Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 6. feb 2019 kl. 12:30

Teknik- og Klimaudvalget

Mødelokale 1.2 Vest

Referat

Resumé

Miljøudvalget besluttede den 3. april 2017, at den eksisterende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan skulle revideres.

 

Teknik- og Klimaudvalget har den 12. september 2018 og 10. oktober 2018 drøftet pejlemærkerne ”Central eller decentral indvinding og forsyning”, ”Vandforsyningsstruktur”, ”Disponering af ressourcen”, ”Import/eksport af større vandmængder over kommunegrænsen” og ”Vandbehandling på de almene vandværker”.

 

På mødet den 12. december 2018 var Kolding Vandråd og TREFOR Vand på besøg og gav deres syn på de almene vandværkers udfordringer og forslag til løsninger derpå.

 

På dagens møde, skal de bærende principper for en revision af planen fastlægges.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at den kommende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan bygges på de i sagsfremstillingen bærende principper.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Godkendt med 6 stemmer for og 1 stemme imod. Imod stemte Tobias Jørgensen (V) grundet et forbehold for opdeling i nøgle- og basisvandværker, før der har været yderligere dialog med vandværkerne.

Sagsfremstilling

Forud for en revision af kommunens eksisterende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan er der behov for, at der træffes retningsgivende beslutninger i forhold til pejlemærkerne ”Central eller decentral indvinding og forsyning”, ”Vandforsyningsstruktur”, ”Disponering af ressourcen”, ”Import/eksport af større vandmængder over kommunegrænsen” og ”Vandbehandling på de almene vandværker”.

 

Den politiske proces

Som optakt til den politiske proces har de almene vandværker i Kolding kommune været inddraget ad flere omgange. Dels i forbindelse med en interviewrunde, og dels i en møderække, hvor pejlemærkernes dilemmaer blev præsenteret og diskuteret.

 

Teknik- og Klimaudvalget drøftede på baggrund af to præsentationer på udvalgsmøderne den 12. september 2018 og 10. oktober 2018 dilemmaer knyttet til de fem pejlemærker. Teknik- og Klimaudvalget blev derudover præsenteret for mulige scenarier og virkemidler i forhold til de 5 pejlemærker.  

 

På udvalgsmødet den 12. december 2018 deltog Kolding Vandråd og TREFOR Vand. Her redegjorde de for deres syn på de almene vandværkers udfordringer og løsninger derpå.

 

Teknik- og Klimaudvalget præsenteres nu igen for de 5 pejlemærker med tilhørende forslag til scenarier og virkemidler. På udvalgsmødet skal de bærende principper, som By- og Udviklingsforvaltningen skal arbejde videre på baggrund af, i forhold til en revision af den eksisterende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan, besluttes.

 

Bærende principper for den kommende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

I nedenstående boks ses de foreslåede bærende principper for den kommende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan.

 

 

 • Der bevares en decentral indvinding med mange kildepladser, men med færre vandværker end i dag
   
 • Der gøres brug af informationsindsatsen som virkemiddel for at bevare flest mulige kildepladser
   
 • Der arbejdes hen mod en forsyningsstruktur i Kolding Kommune med nøgle- og basisvandværker
   
 • Den tilladte vandmængde gradueres i forhold til nøgle- og basisvandværker
   
 • Import/eksport over kommunegrænsen kan finde sted som en permanent løsning (vækstforsikring) under forudsætning af, at der er en tilstrækkelig buffer til egen forsyningssikkerhed
   
 • Vandforsyningen i Kolding Kommune baseres som udgangspunkt på rent grundvand, der udelukkende undergår en simpel vandbehandling. Der kan i samråd med Styrelsen for patientsikkerhed gives tilladelse til rensning (udvidet vandbehandling) for et begrænset tidsrum
   
 • Det afklares, hvorvidt forsyning af storkunder med vand, som ikke kræver drikkevandskvalitet, kan dækkes af teknisk vand (vand uden drikkevandskvalitet)

 

 

Uddybning af de bærende principper

I de følgende afsnit (Tema 1 til 5) er der en uddybning af principperne. Endvidere er alle forslag til scenarier og virkemidler præsenteret i blå bokse i bilag 1. 

 

Tema 1: Central eller decentral indvinding og forsyning

Der er opstillet tre forslag til scenarier til pejlemærket ”Central eller decentral indvinding og forsyning”. Se bilag 1.

