Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 8. jan 2014 kl. 09:00

Seniorudvalget

Seniorforvaltningen 1. sal

Referat

Resumé

Valg af formand § 22, stk. 1 i Lov om Kommunernes Styrelse – Forretningsorden for Seniorudvalget § 3.
 
Procedureregler:
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24 stk. 1 i Lov om Kommunernes Styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, jf. Forretningsordenens § 2 – ”Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af udvalget eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.
 
Aldersældste medlem af Seniorudvalget er Lis Ravn Ebbesen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Søren Rasmussen blev valgt som formand af Seniorudvalget.

Resumé

Valg af næstformand.
 
Procedureregler:
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i den Kommunale Styrelseslov § 24, stk. 1, medmindre udvalget bliver enige om andet. Valget ledes af den nyvalgte formand.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Per Bødker Andersen blev valgt som næstformand af Seniorudvalget.

Resumé

Fastlæggelse af mødeplan.
 
Udvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal holdes.
 
Fastlæggelse af mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordinering med arbejdet i Byrådet.
 
Udvalgets mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget indbringes for Byrådet til stillingtagen. Bestemmelsen skal sikre, at der ikke af et flertal i udvalget fastsættes en mødeplan, der er uhensigtsmæssig for et mindretal af udvalgsmedlemmerne.
 
I praksis fastlægges mødeplan for udvalgets ordinære møder i udvalgets forretningsorden, der tillige indeholder bestemmelse om indkaldelse af ekstraordinære udvalgsmøder.
 
Forretningsordenen kan til enhver tid ændres efter den i forretningsordenen fastlagte procedure.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør foreslår,
 
at forslag til mødeplan for Seniorudvalgets ordinære møder i 2014 godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Mødeplan godkendt med ændringer.

Resumé

Forslag om udpegning af protokolfører for Seniorudvalget.
 
Af forretningsordenen for Seniorudvalget fremgår af § 6, stk. 2, at ”Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget person, deltager som protokolfører.”

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør foreslår,
 
at jurist Esben Maasbøl udpeges som protokolfører.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Godkendt.

Resumé

Forretningsorden for stående udvalg skal godkendes i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør foreslår,
 
at forslag til forretningsorden for Seniorudvalget godkendes.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Resumé

Udpegning af 1 kontaktperson til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Plejehjemmet ”Elim” – Vamdrup.
 
Byrådet udpeger kontaktpersonen efter indstilling fra Seniorudvalget.

Sagen behandles i

Seniorudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør forslår,
 
at Seniorudvalget indstiller den kontaktperson, der ønskes til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Plejehjemmet Elim, Vamdrup.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Birgitte Kragh Thomsen indstilles som kontaktperson.

Resumé

Byrådet skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Tilsynspolitikken revideres og godkendes én gang årligt.
 
Tilsynspolitikken skal gælde alle kommunens tilbud efter Servicelovens § 83, dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.
 
Hvis tilsynspolitikken skal udvides, som følge af øget kontrol med udførelsen blandt leverandørerne, er det nødvendigt med ansættelse af yderligere en kvalitetskonsulent ansat på 30 timer ugentligt.

Tilføjelse til resumé

Sagen har været til høring i Ældrerådet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,
 
at tilsynspolitikken for personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen udvides til også at omfatte øget kontrol med udførelsen blandt leverandørerne og godkendes
 
at der ansættes en kvalitetskonsulent på 30 timer om ugen i en tidsbegrænset periode på 1 år
 
at der ultimo 2014 i forbindelse med vedtagelse af tilsynspolitik for 2015, tages stilling til evt. forlængelse af den ekstra kvalitetskonsulent.

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken indeholder retningslinjer og procedurer for hvordan, der ledelsesmæssigt og via kvalitetskonsulenten føres tilsyn med kommunens leverandører, hjælpens udførelse og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne.
 
Tilsynspolitikken indeholder også retningslinjer for, hvordan der følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov, og hvordan den løbende tilbagemelding fra leverandører herom skal foregå.
 
Tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om kvalitetsstandarder.
 
Tilsynet med levering af hjemmehjælp i eget hjem foretages hovedsageligt af kvalitetskonsulenten. Leverandørerne forpligter sig i den indgåede kontrakt til at levere hjælpen i henhold til afgørelserne og i overensstemmelse med kommunes kvalitetstandarder. En administrativ medarbejder kontrollerer, at kvaliteten af de leverede ydelser svarer til det aftalte via stikprøver af fakturaer.
 
Kvalitetskonsulenten arbejder efter en fastlagt metode, som er beskrevet i bilag.
 
Det fremgår blandt andet heraf, at der foretages kontrol hos 15-20 % af de borgere, der er bevilget hjælp, at borgerne interviewes i forhold til tilfredshed med den leverede hjælp og at kvalitetskonsulenten foretager observationer i borgerens hjem for at sikre overensstemmelse mellem den bevilgede hjælp og det konstaterede serviceniveau.
 
Kvalitetskonsulenten giver tilbagemeldinger til leverandørerne og følger op derpå. Derudover sker der en løbende kontrol fra visitatorerne og hjemmeplejens ledelse.
 
Retningslinjerne for opfølgning på, at borgerne får den nødvendige hjælp, er fastsat ud fra det princip, at jo mere hjælp man modtager, jo mere sandsynligt er det, at der bliver fulgt op på hjælpen undervejs. Det betyder, at der er opfølgning hvert andet år, hvor der er et større hjælpebehov. Er borgeren tildelt hjælp i mindre omfang, er der opfølgning 1 gang om året. Det vil altid være muligt med opfølgning efter en konkret vurdering eller efter en henvendelse fra f.eks. borgeren eller en leverandør.
 
I forbindelse med ekstraordinær kontrol i efteråret 2013 er det blevet tydeligt, at der er behov for at tilsynet styrkes. Der skal sættes fokus på, at det er uddannede medarbejdere, der løser opgaver, at arbejdsmiljøet overholder lovgivningen og at der ikke anvendes underleverandører i et omfang, der ikke er tilladt.
 
Hvis tilsynet skal udvides til også at omfatte tilsyn med, at de bestilte opgaver løses/leveres af medarbejdere med en uddannelse, der svarer til opgavens krav til faglighed og kompetence hos såvel privat som kommunal leverandør vil der være behov for ansættelse af endnu en kvalitetskonsulent på 30 timer ugentligt. Bruttolønomkostningerne er ca. 340.000 kr. årligt.
 
Udgifter til det øgede tilsyn foreslås finansieret af den gevinst, der har været ved at lade fritvalgsydelserne gå i udbud. Beløbet overføres ved første bevillingskontrol 2014.

Beslutning Seniorudvalget den 04-12-2013

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-12-2013

Ældrerådet henstiller, at ledere i hjemmeplejen og visitationen varetager tilsynsopgaven og at der ikke bruges penge af den statslige pulje til ansættelse af yderligere en kvalitetskonsulent.
 
Ældrerådet er betænkelige ved, at der bruges flere penge på ”kolde hænder” i stedet for ”varme”.
 
Taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Godkendt.

Resumé

Sygepleje i borgerens hjem har gennem en årrække været kendetegnet ved flere brugere og en tiltagende kompleksitet i opgaveløsningen. Dette skyldes i høj grad den tidligere udskrivning fra sygehusene samt intentionerne i ’Det nære sundhedsvæsen’. Sygeplejen har oplevet en stigning i antallet af almindelige lette sygeplejeopgaver men også en stigning i de komplekse sygeplejeopgaver.
 
På denne baggrund foreslår Seniorforvaltningen en differentiering i opgaveløsningen, så sygeplejen fra februar 2014 som udgangspunkt foregår på en af de 4 sygeplejeklinikker. De borgere der ikke selv kan transportere sig til en af sygeplejeklinikkerne, vil fortsat modtage sygeplejen i hjemmet. Det vil altid være en konkret individuel vurdering, hvorvidt borgeren skal modtage sygeplejen på en sygeplejeklinik eller i hjemmet.
 
