Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 4. jun 2020 kl. 07:45

Arbejdsmarkedsudvalget

Festsalen, Nicolaiplads

Referat

Resumé

Veteranindsatsen i Kolding Kommune tager afsæt i Kolding Kommunes veteranpolitik samt Handleplan for veteranindsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget har det politiske ansvar for veteranindsatsen i Kolding Kommune, som koordineres af Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

I sagsfremstillingen gives en kort status på veteranindsatsen, og i forlængelse heraf fremhæves elementer, hvor indsatsen vurderes særlig virkningsfuld. Afslutningsvis fremsættes et forslag om, at indsatsen fremadrettet sætter større fokus på veteranernes pårørende.

 

Kolding Kommunes veterankoordinator deltager på mødet og fortæller uddybende omkring veteranindsatsen.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager status på veteranindsatsen i Kolding til efterretning, og

 

at udvalget godkender forslaget om, at veteranindsatsen fremadrettet styrker fokus på pårørende.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der i veteranindsatsen fremover bliver et styrket fokus på pårørende.

Sagsfremstilling

Veteranindsatsen i Kolding Kommune tager afsæt i Kolding Kommunes veteranpolitik (vedtaget i Byrådet i 2015) samt Handleplan for veteranindsatsen (vedtaget i Arbejdsmarkedsudvalget i 2016 og revideret i 2018). Mens politikken sætter rammerne for, hvordan kommunen bedst anerkender og sammensætter den indsats, veteranerne og deres familier har brug for, når en normal hverdag hjemme i Kolding skal etableres, så er handleplanen uddybende i forhold til, hvordan indsatsen skal organiseres og praktiseres.

 

Arbejdsmarkedsudvalget har det politiske ansvar for veteranindsatsen i Kolding Kommune, som koordineres af Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er desuden tæt samarbejde med andre relevante indsatser og fagområder, fx Afdeling for Traume og Torturoverlevere i Region Syddanmark.

 

I det nedenstående gives en kort status på veteranindsatsen, og i forlængelse heraf fremhæves elementer, hvor indsatsen vurderes særlig virkningsfuld. Afslutningsvis fremsættes et forslag om, at indsatsen fremadrettet sætter større fokus på veteranernes pårørende.

 

Status på veteranindsatsen i Kolding Kommune

I Kolding Kommune er der 660 veteraner bosiddende, heraf er 266 veteraner fortsat ansat i Forsvaret. Veteranindsatsen i Kolding Kommune er løbende i kontakt med ca. 40 veteraner.

 

Handleplanen for veteranindsatsen, der, som nævnt i ovenstående, senest blev revideret i 2018 er fortsat gældende og fungerer efter hensigten.

 

Veteranindsatsen tager afsæt i en individuel tilgang. Der tages udgangspunkt i den enkelte veterans særlige situation og dennes behov og ønsker om støtte. Veteranerne efterspørger generelt mange aktiviteter og har både behov for individuel støtte samt aktiviteter, hvor de kan mødes i mindre grupper for bl.a. at dyrke og vedligeholde netværk.

 

Med hensyn til gruppeaktiviteter er der løbende en række forskellige tiltag i gang. I det nedenstående er nogle af disse oplistet:

 

 • Fysisk træning både i naturen samt indendørs
 • Veterancaféaftener med oplæg og socialt samvær
 • Vandreture som evt. kombineres med mindfulness
 • Cykelture for veteraner og deres pårørende
 • Mulighed for at komme til fx fodbold- og ishockeykampe
 • Deltagelse og inddragelse i forhold til den årlige flagdag.

 

det individuelle plan ydes en håndholdt indsats med fokus på at imødekomme den enkelte veterans behov. Der gives bl.a. støtte til udfordringer i hverdagen, konkret samarbejde om den enkelte veteran med Veterancenteret, individuelle træningspas og anden praktisk støtte, fx hjælp til ansøgning om økonomisk støtte.

 

Derudover understøtter indsatsen også veteranen, såfremt vedkommende har en sag i den kommunale- eller regionale sektor, fx familieafdelingen eller psykiatrien. Og hvis veteranen har en sag på arbejdsmarkedsområdet, er der altid fokus på at sikre, at vedkommende opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Tre elementer i indsatsen vurderes i særlig grad at være medvirkende til, at veteranindsatsen i Kolding Kommune står stærkt:

 

 • Veterankoordinator som gennemgående person – og let tilgængelig

Der er én indgang til Kolding Kommunes veteranindsats, og det er via Veterankoordinatoren, som ligeledes er gennemgående person i indsatsen. Det skaber tryghed og tillid i relationen mellem veteran og veterankoordinator. Veterankoordinatoren kan kontaktes både på telefon, mail samt Facebook og Messenger – og særligt de sociale medier anvendes i stigende grad. Tilgængeligheden er således høj, hvilket er vigtigt i særdeleshed, når den første kontakt overvejes.

 

 • Faste træningsmuligheder for veteraner og pårørende

Forskellige faste tilbud som fx løb, fysisk træning og yoga. Den faste struktur har stor betydning for den enkelte veteran. Dels fastholdes veteranen i gode rutiner med hensyn til motion, og dels sikres opbygning og vedligeholdelse af bæredygtige relationer.

 

 • Samarbejde med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT, Region Syddanmark)

Kolding Kommune har i 2019, som den første kommune, indgået et samarbejde med ATT. Formålet med samarbejdet er at sikre den enkelte veteran en reel koordineret indsats i forbindelse med visitation til behandlingsforløb hos ATT. Veterankoordinatoren er gennemgående i behandlingsforløbet og er med til at sikre sammenhæng i de forskellige indsatser samt konsensus omkring mål for behandlingsforløbet.  

 

Styrket indsats for pårørende

Ifølge Veterancenteret er der i gennemsnit syv pårørende for hver veteran og Forsvarsministeriet har i foråret 2020 taget initiativ til at oprette en familieenhed under Veterancenteret netop for at sætte de pårørende – familien og netværket – mere i fokus.

Lokalt, gennem veteranindsatsen i Kolding, er det tilmed erfaret, at en del pårørende oplever udfordringer i forhold til at være i tæt relation til en (evt. skadet) veteran, og samtidig inddrages de pårørende ofte for sent i forløbet.

 

Således er der både nationale og lokale tendenser, der peger på vigtigheden i, at familie og netværk tænkes mere indgående ind i veteranindsatsen. Og med det afsæt foreslås det, at indsatsen for pårørende til veteraner i Kolding Kommune styrkes.

 

Det forslås endvidere, at første skridt bliver en afdækning af de konkrete udfordringer, omfanget heraf samt behovet for støtte til de pårørende, og at den konkrete indsats udvikles og tilrettelægges med udgangspunkt heri. En afdækning som tager udgangspunkt i veteranerne og deres oplevelser. Det skal naturligvis ske i samarbejde med relevante aktører – herunder fx Veterancenteret, børne- og skoleområdet samt familieafdelingen.

 

Kolding Kommunes veterankoordinator deltager på mødet og fortæller uddybende omkring veteranindsatsen.


Resumé

Erhvervslivet i Kolding efterspørger arbejdskraft og kompetencer. Det gælder ikke mindst dygtige faglærte, som kan hjælpe virksomhederne til at vokse og udvikle sig. Derfor vedtog Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget en målsætning om at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025.

 

På udvalgenes møder i februar 2020 blev ’Plan for flere unge faglærte i Kolding’ besluttet. Planen indeholdte en række nye indsatser, som skulle bevirke, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Der gøres status på indsatserne, og resultater af analysen af frafald fremlægges.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalgene drøfter fremdriften på indsatserne og resultaterne af analysen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Udvalget drøftede fremdriften og resultaterne.

Sagsfremstilling

Erhvervslivet i Kolding efterspørger arbejdskraft og kompetencer. Det gælder ikke mindst dygtige faglærte, som kan hjælpe virksomhederne til at vokse og udvikle sig. Derfor vedtog Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget en målsætning om at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025.

 

På udvalgenes møder i februar 2020 blev ’Plan for flere unge faglærte i Kolding’ besluttet. Planen indeholdt en række nye indsatser, som skal bevirke, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Aktuelt er status:

 

Indsats 1: Påvirke de unges valg gennem mere information – også til forældrene

UU har undersøgt erfaringer med forældreinddragelse i andre kommuner. Billund har haft gode erfaringer med Cafeer for forældre, og Århus har arbejdet med mor-til-mor indsatser omkring Skills. Det er nogle af de erfaringer og ideer, der tages med i planlægningen af Uddannelses- og Fritidsjobsmessen 2020, hvor der også skal være et arrangement, som er målrettet forældrene.