 

Scenarie nr. 1 og 2 omfatter decentral indvinding. Scenarie nr. 1 arbejder med mange (flest mulige) vandværker, og scenarie nr. 2 med færre vandværker.

 

Scenarie nr. 3 omfatter central forsyning med få eller flere kildepladser.

 

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at det er vigtigt at have en spredt grundvandsindvinding (decentral indvinding) både ud fra et forureningsmæssigt synspunkt og ud fra et ønske om at påvirke våd natur og vandløb mindst muligt.

 

Kommunen har ikke lovhjemmel til at påbyde vandværkerne at opretholde en spredt indvinding, hvorfor der er forslag om en informationsindsats til bevarelse af kildepladser. Informationsindsatsen kan kobles med alle tre scenarier.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie nr. 2 med decentral indvinding med mange spredte kildepladser og færre vandværker, da det er den vej udviklingen naturligt går, og da nogle vandværker er så små, at de ikke har økonomi til at vedligeholde vandværket optimalt.

 

Endvidere anbefales informationsindsatsen, så flest mulige kildepladser forsøges bevaret – eksempelvis ved sammenlægning af vandværker.

 

Tema 2: Vandforsyningsstruktur

Der er opstillet to forslag til scenarier til pejlemærket ”Vandforsyningsstruktur”. Se bilag 1.

 

Scenarie nr. 1 tager udgangspunkt i den nuværende forsyningsstruktur, hvor der ikke er forskel på krav til forsyningssikkerhed. Her er det overvejende den aktuelle vandkvalitet, der er afgørende for et vandværks fremtidige eksistens.

 

Scenarie nr. 2 er baseret på nøgle- og basisvandværker. Her er der forskellige krav til forsyningssikkerhed, da nøglevandværkerne skal kunne forsyne basisvandværkerne midlertidigt eller permanent. Der er i dette scenarie både fokus på den aktuelle vandkvalitet og på fastholdelse af den samlede forsyningssikkerhed.

 

Der er i dag meget stor forskel på vandværkernes forsyningssikkerhed, og ligeledes deres økonomiske formåen. Formålet med at opdele i nøgle- og basisvandværker er at være på forkant med udviklingen. Minusset er, at det bliver forbrugerne på de større vandværker, der kommer til at betale for andre forbrugeres forsyningssikkerhed. De større vandværker får dog på sigt et større kundegrundlag at arbejde med. Kriterierne for nøgle- og basisvandværker fremgår af bilag 2.

 

Kommunen har ikke lovhjemmel til at kræve denne form for forsyningssikkerhed, så vandværkerne skal selv ønske at blive nøglevandværker.

 

Scenarierne nr. 1 og 2 kan realiseres igennem forskellige virkemidler, hvis omdrejningspunkt er forsyningssikkerhed.

 

Virkemidlerne spænder fra dialog og info (A), statusmøder og –opdateringer (B), differentierede tilsyn (C), offentlige tilsynsrapporter (D) og politisk dialog med de enkelte vandværker (E). Se bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie nr. 2 med nøgle- og basisvandværker for at være på forkant med den udvikling, der kan forventes i forhold til, at mere sårbare boringer bliver forureningsramt. Det er et scenarie, kommunen kan arbejde sig frem imod, da det givetvis ikke kan implementeres på en gang.

 

Endvidere anbefales virkemidlerne dialog og info (A), statusmøder og –opdateringer (B), differentierede tilsyn (C) og eventuelt politisk dialog med de enkelte vandværker (E), for at realisere et ønske om at bibeholde eller højne forsyningssikkerheden på de almene vandværker i Kolding kommune. 

 

Tema 3: Disponering af ressourcen

Der er opstillet fire forslag til scenarier i forhold til pejlemærket ”Disponering af ressourcen”. Se bilag 1.

 

Scenarie nr. 1 omfatter en tilladt indvindingsmængde, der opgøres som et gennemsnit af de seneste tre års forbrug tillagt yderligere 20 % (alternativt 25 %, som TREFOR Vand benytter). Indvinding til industriformål vurderes særskilt.

 

Scenarie nr. 2 opgøres som et gennemsnit af de seneste tre års forbrug tillagt yderligere 10 %.

 

Scenarie nr. 3 graduerer den tilladte indvindingsmængde i forhold til anlægstype og behov. Det kræver dog, at en risikovurdering viser, at der er en tilpas stor restressource i området.

