Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 7. feb 2022 kl. 08:00

Kultur

Kulturskolen Kolding, Riis Toft 12A

Referat

Resumé

MusikKolding fremlægger events og planer for 2022. På mødet deltager henholdsvis eventkoordinator Rikke Molberg og bestyrelsesformand Jesper Knudsen fra MusikKolding og vil fremlægge planerne for foreningens aktiviteter i 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at MusikKoldings fremlæggelse drøftes.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og MusikKolding skal foreningen hvert år arrangere en række events, heriblandt Grøn, Sommer ved Søen og hvert andet år Opera på Skamling.

 

Derudover er det foreningens opgave løbende at udvikle de enkelte events over tid.

 

Eventkoordinator Rikke Molberg og bestyrelsesformand Jesper Knudsen fra MusikKolding vil på mødet fremlægge foreningens planer for aktiviteter i 2022. Herudover vil de samle op på 2021-sæsonens aktiviteter og lokationer, som lovet på Kulturudvalgsmødet i juni 2021.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen præsenterer på mødet et overblik over udvalgets fagområder.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager præsentationen til efterretning.

Beslutning Kultur den 10-01-2022

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen vil give udvalget et helt overordnet overblik over fagområder under udvalget.

 

Overblikket bliver præsenteret på mødet.

 

Præsentationen vil efterfølgende blive sendt til udvalgets medlemmer.


Resumé

Udvalgene for Børn og Uddannelse og Kultur præsenteres i denne sag for en afrapportering på indsatsområderne for 2021 i det fælles kommunale samarbejde ”Skoler i samspil med omverdenen”. Samarbejdet har til formål at skabe professionaliserede og synlige eksterne læringsforløb til gavn for skoleelever i hele Kolding Kommune.

 

Begge udvalg godkendte i februar 2021 de seks igangværende indsatsområder og besluttede, at der årligt afrapporteres på indsatsområderne.

 

Derudover præsenteres udvalgene i denne sag for et forslag til et nyt indsatsområde for 2022 ved navn Levende Musik i Skolen (LMS), herunder de økonomiske rammer for denne indsats.

Sagen behandles i

Udvalget for Kultur d. 7. februar 2022 og Børn og Uddannelse d. 9. februar 2022.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren og den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

 

at afrapportering af indsatsområder for 2021 tages til efterretning,

 

at et nyt indsatsområde Levende Musik i Skolen godkendes, herunder de økonomiske rammer for indsatsområdet,

 

at udvalgene forelægges en evaluering af indsatsområdet Levende Musik i Skolen i 2024, og

 

at udvalgene godkender, at indsatsområderne for 2021 fortsætter i 2022.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgene for Børn og Uddannelse og Kultur præsenteres i denne sag for en afrapportering på indsatsområderne for 2021 i det fælles kommunale samarbejde ”Skoler i samspil med omverdenen”. Samarbejdet har til formål at skabe professionaliserede og synlige eksterne læringsforløb til gavn for skoleelever i hele Kolding Kommune.

 

Begge udvalg godkendte i februar 2021 de seks igangværende indsatsområder og besluttede, at der årligt afrapporteres på indsatsområderne. Samtidig blev det besluttet, at styregruppen for Skoler i samspil med omverdenen bestående af Kulturchefen, Skolechefen, Fritids- og Idrætschefen og chefen for Tværgående enhed for læring fremadrettet udgør den formelle organisering om samarbejdet og udvælger forslag til indsatsområder for det kommende år.

 

Derudover præsenteres udvalgene i denne sag for et forslag til et nyt indsatsområde for 2022 ved navn Levende Musik i Skolen (LMS), herunder de økonomiske rammer for denne indsats.

 

Status på indsatsområder for 2021

Udvalgene for Børn og Uddannelse og Kultur godkendte i februar 2021 følgende seks indsatsområder efter indstilling fra styregruppen:

  1. ”Læselyst og læserum”
  2. Overblik over evt. flere samlede indsatser vedr. læselyst
  3. Harte i bevægelse
  4. Udvikling af Kolding Kommunes kulturhistoriske skoletjenesteforløb
  5. Partnerskab med den nationale skoletjeneste
  6. Erhvervssamarbejde

 

En status på de seks indsatsområder for 2021 er vedlagt som bilag 1 til denne sag. Bilaget indeholder en oversigt med en beskrivelse og status for hver af de seks indsatsområder.

