Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 27. jan 2014 kl. 09:00

Kulturudvalget

1.2 vest

Referat

Resumé

Udpegning af et medlem til bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.
 
Byrådet udpeger medlem til bestyrelsen efter indstilling fra Kulturudvalget.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Thomas C. Thulstrup, direktør på Museet på Koldinghus udpeges som medlem af bestyrelsen for Konserveringscentret i Vejle.

Sagsfremstilling

Konserveringscentret i Vejle er en selvejende institution med Kulturstyrelsen som tilskudsgiver. Centret fokuserer på at understøtte de kulturhistoriske museers bevaringsforpligtelser.
 
Konserveringscentret har en række forskellige arbejdsområder, der dels afspejler museernes behov for konservering og dels repræsenterer en materialemæssig mangfoldighed, der gør værkstedet i stand til at kunne påtage sig relativt mange og forskelligartede opgaver:
 
 • Arkæologisk konservering
 • Konservering af genstande fra nyere tid
 • Maleri og farvelagskonservering
 • Grafisk konservering
 • Tekstilkonservering
 • Rådgivning (magasinering, håndtering og udstilling, herunder f.eks. klima, lys, transport, kurér virksomhed og tilstandsbeskrivelser)
 
Kolding Kommune har tidligere udpeget en fagperson, da Poul Dedenroth-Schou, museumsdirektør på Museet på Koldinghus repræsenterede Kolding Kommune i bestyrelsen i sidste byrådsperiode.
 
Sammensætning af bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud:
 • Formand Bent Bechmann, D. S. I Fælles Museummagasiner
 • Næstformand Bodil Schelde-Jensen, Museerne i Fredericia
 • Ove Sørensen, Vejle Museum
 • Anne Bjerrekær, Horsens Museum
 • Poul Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus/Kolding kommune
 • Rasmus Kreth, Glud Museum
 • Dan Arnløv Jørgensen, Vejle Kommune
 • Jørgen Korshøj, Horsens Kommune
 • Jens Louis Lange Wollesen, Konserveringscentret i Vejle

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet udkast til kompetence- og delegationsplan for Kulturudvalgets forretningsområde.
 

Sagen behandles i

Kulturudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kompetence- og delegationsplan for Kulturudvalgets forretningsområde godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplyser, at planen er en del af en samlet plan omfattende Kommunens Byråd, Økonomiudvalg og samtlige stående udvalg.
 
Det er intentionen, at de stående udvalg hver især forholder sig til den del af den samlede plan, der vedrører udvalgets forretningsområde, og foretager indstilling til Byrådet.
 
På forrige møde i Kulturudvalget blev udvalgets styrelsesvedtægt gennemgået og godkendt. Hermed følger kompetence- og delegationsplan for Kulturudvalgets område.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

Danmarks Biblioteksforeningen afholder årsmøde i Vejle den 27.-28. marts 2014. Mødet afholdes i DGI Huset.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kulturudvalget tager stilling til deltagelse i årsmødet.

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings årsmødet afholdes i DGI Huset i Vejle den 27.-28. marts 2014. Temaet for årsmødet er ”Biblioteket – rammen om samtalen”.
 
Som en del af årsmødet inviterer Vejle kommune deltagerne til at besøge nogle af områdets kulturattraktioner torsdag eftermiddag i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 17.30. Her kan deltagerne komme med på én af følgende kulturudflugter.
 • Oplev Vejles nyåbnede kulturhistoriske museum.
 • Økolariet – aktiv for både børn og voksne.
 • Jelling – kongeby og verdensarv.
 • Byens Hus i Jelling.
 • Rundvisning på Vejle Bibliotek.
Deltagergebyr uden hotel, der tilmelder sig senest den 1. februar 2014, er 3.200 kr. Der er 41.000 kr. til rådighed på Kulturudvalget konto for 2014. Der er i 2014 ikke yderligere større konferencer inden for Kulturudvalgets område.
 