 

Indsats 2: Opprioritering af ’Uddannelse og job’-temaet i folkeskolen

Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte skoler tilrettelægger undervisningen i temaet Uddannelse og job. For at understøtte og opprioritere undervisningen i ’Uddannelse og job’, foreslås nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til obligatoriske undervisningsforløb inden for temaet. Indsatsen behandles på udvalgsmødet under et separat dagordenspunkt ”Opprioritering af Uddannelse og job”.

 

Indsats 3: Etablere ’Vejen til faglært’ (og Grundforløb plus) med uddannelsesinstitutioner 

Målet er at hjælpe ledige unge til at starte på en erhvervsuddannelse. Men der var ikke nok unge, der søgte ind på Grundforløb Plus i foråret 2020, og derfor kunne skolerne ikke gennemføre forløbene. Der blev dog gjort en stor indsats for at finde og støtte de unge til at begynde på Grundforløb Plus. Der blev blandt andet gennemført ekstraordinære samtaler med de unge, der kunne være i målgruppen på både Ungecentret og på FGU. Opstarten gav en række fælles erfaringer, som vil blive anvendt i planlægningen af det næste forløb med Grundforløb plus i efteråret 2020.

Samarbejdet mellem Ungecenter Kolding, FGU, Social- og Sundhedsskolen, IBC og Hansenberg forsætter således. De næste planer handler om at overveje øget samarbejde mellem erhvervsskolerne i gennemførslen af Grundforløb Plus, og eventuelt gøre mere for at tiltrække andre unge i målgruppen.

 

Indsats 4: Anvende Skills-konkurrencer, som information til unge

Uddannelses- og fritidsjobmessen i oktober 2020 kommer til at danne rammen om denne indsats. Messen gennemføres i samarbejde med blandt andet Skills Denmark, Dansk Byggeri, erhvervsuddannelserne og lokale virksomheder. Der vil være arbejdende værksteder, som giver de unge mulighed for hands-on. Ligeledes vil der være unge rollemodeller, som de unge kan spejle sig i. Foreløbigt er planen, at Skills skal anvendes i onboardingen af de unge, når de ankommer til messen.

 

Indsats 5: Etablere uformelt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Det uformelle samarbejde er i gang med især uddannelsesinstitutionerne. Senest har IBC og Hansenberg været i dialog med Ungecentret om, hvordan uddannelsesvejledningen omkring erhvervsuddannelserne kan koordineres i endnu højere grad. Dog er samarbejdet med virksomhederne udfordret af corona-situationen, da virksomhederne oplever mange usikkerheder.

 

Indsats 6: Gennemføre analyse af frafald fra uddannelser

Der er gennemført en række analyser af især frafaldet fra de gymnasiale uddannelser. Det skyldes, at de unge, der frafalder gymnasiale uddannelser, kunne være i målgruppen til i stedet at tage en erhvervsuddannelse. Derfor er de en væsentlig målgruppe, hvis 30 % målsætningen skal nås.

 

Skolechefen og ungechefen deltager på møderne og fremlægger resultaterne af analysen og de overvejelser, som resultaterne giver anledning til.


Resumé

2. kvartal 2017 indgik Kolding Kommune et samarbejde med Huset Venture omkring etableringen af en afdeling i Kolding. Afdelingen gik i drift ultimo 2017.

 

Ved den politiske behandling blev sagen behandlet i tre forskellige udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte et beskæftigelsesrettet samarbejde, Social- og Sundhedsudvalget godkendte etableringen af et socialøkonomisk samarbejde og Teknikudvalget godkendte et samarbejde omkring genbrug og upcycling af tøj og byggematerialer, et samarbejde der sidenhen er justeret til andre cirkulære indsatser.

 

Hensigten i dagsordenspunktet er at gennemgå status på samarbejdet med Huset Venture Kolding, dels i forhold til den eksisterende samarbejdsaftale med Jobcenter Kolding og dels i forhold til samarbejdet omkring de socialøkonomiske og cirkulære indsatser.

 

Siden etableringen af afdelingen i Kolding for 2½ år siden har Arbejdsmarkedsudvalget udviklet strategien på området. På udvalgets møde til august 2020 gennemgås den beskæftigelsesrettede indsats. Derudover bliver en ny samarbejdsaftale, der afspejler udviklingen på området, drøftet.

 

Der gives på mødet en status på samarbejdet med Huset Venture Kolding og udviklingen i bl.a. afdelingens kommercielle del af virksomheden.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget, med afsæt i den kommercielle udvikling, drøfter udviklingen af det fortsatte samarbejde med Huset Venture Kolding

 

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget drøfter det socialøkonomiske samarbejde med Huset Venture Kolding og udviklingen i dette.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt med den tilføjelse, at den reviderede samarbejdsaftale drøftes på Arbejdsmarkedsudvalgets møde til august.

Sagsfremstilling

2. kvartal 2017 indgik Kolding Kommune et samarbejde med Huset Venture omkring etableringen af en afdeling i Kolding. Afdelingen gik i drift ultimo 2017.

 

Ved den politiske behandling blev sagen behandlet i tre forskellige udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte et beskæftigelsesrettet samarbejde, Social- og Sundhedsudvalget godkendte etableringen af et socialøkonomisk samarbejde og Teknikudvalget godkendte et samarbejde omkring genbrug og upcycling af tøj og byggematerialer, et samarbejde der sidenhen er justeret til andre cirkulære indsatser.

 

Hensigten i dagsordenspunktet er at gennemgå status på samarbejdet med Huset Venture Kolding, dels i forhold til den eksisterende samarbejdsaftale med Jobcenter Kolding og dels i forhold til samarbejdet omkring de socialøkonomiske og cirkulære indsatser.

 

Siden etableringen af afdelingen i Kolding for 2½ år siden har Arbejdsmarkedsudvalget udviklet strategien på området. På udvalgets møde til august 2020 gennemgås den beskæftigelsesrettede indsats. Derudover bliver en ny samarbejdsaftale, der afspejler udviklingen på området, drøftet.

 

Samarbejdet med og indsatserne hos Huset Venture Kolding understøtter aktivt den socialøkonomiske politik Socialøkonomi er totaløkonomi samt beskæftigelsesområdets politikker Arbejdsliv til alle og Politik for det rummelige arbejdsmarked.

 

Huset Venture

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, der har et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med reduceret arbejdsevne. Op mod 95% af de ca. 170 ansatte er fleks- eller skånejobbere. I afdelingerne og i videnscentret arbejder de både lokalt og nationalt på at nedbryde barrierer og bane vejen for en plads på arbejdsmarkedet.

 

Huset Venture har, ud over Kolding, afdelinger i hhv. Aarhus, Ringkøbing og Ballerup. Hver afdeling har et særskilt fokus, der bygger på både socialøkonomiske og cirkulære principper. I videnscentret, tilknyttet hovedkontoret i Aarhus, arbejdes der med indsamling af viden og effekter samt udvikling af indsatser for borgere med udfordringer ud over ledighed.

 

Tre indsatsområder

Et tæt samarbejde med Huset Venture som socialøkonomisk virksomhed giver mulighed for at kombinere de potentialer, der ligger i en kommerciel drift og opgaveløsning, med en social- og beskæftigelsesfaglig indsats. Etableringen har samtidig understøttet Kolding Kommunes socialøkonomiske og cirkulære indsatser.

 

Formålet har været at etablere et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv om en beskæftigelsesrettet indsats for borgere med udfordringer ud over ledighed. Samarbejdsaftalen mellem Jobcenter Kolding og Huset Venture Kolding blev indgået som en af de første, efter at indsatsen blev flyttet fra kommunerne og ud i erhvervslivet.

 

Huset Venture Kolding har inden for de seneste 1½ år, baseret på erfaringerne efter etableringen, skærpet det kommercielle fokus væsentligt ligesom Jobcenter Kolding, i tråd med Arbejdsmarkedsudvalgets øvrige beslutninger, er i god dialog med dem om en øget virksomhedsrettet indsats i samarbejdet.

 

Strategi 2022

En del af fokus ved etablering af afdelingen i Kolding var udviklingen af den kommercielle del af forretningen. Afledt heraf skærpede Huset Venture Kolding i november 2018 deres kommercielle strategi. Strategien er senest opdateret i foråret 2020 og viser et markant øget fokus på forretningsdelen.