 

I tabellen neden for findes også en kort beskrivelse af de seks indsatsområder.

 

Indsatsområder 2021

”Læselyst og læserum”

 

Projektet ved navn ”Læselyst og læserum” har som mål at udarbejde konkrete anbefalinger til måder at præsentere læserum på, der er lette at implementere og som understøtter børns læselyst.

 

Det sker gennem en undersøgelse af børns perspektiv på, hvordan PLC og børnebiblioteket i højere grad kan understøtte lystlæsning.

Overblik over evt. flere samlede indsatser vedr. læselyst

 

Overblik over de forskellige tiltag, der er igangsat for at fremme læselyst og samspilsmuligheder.

”Harte i Bevægelse”

 

Samarbejde mellem Harte Skole og de lokale idrætsforeninger, der er med til at sikre, at børn og unge i lokalområdet er mere aktive og indgår i fællesskaber uden for skoletiden.

Udvikling af Kolding Kommunes kulturhistoriske skoletjenesteforløb

 

Skoletjenesten Kolding har fået til opgave at udvikle skoletjenesteforløb – først om Skamlingsbanken og senere et forløb om Museets udstillinger på Staldgården.

Partnerskab med den nationale skoletjeneste

 

Skoletjenesten har til hensigt at udvælge fire partnerskabskommuner i Jylland og har udvist interesse for Kolding Kommune. Det er tanken at forankre partnerskabet hos Kolding Stadsarkiv, som i løbet af januar er i dialog med tjenesten om det videre forløb.

Erhvervssamarbejde

 

Kolding Kommunes erhvervs- og vækstpolitik har som indsatsområde at styrke og udvikle samarbejdet mellem Kolding Kommune og erhvervslivet.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til indsatser, der kan styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv.

 

 

 

Indsatsområder for 2022

Styregruppen foreslår at fortsætte med de eksisterende seks indsatsområder for 2021 ind i 2022, da der stadig er en række aktiviteter og opgaver i gang i indsatsområderne.

 

Derudover har styregruppen fået en henvendelse fra Levende Musik i Skolen (LMS), som er det nationale kompetencecenter for koncerter og læring i skolen. Levende Musik i Skolen deler Statens Kunstfonds vision om, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde levende musik af høj kvalitet. LMS udbyder bl.a. live-koncerter, hvor eleverne møder nye musikgenrer, som kan være med til at udvide deres kulturelle horisont.

 

LMS samarbejder pt. med 61 kommuner i Danmark og producerer musikoplevelser – herunder koncerter med danske og udenlandske musikere, der afholdes på skolen. Dertil udvikler LMS i samarbejde med skolen et undervisningsmateriale til koncerterne, der fremme et højt fagligt niveau i musikundervisningen, og som samtidig gør musikoplevelsen relevant for skolens øvrige fag og valgfag.

 

Styregruppen foreslår at indgå et 3-årigt samarbejde med LMS som et nyt indsatsområde. I et samarbejde vil det være muligt at tilbyde Kolding Kommunes folkeskolebørn en musikoplevelse på egen skole målrettet deres alder og for max. 120 elever. Det vil forventet være i alt ca. 70 skolekoncerter om året fordelt på skolerne efter elevstørrelse. Derudover får alle skoler adgang til læremidler og andet digitalt materiale på LMS hjemmeside.

 

I kommunen skal der være en central koordinater/playmaker, der har kontakten til LMS og faciliterer et netværk for skolernes kontaktpersoner. Derudover skal der være en kontaktperson på hver skole. Hver skole skal således afsætte mellem 10-30 timer til denne opgave afhængig af skolens størrelse.

 

LMS koncertordningen er støttet af Statens Kunstfond, hvilket betyder, at over halvdelen af den reelle udgift allerede er betalt. Kolding Kommunes udgift til aftalen vil være ca. 250.000 kr. hvert år.

 

Ved indgåelse af en 3-årig aftale giver LMS et bidrag på 50 pct. som opstart af ordningen i år 1. I år 1 betaler Kolding Kommune således ca. 125.000 kr., mens kontingentet i år 2 og 3 er ca. 250.000 kr. pr. år.