De fysiske rammer og adgangen til alle relevante remedier på sygeplejeklinikkerne muliggør, at den rette behandling kan iværksættes med det samme. Samtidig vil sygeplejerskerne kunne få en større faglig sparring. Sygeplejeklinikkerne muliggør desuden, at flere borgere kan serviceres, da sygeplejerskerne ikke skal bruge tid på kørsel.
 
Seniorforvaltningen ser ovenstående differentiering som et naturligt led i den rehabiliterende indsats.

Tilføjelse til resumé

Sagen har været til høring i Ældrerådet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,
 
at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Borgerens ressourcer er udgangspunktet for den hjælp der ydes. Nogle borgere, der modtager hjemmesygepleje, har et højt funktionsniveau, deltager i aktiviteter og tager f.eks. selv til lægen. Andre borgere, der modtager hjemmesygepleje, har et lavt funktionsniveau, har et kompliceret plejebehov og kan f.eks. ikke selv transportere sig til lægen.
 
Den kommunale sygepleje bør afspejle, at brugergruppen er meget differentieret og at borgernes ressourcer og behov er forskellige.
Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Seniorforvaltningen, at indsatsen i sygeplejen differentieres, så hjælpen fra februar 2014 som udgangspunkt, foregår på en af de 4 sygeplejeklinikker. De borgere der ikke kan transportere sig til en af sygeplejeklinikkerne, vil fortsat modtage sygeplejen i hjemmet.
 
Seniorforvaltningen har positive erfaringer fra de eksisterende 4 sygeplejeklinikker på Låsbyhøj, Kløverhøj, Lindely og Kongebrocenteret. Den rette behandling kan opstartes ved første besøg, sygeplejerskerne har mulighed for faglig sparring, borgerne har mindre ventetid end i eget hjem og sygeplejerskerne kan behandle flere borgere, da de ikke skal bruge tid på kørsel.
 
Seniorforvaltningen foreslår derfor, at sygeplejen for nedenstående borgergrupper, fra februar 2014, foregår på sygeplejeklinikkerne.
  • Borgere, der selv er i stand til at klare transporten eller benytte offentlige transportmidler.
  • Borgere, hvor sygeplejen af APV hensyn, ikke kan tilbydes i borgerens hjem. Hvis borgeren ikke selv kan transportere sig til en af sygeplejeklinikkerne, kan borgeren i disse tilfælde søge om gratis kørsel til sygeplejeklinikken via Myndighedsafdelingen.
Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om borgeren skal modtage sygeplejen i hjemmet eller på en af sygeplejeklinikkerne. Denne vurdering foretages i en dialog mellem sygeplejen og Myndighedsafdelingen. Borgerne vil ikke blive revisiteret, da der ikke sker en ændring i selve ydelsen.
 
I løbet af 2014 vil ordningen blive tilpasset, så åbningstiderne på sygeplejeklinikkerne, antallet af sygeplejeklinikker og den geografiske placering af sygeplejeklinikkerne afspejler det faktiske behov.
 
Ovenstående forventes at medføre en reduktion i køretiden i sygeplejen og en deraf følgende besparelse i timeantallet, svarende til 1.625 million kroner pr år. Beløbet er en del af den budgetterede effektivisering i 2014 og årene fremefter.
 
Forudsætningen for realisering af ovenstående beløb er, at sygeplejeklinikkerne betjener 90 borgere pr dag.

Beslutning Seniorudvalget den 04-12-2013

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-12-2013

Ældrerådet udtrykker tilfredshed med den beskrevne løsning.
 
Taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Godkendt.