 

Vedtagelsen af den skærpede strategi medførte et skift væk fra genbrug af byggematerialer og tekstiler, der var en del af det oprindelige koncept, men som viste sig både uhåndterbart pga. stand og mængder men også urentabelt pga. lav kvalitet, et begrænset marked og høje produktionsomkostninger.

 

De to hovedområder for indsatserne hos Huset Venture Koldings fordeler sig nu på:

 1. En erhvervsenhed opdelt på
  1. Recycling & Design
  2. Produktion & Pakkeri
 2. Kursus- og afklaringsenhed for borgere med udfordringer ud over ledighed.

 

Samarbejdet med Huset Venture Kolding og udviklingen i de to hovedområder gennemgås yderligere i vedlagte bilag ligesom Huset Venture Koldings strategi 2022 er vedlagt.

 

Økonomi

Generelt kan det konkluderes, at den skærpede kommercielle strategi, og Huset Venture Koldings indsats for udviklingen af denne del, har betydet, at afdelingen i dag er langt mere økonomisk selvbærende. Der ses et stort potentiale for en fortsat positiv udvikling ligesom det entydigt ses, at Huset Venture har gjort sig stor umage med at arbejde med den strategiske udvikling. Dette både i samarbejdet med Jobcenter Kolding, i de socialøkonomiske og cirkulære indsatser og i den kommercielle udvikling – og dermed også i den gensidige understøttelse indsatserne imellem.

 

Den kommercielle vækst bidrager tydeligt til beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune. I dag beskæftiger afdelingen 14 ansatte, hvoraf 13 stillinger er forbeholdt fleksjobbere. Dertil kommer den beskæftigelsesrettede indsats som følge af samarbejdet med Jobcenter Kolding. Udviklingen beskrives nærmere i bilag til dagsordenspunktet.

 

I 2019 afsluttede 21 borgere et forløb hos Huset Venture Kolding, andre har påbegyndt forløb men har endnu ikke eller først senere afsluttet forløbet. For det har Jobcenter Kolding i 2019 betalt ca. kr. 933.000. Vejlednings- og opkvalificeringsforløbene har primært haft til formål at hjælpe borgere med en række forskellige udfordringer tættere på et arbejdsmarked, arbejde med livsmestringsindsatser og på andre måder hjælpe til at opbygge en hverdag, der også bidrager til en afklaring af den arbejdsmæssige situation. Nogle borgere er afsluttet til beskæftigelse eller virksomhedsrettede indsatser og andre er afsluttet til yderligere indsatser efter behov.

 

Hvor der på beskæftigelsesdelen kan gennemføres beregninger på de samfundsøkonomiske effekter, er det ikke muligt på de personlige og sociale indsatser. Dog vil alternativerne i mange tilfælde være f.eks. andre sociale indsatser med et tilsvarende omkostningsniveau.

 

Udover at levere en beskæftigelsesrettet indsats er samarbejdet med Jobcenter Kolding også med til at understøtte og finansiere samarbejdet om de socialøkonomiske og cirkulære indsatser. Huset Venture Kolding betragtes som en strategisk samarbejdspartner i udviklingen af indsatserne og understøtter dermed også udmøntningen af politikker og strategier for de to områder.


Resumé

For 2020 blev der på Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet uddelt kr. 511.000 i § 18 midler til frivilligt socialt arbejde på integrationsområdet.

 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i.f.m. bevillingen af § 18 midlerne for 2020, at såfremt der i 2021 er en lignende ramme til rådighed, skal der i samarbejde med Multikulturelt forum igangsættes en proces, der skal føre frem til, at der fremadrettet kommer mere fokus på, at få flere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse og/eller uddannelse.

 

På den baggrund blev der på Multikulturelt forums møde den 18. maj 2020 afviklet en proces, med oplæg omkring uddannelse og beskæftigelse, frivillighedens betydning i integrationsindsatsen, netværksdannelse og dets betydning og potentialerne i at samarbejde mederhvervslivet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Multikulturelt forum.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at de supplerende fokusområder godkendes

 

at relevante ansøgere får besked om de supplerende fokusområder forud for ansøgningsfristens udløb den 1. august 2020

 

at Multikulturelt forum på deres møde den 18. august 2020 informeres om de supplerende fokusområder.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

For 2020 blev der på Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet uddelt kr. 511.000 i § 18 midler til frivilligt socialt arbejde på integrationsområdet. 

 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i.f.m. bevillingen af § 18 midlerne for 2020, at såfremt der i 2021 er en lignende ramme til rådighed, skal der i samarbejde med Multikulturelt forum igangsættes en proces, der skal føre frem til, at der fremadrettet kommer mere fokus på at få flere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse og/eller uddannelse.

 

På den baggrund blev der på Multikulturelt forums møde den 18. maj 2020 afviklet en proces, med oplæg omkring nedenstående temaer:

 

 1. Uddannelse og beskæftigelse ved integrationschef Bethina Danielsen

 

 1. Frivillighedens betydning i integrationsindsatsen v/regionschef i Dansk Flygtningehjælp Else Tersgov

 

 1. Netværksdannelse og dets betydning v/indehaver af Relationsnetværket Karsten Vester

 

 1. Samarbejde mellem foreninger og erhvervslivet v/forretningsudvikler hos Business Kolding Jakob Westphall.

 

Med afsæt i ovenstående oplæg drøftede deltagerne mulighederne for at skabe mere synergi og netværk mellem de etniske foreninger indbyrdes, herunder også helt konkrete forslag til en lang række aktiviteter og arrangementer, som kan understøtte dette.

 

Der var også positive tilkendegivelser i.f.t. at skabe mere dialog og samarbejde med andre foreninger end de etniske, hvilket vil kunne åbne op for at der i højere grad skabes kontakt og netværk med etniske danskere, noget som også blev nævnt som et vigtigt element i integrationsindsatsen.

 

Der blev på mødet også udtrykt stor interesse for, i højere grad, at indgå samarbejde og netværk med både uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

 

Der var enighed om, at beskæftigelse, herunder også fritidsjob til de unge, og uddannelse, er vigtige elementer i integrationsprocessen, og at forenings- og frivilligheden kan spille en vigtig rolle, hvis der åbnes for nye og spændende netværk og samarbejdsrelationer på tværs af etnicitet, foreninger, organisationer og virksomheder.

 

På den baggrund foreslås det, at de generelle kriterier for bevilling af §18 midler på integrationsområdet (se nedenfor) suppleres med, at foreningerne skal have fokus på en eller flere af nedenstående aktiviteter/initiativer:

 

 • Arrangementer, hvor der samarbejdes med øvrige foreninger, organisationer og/eller virksomheder

 

 • Arrangementer og/eller initiativer, hvor der også er mulighed for at komme i dialog med etniske danskere

 

 • Initiativer, som støtter op om, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk får et fritidsjob

 

 • Aktiviteter, som understøtter kvinder med anden etnisk baggrund i at komme i beskæftigelse

 

 • Netværksarrangementer/møder, som skaber platform for, at foreningerne kan udvide deres samarbejdsflade og netværksdannelse.

 

Generelle kriterier for bevilling af § 18 midler på integrationsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, i forbindelse med bevilling af § 18 midlerne for 2020, at de uddelte midler overordnet set skal anvendes til aktiviteter og projekter i de frivillige foreninger og organisationer, med henblik på at øge integrationen og kendskabet til det danske samfund og at flere borgere bliver en del af det danske arbejdsmarked.

 

Overordnede kriterier for ansøgning af § 18 midler i Kolding Kommune

Her er de fælles udmeldte kriterier for støtte til det frivillige sociale arbejde:

 • Det er kun foreninger, organisationer eller grupper, der kan søge om tilskud fra puljen.

 

 • Foreningen/organisationen/gruppen skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger, organisationer eller grupper uden for Kolding Kommune kan kun i særlige tilfælde få støtte.

 

 • Som hovedregel gives kun tilskud til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.

 

 • Tilskud gives fortrinsvis til aktiviteter eller projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.

 

 • Som udgangspunkt er tilskuddet etårig, men der kan i særlige tilfælde søges om en flerårig bevilling.

 

Der skal desuden lægges vægt på de strategiske pejlemærker i politikken for integration og international arbejdskraft:

 

 • Virksomhederne får aktiv hjælp og støtte til at modtage udenlandsk arbejdskraft
 • Internationale studerende får bedre mulighed for bosætning i Kolding Kommune
 • Alle uanset etnisk oprindelse bidrager gennem et aktivt arbejdsliv
 • Det danske sprog er en naturlig del af integrationen og arbejdslivet
 • Uddannelse er vejen til et godt arbejdsliv
 • Aktivt samarbejde med civilsamfundet i Kolding Kommune
 • Borgere med anden etnisk herkomst skal indgå i og bidrage værdifuldt til aktive og meningsfulde fællesskaber i civilsamfundet i Kolding Kommune.