Forvaltningen laver en samlet tilmelding, hvorfor udvalgsmedlemmer, der skal deltage, skal udvælge det ønskede udflugtsmål. Udvalget skal ligeledes tage stilling til mulig overnatning.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Udvalget besluttede, at Jesper Elkjær, Yrsa Mastrup og Merete Due Paarup deltager.

Resumé

Kulturudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2014, at forvaltningen kommer med en ny dato for mødet i april 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at mødet holdes den 8. april 2014 kl. 10.00 til kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2014, at forvaltningen kommer med et nyt forslag til møde i april, idet der var sammenfald af andre mødeaktiviteter den 10. april 2014

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

I aftalen mellem Comwell A/S og Kolding Kommune om leje af Kolding Teater indgået i 2011, lejer Kolding Kommune 40 dage i Teatersalen og 20 dage i Skovbrynet.
Til anvendelse af disse dage til borgermøder, kulturelle arrangementer som koncerter og teater med videre medgår i alt 1300 timer til tekniker- og mandetimer. Dette timetal er ikke tilstrækkeligt til at dække det faktiske behov.
 

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forvaltningen udarbejder en evaluering af forbruget af teknikertimer.
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling

Kolding Kommune indgik i 2011 en lejeaftale med Comwell A/S efter Comwell A/S’s køb af Teatersalen.
 
Der kan ifølge aftalen årligt afholdes 40 arrangementer i Teatersalen og 20 arrangementer i Skovbrynet. De 40 dage i Teatersalen er blevet fordelt til brugere ud fra en gennemgang af forbruget af Teatersalen forud for den nye aftale. Ud fra den fordeling er der som udgangspunkt reserveret 17 dage til Kolding Teaterforening (inklusive Den Jyske Opera), 4 dage til Kolding Musikskole, 4 dage til FOF, 2 dage til Sønderjyllands Symfoniorkester, 1 dag til Kolding Harmoniorkester og 1 dag til Foreningen Amira. Derudover er der som udgangspunkt reserveret 5 dage til Kolding Kommune, herunder skoler og egne arrangementer. Resterende dage fordeles efter ansøgning.
 
Der medgår i alt 1300 timer til teknikertimer i forbindelse med afholdelse af arrangementer til hele året. For timer derudover betales efter en aftalt timepris på 250 kr., med tillæg for søndage på 50 %.
 
Det har vist sig, at de medgåede 1300 timer ikke er tilstrækkelige til at dække det faktiske forbrug. Således blev det samlede forbrug i 2012 på 1710 timer og i 2013 på 1865 timer. Kolding Kommune har gennem Kulturpolitikken afholdt udgifterne til merforbruget af timer. Udgiften var for 2012 110.375,00 kr. og for 2013 157.875,00 kr.
 
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en evaluering af forbruget af teknikertimer og på baggrund heraf udarbejdes forslag til, hvordan merforbruget af timer kan håndteres og finansieres fremadrettet. Evalueringen fremlægges for udvalget i maj.
 
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester har meddelt, at de er ved at ændre deres vedtægter, og det betyder bl.a., at de vil nedlægge den bestyrelsespost, som er udpeget af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune ønsker at fastholde sin repræsentation i bestyrelsen enten fast eller på skift mellem de tilskudsgivende kommuner.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester modtager årligt 298.000 kr. samt teatersal og teknikertimer 2 dage à ca. 50.000 kr. incl. teknikertimer fra Kolding Kommune. For dette beløb spillede orkestret i 2012 følgende koncerter i Kolding Kommune:
 
13 skolekoncerter, hvortil der er udarbejdet pædagogisk materiale
1 symfonikoncert for børn på Kolding Teater
4 symfonikoncerter på hhv. Kolding Teater, Kristkirken i Kolding, Brødremenighedens kirke i Christiansfeld samt udendørs ved Kvarterhuset.
 
