Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 13. dec 2018 kl. 15:00

Koldings Arbejdsmarkedsråd

Udvalgslokalet, Dieselvej 6

Referat

Resumé

Der indstilles et nyt medlem til Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør, Business Kolding, indtræder som medlem i Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Business Kolding har mulighed for at have en repræsentant i Koldings Arbejdsmarkedsråd. Som nyt medlem indstilles Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør, Business Kolding i stedet for Tove Gæmelke, direktør for Erhvervsudvikling, Business Kolding. 

Resumé

I Kolding og omegn mangler en del virksomheder kvalificeret arbejdskraft og oplever rekrutteringsvanskeligheder på visse typer af faglærte job. Samtidig står en gruppe af borgere uden job, enten fordi de mangler de rette kvalifikationer eller uddannelse.
 
Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd en ambition om, at flere ledige dagpengemodtagere skal løftes fra ufaglært til faglært. I den forbindelse blev Projekt Uddannelsesambassadør igangsat i starten af 2017. Projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2018.
 
Projektets målsætning er, at 30 borgere skal begynde på et uddannelsesløft i 2017 og yderligere 60 borgere i 2018. Målgruppen for uddannelsesløft er dagpengemodtagere, der enten er ufaglærte eller med forældede uddannelser. Det skal bemærkes, at Kolding Kommune ikke har valgt at justere den ambitiøse målsætning på 60 uddannelsesløft, som andre kommuner ellers har gjort i løbet af projektperioden.
 
Status december 2018
I 2017 er der igangsat 16 uddannelsesløft.
I 2018 er der pt. igangsat 24 uddannelsesløft (bilag).
 
Projektet har givet viden og indsigt i de barrierer, der er for at starte på en uddannelse, og hvordan man organisatorisk kan tilrettelægge indsatsen mest hensigtsmæssigt. Der er en særlig opmærksomhed i motivationen for at tage uddannelse som vejen tilbage til arbejdsmarkedet for de ledige, samtidig med at øget uddannelsesniveau er en god sikring mod ledighed.
 
I løbet af projektperioden er der løbende sket en øget søgning mod uddannelser inden for det private arbejdsmarked, eksempelvis transport og lager. Dette skyldes blandt andet jobcentrets indsats i samarbejde med virksomhederne for at vejlede ledige i retning mod brancher med stor efterspørgsel på arbejdskraft og derved gode beskæftigelsesmuligheder.
 
På mødet deltager repræsentant fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som holder et oplæg omkring erfaringer og anbefalinger fra projektet.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Koldings Arbejdsmarkedsråd drøfter status på projektet.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Status blev drøftet, og formanden meddelte, at forvaltningen finder penge indenfor rammen til at fortsætte indsatsen.

Sagsfremstilling

I Kolding og omegn mangler en del virksomheder kvalificeret arbejdskraft og oplever rekrutteringsvanskeligheder på visse typer af faglærte job. Samtidig står en gruppe af borgere uden job, enten fordi de mangler de rette kvalifikationer eller uddannelse.
 
Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd en ambition om, at flere ledige dagpengemodtagere skal løftes fra ufaglært til faglært. I den forbindelse blev Projekt Uddannelsesambassadør igangsat i starten af 2017. Projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2018.
 
På mødet deltager repræsentant fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som holder et oplæg omkring erfaringer og anbefalinger fra projektet.
 
Projektets målsætning er, at 30 borgere skal begynde på et uddannelsesløft i 2017 og yderligere 60 borgere i 2018. Målgruppen for uddannelsesløft er dagpengemodtagere, der enten er ufaglærte eller med forældede uddannelser. Det skal bemærkes, at Kolding Kommune ikke har valgt at justere den ambitiøse målsætning på 60 uddannelsesløft, som andre kommuner ellers har gjort i løbet af projektperioden. Dette for at kunne fortsætte et stærkt fokus på uddannelsesmulighederne, hvoraf uddannelsesløftet blot er ét af flere gode muligheder for at blive opkvalificeret til virksomhedernes efterspørgsel efter kompetent arbejdskraft.
 