 

Tildelingen af tilskud efter § 18 sker under forudsætning af, at der ikke udøves religiøs aktivitet.

 

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager en frivillig social indsats eller

aktivitet.


Resumé

På Multikulturelt forums møde den 21. januar 2020 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppen, som skulle komme med forslag til, hvordan Multikulturel dag kan blive en del af kulturnatten i august måned 2020.

 

Arbejdsgruppen har afholdt et par møder og der er på den baggrund udarbejdet et forslag, som handler om at lave en Multietnisk madbod, hvor omdrejningspunktet er etnisk mad. 

 

Kulturnatten er imellem tiden blevet aflyst pga. corona situationen, og det forslås derfor, at forslaget godkendes som et koncept, som kan afvikles næste gang der er et andet relevant arrangement i midtbyen.

 

Omdrejningspunktet for arrangementet er #EAT THE WORLD, og der vil blive bestilt T-shirts med et billede af jordkloden, samt være en konkurrence, hvor man skal gætte, hvilke lande maden kommer fra. Formålet med konkurrencen er at øge muligheden for, at der opstår dialog mellem foreningerne og gæsterne i boden.

 

Byens 3 boligforeninger har tilkendegivet at de gerne vil sponsere slik til børnene og gevinster til konkurrencen. Boden vil blive pyntet med flag fra de lande, hvorfra maden kommer.

Sagen behandles i

Multikulturelt forum og Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at forslaget drøftes og tages til efterretning

 

at Arbejdsmarkedsudvalget ansøges om en ramme på kr. 20.000 fra puljen til udfordrede boligområder.

Beslutning Multikulturelt forum den 18-05-2020

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Multikulturelt forums møde den 21. januar 2020 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppen, som skulle komme med forslag til, hvordan Multikulturel dag kan blive en del af kulturnatten i august måned 2020.

 

Arbejdsgruppen har afholdt et par møder og der er på den baggrund udarbejdet et forslag, som handler om at lave en Multietnisk madbod, hvor omdrejningspunktet er etnisk mad. 

 

Kulturnatten er imellem tiden blevet aflyst pga. corona situationen, og det forslås derfor, at forslaget godkendes som et koncept, som kan afvikles næste gang der er et andet relevant arrangement i midtbyen.

 

Omdrejningspunktet for arrangementet er #EAT THE WORLD, og der vil blive bestilt T-shirts med et billede af jordkloden, samt være en konkurrence, hvor man skal gætte, hvilke lande maden kommer fra. Formålet med konkurrencen er at øge muligheden for, at der opstår dialog mellem foreningerne og gæsterne i boden.

 

Byens 3 boligforeninger har tilkendegivet at de gerne vil sponsere slik til børnene og gevinster til konkurrencen. Boden vil blive pyntet med flag fra de lande, hvorfra maden kommer.

 

Indhold i boden

Maden kommer fra nedenstående lande/nationaliteter:

 1. Somalia
 2. Bosnien
 3. Zambia
 4. Kurdisk
 5. Afghanistan
 6. Arabisk

 

Med det formål ikke at konkurrere med øvrige madstanden til arrangementet bliver der tale om smagsprøver. Og man må smage 3 retter, hvorefter man skal gætte hvilket land retten kommer fra.

 

 

Koordinering og afvikling

Multifoods har givet tilbud på at koordinere og afvikle arrangementet ift. nedenstående opgaver: 

 • Sammensætte/koordinere og aftale menu med de deltagende foreninger
 • Udarbejde forslag til indhold og afvikling af konkurrencen – under temaet ”vælg 3 smagsprøver og gæt, hvor de kommer fra”
 • Opstilling af maden så det tager sig bedst muligt ud.
 • Skabe sammenhæng i konceptet #EAT THE WORLD, således at foreninger ikke kommer til at stå som enkeltstående foreninger – men som en samlet endhed, der sætter fokus på integration 
 • Indkøb af diverse rekvisitter, som også tager hensyn til et cirkulært og miljømæssigt perspektiv

 

Multikulturelt forum deltager som en forening

Multikulturelt forum deltager i den Multietniske madbod som en foreningen, hvilket betyder, at der sandsynligvis ikke skal betale leje/markedsføringsgebyr for at deltage, da vi deltage i et eksisterende arrangement. Det er derfor vigtigt at boden ikke bliver en konkurrent til de øvrige madboder, som sælger mad og på den baggrund vil man maksimalt kunne smage 3 små smagsprøver.

 

Puljen til udfordrede boligområder

Udgifterne til arrangement vil blive søgt ved Puljen til udfordrede boligområder og er estimeret til ca. 20.000,- kr.

 

Forslaget vil efterfølgende blive forlagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde i juni.


Resumé

Onsdag d. 27. maj 2020 afholdt Arbejdsmarkedsudvalget en temadrøftelse omkring økonomien på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget har igangsat initiativer over de sidste år for at nedbringe antallet af ledige og sikre virksomhederne den arbejdskraft, der efterspørges og genskabe økonomien på området.

 

Som afslutning på temadrøftelsen besluttede udvalget, at emnet igen skulle sættes på dagsordenen på det ordinære møde d. 4. juni 2020, bl.a. med fokus på en drøftelse og eventuel prioritering af områdets indsatser.

 

Et budget i balance og en fortsat udvikling

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er nu i balance eksl. corona jf. Byrådets beslutning d. 26. maj 2020. Budgetgrundlaget for Arbejdsmarkedsudvalget er ligeledes tilpasset i de foreløbige budgetrammer for 2021 samt overslagsår. Konsekvenser for budget 2020 af ny kommuneaftale, midtvejsregulering, ledighedsskøn og statslig kompensation for corona udestår fortsat. 

 

Af bilaget fremgår dels gennemførte analyser fra Implement og BDO, dels en gennemgang af det tidligere forløb og handlinger, som gav anledning til den politisk vedtagne handleplan for Arbejdsmarkedsudvalget (orientering fra mødet d. 7. maj 2020).

 

På mødet vil der være et kort oplæg med mulighed for at drøfte indsatserne under de forskellige politikområder.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter handleplanen på arbejdsmarkedsområdet, og

 

at udvalget drøfter, om der er behov for yderligere prioriteringer på området.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Udvalget drøftede handleplanen og pålægger forvaltningen at udarbejde en udvidet handleplan, som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til august. Handleplanen vil bl.a. have fokus på dimmitender, opkvalificering og mulighederne i den nye nationale lærepladsaftale.

Sagsfremstilling

Indledning – opfølgning på handleplan og yderligere drøftelser

Onsdag d. 27. maj 2020 afholdt Arbejdsmarkedsudvalget en temadrøftelse omkring økonomien på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget har igangsat initiativer over de sidste år for at nedbringe antallet af ledige og sikre virksomhederne den arbejdskraft, der efterspørges og genskabe økonomien på området. Temadrøftelsen omhandlede udvikling, initiativer, handlerum og mulige valg omkring de økonomiske udfordringer på området.

 

Som afslutning på temadrøftelsen besluttede udvalget, at emnet igen skulle sættes på dagsordenen på det ordinære møde d. 4. juni 2020, bl.a. med fokus på en drøftelse og eventuel prioritering af områdets indsatser.

 

I oktober 2019 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget en handleplan med en række initiativer, der skal sikre genopretningen af økonomien på området med et budget i balance. Det blev aftalt, at der skal følges op på denne handleplan på hvert af de følgende møder, og denne sag indeholder dette samt muligheden for en yderligere drøftelse af emnet.

 

Et budget i balance og en fortsat udvikling

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er nu i balance eksl. corona jf. Byrådets beslutning 26. maj 2020. Budgetgrundlaget for Arbejdsmarkedsudvalget er ligeledes tilpasset i de foreløbige budgetrammer for 2021 samt overslagsår. Konsekvenser for budget 2020 af ny kommuneaftale, midtvejsregulering, ledighedsskøn og statslig kompensation for corona udestår fortsat. 

 

I bilaget fremgår dels gennemførte analyser fra Implement og BDO, dels en gennemgang af det tidligere forløb og handlinger, som gav anledning til den politisk vedtagne handleplan for Arbejdsmarkedsudvalget (orientering fra mødet d. 7. maj 2020).

