Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 14. jan 2016 kl. 11:00

Ældrerådet

Lokale 107, 1. sal

Referat

Resumé

Præsentation af ny myndighedschef Ellen Bagge Grimstrup.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Næstformanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Ældrerådets temamøde den 19. januar 2016 afholdes på KUC i lokale 107.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
 
- Seniortræf 2016
- Generalforsamlinger i brugerstyrede huse – opsamling til marts mødet
- Tilmelding til temadag den 22. februar 2016 vedr. rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Næste møde i styregruppen vedr. Seniortræf 2016 afholdes den 27. januar 2016.
 
Tilmeldte til temadag den 22. februar 2016: Jytte Duus Andersen, Ritta Ravnholt, Inger Rotne, Niels Erik Thrane, Henry Clausen, Svend Aage Schiermer og Bent Nielsen.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. november 2015 viser et samlet forbrug på 566,0 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 91,4% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet er under pres.
 
Der forventes en lille merudgift vedr. budgettet vedr. lejetab ældreboliger.
 
Under forudsætning af, at voldgiftssagerne vedrørende konkursboerne på fritvalgsområdet afsluttes i 2015 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverførsel tæt på 0.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,
 
At orienteringen om bevillingsstatus pr. 30. november 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 30.11.15
pr. 30.11.15
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.736
3.714
78,4
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.611
3.054
54,4
2
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.663
936
56,3
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
546.900
507.867
92,9
 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
46.835
39.739
84,8
 
Plejehjem og beskyttede boliger
1.773
1.490
84,0
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
8.045
6.011
74,7
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
2.959
2.660
89,9
 
Kontaktperson døvblinde
441
492
111,5
3
I alt
618.963
565.962
91,4
1
 
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering.
 
Bestillerbudgetterne og sygeplejen har hele året været under pres og er fulgt tæt. Herudover har der været nogle merudgifter i 2015 i forbindelse med omlægningen af madproduktion/hyppigere levering. Under forudsætning af, at voldgiftssagerne vedrørende konkursboerne på fritvalgsområdet afsluttes i 2015 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverførsel tæt på 0.
 
Note 2
Der er i forbruget indeholdt udgifter for 10 måneder.
 
Note 3
Forbrugsprocenten er udtryk for, at refusion først modtages senere. Budgettet forventes overholdt.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 30.11.15
pr. 30.11.15
Ældreboliger
1.894
1.975
104,3
4
I alt
1.894
1.975
104,3
 
 
 
Note 4
Det skal bemærkes, at der er betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Der er bl.a i forbruget indeholdt udgifter for december måned. På nuværende tidspunkt forventes budgettet realiseret med et lille merforbrug, der skønnes at kunne indeholdes i det samlede budget for seniorpolitik.
 
Det bemærkes, at udgifter til lejetab er uden for servicerammen.

Beslutning Seniorudvalget den 06-01-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Kvalitetsstandarderne for 2016 fremsendes til godkendelse. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer:
 
  • Eksisterende kvalitetsstandard ’Klippekort’’ foreslås ændret, så den ugentlige ydelse ændres fra 45 til 60 minutter og det maksimale opsparede antal timer ændres fra 4,5 til 5 timer.  
  • Eksisterende kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ er sammenskrevet til en ny kvalitetsstandard ’Rehabilitering’. Dette er sket på baggrund af indførelsen af §83a i januar 2015.
  • Eksisterende kvalitetsstandard ’Madservice (kølemad)’ ændres så leveringen bliver 1-2 gange per uge i stedet for 1 gang per uge.
  • Generelt er formuleringer vedrørende betaling for midlertidig hjemmehjælp fjernet fra kvalitetsstandarderne som følge af lovændring i januar 2015. 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår
 
at kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal revideres/godkendes en gang årligt. Kompetencen hertil er uddelegeret af Byrådet til Seniorudvalget, jf Byrådets beslutning den 8. april 2013.
 
Kvalitetsstandarderne for 2016 er, i forhold til 2015, ændret på nedenstående områder:
 
Eksisterende kvalitetsstandard ’Klippekort’
Kvalitetsstandarden ’Klippekort’ foreslås ændret, så det ugentlige minuttal ændres fra 45 minutter til 60 minutter. Det maksimale antal opsparede timer ændres fra 4,5 timer til 5 timer.
 
Forvaltningen har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om at overføre 450.000 kroner i klippekortordningen fra 2015 til 2016.
 
Forvaltningen har afdækket muligheden for at udvide anvendelsen af klippekortordningen, enten ved at udvide målgruppen eller ved at udvide minuttallet. Målgruppen er dog af ministeriet fastsat til de ’svageste hjemmehjælpsmodtagere’, det vil sige målgruppen kan
ikke udvides til at omfatte plejecenterbeboere.
 