 

Udgifterne til den 3-årige aftale kan evt. afholdes inden for den eksisterende ramme for uddannelsespolitik.

 

Aftalen med LMS foreslås evalueret i 2024 med henblik på udvalgenes stillingtagen til en evt. forlængelse af aftalen.


Resumé

Koldingbogen 2018-2021 har afsluttet en byrådsperiode, og der arbejdes med en ny ramme for den kommende periode 2022-2025. I sagen skitseres de foreløbigt planlagte temaer for de kommende 4 år.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Koldingbogen er udkommet hvert år siden 1970 (med undtagelse af 1973). Koldingbogen blev oprindelig skabt på privat initiativ af teaterforlægger Axel Andersen, men efter Andersens død blev rettighederne solgt til Kulturudvalget, og fra 1974 og frem til i dag har Kulturudvalget været udgiver af årbogen. Siden 1975 er det arkivet, som har været redaktionsansvarlige for Koldingbogen. I 2020 kunne der fejres 50-års jubilæum. Det blev markeret med en udstilling i Historisk Værksted i efteråret 2020 på Kolding Bibliotek. Selve jubilæumspræsentationen i november blev erstattet af en række små interviews, der blev produceret og lagt på Youtube (https://youtu.be/hUADGIITUcQ), på grund af de daværende corona-restriktioner.

 

Gennem tiden har Koldingbogen ændret design og layout flere gange, men grundkonceptet har altid været, at de forskellige artikler er skrevet af både faghistorikere og en bred palet af historieinteresserede borgere. Efter kommunalreformen i 2007 har Koldingbogen dækket hele Kolding kommune. På trods af hovedvægten af artikler fortsat har udgangspunkt i postnummer 6000, er der hvert år minimum én artikel, som tager afsæt i andre dele af kommunen.  

 

Koldingbogen udgives hvert år medio november, og samler ca. 150 mennesker til den årlige og traditionsrige præsentation, som der har været en voksende interesse for de seneste år. Koldingbogen er blevet til et fælleskab, der samler. Siden 2013 har Koldingbogen taget udgangspunkt i et årligt tema. Det overordnede tema har haft til formål at binde artiklerne bedre sammen, samtidig med at temaet har kunnet understøtte andre formidlingsaktiviteter på Stadsarkivet eller store nationale eller lokale begivenheder som byjubilæet i 2018 (Byudvikling) og Genforeningen i 2020 (Grænser). 

 

 

Ved sidste byrådsperiodes begyndelse blev det besluttet, at Koldingbogens rammer blev fastlagt i 4-årige perioder, der fulgte byrådsperioden og det fagudvalg, der er ansvarlig for udgivelsen. Derfor er det nu tid til at lægge en linje for de næste 4 årgange (2022-2025), herunder valg af temaer. Rent visuelt vil Koldingbogen designmæssigt tage afsæt i Stadsarkivets nye visuelle identitet, der implementeres i løbet af 2022.

 

Sider fra Designguide1

 

Koldingbogen er en tradition, som mange koldingensere ser frem til, og bogen har mange faste købere. Oplaget har ligget på omkring 1.300 de seneste år, og der sælges knap 1.000 eksemplarer hvert år. Derudover er der afsat 200-300 frieksemplarer til blandt andet forfattere, frivillige, sponsorer, kommunens folkeskoler og plejecentre. Flere af de seneste årgange er næsten udsolgt.

 

Koldingbogen med til at skabe og øge bevidstheden blandt borgerne omkring den by og kommune, de bor i. Ligesom bogen gør det muligt at fortælle om nogle af de aktiviteter, som arkivet har bidraget med i årets løb. Udover at arkivet står for redigering af bogen, bidrager flere ansatte hvert år med artikler, men bogen er først og fremmest et fællesprojekt i samarbejde med skiftende borgere, der har en interesse i lokalhistorien, eller som gerne vil dele af deres egne erindringer. Det overordnede formål og funktion har skiftet gennem tiden, men i dag er følgende 3 elementer tilstede med varierende tyngde.

