørsel tages til efterretning
 
at høringssvar, anført i punktform i nærværende sagsfremstilling, fremsendes til Sydtrafik.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks budgetforslag for 2016 er udsendt til høring i kommunerne i Sydtrafiks dækningsområde, jf bilag. Svarfristen er 7. august 2015.
 
Sydtrafiks budgetforslag omhandler en række forskellige kørselsformer, der primært hører under Teknikudvalget. Handicapkørsel hører under Seniorudvalget. Nedenstående er derfor alene forhold, der omhandler handicapkørsel.
 
Senior- og socialforvaltningen har følgende kommentarer til Sydtrafiks budgetforslag 2016 på handicapkørsel:
 
 1. Senior- og socialforvaltningen noterer sig, at taksterne på handicapkørsel i 2016 forbliver uændret.
 2. Senior- og socialforvaltningen noterer sig, at brugen af handicapkørselsordningen forventes at være på samme niveau i 2016 som i 2015.
 3. Senior- og socialforvaltningen noterer sig, at Transportministeriets nye tolkning af handicapkørselsordningens anvendelsesmulighederne, antageligt vil medføre en stigning i brugen af handicapkørselsordningen. Dette forhold er ikke medtaget i Sydtrafiks budgetforslag, antageligt grundet tidsmæssigt overlap.
 
Ovenstående 3 punkter fremsendes som Senior- og socialforvaltningens høringssvar til Sydtrafiks budgetforslag 2016.
 
Til orientering udgør Senior- og Socialforvaltningens bidrag til Sydtrafiks handicapkørsel 4,489 millioner kr. i 2016.
 
Udover ovenstående høringssvar har udvalget ønsket en status på SMS adviseringsordningen og muligheden for at Sydtrafiks brugerundersøgelse fra 2014 kan opdeles på flextrafik og handicapkørsel.
 
Ad 1: SMS adviseringsordningen
Igennem nogle år har Sydtrafik arbejdet på at etablere en SMS ordning, der blandt andet indebærer, at borgerne kan få en SMS umiddelbart før chaufføren afhenter borgeren. Projektet er blevet forsinket af flere omgange. Senior- og socialforvaltningen har den 8. juni 2015 modtaget nedenstående status på SMS adviseringssystemet fra Sydtrafik:
 
’SMS adviseringsprojektet er et fælles projekt for alle landets trafikselskaber forankret i vores fælles drifts- og IT-organisation FlexDanmark. De udeståender, der blokerer for en idriftsættelse er primært af juridisk karakter ift. persondatalovgivningen og bearbejdes i en dialog mellem Datatilsynet, trafikselskabernes jurister og eksterne juridiske rådgivere. Sydtrafik ønsker at tage adviseringsfunktionen i brug så snart den er klar, men har desværre INGEN mulighed for at påvirke ovennævnte proces og må derfor afvente, at det falder på plads. Det seneste bud for ikrafttræden er efter sommerferien 2015’.
 
Ad 2: Opdeling af Sydtrafiks brugerundersøgelse
Sydtrafik lavede i 2014 en brugerundersøgelse af deres flextrafik. Flextrafik er en fællesbetegnelse for alle de behovsstyrede kollektive kørselsformer hos Sydtrafik. I Kolding Kommune anvendes Sydtrafiks flextrafik udelukkende til ’Individuel handicapkørsel’ og ’Flextur’. Grundet antallet af besvarelser laver Sydtrafik ikke en kommuneopdeling af brugerundersøgelsen på henholdsvis ’Individuel handicapkørsel’ og ’flextur’. Der foreligger dog en opdeling på forskellige kørselsformer for hele Sydtrafiks dækningsområde.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Senior- og socialforvaltningen afholdt i februar til april 2015 en møderække med de brugerstyrede huse og andre interessenter inden for frivilligområdet. På baggrund af møderækken foreslås det, at de brugerstyrede huse tilbydes ekstra personalemæssig støtte til at arbejde videre med drøftelserne i en 1 årig afprøvningsperiode.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår
 
at forslaget sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget besluttede i juni 2013, at etablere 6 velfærdsværksteder, der gennem inddragelse af borgerne, medarbejderne og andre interessenter skulle medvirke til at udvikle ældreområdet fremadrettet. Velfærdsværkstederne skulle samtidig være en af måderne at arbejde med Kolding Kommunes vision ’Vi designer livet’.
 