 

Drøftelse på udvalgsmødet

I denne sag lægges der op til en fortsat drøftelse af udvalgets allerede foretagne prioriteringer og en fortsat drøftelse af, om handleplanens initiativer skal tilpasses. Rammen for drøftelsen ses fortsat at være en tilbageførsel til tidligere niveau på varig forsørgelse og på de jobklare område, mens fokus nu må være at sikre, at niveauet fastholdes, og at det også afspejles i økonomiens fortsatte udvikling.

 

Fokus i drøftelsen er også på coronasituationens store konsekvenser, herunder eksempelvis den stigende ledighed der bl.a. kalder på opmærksomheder ift. opkvalificering af ledige (bl.a.  brancheskifte), dimmitender der træder ud i en højere ledighedssituation og unge generelt. Drøftelsen bør også omhandle, at coronasituationen har medført et øget antal sygemeldte og dermed også et øget antal sygedagpengemodtagere, hvilket skaber nogle behov, der kan række ud mod virksomhederne og dem, der er syge, samt øger antallet af mennesker på forsørgelse og dermed påkræver sig ekstra opmærksomhed i forhold til økonomien.

 

Den vedtagne handleplan fremgår i bilaget, og den indeholder følgende fem punkter:

 

 • Jobklare ledige – ekstraordinær indsats for at reducere antallet af a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 • Varig forsørgelse – en indsats for at tilgangen til førtidspension, ressourceforløb og fleksjob føres tilbage til tidligere års niveau.
 • Omprioritering af 6 mio. kr. til finansiering af ekstraordinær indsats og reserve
 • Særlig indsats for 180 ledige om jobsøgning og individuel sparring (Powerjobsøgerne, projekt via Investeringspuljen)
 • Styrket indsats for borgere på ledighedsydelse – opkvalificering og ansættelse af borgere på ledighedsydelse og aktiv indsats.

 

På mødet vil der være et kort oplæg med mulighed for at drøfte indsatserne under de forskellige politikområder.


Resumé

I budget 2020 indarbejdede Byrådet en bevillingsnote omkring en analyse af arbejdsmarkedsområdet, som skulle kvalificere budgetgrundlaget for 2020 og derefter anvise nye tiltag, der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance.

 

BDO-analysen har to elementer – dels en analyse af budgetgrundlaget og dels en række anbefalinger til mulige potentialer til nedbringelse af udgiftsniveauet. Første del af analysen blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde d. 7. maj, efterfølgende blev den behandlet i Økonomiudvalget d. 19. maj.

 

I denne sag gives en status på anbefalingerne fra rapporten og det videre arbejde med dem.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter anbefalingerne, og 

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Anbefalingerne blev drøftet og orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2020 indarbejdede Byrådet en bevillingsnote omkring en analyse af arbejdsmarkedsområdet, som skulle kvalificere budgetgrundlaget for 2020 og derefter anvise nye tiltag, der kan igangsættes med henblik på at sikre et budget i balance.

 

BDO-analysen har to elementer – dels en analyse af budgetgrundlaget og dels en række anbefalinger til mulige potentialer til nedbringelse af udgiftsniveauet.

 

Første del af analysen blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde d. 7. maj, efterfølgende blev den behandlet i Økonomiudvalget d. 19. maj.

 

I denne sag gives en status på anbefalingerne fra rapporten og det videre arbejde med dem. Analysen blev foretaget af kommunens revisionsfirma, BDO, som har et grundigt kendskab til de fagområder, som beskæftigelsesområdet rummer.

 

Analyse af udgiftsniveauet ved Implement

I foråret 2019 blev der gennemført en analyse af beskæftigelsesområdet af firmaet Implement. Denne havde fokus på at sammenligne udgiftsniveauet for beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune med sammenlignelige kommuner. Resultatet af denne analyse var en række anbefalinger omkring organiseringen af medarbejdere tilknyttet den samme borger, men også om arbejdsgange.

 

Uddybende forklaring af BDO-analysen

I analysen er gennemgået sager for de borgere, der har et mere langstrakt forløb hos jobcentret. De er derfor også fra en tid før omlægningen af beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune, som Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i oktober 2018. Ved denne omlægning af indsatserne blev der i langt højere grad prioriteret virksomhedsvendte indsatser frem for intern tilbud om vejledning og opkvalificering.

 

Anbefalingerne i BDO-analysen matcher mange af de elementer, som blev fremhævet af Implement. I det nedenstående afsnit tages derfor afsæt i de ændringer, der allerede er gennemført, bl.a. ved organisationsændringen pr. 1. august 2019. Arbejdsmarkedsudvalget har siden oktober 2018 truffet en række beslutninger, hvorved beskæftigelsesindsatsen er drejet i retning af mere virksomhedsrettede indsatser frem for vejledning og opkvalificering.

 

Anbefalinger fra BDO-analysen

 

 

•          Anbefaling 1
BDO vurderer, at der er et potentiale i at pensionsnævnet har fokus på bevilling af førtidspension med kontrol, som efterfølgende behandles fokuseret. Dette på baggrund af flere bevillinger af førtidspension, hvor der efter BDO´s opfattelse kunne gives afslag. BDO vurderer, at borgeres nedsatte arbejdsevne i nogen eller betydelig grad kunne bero på slid på baggrund af eksempelvis pasning af handicappede børn/sociale problemstillinger i familien og lignende. Altså forhold som forventeligt vil kunne overkommes over tid og dermed udløse et arbejdspotentiale hos borger.

Handling på baggrund af anbefaling 1
I forhold til bevillinger af førtidspension blev Arbejdsmarkedsudvalget i andet halvår 2019 præsenteret for prøvehandlinger, hvor det er forsøgt at hjælpe borgere fra førtidspension over i fleksjob på en hvilende pension. Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at nedprioritere disse i forbindelse med budgetreduktionerne i efteråret 2019.
 

•          Anbefaling 2
BDO vurderer, at Kolding Kommune med fordel kan målrette brugen af arbejdsmarkedsrettede tilbud, herunder brugen af mentor, mere end der, som ses i de analyserede sager. Dette ud fra synspunktet (og intentionerne med regelforenklingen), at tidlig arbejdsmarkedsrettet indsats fastholdt over tid, som baseres på den enkeltes behov, udfordringer og kompetencer, i højere grad medfører hel eller delvis selvforsørgelse.

Handling på baggrund af anbefaling 2
Arbejdsmarkedsudvalget har truffet de politiske beslutninger siden oktober 2018, hvorved beskæftigelsesindsatsen er omlagt til mere virksomhedsvendt indsats. Samtidig med er en lang række interne og eksterne tilbud om mere traditionel vejledning og opkvalificering nedlagt. Siden da er der prioriteret en langt højere grad af virksomhedspraktikker og løntilskud, samt småjobs og ordinære job. Dette afspejler sig i udviklingen af virksomhedsvendte indsatser, der afrapporteres løbende til Arbejdsmarkedsudvalget under punktet ”Status på arbejdsmarkedsområdet”. Ligeledes er der i Implementrapporten afrapporteret om en markant stigning i samarbejdsgraden med virksomhederne.

•          Anbefaling 3
BDO vurderer, at Kolding Kommune med fordel kan strukturere og fokusere planarbejdet i enkeltsagerne mere markant, på baggrund af viden om målgrupperne (eksempelvis borgere under 40 år, med psykiske eller psykiatriske diagnoser) end det fremgår af de analyserede sager. Ikke blot virker de udpræget virksomhedsvendte indsatser bedre end vejledning og opkvalificering, de er også billigere.

Handling på baggrund af anbefaling 3
Arbejdsmarkedsudvalget har løbende besluttet tiltag, hvor afsættet har været Borgerens Centrum. Som en del af denne politiske tilgang, til mødet med borgerne og serviceringen af virksomhederne, er der derfor et styrket mindset og tilgang til matchet mellem virksomhed og borger.

Udvalget har også ønsket en mere decentral tilgang til opgaveløsningen, hvor medarbejdernes kompetencer sættes mere fri. Dette er implementeret ved en overgang til øget teamstruktur i afdelingerne. Her er struktur og planarbejdet i sagsbehandlingen et væsentligt element i teamstrukturen, hvor medarbejdere på tværs af fagligheder arbejder sammen om planlægning og indsatser for borgerne i teamet. Dette er i modsætning til en mere traditionel opdelt sagsbehandling, og derved skal borgerne gerne opleve mere struktur og sammenhæng i planer og indsatser.
 

•          Anbefaling 4
BDO vurderer, at der er et potentiale i at rette et ledelsesfokus på tidlig indsats (en klassiker, men ikke desto mindre sand) (citat BDO, red.), samt et ledelsesfokus på et højere sagsbehandlingstempo end det, som BDO har kunne konstatere i de analyserede sager.