 

  • At formidle faghistorisk viden.
  • At medvirke til at understøtte den lokale sammenhængskraft og medejerskab omkring lokalhistorien i Kolding kommune.
  • At forretningsudvikle/brande arkivet.

 

I de senere år har arkivet arbejdet på i stigende grad at styrke alle 3 elementer. En indsats arkivet vil fortsætte med. I forlængelse heraf har arkivet udarbejdet forslag til de kommende temaer, der skal sikre, at hver årgang fortsat har en rød tråd, men at der også er rum for fleksibilitet og bredde.

 

Sider fra Designguide-2

 

Stadsarkivet arbejder foreløbigt med et forslag bestående af nedenstående temaer for de kommende 4 år:   

 

2022: Fritidsliv.

2023: Arbejdsliv.

2024: Kvindeliv.

2025: Erhvervsliv.

 

2022-tema: 2022 byder både på Royal Run og Tour de France, og det gør det oplagt at se nærmere på det lokale fritidsliv gennem tiden.

 

2023-tema: I 2023 fejres 250-året for Christiansfelds grundlæggelse. En by som i høj grad markerer sig ved håndens arbejde. Arbejdslivet er under forandring, og jubilæet er også en anledning til at undersøge arbejdslivet gennem tiden.

 

2024-tema: Private kræfter arbejder sammen med en række kulturinstitutioner for at sætte fokus på og indskrive flere lokalhistoriske kvinder i historien. Der er planer om at etablere en række værker på en kvinderute, der kan åbnes i 2024. Kvindeliv gennem tiden kan skabe synergi med dette projekt.

 

2025-tema: Erhvervslivet i Kolding har både historisk og i dag stået stærkt, men hvor Arkivloven sikrer det offentlige materiale, er det samme ikke tilfældet, når det gælder historien om de lokale virksomheder. Årets tema understøtter arkivets forstærkede indsats for at sikre erhvervslivets kulturarv i kommunen.


Resumé

Forvaltningen fremlægger opsamling på Åbne Atelierdage, som fandt sted i weekenden den 6.-7. november 2021. Til Åbne Atelierdage åbner kunstnere og kunsthåndværkere i Kolding Kommune dørene til deres atelier, galleri eller værksted og byder offentligheden indenfor. I år deltog rekordmange kunstnere og kunsthåndværkere i Åbne Atelierdage – 44 i alt fordelt på 32 lokationer. Det var 4. gang, at Åbne Atelierdage løb af stablen. Arrangementet var velbesøgt og med overvejende positive tilbagemeldinger fra de deltagende kunstnere og kunsthåndværkere.

Sagen behandles i

Kultur

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår

 

at udvalget tager opsamlingen til efterretning.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I weekenden den 6.-7. november 2021 blev der afholdt Åbne Atelierdage i hele Kolding Kommune - et arrangement, hvor kunstnere og kunsthåndværkere i kommunen åbner dørene for offentligheden til deres atelier, galleri eller udstillingssted. Som besøgende får man et kig ind bag kulisserne i det alsidige og sprudlende kunstmiljø i Kolding Kommune og oplever kunstnerne arbejde – med billedkunst, keramik, bronzestøbninger, skulpturer, glaskunst, vævning, tekstil m.m. – og møder dem til en åben snak om kunsten.

 

Formål

Formålet med Åbne Atelierdage, som fandt sted for første gang i 2018, er at skabe større synlighed om kunstmiljøet i kommunen – et miljø, som ikke er samlet i en fælles forening, kunstråd eller lignende interesseorganisation, og som derfor ikke har en fælles kommunikationsplatform eller kontaktflade.

 

Åbne Atelierdage understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Borgeren som medskaber” samt ”Kultur som løftestang”.

 

Rolle og ressourcer

Åbne Atelierdage bliver arrangeret i et samarbejde mellem Kolding Kommune og de lokale kunstnere. Initiativet til arrangementet er kommet fra en af de deltagende kunstnere. Deltagerne er meget glade for kommunens engagement, som overordnet består i at være tovholder på arrangementet. Det er Kultur og Event, der varetager tovholderfunktionen i Kolding Kommune.