Nummer 2 velfærdsværksted i denne række omhandler de brugerstyrede huse. I perioden februar til april 2015 har Senior- og socialforvaltningen afholdt en møderække med de brugerstyrede huse, samt andre repræsentanter fra frivilligområdet. Formålet har været at få input fra brugerne til, hvordan de brugerstyrede huse kan udvikle sig fremadrettet. 
 
Nogle af de centrale spørgsmål der blev drøftet på møderækken var:
 
· Hvordan kan de brugerstyrede huse få flere brugere?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse blive brugt mere. Herunder aften og weekend.
· Hvordan kan de brugerstyrede huse få flere ressourcestærke frivillige?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad målrette aktiviteterne og specialisere tilbuddene til bestemte grupper, f.eks. ensomme ældre eller mænd?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad blive et samlingspunkt på tværs af generationerne?
· Hvordan kan de brugerstyrede huse i højere grad blive et samlingspunkt i lokalsamfundet.
· Kan de brugerstyrede huse indgå i et lokalråd der koordinerer og styrker samarbejdet mellem lokalsamfundets foreninger?
 
Senior- og socialforvaltningen er bevidst om, at de 19 brugerstyrede huse er meget forskellige. Samtidig er det efter møderækken klart, at mange af de brugerstyrede huse allerede i dag arbejder med en eller flere af ovenstående udfordringer. Samtidig er det klart, at forholdene i lokalsamfundet er vigtige for, hvordan de brugerstyrede huse kan arbejde med ovenstående udfordringer.
 
Senior- og socialforvaltningen anser det for vigtigt, at de brugerstyrede huse kan arbejde med ovenstående udfordringer på egne præmisser. Forvaltningen finder det samtidig vigtigt, at de brugerstyrede huse tilbydes personalemæssige ressourcer der muliggør, at der kan arbejdes mere systematisk med ovenstående udfordringer i de brugerstyrede huse, der ønsker dette.
 
Der kan, inden for rammerne af det eksisterende budget på aktivitetsområdet, afsættes 50-100.000 kroner til at 1-3 brugerstyrede huse i en 1 årig afprøvningsperiode kan arbejde med ovenstående udfordringer. Ekstraudgifterne kan for eksempel være til trykning af foldere, inventar eller andet, der kan understøtte ovenstående drøftelser.
 
Senior- og socialforvaltningen foreslår, at den videre designproces foregår ved at formidle vedhæftede invitation til de brugerstyrede huse med en forventning om, at 1-3 brugerstyrede huse, med personalemæssig støtte fra forvaltningen, arbejder videre med ovenstående udfordringer i en 1 årig afprøvningsperiode.
 
Afprøvningsperioden forventes startet op efter sommerferien.

Beslutning Seniorudvalget den 05-06-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-06-2015

Ældrerådet kan fuldt ud tilslutte sig punktet, og ønsker at understrege betydningen af at have brugerstyrede huse i kommunens lokalområder. Ældrerådets medlemmer stiller sig i efteråret 2015 til rådighed for bestyrelserne i de enkelte brugerstyrede huse, for at understøtte arbejdet med at skabe nye aktiviteter og øge antallet af brugere i det enkelte hus.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering om telesår.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en orientering om telesår.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering om SmartCare.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en orientering om SmartCare.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Formålet med ’Det Fælles Skub’ er at forebygge ensomhed og støtte ældre borgere i eget hjem til at deltage i sociale aktiviteter.
 
De to aktivitetskonsulenter i ’Det Fælles Skub’ har siden august 2014 afsluttet 31 borgere i eget hjem og arrangeret livshistoriecafe, netværkscafe, biograftur og andre sociale arrangementer for yderligere 98 borgere.
 
Borgerne har generelt været glade for støtten til at komme i gang med aktiviteter. Hovedparten anfører, at de vil fortsætte med den pågældende aktivitet og at deres livskvalitet er steget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

’Det Fælles Skub’ er et af ældrepuljeprojekterne. Der er afsat 750.000 kroner i 2014 og 750.000 kroner i 2015 til projektet.
 
Der er ansat to konsulenter i ’Det Fælles Skub’. Formålet med projektet er, at forebygge ensomhed og støtte ældre borgere i eget hjem til at deltage i sociale aktiviteter, f.eks i samarbejde med boligforeninger.
 