Status december 2018
I 2017 er der igangsat 16 uddannelsesløft.
I 2018 er der pt. igangsat 24 uddannelsesløft (bilag).
 
Status projekt uddannelsesambassadør i Jobcenter Kolding
Intentionen, med at Jobcenter Kolding valgte at være en del af ’Projekt Uddannelsesambassadør’, var at få flere faglærte og få dem i varig beskæftigelse. Dette er til dels lykkes - dog uden at opfylde måltallene. En del af forklaringen kan dog være, at ledige i øget omfang søger andre uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder, eksempelvis voksenlærlingeordningen. En anden årsag er, at der med faldende antal ledige er færre i målgruppen for uddannelsesløft, og flere kommer nu hurtigere ud i arbejde igen efter en kort ledighedsperiode.
 
Hvilke barrierer har vi mødt i forhold til brugen af uddannelsesløftordningen?
At få etableret uddannelsesløft har på landsplan vist sig at være mere kompliceret end forventet, hvilket har resulteret i, at ingen af ambassadørkommunerne har nået deres måltal.
 
De barrierer, Jobcenter Kolding især er mødt med, har været at motivere borgerne til at påbegynde et uddannelsesløft. Den manglende motivation bunder i flere ting. Flere borgere kan ikke se sig selv ind i en uddannelsessituation. Enten fordi det ikke har været succesfuldt, da de var yngre, eller fordi de ikke ser det som noget, man skal senere i livet. Desuden er der ofte økonomiske barrierer for at kunne få det til at hænge sammen med behovet for en vis indtægt.
 
For at kunne informere og motivere borgere til at starte et uddannelsesløft skal jobrådgiverne desuden være i besiddelse af et vist niveau af viden omkring uddannelsesløftordningen. Jobrådgivernes erhvervelse af denne viden har generelt i ambassadørkommunerne taget længere tid end forventet. Årsagen hertil er, at ordningen er relativ kompleks, hvilket bevirker, at det tager længere tid for den enkelte jobrådgiver at blive tryg med ordningen for dermed at kunne bruge denne aktivt i samtalen med de ledige.
 
Desuden har den rette timing i forhold til at præsentere ordningen for de ledige vist sig at have afgørende betydning. Nogle nyledige afviser i starten af deres ledighedsperiode uddannelsesløftordningen, da de forventer hurtigt at finde job. Omvendt hvis informationen om ordningen er videregivet for sent, kan et uddannelsesløft ikke nås i dagpengeperioden. Derfor skal ordningen kontinuerligt præsenteres for den ledige.
 
Hvordan har vi i Jobcenter Kolding forsøgt at motivere ledige til ordningen?
Internt på Jobcenter Kolding er uddannelsesløftordningen kontinuerligt formidlet og beskrevet på team- og afdelingsmøder til jobrådgivere og jobkonsulenter. Der er blevet udarbejdet foldere og cases, hvori ordningen er blevet formidlet og eksemplificeret med få enkle budskaber: Hvad var udgangspunktet, hvordan var vejen igennem uddannelse og endelig, hvilken gevinst gav det for den ledige?
 
Jobcenter Kolding arrangerer inspirationsture for ledige til uddannelsesinstitutioner i Kolding og omegn til hhv. AMU Syd, Hansenberg, IBC, EUC Syd, SOSU skolen og EUC Lillebælt. De varer 2½ time og indeholder et oplæg fra den pågældende uddannelsesinstitution, en rundvisning og individuel samtale mellem borger og repræsentant fra opkvalificeringsenheden. Da mange ledige ikke har været på en uddannelsesinstitution i flere år, kan det at komme ud og opleve miljøet både inspirere og motivere, men også fjerne nogle negative fordomme omkring, hvad en skole og uddannelse egentlig er.
 
Hvad har virket godt?
Evalueringen i Jobcenter Kolding og i flere andre ambassadørkommuner viser, at særligt følgende tre elementer har indflydelse på etableringen af uddannelsesløft:
 • Tidlig indsats og fokus på CV og realkompetencevurdering (RKV)
  At jobcentre oplyser og motiverer ledige tidligt i deres ledighedsperiode. Erfaringen viser desuden, at et kontinuerligt fokus på CV og RKV er af afgørende betydning for, hvor mange uddannelsesløft der igangsættes.
 