Sønderjyllands Symfoniorkester er samtidig en væsentlig aktør i forhold til den internationale musikfestival i Christiansfeld, som finder sted i juni 2015.
 
Af regnskab for 2012 fremgår, at Sønderjyllands symfoniorkester får følgende kommunale tilskud:
Sønderborg: 1.673.000 kr.
Tønder: 50.000
samt fra Sydslesvigs forening: 475.000 kr.
Orkestret arbejder på en økonomisk ordning med Esbjerg Kommune.
 
I forbindelse med Kulturministeriets krav om mere professionelle bestyrelser for de store kulturinstitutioner i Danmark har Sønderjyllands Symfoniorkester udarbejdet et udkast til nye vedtægter.
 
I de tidligere vedtægter fra 2006 § 2 fremgår følgende:
 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes således:
2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommunalbestyrelse
1 medlem udpeges af Kolding Kommunalbestyrelse
1 medlem udpeges af Sydslesvigsk forening
1 medlem udpeges af Region Syddanmark
1 medlem udpeges af Sønderjyllands Erhvervscenter og
2 medlemmer udpeges af og blandt Institutionens ansatte.
 
For hvert medlem udpeges tilsvarende 1 suppleant.
 
De nye vedtægter siger i §5 om bestyrelsens sammensætning og konstituering:
 
5.1:
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer
1 medlem (formanden) udpeges af Kulturministeren
 
5.2.
3 medlemmer er politisk udpegede:
1 medlem udpeges af Region Syddanmark for en periode, der følger de regionale valgperioder
2 medlemmer udpeges af Sønderborg Kommune for en periode, der følger de kommunale valgperioder
samt
 
1 medlem udpeges af Sydslesvigsk Forening for en periode på fire år
2 medarbejderrepræsentanter udpeges af og iblandt orkestrets fastansatte for en periode på fire år
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for en periode på fire år.
 
By- og Udviklingsforvaltningen finder det rimeligt, at der udpeges 2 medlemmer af bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester for at professionalisere bestyrelsen, som anført i vedtægtsforslaget.
 
Vedtægtsændringen vil dog medføre, at Kolding Kommune ikke længere har et bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester, og dette kan have betydning for Kolding Kommunes indflydelse på orkestrets fremtidige virke og strategi.
 
Forvaltningen vil derfor foreslå, at Kolding Kommune orienterer Sønderjyllands Symfoniorkester om, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen. Alternativt at en plads i bestyrelsen går på skift mellem de tilskudsgivende kommuner. Det vil også understøtte orkestrets egen nye målsætning om at være til stede i hele den sydlige del af Jylland bl.a. i Esbjerg, samt at styrke sin tilstedeværelse i Kolding for at blive en større aktiv partner i kulturlivet.
 
 
 

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Udvalget besluttede at indstille, at Kolding Kommune meddeler Sønderjyllands Symfoniorkester, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen.

Resumé

Der er i alt 14 ansøgninger om tilskud fra Kultur- og Musikpuljerne. 8 ansøgninger om tilskud over 15.000 kr. og 6 ansøgninger om tilskud under 15.000 kr.
 
Det anbefales, at der til ansøgere om tilskud over 15.000 kr. ydes tilskud til 2 fra Musikpuljen og 3 fra Kulturpuljen. 2 ansøgninger anbefales til politisk drøftelse og beslutning.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der fra Musikpuljen og Kulturpuljen bevilges tilskud til 5 ansøgere med i alt 105.500 kr.
 
at udvalget drøfter, om der til Hospitalsklovne Kolding og til Tine Klemmensen, DM i Design, skal bevilges tilskud.

Sagsfremstilling

Der er annonceret i dagspressen, med ansøgningsfrist den 15. januar 2014, om tilskud fra Kultur- og Musikpuljerne. Der er indkommet 14 ansøgninger om tilskud i alt fra Kultur- og Musikpuljerne. 8 ansøgninger om tilskud over 15.000 kr. og 6 ansøgninger om tilskud under 15.000 kr.
 