I perioden august 2014 til maj 2015 har ’Det fælles Skub’ afsluttet 31 borgere i eget hjem.  Kendetegnende ved de 31 afsluttede borgere er:
 
 • 82 procent bor i egen bolig. 18 procent bor i boligforening.
 • 53 procent af borgerne har fået hjælp til en social aktivitet. Andre aktiviteter har været sport (13 procent), kontakt til familien (13 procent), i gang med frivilligt arbejde (7 procent).
 • Det er primært borgeren selv (23 procent), hjemmeplejen (19 procent) og demenskonsulenterne (16 procent) der har taget kontakt til aktivitetskonsulenterne i ’Det Fælles Skub’.
 • Antallet af besøg af aktivitetskonsulenterne varierer fra 1-6. De fleste har fået 1-3 besøg.
 • 67 procent af borgerne får i forvejen en visiteret ydelse fra seniorområdet, f.eks hjemmehjælp eller sygepleje. 33 procent er ikke visiteret til en ydelse på seniorområdet.
 • 68 procent er kvinder. 32 procent er mænd.
 • 45 procent er 75-85 år. 32 procent er 65-75 år. 13 procent er over 85 år. 10 procent er under 65 år.
 • 46 procent er kommet i gang med den ønskede aktivitet, 15 procent er ikke, 38 procent svarer ’ved ikke’.
 • 67 procent vil fortsætte med aktiviteten efter hjælpen stopper, 8 procent svarer ’nej’, 5 procent svarer ’ved ikke’.
 • 62 procent synes deres livskvalitet er steget, 12 procent svarer ’nej’, 25 procent svarer ’ved ikke’.
 • Aktiviteterne der er iværksat er primært foregået i borgerens eget hjem (21 procent), i borgerens nærområde (25 procent) eller i et brugerstyret hus (21 procent).
 • 58 procent af borgerne synes de igangsatte aktiviteter svarer til deres oprindelige ønske, 13 procent svarer ’nej’, 29 procent svarer ’ved ikke’.
 • I forbindelse med afslutning af hjælpen i ’Det fælles skub’ anfører 53 procent, at de selv står for aktiviteten fremadrettet, 7 procent får støtte fra pårørende eller familie. I 23 procent af tilfældene kunne den ønskede aktivitet ikke etableres, for eksempel på grund af demens, hospitalsforløb, flytning eller borgerens sygdom/ situation generelt. 
 
(Ovenstående summerer ikke altid til 100%, da mindre benyttede svarmuligheder ikke er medtaget).
 
Udover ovenstående 31 afsluttede borgere er 37 borgere der pt får støtte i eget hjem og 6 borgere på venteliste.
 
Herudover har ’Det Fælles Skub’ arrangeret livshistoriecafe, biograftur, netværscafe og andre sociale aktiviteter for yderligere 98 borgere.
 
’Det Fælles Skub’ ønsker fremadrettet en yderligere styrkelse af samarbejdet med boligforeninger, herunder at boligforeningerne motiveres til selv at tage kontakt til konsulenterne i ’Det Fælles Skub’. Herudover ønsker konsulenterne i ’Det Fælles Skub’ erfaringer med, om borgerne på sigt fortsætter med de opstartede aktiviteter. 

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen ønsker ved E-mail af 20. maj 2015 følgende optaget på august-mødet:
 
”Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti, anmoder ved E-mail af 20. maj 2015, om at forvaltningen orienterer om de erfaringer, der er gjort i Horsens Kommune i forbindelse med Forskningsprojektet med navnet ”Hjernespind”, herunder om vi kan bruge erfaringerne i Kolding Kommune bl.a. i forbindelse med reduktion af medicinforbrug.”

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Seniorudvalgsmedlem Tobias Jensen anmoder ved E-mail af 8. oktober 2014 om, at følgende punkt optages på Seniorudvalgets dagsorden:
 
”Jeg vil gerne have, at vi drøfter muligheden for at lade Elbo Køkkenet levere varm mad, når andre kan, så bør de også kunne. Jeg tror desuden, at det vil kunne øge antallet af borgere, der benytter ”vores” køkken.”

Tilføjelse til resumé

Elbokøkkenet har behandlet kommunens henvendelse på bestyrelsesmøde den 12. december 2014.
 
Elbokøkkenet har besluttet, at det er muligt at levere opvarmet kølemad til beboerne.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
at sagen drøftes.

Nyt forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at sagen drøftes.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Elbokøkkenet har efter kommunens henvendelse haft punkt om varmholdt mad på bestyrelsesmøde.
 