 • Tovholder i forhold til uddannelsesløftordningen
  At jobrådgivere har mulighed for sparring med uddannelsesambassadør (og opkvalificeringsenheden) om CV, RKV, uddannelser og uddannelsesløft er en støtte og hjælp for den enkelte jobrådgiver.
 
 • Kontinuerlig styrkelse af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og a-kasser
  At jobcentret har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udarbejdelse af RKV og uddannelsesplan og generel sparring. Jobcenter Kolding har i denne forbindelse, sammen med uddannelsesinstitutionerne udarbejdet samarbejdsaftaler, som skal styrke samarbejdet og kvalificere RKV processen.
Jobcenter Kolding har en tæt dialog med flere a-kasser, hvilket bevirker at a-kasse medarbejder, jobrådgiver og repræsentant for opkvalificeringsenheden sammen kan arbejde mod flere uddannelsesløft.
 
Hvad har det betydet for Jobcenter Kolding at have uddannelsesambassadør?
Uddannelsesambassadøren har først og fremmest ageret som sparringspartner for jobrådgiverne for de forsikrede ledige omkring etablering af uddannelsesløft. På grund af uddannelsesløftordningens relative kompleksitet har de kontinuerlige sparringsmøder og oplæg været nødvendigt for etableringen af uddannelsesløft. Betydningen af at have fokus på uddannelsesløftordningen afspejler sig i nedenstående tabel. Tabellen illustrerer, hvordan fokus på uddannelsesløftordningen i ambassadørkommunerne i 2017 medfører en markant stigning i antallet af uddannelsesløft.
 
 
 
En anden positiv affødt effekt af at have en uddannelsesambassadør er, at der i større grad er kommet mere fokus på uddannelse og opkvalificering for flere ledige på tværs af målgrupperne. De ledige møder i jobcentret muligheder som voksenlære, Ny mesterlære, IGU, AMU kurser, samt FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning). Det er med til at styrke den samlede indsats omkring opkvalificering, uddannelse og efteruddannelse til gavn for virksomhederne såvel som de ledige.

Resumé

Virksomhederne i både Kolding Kommune og hele Trekantområdet efterspørger i stadig stigende grad dygtige faglærte medarbejdere. Derfor er der både en vigtig og prioriteret opgave i at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelsesretning.
 
For de lidt ældre generationer kan det være et spørgsmål om de faglige kompetencer er blevet forældede, ikke længere efterspørges. Og for nogle er det simpelthen fordi, man aldrig har taget en uddannelse.
 
På mødet vil temadrøftelsen derfor handle om behovet for faglært arbejdskraft, løsningerne der skal til for at nå i mål, og ikke mindst en perspektivering omkring ”Morgendagens kompetencer – hvad kan vi forvente udviklingen går i retning af”. Der vil på mødet være korte oplæg ved repræsentanterne fra Hansenberg (Morten Kaj Hansen), AMU Syd (Heino Svenningsen) og DI/Teccluster (Per Lynnerup).
 
Oplæggene vil være en invitation til en drøftelse blandt rådsmedlemmerne med feedback, ideudvikling om tiltag og nye behov.

Sagen behandles i

 

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at oplæggene drøftes.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Oplæggene blev drøftet.

Resumé

På møde den 22. februar 2018 besluttede Koldings Arbejdsmarkedsråd at gennemføre en voksenlærlingekampagne, som både fokuserede på en håndholdt indsats for den enkelte ledige og virksomhederne samt på en bred markedsføring af ordningen. Kampagnen sluttede ultimo november 2018.
 
Det vurderes, at kampagnen har haft en positiv effekt på antallet af etablerede voksenlærlingepladser. I efteråret 2018 er der, indtil videre, aftalt 48 voksenlærlingeforløb mod 37 i foråret 2018. Det igangværende antal voksenlærlinge er således pr. 30. november 2018 på 159 forløb. På samme tidspunkt i 2017 var der 149 igangværende forløb.
 