For så vidt angår ansøgninger under 15.000 kr. har Kultur- og Fritidsudvalget delegeret til By- og Udviklingsforvaltningen at træffe afgørelse om bevilling.
 
Ifølge Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen kan der bl.a. ydes tilskud/underskudsgaranti til kulturprojekter og kulturaktiviteter samt til deltagelse i stævner/konkurrencer, udstilling, festivaler, kunst og lignende, ligesom der kan ydes sæsontilskud til musikformål og uddannelsestilbud til f.eks. workshops og sammenspilsseminarer m.v.
 
Musikpuljens budget:
Opr. budget 440.000 kr. + forventet overført fra 2013 173.000 kr., i alt 613.000 kr.
Heraf er disponeret 270.000 kr. til Sommer ved Søen og 88.126 kr. til tilskud/garantier fra 2013, som ej er udbetalt, i alt 358.126 kr.
Der resterer herefter 254.874 kr. (opr. budget + overført fra 2013).
 
Fra Musikpuljen anbefales tilskud på i alt 55.000 kr. (se bilag):
 
Syddansk Universitets symfoniorkester tilskud på 30.000 kr. til dækning af udgifter til koncert i Kolding til dirigent og solister i forbindelse med projektet ”Bridge to the future Energy”, der binder musik og bæredygtighed sammen.
(Syddansk Universitets symfoniorkester har søgt 80.000 kr. i tilskud til dækning af solister, dirigent, transport, mad, markedsføring mm.)
 
Øresundsoperaen/NordicOpera tilskud på 25.000 kr. som bidrag til opførelsen af operaen ”Det dybeste sted i Nordsøen” på Koldinghus.
(Øresundsoperaen/NordicOpera har søgt 25.000 kr. dækning af bl.a. produktionsomkostninger til opsætning af opera på Koldinghus)
 
Kulturpuljens budget:
Opr. budget 607.000 kr. + forventet overført fra 2013 73.000 kr., i alt 680.000 kr.
Heraf er disponeret 210.000 kr. til Kulturnatten, 75.000 kr. til Ungepuljen, 75.000 kr. til Minibyen, 71.280 til tilskud/garantier fra 2013, som ej er udbetalt, i alt 431.280 kr.
Der resterer herefter 248.720 kr. (opr. budget + overført fra 2013).
 
I dette resterende beløb er der ikke taget højde for evt. tilskud til Dr. Dorothea Teatret, som Kultur- og Fritidsudvalget har indgået en 2-årig aftale med. Aftalen var gældende for 2012-2013, og indeholdt tilsagn om tilskud på 150.000 kr. til festspillet samt en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. til festspillet og øvrige forestillinger, såfremt regnskabet viste et underskud.
Der er i sidste aftales løbetid udbetalt følgende:
2012: 194.242 kr.
2013: 175.225 kr.
Forslag til ny aftale behandles på Kulturudvalgets møde i marts 2014.
 
Herudover er der i det resterende beløb ikke taget højde for evt. tilskud til Kolding Teaterforening, hvis aftale udløber med udgangen af juni 2014.
Ifølge den nuværende samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Teaterforening (gældende for 1. juli 2011 – 30. juni 2014), forpligter Kolding Kommune sig til at yde en underskudsgaranti på op til 140.000 kr., såfremt foreningens egenkapital er under 650.000 kr.
Det kan oplyses, at der i den nuværende aftaleperiode endnu ikke er udbetalt underskudsgaranti til Kolding Teaterforening.
 