 

Opgaven for Kultur og Event har været at koordinere arrangementet, kontakte og invitere lokale kunstnere til at være med samt at markedsføre det. Kultur og Event har blandt andet arrangeret netværks- og kickoff-møder, hvor kunstnerne kunne mødes og hvor Åbne Atelierdage blev henholdsvis drøftet og kickstartet. Herudover har Kultur og Event udarbejdet et trykt program samt andet grafisk materiale, herunder gågadebannere samt annoncer til Ugeavisen Kolding, Kolding Kalenderen og Kolding Kommunes LED-skærme. Arrangementet er endvidere blevet markedsført via Facebook. Plakater og det trykte program er blevet distribueret i hele kommunen; til kulturinstitutioner samt spise- og overnatningssteder. De deltagende kunstnere har ligeledes bidraget med at hænge plakater op og uddele programmer i deres lokalområder.

 

Erfaringer

44 kunstnere og kunsthåndværkere deltog i Åbne Atelierdage 2021. I 2020 deltog 34 kunstnere og kunsthåndværkere og i 2019 var deltagertallet 24. Der er altså en støt stigende interesse for at deltage i Åbne Atelierdage. 

 

Kultur og Event har pr. mail bedt om tilbagemeldinger, herunder besøgstal og erfaringer, fra de deltagende kunstnere/kunsthåndværkere. 21 deltagere har meldt tilbage – med overvejende positive tilbagemeldinger. Ikke alle har noteret besøgstal, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte. Flere beretter dog, at der umiddelbart har været færre besøgende end sidste år. Det kan blandt andet skyldes, der var flere kunstnere for gæsterne at besøge ved dette års Åbne Atelierdage. Derudover var der Bolig- og Livsstilsmesse i Sydbank Arena samme weekend. Tilbageholdenhed pga. Corona, kan også have spillet ind. Til gengæld beretter flere kunstnere/kunsthåndværkere, at gæsterne var meget interesserede og engagerede og udtrykte begejstring for Åbne Atelierdage. Kunstnerne/kunsthåndværkere er selv meget glade for arrangementet og for Kolding Kommunes koordinerende indsats og markedsføring af arrangementet.

 

Åbne Atelierdage 2022 forventes at finde sted i starten af november 2022. Den specifikke dato besluttes efter afstemning blandt de kunstnere/kunsthåndværkere, som har deltaget i Åbne Atelierdage de seneste år.  


Resumé

Forvaltningen fremsender Tillæg 2 til lejekontrakt mellem Den Selvejende institution Geografisk Have af 4. juni 2015 og Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kultur, Økonomi og strategi, Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Tillæg 2 til lejekontrakt mellem Den Selvejende institution Geografisk Have af 4. juni 2015 og Kolding Kommune godkendes.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Geografisk Have fik i 2017 udarbejdet en langsigtet udviklingsplan for haven og Aksel Olsens hjem. Visionen er at Geografisk Have vil være en national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt unik historie.

 

Realisering af udviklingsplanen kræver en succesrig fundraisingproces, og haven er i dialog med Kolding Kommunes fundraising-enhed om det videre arbejde.

 

I den forbindelse vurderer fundraising-enheden at det vil være en fordel, at ændre den gældende lejekontrakt mellem Den selvejende institution Geografisk Have og Kolding Kommune, hvad angår Kolding kommunes opsigelsesvarsel af lejemålet.

 

I dag kan Kolding Kommune opsige lejemålet med den selvejende institution med 6 måneders varsel.

 

På baggrund af vurderingen fra fundraising-enheden foreslår forvaltningen, at opsigelsesvarslet i den nuværende lejekontrakts § 4 ændres således:

 

Lejemålet henstår uopsigeligt for udlejer indtil 31. december 2052, hvorefter det kan opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned. Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned.

 

Lejekontrakten vil dermed være uopsigelig i 30 år, og det vurderes at øge mulighederne for fundraising, med henblik på at kunne realisere en række forbedringer i haven.

 

Vedligeholdelse af skulpturer mv.

I den gældende lejekontrakt er der ikke beskrevet vedligehold og plejeforhold på skulpturerne i haven. I tillægget er forholdet derfor uddybet med en præcisering af ansvarsforholdene, der følger den praksis, der har været gældende indtil nu. Det vil sige at Geografisk Have er forpligtet til at sørge for løbende og almindelig vedligeholdelse heriblandt vask og afrensning af skulpturerne i haven samt omkringliggende belægning.