Der har i kampagneperioden været forskellige aktiviteter i form af mange interessehenvendelser fra borgere og virksomheder, afholdelse af inspirationsture på uddannelsesinstitutionerne samt jobdate på særlige fagområder ude på de lokale virksomheder.
 
I 2019 vil jobcentret, på baggrund af de mange gode henvendelser i kampagnen, have fokus på de gode historier og løbende udarbejde mindre men samtidig målrettede kampagner på voksenlærlingeordningen.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses – og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at Arbejdsmarkedsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik
På møde den 22. februar 2018 besluttede Kolding Arbejdsmarkedsråd at gennemføre en voksenlærlingekampagne, som både fokuserede på en håndholdt indsats for den enkelte ledige og virksomhed samt på en bred markedsføring af ordningen.
 
Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen arbejdede videre med kampagnen, som blev gennemført hen over sommeren og efteråret 2018. Arbejdsmarkedsrådet drøftede den første status på kampagnen på rådets møde den 21. juni 2018.
 
 
Kampagnens indhold
Kampagnen bestod af følgende elementer:
 
 1. Informationsmøder for ledige i målgruppen
Med udgangspunkt i specifikke virksomheder og brancher der manglede elever, og i særdeleshed voksenlærlinge, blev der tilrettelagt infomøder for ledige, som var i målgruppen for ordningen.
 
På møderne fik deltagerne bred information om ordningen, konkret viden om den specifikke branche samt mulighed for én til én dialog med en uddannelseskonsulent.
 
 1. Virksomhedsbesøg og jobdate for voksenlærlinge
Ledige, som efter informationsmødet var motiverede for at blive voksenlærlinge, blev inviteret til enten jobdate eller på virksomhedsbesøg, hvor de mødte virksomheder, som konkret stod og manglede lærlinge.
 
De enkelte arrangementer blev centreret om et enkelt erhverv og blev gennemført i tæt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Det betød, at der blev afholdt mindre og flere arrangementer, som øgede chancen for det rette match mellem virksomheder og kandidater.
 
 1. Markedsføring
Sideløbende med den håndholdte indsats blev voksenlærlingeordningen markedsført via annoncer i Kolding ugeavis, Stig på – facebooksiden og LinkedIn. Business Kolding og Dansk Industri blev også inddraget som formidlingskanaler til deres virksomhedsnetværk.
 
Jobcentrets virksomhedskonsulenter var løbende i dialog med virksomhederne om ordningen, og uddelte informativt materiale, når de i forvejen besøgte den enkelte virksomhed. Der var særlig fokus på brancher, der manglede arbejdskraft.
 
Evaluering af voksenlærlingekampagnen sommer/efterår 2018.
Overordnet set har kampagnen fungeret fint. Der har været afholdt en lang række aktiviteter, og der har været interesse fra både borgere og virksomheder.
 
I efteråret 2018 er der, indtil videre, aftalt 48 voksenlærlingeforløb mod 37 i foråret 2018. Det igangværende antal voksenlærlinge er således pr. 30. november 2018 på 159 forløb. På samme tidspunkt i 2017 var der 149 igangværende forløb.
 
Det vurderes også, at der vil være en ”forsinket” effekt fra kampagnen, og at flere borgere vil komme i voksenlære på den lange bane via opkvalificeringsprojekter, inspirationsture/dage samt tidlig indsats via informationsmøder.
 
Mere konkret er der sket følgende i kampagneperioden:
 
 • Henvendelser
Der har, i løbet af kampagneperioden, været over 30 henvendelser fra borgere og virksomheder som følge af annonceringen af kampagnen.
 
 • Inspirationsture på uddannelserne
Der har løbende været afholdt en lang række inspirationsture på uddannelsesinstitutionerne, primært med voksenkandidater, i kampagneperioden. Der har været afholdt ture på IBC, Hansenberg, AMU Syd, Social – og Sundhedsskolen og EUC – Syd – EUC – Lillebælt. Inspirationsturene har været for alle relevante målgrupper.
 