 
Fra Kulturpuljen anbefales tilskud/underskudsgaranti på i alt 50.500 kr. (se bilag):
 
Anja Christensen/Birgit Kjærsgaard tilskud på 20.000 kr. til dækning af materialer til opbygning af udstillingen IMPERMANENS samt transport heraf.
(Anja Christensen/Birgit Kjærsgaard har søgt 55.000 kr. i tilskud som bidrag til materialer til opbygning af udstillingen, transport samt udgifter til markedsføring)
 
Tape_7 Production tilskud på 5.500 kr. til filmfremvisning i forbindelse med konceptet ”Blood Drive”.
(Tape_7 Production har søgt 35.000 kr. som tilskud til ”Blood Drive” arrangement på Nicolai til udgifter i forbindelse med mobil blodbank, markedsføring, filmfremvisning og udstilling)
 
Værestedet Gademix underskudsgaranti på op til 25.000 kr. til ”Unge hjælper Unge” Street Event 2014.
(Værestedet Gademix har søgt om tilskud på 25.000 kr.)
 
Anbefales afslag til (se bilag):
 
Kolding Tango Trio, da det er et for snævert og lukket arrangement.
(Kolding Tango Trio har søgt 20.000 kr. i tilskud til afholdelse af tango weekend inkl. forplejning, honorar til instruktører og transport).
 
Til udvalgets drøftelse og beslutning (se bilag):
 
Foreningen Hospitalsklovne Kolding søger 40.000 kr. til honorar for showet til ABBA-jubilæumsarrangement.
(Det kan oplyses, at der normalt ikke gives tilskud til projekter, hvis hensigt er at generere overskud til velgørende formål. Foreningen Hospitalsklovne Kolding budgetterer med et overskud på ca. 35.000 kr.)
 
Tina Klemmensen søger 25.000 kr. til aflønning af fire workshopledere og indkøb af materialer til workshoppen PALLE BYGGMAND, som er en del af Designsprinten under DM i Design for unge.
(Det kan oplyses, at der normalt ikke gives tilskud til processer aktiviteter).

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Per Bødker Andersen stillede følgende ændringsforslag vedr. ansøgning nr. 1 fra Syddansk Universitets symfoniorkester, ”at der bevilliges en underskudsgaranti på 30.000 kr.”
For ændringsforslaget stemte hele udvalget.
 
Udvalget pålagde endvidere forvaltningen nærmere at belyse afviklingen af koncerten i Kolding af Syddansk Universitets symfoniorkester.
 
Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningerne nr. 2, 6 og 7 fra henholdsvis Kolding Tango Trio, foreningen Hospitalsklovne i Kolding og Tina Klemmesen (DM i design for unge).
 
De øvrige indstillinger blev godkendt.

Resumé

Hermed fremsendes evaluering af Kulturstrategien for 2013. Evalueringen gør status på gennemførte projekter i 2013 af henholdsvis kulturafdelingen samt af de kommunale og de selvejende kulturinstitutioner.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at evalueringen af Kulturstrategien for 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af Kulturstrategien for 2013. Denne evaluering ønskes taget til efterretning.
 
Evalueringen indeholder bl.a. eksempler på konkrete aktiviteter, som binder kulturområdet og dets institutioner sammen i en fælles grundfortælling – aktiviteter, som alle tager udgangspunkt i Kulturpolitikken.
 
Kulturstrategien for 2012 – 2013 tog afsæt i Kulturpolitikkens grundelementer og pejlemærker.
 
Kulturstrategien afløses i 2014 af et nyt styringskoncept, hvis formål er at sikre politisk implementering af Kolding Kommunes vision ”Vi designer livet”. For 2014 og frem vil det være de politisk udpegede fokusområder, der vil danne grundlag for udviklingen på kulturområdet. Fokusområderne er den politiske implementering af visionen med afsæt i kulturpolitikken.
 