En udvidelse af målgruppen, så de 327 borgere der får ’moderat personassistance’ også omfattes af klippekortordningen vil medføre en årlig merudgift på cirka 5 millioner kroner.
 
Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde målgruppen og udvide minuttallet fra 45 til 60.
Dette vil kunne holdes inden for det eksisterende budget på 2,7 millioner kroner i 2016.
 
Eksisterende kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ er sammenskrevet til en ny kvalitetsstandard ’Rehabilitering’
I januar 2015 blev §83a tilføjet servicelovens §83. Formålet er at styrke fokus på den rehabiliterende indsats og tydeligøre, at den rehabiliterende tilgang i §83a altid er et forløb i forbindelse med §83 ydelser. Som en følge af indførelsen af §83a er de to eksisterende Kvalitetsstandarder ’Hjemmetræning praktisk hjælp’ og ’Hjemmetræning personlig hjælp og pleje’ sammenskrevet til en kvalitetsstandard ’Rehabilitering’
 
Eksisterende kvalitetsstandard ’Madservice (kølemad)’
Leveringen ændres fra 1 gang per uge til 1-2 gange per uge.
 
Betaling for midlertidig hjemmehjælp
Formuleringer vedrørende betaling for midlertidig hjemmehjælp er fjernet fra kvalitetsstandarderne som følge af lovændring i januar 2015.
 
Herudover er der foretaget mindre ændringer af administrativ karakter.
 
Kvalitetsstandarderne for 2016 fremgår af bilaget.

Beslutning Seniorudvalget den 02-12-2015

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Seniorudvalget den 06-01-2016

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Høring:
 
Ældrerådet foreslår, at gruppen der modtager ydelsen ”klippekort” udvides bl.a. gennem individuelle visitationer i stedet for at den ugentlige ydelses minuttal forhøjes.
 
De øvrige ændringer anbefales.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2016

Godkendt.

Resumé

SF ved Lis Ravn Ebbesen har foreslået, at der arbejdes med reminiscenskasser i Kolding Kommune, samt at det undersøges om der kan etableres en reminiscenslejlighed i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Reminiscens er et anerkendt fagligt begreb for planlagt og systematisk arbejde med menneskers erindringer.
 
Arbejdet med reminiscens er særlig vigtig for borgere, der er kognitivt svækkede, som f.eks. borgere med demens. Disse borgergrupper har særligt glæde af, at få vækket og stimuleret hukommelsen gennem gensynet med film, billeder og genstande.
 
Genstandene kan med fordel samles efter emner i erindringskasser. F.eks. en kasse med gammelt legetøj eller en kasse med køkkenting som en madam blå tragt, en klejnespore, og et par bordskånere af siv.
 
Erindringskasserne vil være omdrejningspunktet for en god snak om gamle dage og de erindringer, der følger med.
 
Seniorområdet har gennem annoncering i aviser, på facebook, i aktivitetshusene og på plejecentrene søgt efter genstande til erindringskasserne.
 
På nuværende tidspunkt er der lavet 5 erindringskasser om følgende 5 emner: hverdagsliv, mandeliv, kvindeliv, barndomskasse, diverse kasse/jul. Der vil fortsat blive samlet effekter til yderligere kasser.
 
Det er desuden muligt, at låne erindringskasser ved Dansk Center for Reminiscens www.reminiscens.dk
 
Seniorområdet vil med tiden udvide med digitale erindringskasser, således at genstandene vil kunne vises som billede med tilhørende lyd.
 
I den forbindelse vil der kunne trækkes erfaringer fra pilotprojektet ”I lyd og billeder” som afvikles på Kongsbjerghjemmet.
 
Erindringskasserne kan udlånes til daghjem, foreninger og plejecentre.
 
Seniorområdet arbejder på, at kunne etablere en reminiscens stue eller en mindre lejlighed. Forslag hertil vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

Beslutning Seniorudvalget den 06-01-2016

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Ældrerådet kan tilslutte sig at der arbejdes videre med projektet.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Datoerne for 60+ avisen i 2016 er følgende:
 
- 20. februar 2016
- 21. maj 2016
- 20. august 2016
- 21. november 2016

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
- Venteliste til plejeboliger
- Status på udfordringsretten og indskud
- Ældrerådet ønsker oplysninger om hvordan de ca. 40 mio. kr. som Kolding Kommune skal aflevere til omprioriteringsbidraget er med til at berøre ældreområdet

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Ældrerådet blev informeret om at forvaltningen har undersøgt sagen vedr. udfordringsretten og indskud ved boligselskaberne og at der efter behov kan indgås en dialog med boligselskabet i forhold til den enkelte borger.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 14-01-2016

Ingen punkter.