 • Inspirationsdage/jobdates på virksomhederne
Der har også været afholdt en række inspirationsdage og jobdates for borgerne med fokus på særlige faglige områder/brancher som ”Bliv struktør eller teknisk isolatør for en dag”, som er mindre ture ud til små og mellemstore virksomheder. Jobdates har været for målgruppen af voksenkandidater. Der er afholdt 3-4 jobdate i løbet af kampagneperioden.
 
Erfaringer fra kampagnen i den videre drift
 
 • Der skal inddrages flere virksomheder i arbejdet med voksenlærlingeordningen og sikres større engagement blandt de deltagende virksomheder.
 
 • Der skal arbejdes mere intensivt med motivationsdelen blandt borgere, der kunne tage en voksenlærlingeplads.  
 
I 2019 vil jobcenteret, på baggrund af de mange gode henvendelser i kampagnen, have fokus på de gode historier og løbende udarbejde mindre men samtidig målrettede kampagner på voksenlærlingeordningen.

Resumé

I Kolding Kommune har både Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd stort fokus på, at endnu flere unge skal have en faglært uddannelse. Desuden at også ledige ufaglærte gerne skal vælge at blive voksenlærlinge.
 
Et tilbagevendende arrangement er DM i Skills, som i 2019 afholdes i Næstved den 4. – 6. april. De tidligere år er der sponsoreret busser, så både folkeskoleelever, unge tilknyttet jobcentret og ledige kan komme afsted og snuse til de forskellige fag for at blive inspireret til at vælge en faglært karriere.
 
For at skabe opmærksomhed omkring arrangementer og gøre særligt de unge interesserede i at få en faglært uddannelse, foreslås det, at der arrangeres en lokal kampagne for at sætte spot på mulighederne som faglært.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at rådet drøfter ansøgningen,
 
at rådet bevilger penge til transport, så elever og ledige fra Kolding Kommune kan deltage i DM i skills 2019 i Næstved, og at
 
rådet drøfter, hvilke aktiviteter, der op til arrangementet, kan skabe opmærksomhed omkring at blive faglært.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Rådet bevilgede penge til transport, og forvaltningen udarbejder et forslag til lokale aktiviteter, der lægger op til arrangementet. Muligheden for at afholde rådsmødet derovre samtidig med afholdelsen af DM i SKills undersøges.

Sagsfremstilling

I Kolding Kommune har både Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd stort fokus på, at endnu flere unge skal have en faglært uddannelse. Desuden at også ledige ufaglærte gerne skal vælge at blive voksenlærlinge. Det er fremhævet i Beskæftigelsesplanen 2017 – 2020 og indgår også som element i flere projekter, der er igangsat.
 
Også på tværs af forvaltningerne arbejdes der på, at folkeskoleeleverne ser de mange muligheder, en faglært uddannelse giver dem – både omkring sikkerhed for job, men også som et springbræt for en videre karriere.
 
Et tilbagevendende arrangement er DM i Skills, som i 2019 afholdes i Næstved den 4. – 6. april. De tidligere år er der sponsoreret busser, så både folkeskoleelever, unge tilknyttet jobcentret og ledige kan komme afsted og snuse til de forskellige fag for at blive inspireret til at vælge en faglært karriere.
 
Kampagne om faglærte unge
For at skabe opmærksomhed omkring arrangementer og gøre særligt de unge interesserede i at få en faglært uddannelse, foreslås det, at der arrangeres en lokal kampagne, hvor der sættes spot på de unge, der har deltaget i konkurrencerne, og også på de virksomheder, der har udlært den enkelte. Det kunne f.eks. være annoncer omkring de unge eller særlige arrangementer, hvor også den unges forældre blev inviteret med.
 
Kampagnen og transporten til Næstved tilrettelægges i et samarbejde med relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner, samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Resumé

Onsdag d. 4. april 2018 blev der afholdt et debatmøde på KUC omkring de blandede boligområder i Skovparken og Munkebo. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan man kunne højne beskæftigelsen, og følgende tiltag blev besluttet:
 
 • Uddannelses- og fritidsjobmesse for skoleelever og ledige borgere fra området
 • Dialogmøde mellem borgmesteren og virksomheder
 • Jobdating for ledige borgere fra området.
 