Evalueringen er inddelt i 15 afsnit, der kort beskriver hver enkel kulturinstitution, kommunale og selvejende, samt kulturafdelingen. Herunder følger et uddrag af konkrete eksempler på tiltag i 2013 (igangsatte el. afsluttede projekter/samarbejder/o.a.) inden for Kulturpolitikkens 6 pejlemærker:
 
• Kolding + kultur = design
• Kultur er – et fælles udgangspunkt
• Kultur er et sprog for alle generationer
• Et styrket centrum giver en stærk periferi
• Kender du kulturarven?
• Ung dynamik
 
Overordnet viser evalueringen, at de pågældende kulturinstitutioner i 2013 har gennemført og igangsat en række af tiltag, der alle forholder sig til ovenstående pejlemærker og dermed bidrager til at fører Kulturpolitikkens vision ud i livet.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

På baggrund af henvendelse fra Benny Dall kan det oplyses, at der pågår en evaluering af Kulturlogen på Esbjergvej 108

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse fra Benny Dall om status på Kulturlogen kan forvaltningen oplyse følgende:
 
Kulturlogen er opstået som en del af Kolding Kommunes graffiti-indsats, hvis formål er at fjerne og forebygge graffiti som hærværk i kommunen. Kulturlogen er et vigtigt redskab for at opnå en høj effekt af kommunens graffitiindsats.
 
Ved en designproces viste det sig, at grupperne af graffiti-malere i byen (og andre unge i undergrunds-miljøet) manglede et sted at være. Kommunen tilbød ejendommen på Esbjergvej 108 fra 28. juni 2012, som var på salgslisten som en midlertidig løsning.
De forskellige grupper af unge, som har dannet kulturlogen har taget Esbjergvejs 108 til sig og tager ansvar for det. Gennem sponsorater og foræringer samt med midlerne fra graffiti-puljen er det lykkes for Kulturlogen at skabe et aktivt og vel besøgt kultursted for unge.
 
I Kulturlogen er der bl.a. værksteder, ugentlige madklubber, graffiti arrangementer og koncerter. Det kan oplyses, at Kolding Kommune årligt afholder udgifterne til el, varme og vand 75.000 kr. årligt samt yderligere ca. 25.000 til diverse udgifter til bygningen. Udgifterne afholdes via graffiti-puljen.
 
Kulturlogens nuværende lejekontrakt på Esbjergvej 108 udløber ved udgangen af marts 2014. Det kan oplyses, at forvaltningen pt. er ved at udarbejde evalueringen, som fremlægges for udvalget i marts. Forvaltningen vil sikre, at Kulturlogens lejemål forlænges, indtil der er en afklaring om Kulturlogens fremtid. Det vil i praksis sige, at lejekontrakten forlænges året ud.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

Henvendelse fra Sprogskolen i Kolding om at overtage driften af cafeen i Geografisk Have og drive den som en socialøkonomisk virksomhed.

Tilføjelse til resumé

Fremsendelse af forslag til tre forskellige driftsformer for cafeen i Geografisk Have.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at forvaltningen går i dialog med Sprogskolen.

Nyt forslag

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår,
 
at udvalget træffer beslutning om driftsform for cafeen i Geografisk Have
 
at forvaltningen arbejder videre med at indgå en forpagtningsaftale for sæson 2014.

Sagsfremstilling

Der skal inden sæsonstart 1. maj 2014 udarbejdes en ny forpagtningsaftale for cafeen for Geografisk Have.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har fået en henvendelse fra Sprogskolen i Kolding, der er interesseret i at overtage driften af cafeen i Geografisk Have og drive den som en socialøkonomisk virksomhed. Skolen foreslår, at cafeen drives af en ansat og med tilknytning af praktikpladser for skolens kursister, som er i praktik i et integrationsforløb.
 
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen går i dialog med sprogskolen med henblik på at indgå en forpagtningsaftale om drift af cafeen i Geografisk Have drevet som en socialøkonomisk virksomhed.
 
By- og Udviklingsforvaltningen kan oplyse:
Cafeen i Geografisk Have har de sidste to sæsoner fungeret som et socialøkonomisk virksomhedseksperiment.
 
Kontrakten blev i 2012 indgået med en socialøkonomisk virksomhed med 2 partnere. Før første sæsons afslutning valgte den ene at afslutte samarbejdet, hvorefter den anden person afsluttede sæsonen og fik kontrakt på endnu en sæson. Denne er nu afsluttet, hvorfor der skal tages stilling til en ny forpagtningsaftale. Den tidligere forpagter ønsker ikke at forlænge aftalen.
 