 

Scenarie nr. 4 ligner scenarie nr. 3, men er tilpasset nøgle- og basisvandværker. Nøglevandværker vurderes særskilt.

 

Udfordringen er dels at balancere alle interesser – våd natur, vandløb, andre indvindere osv., og dels at vurdere fremtidens behov for drikkevand i et givent område. Har vandværkerne derimod ikke en ekstra ressource i deres tilladelser, får de svært ved at gennemføre store investeringer i vandværket.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie nr. 4, hvor vandmængden gradueres i forhold til nøgle- og basisvandværker.

 

På udvalgsmødet den 12. december 2018 gjorde TREFOR Vand opmærksom på, at der benyttes drikkevand til sprinkling og køling i store erhvervsvirksomheder. Forvaltningen vil i forbindelse med revisionen af den kommende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan afklare mulighederne for at benytte vand uden drikkevandskvalitet til disse formål.

 

Tema 4: Eksport/import af større vandmængder over kommunegrænsen

Der er opstillet tre forslag til scenarier i forhold til pejlemærket ”Eksport/import af større vandmængder over kommunegrænsen”. Se bilag 1.

 

Scenarie nr. 1 giver ikke mulighed for import/eksport af større vandmængder over kommunegrænsen.

 

Scenarie nr. 2 er en nødforsyningsforsikring, idet import/eksport af større vandmængder over kommunegrænsen kan finde sted for en begrænset periode.

 

Scenarie nr. 3 er en vækstforsikring, hvor import/eksport af større vandmængder over kommunegrænsen kan finde sted som en permanent løsning. Der skal dog udarbejdes en risikovurdering, der viser, at der er en tilstrækkelig restressource i området.

 

Der er flere forhold, udvalget bør forholde sig til.

 

Skal Kolding Kommune, som en del af et samlet vækstområde (Trekantområdet), dele vandressourcen med nabokommunerne i forhold til behov? Dermed øger kommunen egen forsyningssikkerhed samtidig med, at kommunen bidrager til nabokommunernes forsyningssikkerhed - og eventuel vækst. Alternativt kan Kolding Kommune holde på egne ressourcer i forhold til egen vækst, men dermed får kommunen en lavere forsyningssikkerhed, hvis der skulle opstå store vandkvalitetsproblemer her i kommunen.  

 

Forvaltningen anbefaler scenarie nr. 3 - vækstforsikringen. Dermed sikres Kolding Kommune en bedre forsyningssikkerhed. Forvaltningen er opmærksom på, at der skal indlægges en væsentlig buffer til egen forsyningssikkerhed i kommunen, såfremt der åbnes op for eksport af vand ud af kommunen.

 

Tema 5: Vandbehandling på de almene vandværker

Der er opstillet tre forslag til scenarier i forhold til pejlemærket ”Vandbehandling på de almene vandværker”. Se bilag 1.

 

Scenarie nr. 1 omfatter udelukkende simpel vandbehandling (iltning og sandfiltrering).

 

Scenarie nr. 2 omfatter i udgangspunktet simpel vandbehandling, men i tilfælde af forurening gives der mulighed for midlertidig udvidet vandbehandling.

 

Scenarie nr. 3 ligner scenarie nr. 2, men udvidet vandbehandling kan tillades som en permanent løsning.

 

Udvidet vandbehandling bør ikke blive ”den lette løsning”, da man ikke i dag kan rense grundvandet for alle stoffer.

 

Forvaltningen anbefaler scenarie nr. 2 med udvidet vandbehandling som en midlertidig løsning, dels fordi rensning ikke må blive en glidebane, hvor beskyttelse af grundvandsressourcen nedprioriteres, og dels fordi der ikke kan renses for alle stoffer i dag.

 

Det videre forløb

På udvalgsmødet i dag skal der tages beslutning om, hvilke retninger en revision af planen skal tage. Dernæst påbegyndes en revision af den eksisterende plan.

 

På grund af højt arbejdspres, ser forvaltningen sig nødsaget til at strække revisionen af kommunens Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan over 2 år i stedet for 1 år. Tidsplanen er derfor ændret i forhold til den tidligere præsenterede tidsplan. Den eksisterende Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan er gyldig til og med 2021.

 

Når der foreligger et udkast til planen, præsenteres den igen for Teknik- og Klimaudvalget med henblik på at blive sendt i offentlig høring. Høringen kan give anledning til justeringer af planen. Efter høringen sendes planen til vedtagelse i Teknik- og Klimaudvalget eller indstilles til fornyet høring, hvis ændringerne er af betydelig karakter.