Nedenfor følger en kort status på de tre aktiviteter.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at rådet drøfter status på de aktiviteter, der blev afholdt oktober 2018 for at fremme beskæftigelsen i Skovparken og Munkebo.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Status blev drøftet.

Sagsfremstilling

Onsdag d. 4. april 2018 blev der afholdt et debatmøde på KUC omkring de blandede boligområder i Skovparken og Munkebo. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan man kunne højne beskæftigelsen, og følgende tiltag blev besluttet:
 
 • Uddannelses- og fritidsjobmesse for skoleelever og ledige borgere fra området
 • Dialogmøde mellem borgmesteren og virksomheder
 • Jobdating for ledige borgere fra området.
 
Nedenfor følger en kort status på de tre aktiviteter.
 
Uddannelses- og fritidsjobmesse – 8. oktober 2018
 
Messen var godt besøgt og havde en bred repræsentation af tilbud fra virksomheder og uddannelser, i det der kom:
 
 • 150 deltagende unge fra 6 forskellige folkeskoler
 • 150 ledige primært fra Skovparken/Munkebo
 • 15 uddannelsesinstitutioner
 • 12 virksomheder
 
Blandt de unge deltagere blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, og ud af de 150 deltagere svarede 79 på spørgsmålene. De væsentligste punkter heri viser at:
 
 • 99% af de unge har haft en meget god eller god oplevelse af messen
 • Over halvdelen af de unge, som var uafklaret omkring uddannelsesvalg inden messen, er blevet mere afklaret
 • To tredjedele af de unge som var afklaret omkring uddannelsesvalg inden messen, har enten fået bekræftet deres valg eller ser flere/andre muligheder nu
 • IBC, Politiet, Hansenberg og Social- og Sundhedsskolen var de mest inspirerende.
 
Samlet set vurderes det at messen har været en positiv oplevelse for deltagerne, særligt for skoleeleverne. For de ledige syntes aktivitetsniveauet og deltagelsen at være mindre udpræget.
 
Rent praktisk foregik arrangementet på parkeringspladsen ved Skovparkcentret, hvor der var rejst fire telte i varierende størrelser på pladsen, som rummede indhold. Desuden bidrog Dansk Industri med deres truck, som er indrettet til at vise de muligheder, som en uddannelse og job indenfor industrien giver. Endelig viste AMU de forskellige muligheder indenfor transportbranchen ved at stille deres bus op på pladsen.
 
Arrangementet forløb i to trin – først var skoleeleverne inviteret de første to timer, herefter var de ledige inviteret i de næste to timer. Det højeste aktivitetsniveau var de første to timer, hvor skoleeleverne kom forbi.
 
Messen var i høj grad tilrettelagt som en ”tur rundt på egen hånd efter eget valg” for elever og de ledige.
 
I uddannelsesteltet havde uddannelsesinstitutionerne gjort meget ud af deres stande med meget ”praktisk” måde at vise frem og prøve af på. Teltet var stort, og det var meget besøgt af skoleeleverne.
 
Trucken fra DI var tilsvarende også indrettet med praktiske muligheder for at se og røre, men havde ikke helt samme søgning som uddannelsesteltet. AMU bussen var ikke søgt i særligt omfang, hverken af de unge eller ledige.
 
De øvrige telte, hvor der var mulighed for at møde op og se/høre om fritidsjob, rollemodeller (unge fra området der havde taget en uddannelse og gerne ville dele deres erfaringer) og møde UU, var der også tilsvarende mindre søgning til.
 
Dialogmøde med borgmesteren den 9. oktober 2018 hos Sparekassen Kronjylland: ”Mangler din virksomhed arbejdskraft”
 
Business Kolding var medarrangør af dette arrangement, som samlede 15 virksomheder til morgenmad og en drøftelse med borgmesteren om forskellige emner i relation til rekruttering og samarbejdet mellem jobcentret og virksomhederne.
 