Handling på baggrund af anbefaling 4
Det ledelsesmæssige fokus ses ved, at der er en markant nedgang i antallet af tilkendelser af varige ydelser. Dette er håndteret i den handleplan, som udvalget besluttede på deres møde i oktober 2019, som følge af budgetreduktioner generelt i Kolding Kommune. Det skal bemærkes, at der derfor er en stærk fokusering på udvikling af faglig praksis, der sikrer, at borgere med ret til eller behov for førtidspension fortsat vil få det bevilget, samt at selv en mindre arbejdsevne kan udmøntes i en tilknytning til arbejdsmarkedet for flere borgere.

Ved implementeringen af teamstrukturen i august 2019 er der også for disse målgrupper prioriteret, at der kommer et højere sagsbehandlingstempo samt målrettet indsatser for borgere, som er motiverede for en forandring af deres situation. I teamstrukturen er det en grundlæggende forudsætning, at det er gruppen/teamet, der har ansvar for borgeren i fællesskab, og derved minimeres overlevering af sagerne imellem medarbejderne. I forenklingsreformen er det yderligere en intention, at der er mulighed for at disponere indsatser til borgere, hvor det forventes at kunne lykkes på kortere sigt.
 

•          Anbefaling 5
BDO vurderer konkret, at der er et potentiale på området aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse/ i ”mini”-fleksjob, og såfremt Kolding Kommune retter et ledelsesfokus på muligheden for udskiftning af praktiktimer med lønnede timer og øgning af lønnede timer, set som en kontinuerlig proces.

Handling på baggrund af anbefaling 5
Fokus på udvikling af ordinære timer for alle målgrupper er en væsentlig del af udviklingen af den virksomhedsvendte indsats, hvor jobkonsulenter sammen med den ledige og virksomhederne i fællesskab skal finde den hurtigste vej frem til aflønning af en indsats i jobbet. En del heraf er at få udsatte borgere i minifleksjob, hvor en start på meget få timer kan udvikle sig over tid, til gavn for borgere såvel som virksomhederne. Minifleksjobbene er en del af reformen for FØP-fleks, og i Kolding kan vi se, der har været en markant stigning af borgere i fleksjob de seneste år. 

 

Det videre arbejde med BDO anbefalingerne

Der har været afholdt møder med BDO for yderligere gennemgang og drøftelse af de potentialer, der er forbundet med ovenstående. Forvaltningen vil derfor videre samarbejde med BDO sikre, at både de elementer, der er besluttet som følge af Implementanalysen og de ovenstående fra BDO-analysen bliver implementeret og sikret indarbejdet i det daglige arbejde. BDO-anbefalingerne indgår nu som en del af handleplanen, som Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet sig for, og derved bliver opfølgningen en del af den fremtidige afrapporteringen på handleplanen.   


Resumé

I marts 2018 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte projektet Kultur i arbejde.

 

Et projekt hvorigennem det afprøves, hvad elementer fra kulturens verden kan have af betydning for den mentale trivsel og psykisk velbefindende for borgere med forskellige psykiske udfordringer.

 

Projektperioden udløber i juni 2020, og erfaringerne fra det er så gode, at det anbefales at implementere projektets elementer i forvaltningernes arbejde med borgerne. Denne sag indeholder følgende:

 

 • Kort skitsering af erfaringerne fra projektperioden
 • Kort gennemgang af den fremtidige model for overgang til drift
 • Økonomi og budgetforhandlinger.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget og Kulturudvalget (orientering).

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at udvalget godkender den fortsatte indsats med Kultur i arbejde, og

 

at udvalget godkender, at det indgår som et ændringsforslag til budget 2021.   

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning

I marts 2018 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte projektet Kultur i arbejde.

 

Et projekt hvorigennem det afprøves, hvad elementer fra kulturens verden kan have af betydning for den mentale trivsel og psykisk velbefindende for borgere med forskellige psykiske udfordringer. Hovedtanken er, det skal bidrage til mental balance, og sammen med en traditionel beskæftigelsesfremmende indsats bringe den sygemeldte borger tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Projektperioden udløber i juni 2020, og erfaringerne fra det er så gode, at det anbefales at implementere projektets elementer i forvaltningernes arbejde med borgerne. Denne sag indeholder følgende:

 

 • Kort skitsering af erfaringerne fra projektperioden
 • Kort gennemgang af den fremtidige model for overgang til drift
 • Økonomi og budgetforhandlinger.

 

Kort skitsering af erfaringerne fra projektperioden

I Kolding er 40% af alle sygemeldte ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad, og et længerevarende sygeforløb kan resultere i, at vedkommende mister kontakten til arbejdsmarkedet. På Jobcenter Kolding er der derfor afsat flere ressourcer til at støtte og hjælpe denne gruppe af borgere, og i 2018 gik Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget om et projekt i samarbejde med Aarhus Universitet for at se, hvordan man kunne arbejde med denne gruppe af sygemeldte borgere. 

 

Projektet blev udformet med inspiration fra udenlandske erfaringer og forskning, der viser, at kunst og kultur kan have positiv effekt på helbredet. Desuden trak man på Kolding Kommunes egne erfaringer fra Terapihaven Møllebæk, Psykiatrikoret og pilotprojektet Kunst & Trivsel.

 

Resultaterne fra projektet er gode, og de viser, at ved opstart af projektet vurderer borgerne deres arbejdsevne til 27 på en skala fra 0 – 100. Ved afslutningen af projektet (3 mdr. senere) blev borgerne igen bedt om at vurdere deres til arbejdsevne, og nu blev den i gennemsnit vurderet til 49. Efter yderligere 3 mdr. var tallet oppe på 57. Desuden oplever deltagerne, at angst og depressionssymptomer er faldende igennem forløbet, og deltagerne rapporterer om genvunden selvtillid og lyst til arbejdslivet. Når man rammes af disse typer psykisk sygdom, sker der ofte tilbagefald, men for deltagerne på Kultur i arbejde har 59% ikke tilbagefald efter et år.

 

Der vil blive gennemført en afsluttende evaluering af projektet i foråret 2021, og efterfølgende kan der ske justeringer af det indholdsmæssige i projektet.

 

Kort gennemgang af den fremtidige model for overgang til drift

Kultur i arbejde er en fælles indsats, som blev igangsat af Arbejdsmarkedsudvalget med deltagelse fra Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget. Det fulde udkast til model for overgang til drift er vedlagt som bilag.

 

 • I det fremtidige samarbejde indgår fortsat Trapholt, Kolding Musikskole, Kolding Bibliotekerne og Jobcenter Kolding
 • Indsatsen er målrettet borgere med ubalance i den mentale sundhed, og som har behov for en særlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Det er aftalt, at der startes op med 4 hold á 12 deltagere. De fordeles med 2 hold om foråret og 2 hold om efteråret, hvilket giver i alt 48 deltagere.
 • Jobcentret visiterer borgerne til holdet og introducerer dem til forløbet. Der udleveres informationsmateriale.
 • Trapholt, Kolding Bibliotek og Kolding musikskole har hver især ansvar for forløbet hos dem selv.
 • Projektet har hidtil været superviseret af en styregruppe med deltagere fra jobcentret og de forskellige institutioner. Denne overgår til fremover at være en driftsgruppe, som mødes kvartalsvist for at drøfte indsatsen og eventuelle justeringer. Gruppen skal desuden tjene som forum for videndeling og fortsat metodeudvikling.
 • Alle parter har ansvar for at bidrage til i fællesskab at nå de fastsatte mål:

 

 • Mål 1 - 70 pct. af deltagerne er fuldt raskmeldt 3 måneder efter endt forløb i Kultur i arbejde
 • Mål 2 – 75 % af deltagerne med en arbejdsgiver fastholdes i ansættelsen
 • Mål 3 – 50% af deltagerne har ikke haft tilbagefald et år efter endt forløb.

 

Økonomi og budgetforhandlinger

Opstart af 4 faste hold årligt med mellem 8 – 12 deltagere pr kursus vil koste 271.000, om året.

 

Trapholt finansierer selv årskort til deltagerne (udgift 22.000,-), så de fortsat kan benytte sig af museets faciliteter efter endt kursus. Det er med til at fastholde det, de har lært og i øvrigt blive ved med at benytte sig af museets tilbud.

 

Efter reduktionerne i Kolding Kommune i løbet af 2019 vil der være behov for, at der afsættes midler til denne indsats. Forvaltningen anbefaler derfor, at indsatsen indgår som en del af budgetforhandlingen om budget 2021.