Nedenstående fremgår af referat fra mødet:
 
”Pkt. 3: Kan Elbokøkkenet levere varm mad.
 
Sagsfremstilling: Seniorudvalget i Kolding ønsker afdækket, om der er mulighed for at Elbo køkkenet kan levere varmholdt mad samt en pris på det incl. emballage og transport.
 
Indstilling: Gennemgang af de muligheder Elbokøkkenet har, og en beslutning om hvilke scenarier, der skal regnes økonomisk på.
 
Beslutning: Som udgangspunkt vil opvarmning af køle mad være en model vi kan tilbyde, det vil dog koste lidt i håndteringen da vi skal pakke hverdag. Denne model vil koste kommunerne ekstra da der vil være kørsel dagligt.
Ernæringsmæssigt er der ingen forskel på køle mad og mad der laves hver dag.”
 
Elbokøkkenet kan således ikke levere frisklavet varmholdt mad, men kan opvarme kølemaden og levere denne varmholdt hos borgerne.
 
Dette vil medføre en ikke nærmere angivet merpris.

Beslutning Seniorudvalget den 04-11-2014

Seniorudvalget har besluttet at rette henvendelse til Elbo-køkkenet om muligheden for at levere varmholdig mad og de økonomiske konsekvenser heraf.

Beslutning Seniorudvalget den 07-01-2015

Sagen blev udsat til udvalgets møde i maj.

Beslutning Seniorudvalget den 23-06-2015

Sagen udsættes til næste møde i Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Et enigt Seniorudvalg besluttede, at tage Elbokøkkenets svar til efterretning.

Resumé

I henhold til Sundhedsloven § 219 gennemfører Embedslægeinstitutionen Region Syddanmark hvert år uanmeldte tilsyn på Kolding Kommunes plejecentre, som vedrører de sundhedsmæssige forhold, omfattet af lov om social service.
 
I 2014 har 7 plejecentre fået embedslægetilsyn. 6 plejecentre var fritaget for tilsyn.
 
Konklusionen er, at grundet kun få fejl og mangler, som samlet indebar en ringe risiko for patientsikkerheden er 4 ud af 7 plejecentre fritaget for tilsyn i 2015. Ingen plejecentre havde alvorlige eller kritiske fejl eller mangler.
 
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sundhedsfaglige retningslinjer har Kolding Kommune fulgt op på de sundhedsfaglige områder, som Embedslægeinstitutionen anbefaler i rapporten.
 
Det drejer sig om følgende områder: Instrukser og hygiejne, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patienters retsstilling og Tema 2014; behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotisk medicin.
 
I dialogen mellem plejecentre og embedslægetilsynet tilkendegives det, at sundhedsfaglige ydelser, bygningsforhold og indeklima samt kvalitetssikring via rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser fungerer på tilfredsstillende vis.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at Sundhedsstyrelsens årsrapport tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Instrukser og hygiejne
 
Seniorområdets sundhedsfaglige instrukser bliver kontinuerligt opdateret, og er tilgængelige for alle medarbejdere i Kolding Kommune.
 
Personalet introduceres til og forholder sig til følgende instrukser
 
 • Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling
 • Instrukser om beboernes behov for behandling
 • Sundhedsfaglig dokumentation
 • Medicinhåndtering
 • Samarbejde med de behandlende læger
 • Håndhygiejne
 • Formelle krav til instrukser, ledelsens ansvar og personalets kendskab og anvendelse af instrukser.
 
Kolding Kommune ser hygiejne som et kontinuerligt indsatsområde.
De hygiejniske retningslinjer opdateres jævnligt og ved behov.
 
Medarbejdere modtager årligt undervisning i
 
 • Håndhygiejne
 • Uniformsetikette
 
Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
 
Kolding Kommune anvender det elektroniske journal- og dokumentationsredskab Care, hvilket giver god praksis ved dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser. Care giver personalet et hurtigt overblik over beboerens tilstand og behov for pleje.
 
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for sygeplejefaglige optegnelser har Kolding Kommunes seniorområde fokus på
 
 • At opfylde de 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation omhandlende beskrivelse beboerens aktuelle eller potentielle problemområder.
 • At identificere og beskrive beboerens aktuelle behov for pleje og behandling
 • At identificere og beskrive opfølgning og evaluering af beboerens behandling og pleje
 • At sørge for at de sygeplejefaglige optegnelser udføres overskuelige og systematiske
 • At al dokumentation føres i én journal.
 