 


Resumé

Næstformand i Teknik- og Klimaudvalget, Hans Holmer (F), anmoder om at få et punkt optaget på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden.

 

Punktet omhandler et ønske om, at Kolding Kommune straks indleder dialog med de lokale landmænd og undersøger, hvordan Kolding kan realisere et forbud, så kommunen er klar, når den nye pesticidaftale med regeringen, SF, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtages.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det af Hans Holmer (F) stillede forslag drøftes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Godkendt med den bemærkning, at der er igangsat en proces, som p.t. afventer, at KL’s vejledning på området ligger klar.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Næstformand i Teknik- og Klimaudvalget, Hans Holmer (F), har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden:

 

”SF har tidligere fremsat forslag om forbud mod at sprøjte omkring drikkevandzoner i Kolding kommune. Nu er dette vedtaget i den nye pesticidaftale med regeringen, SF, S, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. SF foreslår derfor, at Kolding Kommune straks indleder dialogen med de lokale landmænd og undersøger, hvordan Kolding kan realisere forbuddet, så kommunen er klar, når lovforslaget vedtages.”

 

Forvaltningens bemærkninger: 

By- og Udviklingsforvaltningen vil på mødet mundtligt redegøre for følgende:

-         En beskrivelse af, hvordan situationen er i dag – hvor er der udlagt boringsnære beskyttelsesområder, hvor store arealer drejer det sig om, og om muligt oplyse, hvor stor en andel af disse arealer, der er udlagt til landbrugsjord m.m.

-         Nærmere beskrivelse af, hvad aftalen indeholder, og hvilke forhold, der mangler at blive belyst.

-         Forslag til den videre administrative proces i tilfælde af, at udvalget ønsker at fremme forslaget.


Resumé

Bramdrupdam Vandværk har anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de arealer, der er nødvendige for vandværket at erhverve for at kunne gennemføre et anlægsprojekt samt beslutning om servitutpålæg vedrørende arealer til nødvendigt ledningstrace og boringer m.v.

 

Byrådet behandlede den 27. februar 2017 en sag om samme emne, hvor Byrådet tilkendegav sin ekspropriationsvilje. Den aktuelle sag er en videreføring af den førnævnte sag, dog med ændring af de berørte matrikler, hvorpå Bramdrupdam Vandværk ønsker at etablere en ny kildeplads og boringer samt eventuelt et nyt vandværk. Ledningstraceen er den samme som anført i den tidligere sag.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektør foreslår,

 

at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til, med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37, at ekspropriere de på de vedhæftede kortbilag anførte arealer – dels i form af arealerhvervelse og dels i form af servitutpålæg – til fordel for det i sagsfremstillingen beskrevne vandforsyningsanlæg,

 

at Kolding Kommune igangsætter ekspropriationssag i medfør af Vandforsyningslovens § 37, i det omfang de pågældende lodsejere ikke frivilligt afstår arealer til nyt vandværk og ny kildeplads eller tiltræder nødvendig servitut vedrørende ledningstrace m.v. Det er en forudsætning fra kommunens side, at der meddeles de for etablering af indvindingsboringerne m.m. nødvendige myndighedstilladelser, og at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bramdrupdam Vandværk har to kildepladser og tilhørende vandværker ved Sønderholmsvej og Petersmindevej.

 

Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk har to boringer fra 2002. Boringerne er dybere end de tidligere boringer ved kildepladsen, hvor der var fundet pesticider (BAM) og forhøjet nitrat i grundvandet.
 

Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk ligger inden for byzone, og der er kortlagt flere jord- og grundvandsforureninger opstrøms kildepladsen i form af punktkilder ved forskellige erhvervsvirksomheder.

 

De kendte forureningskilder inden for indvindingsoplandet er kortlagte eller under kortlægning, og der udføres afværgeforanstaltninger på kritiske punktkilder. På grund af kildepladsens beliggenhed er der stadig en risiko for, at kendte og ukendte forureninger kan nå boringerne på kildepladsen.  

 

For at fremtidssikre vandforsyningen i denne del af kommunen, har Kolding Kommune anbefalet Bramdrupdam Vandværk at undersøge muligheden for etablering af en ny kildeplads.

 

Bramdrupdam Vandværk har de sidste 7 år undersøgt forskellige lokaliteter med henblik på en erstatning for Bramdrupdam Vandværks eksisterende kildeplads ved Sønderholm.