Resumé

Den 1. januar 2020 trådte en ny seniorpensionsordning i kraft. Ordningen erstattede den daværende seniorførtidspensionsordning med en intention om, at personer, som er nedslidte og ikke kan arbejde, fremadrettet skal have bedre muligheder for at arbejde mindre eller helt at forlade arbejdsmarkedet.

 

Seniorpensionsordningen har medført, at kravene til seniorpension er lempet, og at nedslidte borgere hermed får bedre mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen.

 

Seniorpensionsordningen har i skrivende stund eksisteret i næsten fem måneder, og sagen indeholder en status på ordningen i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 trådte en ny seniorpensionsordning i kraft. Ordningen erstattede den daværende seniorførtidspensionsordning med en intention om, at personer, som er nedslidte og ikke kan arbejde, fremadrettet skal have bedre muligheder for at arbejde mindre eller helt at forlade arbejdsmarkedet.

 

Seniorpensionsordningen har medført, at kravene til seniorpension er lempet, og at nedslidte borgere hermed får bedre mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen.

 

En borger har ret til seniorpension, hvis følgende er opfyldt:

 • Har 6 år eller mindre til folkepension (i den daværende ordning var det 5 år)
 • Har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. 20-25 års sammenlagt beskæftigelse (i den daværende ordning var det den aktuelle tilknytning)
 • Har arbejdsevne på 15 timer eller mindre (i den daværende ordning var det færre timer).

 

Endvidere gælder det, ar borgerens arbejdsevne vurderes i forhold til det seneste job uanset branche. Der skal alene foretages en vurdering af borgerens nuværende arbejdsevne på grundlag af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder, at der ikke skal igangsættes beskæftigelsesrettede indsatser og at en borger, der er nedslidt som murer, ikke skal henvises til at arbejde i fx butik. Sagen behandles endvidere direkte i pensionsteamet, og dermed sker der ikke en forudgående indstilling i rehabiliteringsteamet.

 

Ovenstående betyder også, at målgruppen, der har mulighed for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er større i dag end med den tidligere ordning. Seniorpensionsordningen har i skrivende stund eksisteret i næsten fem måneder.

 

Status på seniorpension i Kolding Kommune

I begyndelsen af maj 2020 har i alt 60 borgere ansøgt om seniorpension i Kolding Kommune, og heraf har i alt 58 borgere fået tilkendt seniorpension, og 2 borgere har fået afslag på deres ansøgning om seniorpension.

 

Størstedelen af borgerne, der har fået tilkendt en seniorpension – i alt 55 – kommer fra en anden offentlig ydelse, fx sygedagpenge eller ledighedsydelse. De resterende 5 borgere kommer fra beskæftigelse, inden de har søgt om seniorpension.

 

I forbindelse med igangsættelse af seniorpensionsordningen lavede staten et skøn over målgruppens størrelse over de kommende år på baggrund af landsgennemsnittet. Skønnet kan ses i nedenstående tabel.

 

Tabel a: Målgruppen for seniorpension over de kommende år – Statens skøn for Kolding Kommune

 

Af tabellen fremgår, at statens skøn for antallet af tilkendte seniorpensioner i 2020 er i alt 100 (fuldtidspersoner).

 

Til sammenligning er der indhentet informationer om antallet af tilkendte seniorpensioner fra en række kommuner, og i nedenstående figur er tallene præsenteret.

 

Figur a: Antal tilkendte seniorpensioner i Kolding Kommune sammenlignet med andre kommuner.

 

 

Det fremgår af figuren, at Kolding har det største antal tilkendte seniorpensioner i sammenligning med de øvrige kommuner. Hertil skal der dog gøres forbehold for, at der er stor forskel, kommunerne imellem, på hvor mange sager der samtidig er under behandling.

 

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 6 mio. kr. i Kolding Kommune til seniorpension ud fra ovenstående skøn fra staten. Der vil i den månedlige budgetopfølgning løbende blive fulgt tæt op på, om tilkendelsesraten matcher budgettet.

 

Kommunerne kompenseres for udgiften til seniorpension under et. Der er dermed en risiko for, at den enkelte kommune ikke kompenseres fuldt ud, hvis de har flere der bliver tilkendt seniorpension end landsniveauet. Ovenstående sammenligning på antal tilkendte seniorpensioner peger i retning af, at Kolding ligger højt i forhold til sammenligningskommunerne, men da der ikke findes tilgængelige tal for den nationale udvikling, afventer en nærmere vurdering i første omgang midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det endelige resultat kendes først, når regnskab 2020 ligger klar.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 30. april 2020.

 

Det korrigerede budget udgør aktuelt 1.365,7 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter og 40,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter i 2020.

 

Der medtages ikke bevillingsmæssige ændringer som følge af coronakrisen ved denne opfølgning, da det afventer indgåelse af økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

 

Bilaget er under udarbejdelse, men eftersendes i starten af uge 23 og vil fremgå af dagsordenen derefter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at månedsopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Punktet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne samt overførselsudgifterne i fagforvaltningerne, som forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og november måned.

 

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev budgetrammen for overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget fastlagt til 1.365,7 mio. kr., mens det korrigerede budget til serviceudgifterne i 2020 er 40,5 mio. kr. 

 

I månedsopfølgningen er effekten af den igangværende coronakrisen ikke indregnet. Overførselsudgifterne påvirkes markant af den øgede ledighed som følge af nedlukningen, hvorfor der afrapporteres særskilt på effekten heraf.

 

Budgetterne på overførselsudgifter hænger nøje sammen med konjunkturudviklingen på landsplan. I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen, vurderes også på behovet for en midtvejsregulering af den samlede ramme til overførselsudgifter for kommunerne. 

 

Resultat af månedsopfølgning

Forvaltningen har udarbejdet et bilag, hvor månedsopfølgningen samt de økonomiske konsekvenser af coronakrisen beskrives mere detaljeret.

 

Denne måneds opfølgning viser et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på serviceudgifterne.

 

Endvidere viser opfølgningen, at budgettet til overførsler eksklusiv Corona forventes samlet set at være i balance, dog med udsving på enkelte områder.

 

Effekten af Coronakrisen

Der er på nuværende tidspunkt mange usikkerhedsfaktorer i forhold til omfang og varigheden af krisen, hvilket gør det meget vanskeligt at give et kvalificeret bud på det forventede forbrug på overførsler i Kolding Kommune i 2020 i relation til coronakrisen. Det kan dog konstateres, at der har været en markant stigning i ledigheden såvel i Kolding som på landsplan siden begyndelsen af marts måned.

 

I et forsøg på at tegne et billede af situationen ved denne opfølgning er der lavet en fremskrivning af ledigheden på baggrund af stigningen frem til medio maj. Beregningerne viser, at den stigende ledighed som følge af krisen vil kunne koste Kolding Kommune ca. 77 mio. kr. i merudgifter, og at det lige nu tyder på, at Kolding vil blive underkompenseret for merudgifterne, da udviklingen i ledigheden ligger højere end udviklingen på landsplan. Der er fortsat stor usikkerhed om det endelige resultat, herunder om Kolding Kommune vil blive kompenseret fuldt ud eller ej.

 

Økonomiaftale og midtvejsregulering

Årets økonomiforhandlinger kommer i høj grad til at handle om coronakrisen. Med aftalen fra 26. marts lovede regeringen at dække kommunerens udgifter til at håndtere coronakrisen. Herunder de stigende overførselsudgifter til den voksende ledighed i år. Finansministeren har op til forhandlingerne om kommuneaftalen meldt ud, at det er regeringens hensigt, at merudgifterne til coronakrisen ikke går ud over den øvrige velfærd.

 

Endvidere er der meldt ud, at beskæftigelsestilskuddet stiger som følge af forventning om stigende ledighed på baggrund af stigende ledighed angivet i den seneste Økonomisk Redegørelse, både på landsplan og i Kolding Kommune. For de budgetgaranterede områder – de konjunkturfølsomme områder – vil et øget udgiftspres ligeledes kunne medføre øget tilskud til kommunerne under ét.

 

Vurderingen omfatter ikke en kommende stigning i ledigheden som følge af coronakrisen, som også vil medføre et øget tilskud til Kolding Kommune. Men får Kolding Kommune ikke ledige tilbage på arbejdsmarkedet i samme takt som landsplan, vil tilskuddet dog ikke kunne modsvare merudgifterne.