Resumé

Kvalitetsstandarderne for 2014 fremsendes til godkendelse. I forhold til kvalitetsstandarderne for 2013 er der sket følgende ændringer/forslag til ændring:
  1. Kvalitetsstandarden på ’følgeskab’ er bortfaldet.
  2. Kvalitetsstandarden på ’nødkald’ er ændret.
  3. Opfølgningen på kvalitetsstandarderne foreslås ændret.

Tilføjelse til resumé

Sagen har været til høring i Ældrerådet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,
 
at forslag til ændring af kvalitetsovervågningen (trin 3) godkendes og indarbejdes i kvalitetsstandarderne for 2014
 
at kvalitetsstandarder for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne for servicelovens § 83 ydelser skal revideres/godkendes årligt. Kompetencen hertil er uddelegeret af Byrådet til Seniorudvalget, jf. Byrådsbeslutning den 8. april 2013.
 
Seniorforvaltningen oplyser, at kvalitetsstandarderne for 2014 er ændret/foreslås ændret, på nedenstående områder:
 
1. Kvalitetsstandarden for ’følgeskab’
Ydelsen bortfalder den 1. januar 2014 som følge af budgetbesparelse.
 
2. Kvalitetsstandarden på ’nødkald’
Sygeplejen foretager altid en konkret individuel vurdering af de indkomne nødkald. Nogle nødkald kræver øjeblikkelig indsats mens andre nødkald er mindre presserende. Behandling af nødkald tager altid udgangspunkt i en individuel faglig vurdering. Den individuelle faglige vurdering sikrer, at indsatsen altid er tilpasset det konkrete forhold, og at nødkald, der har akut karakter prioriteres og behandles omgående. Som følge af ovenstående er angivelsen af en responstid på maksimalt 30 minutter slettet i kvalitetsstandarderne for 2014.
 
3. Opfølgningen på kvalitetsstandarderne
I de nuværende kvalitetsstandarder anføres, at kvalitetsopfølgningen foregår ud fra specifikt definerede målinger og vurderinger. Eksempel fremgår nedenfor:
 
 
Trin 3:
Kvalitetsovervågning
Indikator 3
Kommunen foretager en evaluering af kvaliteten ved hjælp af nedenstående målinger og vurderinger. Data indsamles ved hjælp af brugerundersøgelser i form af spørgeskemaundersøgelse samt ved at følge op på sagsbehandling og registreringspraksis i form af stikprøver.
 
Målinger:
1. Andel af borgere der vurderer, at hjælpen er tilpasset deres individuelle behov
2. Andel af borgere der vurderer, at de har indflydelse på indholdet i hjælpen
3. Andel af borgere der vurderer, at de har et positivt samarbejde med medarbejderne
4. Andel afgørelser der er lavet korrekt i forbindelse med sagsbehandling
5. Andel af registreringer i driften, der er foretaget korrekt
 
Vurderinger:
1. Vurdering af den borgeroplevede tilfredshed
2. Vurdering af sagsbehandlings- og registreringspraksis
 
Ovenstående kvalitetsopfølgning er, i forskellige varianter, anført under hver kvalitetsstandard. Dette uanset, om det er en lovpligtig kvalitetsstandard (§ 83 ydelser) eller en kvalitetsstandard relateret til andre servicelovsydelser.
 
At følge systematisk op på samtlige kvalitetsstandarder er administrativt tungt. I praksis har kvalitetsopfølgningen derfor koncentreret sig om § 83 ydelserne i eget hjem samt tilsyn på plejecentre, revisiteringer, klagebehandling og ad hoc undersøgelser af konkrete sagsområder.
 
For at forenkle den administrative sagsgang og tænke kvalitetsopfølgningen som en integreret del af Myndighedsafdelingens opgaver, foreslår Seniorforvaltningen at ordlyden i trin 3 ændres til:
 
Trin 3:
Kvalitetsovervågning
Indikator 3
Kvalitetsovervågningen foretages gennem myndighedsafdelingens kvalitetskontrol i eget hjem, tilsyn på plejecentrene, revisiteringer, klagebehandlinger og løbende undersøgelser af konkrete sagsområder.
 