By- og Udviklingsforvaltningens vurdering er på baggrund af evaluering af de sidste 2 sæsoner med socialøkonomisk virksomhed, at den fornødne faglighed omkring cafedriften samt den pædagogiske faglighed ikke har været tilstrækkelig.
 
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer derfor, såfremt cafeen i Geografisk Have fremover skal drives som en socialøkonomisk virksomhed, at det er nødvendigt, at der er den fornødne faglighed omkring cafedriften, madlavning m.m. på et højt kvalitetsmæssigt niveau. Ligeledes er det nødvendigt, at den fornødne pædagogiske faglighed er til stede for at støtte de personer, der bliver ansat i en sådan virksomhed.
 
Cafeen skal have en kapacitet til at klare både de meget store begivenheder, der finder sted i haven, som f.eks. forårets plantemarked og Sct. Hans aften, hvor der kommer op til 6.000 gæster, samtidig med, at den også i perioder skal være robust til at magte et begrænset salg. Der er ikke de fornødne køkkenfaciliteter i havens cafe til at klare de store arrangementer, så det er nødvendigt at have mulighed for brug af køkkenfaciliteter andet steds.
 

Tilføjelse til sagsfremstilling

Det er forvaltningens vurdering, at der ligger en lang række muligheder for at udvikle cafeen. Det vil fx være hensigtsmæssigt i øget omfang at tilrette cafeens udbud af mad og drikke, så de er i tråd med havens arrangementer og til enhver tid matcher havens events og kvalitet.
 
Med den rette driftsform og aftale vil caféen også over tid kunne udvikle sig til et unikt sted, hvor gæsterne søger hen, for at få en særlig kulinarisk oplevelse, der ikke kan opleves andre steder i Kolding, fx picnickurve, brunch, afternoon tea eller andre tematiske arrangementer, der kan tiltrække nyt publikum.
 
I forhold til driftsform er det forvaltningens vurdering, at der vil være tre relevante driftsformer for cafeen:
 
1. Kommunaldrevet. Det kunne være en kommunal institution eller enhed som kunne kombinere driften af cafeen med dens øvrige virke.
 
2. Drevet af privat forpagter, der har erfaring med restaurant- og cafedrift. Det kan oplyses, at fx Den gyldne Hane er interesseret i at indgå en forpagtningsaftale. Den Gyldne Hane har endvidere oplyst, at den er indstillet på at gå i dialog med fx Sprogskolen om at modtage praktikanter herfra og bidrage til at udvikle og bemande cafeen.
 
3. Som socialøkonomisk virksomhed. Forvaltningen har ikke kendskab til interesserede, hvorfor muligheden i givet fald skal annonceres.
 
 
For at sikre tid til en ordentlig politisk drøftelse af cafeens fremtid samt koordinering med den masterplan for Geografisk Have, som er under udarbejdelse, anbefaler forvaltningen, at der indgås forpagtningsaftale for sæson 2014, med henblik på en evaluering i oktober 2014.

Beslutning Kulturudvalget den 13-01-2014

Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde et mere detaljeret beslutningsoplæg vedr. cafeens indhold og driftsform.
 
Jesper Elkjær deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Et flertal i Kulturudvalget (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) pålagde forvaltningen, at arbejde videre med at indgå en forpagtningsaftale med en privat forpagter for sæson 2014.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) stemte imod med den bemærkning, at han ønsker muligheder for etablering af social økonomisk virksomhed som driftsform for cafeen i Geografisk Have afsøgt og annonceret.
 
Søren Rasmussen begærede herefter sagen i Byrådet.
 
Jesper Elkjær deltog ikke i sagens behandling og afgørelse.

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Beslutning Kulturudvalget den 27-01-2014

Godkendt.