Kolding Kommune er forpligtet til at forestå større renoveringer og restaureringer af skulpturerne.
Skulpturerne tilhører Kolding Kommune og må ikke afhændes, fjernes eller lignende af Geografisk Have.
 

Øvrige vilkår i lejekontrakten af 4. juni 2015 og tillæg 1 af 5. marts 2021 fortsætter uændret.


Resumé

Under punktet prioriterer udvalget, hvor de ønsker at holde møder i 2022 – samt i hvilken rækkefølge.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget beslutter hvilke steder de at ønsker at holde udvalgsmøder i 2022 samt i hvilken rækkefølge.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at størstedelen af udvalgets møder skal finde sted på kulturinstitutioner og øvrige relevante steder i Kolding Kommune.

 

Udvalgets første møde i januar 2022 fandt sted i By- og Udviklingsforvaltningen.

 

Forvaltningen foreslår nedenstående plan for udvalgets møder, men med mulighed for at justere løbende efter aftale med udvalgets formandskab. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at det ikke er muligt at følge planen på grund af andre bookinger af lokaler, eller hvis andre steder end foreslået pludselig bliver mere relevante, f.eks. på grund af aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Nedenstående plan kunne lægges til grund for udvalgets første mødeår:

 

Februar

Kulturskolen Kolding

Temamøde: De kommunale kulturinstitutioner

Marts

Kolding Egnsteater

Temamøde: De selvejende kulturinstitutioner

April

Kulturhåndværket/Kulturkooperativet

Temamøde: Det frie kulturliv

Maj

Kolding Miniby

 

Juni

Genforenings- og Grænsemuseet

 

August

Landbomuseet

 

September

Skamlingsbanken Museum Kolding

 

Oktober

Godset

 

November

Stadsarkivet

 

December

Koldingbibliotekerne

 

 


Resumé

Som bilag til sagen ligger en præsentation med et udvalg af kulturarrangementer i Kolding Kommune i 2022.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur og Event har indsamlet informationer om kulturarrangementer i 2022 fra kulturinstitutioner og -foreninger i Kolding kommune. Informationerne er samlet i en præsentation, der er vedlagt sagen. Præsentationen viser et udvalg af de mange og mangfoldige kulturarrangementer, som finder sted i Kolding kommune i 2022. Den er ikke udtømmende, da flere kulturaktører ikke er færdige med planlægningen. Af samme årsag rummer præsentationen flest kulturarrangementer i første halvår af 2022.

 

Kultur og Event vil formidle præsentationen til relevante kulturaktører – kommunale, private, selvejende og frivillige – og således understøtte den tværgående videndeling på kulturområdet. Ligeledes vil præsentationen blive anvendt i forbindelse med årets Kulturevent og blive delt med Kolding Venue, City Kolding og andre, der kan have glæde af det omfattende overblik over kulturevents i det kommende år.


Resumé

Kulturudvalget orienteres om status på projekt Vores Hus i Vamdrup.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Gennem flere år har Vamdrup Kino og Kolding Kommune arbejdet på at etablere projekt Vores Hus i Vamdrup. Kinogruppen i Vamdrup står bag ideen om at udvikle et nyt kulturtilbud centralt i Vamdrup. Arbejdstitlen på projektet er ”Vores Hus”, og ud over Vamdrup Kino, kommer huset til at rumme Vamdrup Bibliotek, en multisal, foyer og mødelokaler, som stilles til rådighed for foreninger og kulturaktører i Vamdrup.

Projektet finansieres af Kinos egne midler, støtte fra Kolding Kommune og en generøs donation fra Bent O. Jørgensen fond, der står bag Dansk Autologik.

 

På mødet vil kulturchef Lisbet Lambert orientere om status på projektet og visionen bag.


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kultur drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Aktivitet:

 

Bibliotekspolitisk topmøde den 21.-22. april 2022. Deltagerer Merete Due Paarup og Folmer Krogh.


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kultur.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kultur.

Beslutning Kultur den 07-02-2022

Taget til efterretning.