 

Området ved Dons Landevej 135 og matriklerne 2a, 3a, 3k, 3t, 4b, 6l, 6f, 6r, 18e og 18c, Dons By, Almind, (se oversigtskort nedenfor) udgør den lokalitet, der opfylder forudsætningerne for at kunne etablere en langsigtet bæredygtig kildeplads med en minimum påvirkning af natur og overfladevand.

 

For Bramdrupdam Vandværk udgør lokaliteten også en mulig strategisk placering af et nyt vandværksanlæg til erstatning af eksisterende anlæg ved Sønderholm, og kan dermed indgå i en langsigtet fremtidssikring af forsyningssikkerheden inden for vandværkets forsyningsområde. Der kan således blive tale om, at Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve egentligt areal fra de nævnte ejendomme og/eller servitutpålæg for at realisere sine planer.

 

 

Det forventede ledningstracé, hvor Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve servitutpålæg på de angivne ejendomme, er også vist på kortet.

 

Bramdrupdam Vandværk anmoder Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation til at anskaffe nødvendig areal og/eller servitutpålæg, således at vandværket kan indgå aftale med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ekspropriationsvilje
Skatterådet har i et bindende svar af 24. april 2012 udtalt, at forudsætningen for, at en lodsejer kan sælge et areal på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefritagelse, i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., er, at Kommunen, som ekspropriationsberettiget myndighed, forinden har truffet en konkret beslutning om vilje til ekspropriation af den eller de involverede ejendomme. Den samme forudsætning gør sig gældende, hvis en lodsejer skal kunne oppebære en servituterstatning på ekspropriationslignende vilkår.

 

Det videre forløb

Såfremt Kolding Kommune tager beslutning om ekspropriationsvilje, vil Bramdrupdam Vandværk efterfølgende forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne. I det omfang det er muligt at indgå en sådan aftale, vil Kolding Kommune ikke blive yderligere inddraget.

 

Såfremt det ikke er muligt for Bramdrupdam Vandværk at indgå frivillig aftale med lodsejerne, vil Bramdrupdam Vandværk anmode om, at Kolding Kommune igangsætter en ekspropriationssag.

 

Der vil i så fald blive indkaldt til åstedsforretning på den/de omhandlede ejendom/ejendomme, og efter afholdelse af åstedsforretning vil der blive forelagt en sag for Teknik- og Klimaudvalget med henblik på beslutning om ekspropriation til fordel for Bramdrupdam Vandværk.

 

Det er en forudsætning fra kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.

 

Myndighedstilladelse

Beslutningen om ekspropriationsvilje forudsætter, at der kan gives de fornødne myndighedstilladelser til vandforsyningsprojektet.

 

Projektet er i overensstemmelse med Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan og ikke i strid med anden planlægning. Kolding Kommune er sindet at godkende vandforsyningsprojektet og meddele de nødvendige vandindvindings- og anlægstilladelser efter vandforsyningsloven.

 

Tidligere sager

I en lignende sag om etablering af en ny kildeplads, et nyt vandværk og tilhørende ledningstrace til Bøgebjerg Vandværk, har Kolding Kommune tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til arealerhvervelse og servitutpålæg til fordel for gennemførelse af vandforsyningsprojektet.


Resumé

Teknik- og Klimaudvalget orienteres om de godkendte takster for 2019 for private vandværker i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om taksterne for 2019 tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til Vandforsyningslovens § 53, stk. 1, godkende private vandværkers takster og ifølge styrelsesvedtægt for Kolding Kommune § 22, stk. 2, varetager Teknik- og Klimaudvalget denne opgave. Byrådet har vedtaget en kompetencedelegeringsplan for 2018-2021, hvor by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at godkende vandforsyningstaksterne mod, at de forelægges Teknik- og Klimaudvalget til orientering.

 

Takstblade 2019

33 ud af 34 vandværker i Kolding Kommune har fremsendt takstblad for 2019 til godkendelse. Sjølund Vandværk mangler at indsende takstblad. De er blevet anmodet om takstbladet pr. brev, som de andre vandværker. Der er efterfølgende sendt rykker anmodning ud samt sket henvendelse telefonisk.

 

Der er for hver af de 33 vandværker udarbejdet en økonomisk oversigt og teknisk vurdering.