Blandt emnerne der blev drøftet var: 
 
 • Fritidsjob - den tidlige jobdebut er vigtig for både uddannelses- såvel som karrierevalget. Det drejer sig måske også om at bruge mere af det vi har og som virker – og få udbredt kendskabet til det.
 
 • Kontakten til jobcentret – én indgang til virksomhedsservice
 
 • Vi skal i fællesskab fortælle de gode historier. Det der virker, som viser vejen og kan være inspirerende for både virksomheder og ledige.
 
Jobdating – 10. oktober 2018 på Nowocoat
Det sidste arrangement var jobdating, som foregik på virksomheden Nowocoat. Det var primært rettet mod borgere, bosiddende i Skovparken og Munkebo, men der deltog også andre. Fremmødet blandt både virksomheder og borgere var ikke så stort som forventet idet:
 
 • 27 virksomheder havde tilmeldt sig men der mødte 19 op på dagen, og
 • 220 borgere var meldt til, men på dagen var der kun 164 fremmødte borgere.
 
For borgerne har resultaterne efter 6 uger været, at
 • 15 var kommer i job
 • 2 er startet på en uddannelse
 • 13 er begyndt i enten virksomhedspraktik eller løntilskud.
 
Til selve arrangementet med jobdating var der et godt aktivitetsniveau, idet lokalerne gav gode muligheder for at føre mange samtaler mellem repræsentanterne fra virksomhederne og den enkelte ledige. Det har derfor overrasket, at der har været så lav effekt ud af dagens arrangement og det forholdsvist store antal deltagende.
 
For virksomhederne var oplevelsen af jobdating udmærket og tilfredsstillende, hvorimod kvaliteten af jobsøgerne blev vurderet lavere.

Resumé

Regeringen indgik den 12. november 2017 en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En væsentlig del af finansieringen stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, hvilket betyder at kommunerne fremadrettet ikke længere vil modtage statslig refusion på udgifter til vejledning og opkvalificering.
 
I Kolding Kommune vil omlægningen af vejledning og opkvalificering medføre en omstilling af beskæftigelsesindsatsen, der indebærer en besparelse på 16 mio. kr. årligt for budget 2019 og overslagsårene.
 
Nedenfor beskrives, hvordan det gøres, og hvad det praktisk betyder for kommunens egne projekter. Derudover opsiges en række leverandører som især har arbejdet med de jobparate ledige.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning med den tilføjelse, at rådet forelægges en opfølgende status på omlægningen af indsatsen på et senere møde.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik d. 12. november 2017 en politisk aftale sammen om en erhvervs- og iværksætterpakke sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En væsentlig del af finansieringen stammer fra en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, hvilket betyder at kommunerne fremadrettet ikke længere vil modtage statslig refusion på udgifter til vejledning og opkvalificering.
 
I Kolding Kommune vil omlægningen af vejledning og opkvalificering medføre en omstilling af beskæftigelsesindsatsen, der indebærer en besparelse på 16 mio. kr. Det vil medføre en række omlægninger af egne projekter, og derudover opsiges en række leverandører, som især har arbejdet med de jobparate ledige.
 
Det grundlæggende element bliver, at de interne projekter Job & Aktiv, Jobigen og Job Fokus alle lukkes i løbet af 2018/2019 i deres nuværende form. Herefter vil der etableres én ny enhed, placeret i Vamdrup. Nogle aktiviteter videreføres, men andre nedlægges permanent. Her er det især værkstederne med metal- og pakkeopgaver der nedlukkes som konsekvens.
 
Den fortsættende indsats i den nye enhed
Pr. 1. januar 2019 etableres der en ny enhed i bygningen i Vamdrup, hvor Jobigen hidtil har været placeret.
 
Den nye enhed i Vamdrup organiseres under Sygedagpenge- og Rehabiliteringsafdelingen.