Udover en administrativ forenkling vil ovenstående medføre en fleksibilitet i kvalitetsopfølgningen så myndighedsafdelingen i højere grad kan definere relevante evalueringsområder. Relevante evalueringsområder, og Seniorudvalgets ønsker til særlige fokusområder, behandles i forbindelse med den årlige revidering af kvalitetsstandarderne.
 
Udover ovenstående 3 forhold er der visse steder foretaget mindre redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarderne.

Beslutning Seniorudvalget den 04-12-2013

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 12-12-2013

Ældrerådet henstiller til, at man med det samme genindfører ydelsen følgeskab - eventuelt finansieret af nogle af den statslige pulje til ældreområdet.
 
Ældrerådet anbefaler ikke at frivillige overtager ydelsen, da det er en alt for bunden opgave. Udmeldingen om nedlæggelse af ydelsen har skabt stor utryghed.
 
Taget til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Godkendt.

Resumé

Den konstituerede seniordirektør giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Seniorforvaltningen.
  • Projekt tid til nærvær (har været til orientering i Ældrerådet)
  • Fastlæggelse af dato for temadag om styrelsesvedtægten for seniorområdet.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Ingen punkter til orientering.

Resumé

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
 
Puljen kan søges af landets 98 kommuner og hver kommune kan indsende én ansøgning, der samlet beskriver de indsatser, der ønskes støtte til.  
 
Puljen er konstrueret på den måde, at der på forhånd er reserveret et beløb, som hver enkelt kommune skal søge om og kommunerne har mulighed for at bruge pengene til de indsatser, der lokalt bedst bidrager til at levere en bedre ældrepleje. Kolding Kommunes andel af puljen udgør 15,3 mio. kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede seniordirektør foreslår,
 
at udvalget drøfter forslag til indsatser.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftale om Finanslov for 2014, at et varigt løft af ældreområdet på 1 mia. kr. skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Kolding Kommunes andel af puljen udgør 15,3 mio. kr. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen.
 
Af aftalen fremgår blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv (målgruppen).
 
Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre.
 
Det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så det sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.
 
Det er kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen på ældreområdet i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer. Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.
 
Der kan tages udgangspunkt i blandt andet Ældrekommissionens og hjemmehjælpskommissionens anbefalinger samt den vedtagne Seniorpolitik 2011-2018.
 
Kommunerne skal være opmærksomme på, at hvis de eksempelvis vælger at hæve serviceniveauet på personlig pleje eller praktisk hjælp, så vil det gælde alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen i serviceloven.
 
Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014. Midlerne vil blive udmøntet i marts 2014 og skal anvendes i 2014.
 
Den konstituerede seniordirektør vil på mødet fremlægge mulige forslag til videre drøftelse. Udvalgets drøftelser og overvejelser vil blive samlet i en ansøgning, der samlet beskriver de indsatser, der ønskes støtte til. Ansøgningen skal endeligt godkendes på Seniorudvalgets møde i februar 2014.

Beslutning Seniorudvalget den 08-01-2014

Seniorudvalget drøftede den konstituerede seniordirektørs forslag til indsatser.
 
Udvalget ønsker beskrivelser og beregninger på de enkelte indsatser samt på udvalgets forslag til øvrige indsatser.
 
Forslag sendes til høring i Ældrerådet, og der afholdes i januar fællesmøde med Ældrerådet vedrørende ansøgning til ministeriet om puljemidlernes anvendelse.

Beslutning Seniorudvalget den 03-02-2014

Seniorudvalget besluttede, at puljen til løft af ældreområdet anvendes på de indsatser, der fremgår af godkendte forslag af 3. februar 2014. Oversigten er vedhæftet.
 
Den konstituerede seniordirektør bemyndiges til at udarbejde og fremsende den endelige ansøgning til puljen ud fra Seniorudvalgets beslutning om anvendelse af midler.