 

Der vurderes at være god sammenhæng i vandværkernes økonomi, og der er ikke sket markante prisstigninger fra 2018 til 2019.

 

Der er vedhæftet en samlet oversigt over takster for vandværker i Kolding Kommune for 2019.

 

Den overordnede økonomiske vurdering er baseret på vandværkernes omsætningsaktiver/likvide midler. ”OK” henviser til, at vandværkerne har råd til at klare de daglige driftsomkostninger og mindre udfordringer. ”Fint” henviser til, at vandværket har råd til store og mere omfattende anlægsudgifter, f.eks. store ledningsrenoveringer, nyt vandbehandlingsanlæg, renovering af boringer og vandværket m.m.

 

BlueKolding Vand A/S, Bramdrupdam, Strandhuse-Nr. Bjert, Vamdrup vandværker og TRE-FOR Vand A/S er omfattet af Vandsektorlovens (Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) kapitel 3, Indtægtsramme m.v.

 

Forsyningssekretariatet udmelder, på baggrund af vandværkernes oplysninger, en indtægtsramme for vandværkselskabernes samlede omkostninger til drift og anlæg som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets indtægter. Kolding Kommune skal godkende taksterne og påse, at de ligger indenfor den udmeldte indtægtsramme.

 

Forvaltningen har fokus på, at der i takstbladene ikke er overladt noget til forhandling eller andre uklare definitioner. Derfor har 3 vandværker fået deres takstblad retur med besked om at ændre formuleringerne for, at forbrugerne ikke kan være i tvivl. Alle vandværkerne har ændret takstbladene og er derefter blevet godkendt.


Resumé

Teknik- og Klimaudvalget orienteres om spildevandstaksterne for 2019 for BlueKolding A/S

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen om taksterne for 2019 tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt godkende eller afvise spildevandstakster, der indstilles til myndighedsgodkendelse, af spildevandvandsforsyningsselskaber beliggende inden for kommunen. Dette sker med baggrund i bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3.

 

Ifølge styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, § 22, stk. 2, varetager Teknik- og Klimaudvalget denne opgave. Byrådet har vedtaget en kompetencedelegeringsplan for 2018-2021, hvor by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at godkende spildevandstaksterne mod, at de forelægges Teknik- og Klimaudvalget til orientering.

 

Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger en indtægtsramme for 2019. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet.

 

Driftsbidrag:

i kr.

2018

2019

Vandafledningsbidrag pr. m3

 

 

0        - 500 m3

34,45

34,45

 500 – 20.000 m3

27,56

27,56

 Over 20.000 m3

13,78

13,78

 

 

 

Fast bidrag pr. stik

474,40

474,40

 

Tilslutningsbidrag:

i kr.

2018

2019

Bidrag pr. boligenhed

49.781,00

51.606,00

 

Tilslutningsbidraget er prisindeksreguleret efter Danmarks Statistik prisindeks for Byggeri og boligforhold.

 

Takstbladet for BlueKolding Spildevand A/S 2019 er vedlagt som bilag.

 

De fremsendte takster ligger indenfor den af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme.

 

BlueKolding prisfastsætter tilslutningsbidrag, så det sikres en finansiering af de forestående anlægsinvesteringer og en stabil fremtidig prisudvikling. For BlueKolding Spildevand A/S handler det om finansiering af anlægsaktiviteter – særligt i forhold til kommende klimasikringsprojekter.


Resumé

De offentlige veje Vinkelvej og Hylkedalvej, Seest, forbindes af en sti. Stien fremgår ikke af Kolding Kommunes vejfortegnelse – hverken som en offentlig sti eller en privat fællessti.

 

By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at stien mellem Vinkelvej og Hylkedalvej har væsentlig betydning for den almene færdsel, idet stien er forbindelsessti for boligområdet syd for Hylkedalvej og boligområdet nord for Hylkedalvej, hvor også skole og indkøbsmuligheder ligger. Stien bør derfor være en offentlig sti.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at stien mellem de offentlige veje Vinkelvej og Hylkedalvej optages som en offentlig sti i vejfortegnelsen og fremadrettet administreres efter lov om offentlige veje,

 

at driften af stien afholdes indenfor Vej- og Parkpolitikkens budget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

De to offentlige veje Vinkelvej og Hylkedalvej forbindes af en ca. 30 meter lang sti. Stien fremgår ikke af Kolding Kommunes vejfortegnelse – hverken som en offentlig sti eller en privat fællessti.