Kolding Kommune sørger for kontinuerlig oplæring og opdatering i dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser.
 
Medicinhåndtering
 
Kolding Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering opdateres jævnligt og ved behov ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for medicinhåndtering har Kolding Kommune fokus på
 
 • At dokumentere det aktuelle handelsnavn for den ordinerede medicin
 • At sørge for at medicinlisten i Care føres systematisk og entydigt
 • At dokumentere hvornår den behandlende læge har gennemgået beboerens medicin
 • At sikre overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinskemaet anførte medicin
 • At sikre overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinskema og æsker
 • At sikre at den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning
 • At sikre at aktuelt medicin opbevares adskilt fra ikke aktuelt medicin
 • At sikre holdbarhedsdato på medicin ikke overskrides
 • At sikre at doseringsæsker herunder pn medicinæsker er mærket korrekt med borgerens data.
 
Generelt er der stort fokus på at skærpe indsatsen på at registrere medicinhåndteringsfejl og strukturere handlingsforløb til forebyggelse af lignende hændelser, bl.a. via rapportering af utilsigtede hændelser.
 
Kolding Kommune har fokus på at højne kvaliteten og patientsikkerheden på medicinområdet. I løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 implementeres det fælles medicinkort.
Til yderligere kompetenceløft af personalet er planlagt udarbejdelse af medicinsk E-learnings program.
 
Patienters retsstilling
 
På plejecentre udvælger centerleder ved beboers indflytning en kontaktperson til at varetage beboerens patientrettigheder.
 
Kolding Kommune har fokus på at indhente og dokumentere
 
 • at det er vurderet, om beboeren helt eller delvist selv evner at give informeret samtykke til pleje og behandling, og hvis ikke, hvem der er udpeget som stedfortræder
 • at beboers/stedfortræders informerede samtykke er indhentet til pleje og behandling.
 
Tema 2014
 
Temaet ” behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler” blev udvalgt for at stille særlige krav til omhyggelighed, fordi ældre er mere følsomme for lægemidlers virkning og kan have vanskeligt ved at gøre opmærksom på eventuelle bivirkninger.
 
Kolding Kommune har fokus herpå og anvender et velfungerende dokumentationsskema i Care til at beskrive forholdsregler, observationer og evaluering af behandling af ældre med antipsykotisk medicin.
 
Adgang til sundhedsfaglige forhold
 
Plejecentrene tilkendegiver, at adgang til de sundhedsfaglige ydelser, blandt andet samarbejde med de praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, omsorgstandpleje, gerontopsykiatrisk team, de lokale sygehuse og hospitaler fungerer tilfredsstillende.
Ligeledes orienteres borgeren om tilbud om influenzavacciner og anbefalinger af D-vitamin og kalciumtilskud.
 
Bygningsforhold og indeklima
 
Plejecentrene tilkendegiver, at bygnings- og indretningsforhold på rette vis ikke medfører særlig risiko for ulykker.
 
Kvalitetssikring
 
Plejecentrene tilkendegiver, at de rapporterer alle utilsigtede hændelser og arbejder med opfølgning af disse med henblik på forebyggelse.
 
Indsatsområde i Kolding Kommune vedr. kompetenceløft
 
Kolding Kommune har generelt fokus på at give alle personaler et fagligt kompetenceløft. I denne forbindelse er der ansat læringspartnere, som skal følge de sundhedsfaglige medarbejdere i plejen. Opgaven er at udvikle medarbejdernes kompetencer gennem vejledning og læring i praksis.
 
Konklusion
 
I 2014 modtog 7 plejecentre ud af 13 plejecentre det årlige embedslægetilsyn. 6 plejecentre var fritaget for tilsyn.
I 2015 er 4 plejecentre blevet fritaget for tilsyn, grundet kun få fejl og mangler. Øvrige 9 plejecentre modtager tilsyn i 2015.
Ingen plejecentre har fået bemærkninger omkring alvorlige fejl og mangler eller anledning til alvorlig kritik.
 
Kolding Kommune har sammenfattet anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedrørende følgende områder: Instrukser og hygiejne, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patienters retsstilling og Tema 2014; behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotisk medicin. Tiltag er iværksat centralt samt lokalt på de enkelte plejecentre for at leve op til Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Senior- og socialdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden august 2015.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.

Resumé

Rundvisning på Kongebrocentret.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 05-08-2015

Godkendt.