Den nye enhed skal levere indsatser til de målgrupper, som Job & Aktiv og Jobigen i dag leverer indsatser til. Den nye enheds fundament bygger på to søjler:
• Sundhedsfaglig indsats
• Jobsupport.

Den sundhedsfaglige indsats vil i fremtiden bestå af indsatser som; mindfulness, afspænding, træning, motion, arbejdspladsindretning herunder vurdering af behov for hjælpemidler med mere.

Jobsupport vil i fremtiden bestå af indsatser som; kompetenceafklaring, praktiksøgning, vejledning i forhold til personlige og faglige kvalifikationer, vejledning i ansættelsessamtaler, gruppeforløb med videre.

Indsatsen fra det nye hus skal bidrage til, at borgeren kommer i job og uddannelse herunder at borgere, der har behov, får meningsfulde virksomhedspraktikker.

Der påbegyndes ultimo november 2018 en proces i samarbejde med de medarbejdere, som skal varetage indsatser i det nye hus med henblik på at sikre en optimal tilbudsvifte, der tilgodeser de behov, som afdelingerne i arbejdsmarkedsområdet har.

I den nye enhed vil der være et meget tæt samarbejde til Virksomhedsservice. Flere borgere skal i virksomhedsrettede tilbud, og de supplerende indsatser skal koordineres hermed.

Opmærksomheden er naturligt på, at nogle af de mennesker, der benytter de nuværende tilbud, er mennesker, der har brug for tryghed og tryghed i at vide, hvad de skal fremadrettet.
Dette vil der være fokus på i den fremtidige indsats i den nye enhed; det er vigtigt at den støtte disse mennesker modtager i dag, den får de også fremadrettet.

For de borgere, som er i forløb i de interne værksteder, skal opmærksomheden henledes på, at der bør ske et tæt samarbejde med de værkstedsfaglige medarbejdere på Jobigen for at få udarbejdet ny og bæredygtig plan for borgere. Her skal Jobkurs og samarbejde med Jobkonsulenterne aktivt inddrages.

Resumé

Forvaltningen udarbejder kvartalsvist en oversigt over kommunens anvendelse af virksomehdspraktikker og job med løntilskud. Desuden udarbejdes der en oversigt over IGU-pladser.
 
Oversigten indeholder antallet af borgere, der er ansat i praktik eller løntilskud i private, kommunale, regionale og statslige virksomheder samt foreninger, organisationer og selvejende organisationer.
 
Endelig bliver der orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. november 2018.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Orientering om Koldings Arbejdsmarkedsråds budget og regnskab pr. 15. november 2018.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen godkendes.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Godkendt.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til mødedatoer 2019 for Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at mødedatoer for 2019 godkendes.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Datoerne for møderne i 1. halvdel af 2019 blev ikke godkendt. Rådet ønsker at få afklaret muligheden for at deltage i DM i Skills og afholde rådsmødet samtidig med. Der udsendes snarest forslag til nye datoer via mail til rådsmedlemmerne.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen for Koldings Arbejdsmarkedsråd fremgår det, at rådet har til formål at rådgive kommunen og at samordne og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats.
 
Desuden at opgaverne for Koldings Arbejdsmarkedsråd er, at:
 
 • Vejlede og rådgive kommunen i udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken
 • Medvirke til at beskæftigelsespolitik, erhvervspolitik, socialpolitik, uddannelsespolitik og erhvervslivet samordnes til fordel for ledige og syge borgere i Kolding Kommune
 • Være jobcentrets ambassadører
 • Være tænketank og idegenererende for Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Der er udarbejdet forslag til mødedatoer 2019 for Koldings Arbejdsmarkedsråd:
 
 • 21. februar 2019
 • 13. juni 2019
 • 26. september 2019
 • 12. december 2019
 
Derudover kan der evt. inviteres til yderligere arrangementer og temadage.

Centralforvaltningens bemærkninger

 

 

Resumé

For at sikre en maksimal inddragelse af Koldings Arbejdsmarkedsråds baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Godkendt.

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren vil på mødet give en orientering om nyt fra forvaltningen.

Sagen behandles i

Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Forslag

Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 13-12-2018

Godkendt.