 

Der medtages ikke bevillingsmæssige ændringer som følge af coronakrisen ved denne opfølgning, da det afventer indgåelse af økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

 

Bilaget er under udarbejdelse, men eftersendes i starten af uge 23 og vil fremgå af dagsordenen derefter.


Resumé

Som en del af budgetprocessen for budget 2021- 2024 skal udvalgene fremsende foreløbige budgetbidrag i juni 2020.

 

For Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter forventes bevillingsrammen at kunne overholdes med det nuværende aktivitetsniveau. En vurdering af bevillingsrammen vedrørende overførselsudgifter afventer økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor forventningerne til niveauet på landsplan de kommende år lægges fast.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at foreløbig bevillingsramme godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen.

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiudvalgets tidsplan for budgetprocessen for budget 2021, skal udvalgene fremsende foreløbige budgetbidrag i juni 2020.

 

Med Byrådets beslutning 26. maj 2020, er bevillingsrammen til overførselsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget hævet med 55 mio. kr. Bevillingsrammerne for udvalget udgør dermed:

 

 

2021

2022

2023

2024

Serviceudgifter

41,3

41,4

41,2

41,0

Overførselsudgifter

1.418,6

1.452,0

1.465,1

1.478,2

 

 

Bevillingsrammen for serviceudgifter forventes overholdt med det nuværende aktivitetsniveau.

 

Bevillingsrammen for overførselsudgifter adskiller sig fra rammerne på serviceudgifterne ved, at rammen rebudgetteres hvert år i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. I aftalen indgår nye ledighedsskøn for kommende år samt en eventuel midtvejsregulering af indeværende år på baggrund af nyeste prognoser fra finansministeriet. I forlængelse af udgiftssiden til overførselsindkomster justeres samtidigt indtægtssiden i form af beskæftigelsestilskud vedrørende forsikrede ledige, samt budgetgarantien vedrørende de øvrige områder, der sikrer at kommunerne samlet set kompenseres for udgifterne på området.

I indeværende år skaber nedlukningen i forbindelse med Corona-pandemien yderligere usikkerhed i forhold til, hvordan ledigheden vil udvikle sig de kommende år, og som følge heraf også både udgifts- og indtægtssiden. Det er derfor ikke muligt at komme med et konkret bud på bevillingsrammer før til august 2020, hvor talmaterialet vedrørende ledighedsskøn m.v. i den kommende økonomiaftale ligger klar.

 

Dette vil indgå i det endelige budgetmateriale, der fremsendes i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets møde 13. august 2020.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal, efter ønske fra

Arbejdsmarkedsudvalget, udarbejde en status hver 3. måned, på brugen af sanktioner i

jobcentret. Statusopdateringen indeholder relevante tal på andelen af sanktionerede A- dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate

integrationsydelsesmodtagere i Kolding Kommune.

 

Forsikrede ledige er ikke medtaget på grund af manglende data i Jobindsats.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne -, Uddannelses – og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal, efter ønske fra

Arbejdsmarkedsudvalget, udarbejde en status hver 3. måned, på brugen af sanktioner i

jobcentret.

 

Rådighedsforpligtigelsen og brug af sanktioner

Borgere, der modtager en offentlig ydelse, som dagpenge eller kontanthjælp, er omfattet af

ret og pligt reglerne. Det vil sige, at borgeren på den ene side har ret til et tilbud, og på den

anden side også har pligt til at tage imod et tilbud og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis det vurderes, at en ledig borger ikke opfylder rådighedsforpligtigelsen på tilfredsstillende

vis, kan borgeren sanktioneres på forskellige måder. For kontanthjælpsmodtagere er det

jobcentret, der kan give sanktioner. På dagpengeområdet har jobcentret pligt til at indberette

til A-kassen, hvis en forsikret ledig ikke opfylder rådighedsbetingelserne. Men det er A-kassen,

der træffer afgørelse om mulig sanktion.

 

For dagpengemodtagere er reglerne beskrevet i Lov om arbejdsløshedsforsikring,

Bekendtgørelse om rådighed og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For kontanthjælpsmodtagere er reglerne beskrevet i Lov om en aktiv socialpolitik.

 

Formelle regler ift. sanktioner

Jobcentret skal rådgive borgeren om ret og pligt reglerne – herunder også om risiko for mulig

sanktion - hvis reglerne ikke overholdes. Hvis jobcentret vil give borgeren en sanktion, skal

borgeren partshøres, inden en mulig sanktion iværksættes. Årsag til sanktion og dens karakter

skal være udførligt beskrevet. Partshøringen sker via brev (e-Boks), hvor borgeren har en

svarfrist på 7-10 dage. Borgeren sanktioneres, hvis denne enten ikke svarer på partshøringen,

eller der er mangelfuld eller ugyldig begrundelse.

 

Særligt ift. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal jobcentret være særlig

opmærksom i forbindelse med sanktioner. Jf. lovgivningen skal alle rimelige muligheder for at

komme i kontakt med borgeren, være udtømte, før der indstilles til en sanktion, og alle

forholdsregler skal være taget for at sikre kontakten til borgeren.

 

Der, hvor sanktioner ikke fremmer rådigheden, skal der ikke gives en sanktion. Kommunen

skal altid foretage en socialfaglig vurdering af, om der er særlige omstændigheder, der gør, at

en borger ikke skal sanktioneres.

 

Forsikrede ledige er ikke medtaget på grund af manglende data i Jobindsats.

 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere 4. kvartal 2019. For Kolding Kommune er 14,2 % svarende til 55 personer. I 3. kvartal 2019 var det på 12,4 % svarende til 48 personer.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 4. kvartal 2019. For Kolding Kommune er 1,5 % svarende til 12 personer. I 3. kvartal 2019 var det på 2,3 % svarende til 18 personer.

 

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 4. kvartal 2019. For Kolding Kommune er 20,0 % svarende til 82 personer. I 3. kvartal 2019 var det på 19,5 % svarende til 73 personer.

 

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 4. kvartal 2019. For Kolding Kommune er 2,3 % svarende til 7 personer. I 3. kvartal 2019 var det på 4 % svarende til 12 personer.

 

S- og H-program er en forkortelse for "Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram". Tidligere benævnt "Integrationsprogram". Ændret per 1. juli 2019.

Jobparate integrationsprogramdeltagere 4. kvartal 2019. For Kolding Kommune er 16,1 % svarende til 20 personer. I 3. kvartal 2019 var det på 15,3 % svarende til 15 personer.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder månedsvis ledelsesinformation, der viser:

 

Del 1 – nøgletal for den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet.

Under del 1 vises nøgletal for udviklingen i ledighedsprocenten og øvrige borgere, som modtager forsørgelsesydelse.

 

Del 2 - udvikling i antallet af borgere tilknyttet Jobcenter Kolding.

Under del 2 vises udviklingen det seneste år, tilgang og afgang af personer samt udvikling i aktivering fordelt på tilbudstyper.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med de månedsvise nøgletal er at give en status på de mest centrale indikatorer for beskæftigelsesindsatsen i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

I Kolding Kommune var ledighedsprocenten i april 2020 lavere end gennemsnittet for hele landet. Ledighedsprocenten var 5,1 % i Kolding Kommune mod 5,4 % for hele landet. I april 2019 var ledighedsprocenten i Kolding Kommune på 3,4 % og 3,6 % for hele landet.

 

Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistik, tabel AUS08)

 

Sygemeldte og ledige med andre problemer ud over ledighed udgjorde i marts 2020 15,2 % af arbejdsstyrken i Kolding Kommune. Samme tal var i marts 2019 15,2 %

 

 

 

 

I det nedenstående vises personer i beskæftigelsesindsatsen opdelt i tre persongrupper. Det er en gruppe for ”jobparat arbejdskraft”, en gruppe for ”potentiel arbejdskraft” og en gruppe for personer i ”rummeligt arbejdsmarked”.

 

Figurerne i det nedenstående med titlen ”Udvikling i … ” viser en status på antallet af personer den sidste dag i måneden i den opgjorte periode sammenlignet med samme periode året før.

 

Figurerne med titlen ”Afgang til … ” viser antallet af ydelsesforløb afsluttet ”år til dato” i indeværende år sammenlignet med samme periode sidste år. For gruppen ”jobparat arbejdskraft” og gruppen ”potentiel arbejdskraft” er personerne opdelt efter, om de er afsluttet fra ydelsesforløb til arbejde eller til uddannelse. For gruppen ”rummeligt arbejdsmarked” vises, hvor mange personer, der er afsluttet til fleksjob sammenlignet med samme periode i det foregående år.

 

Jobparat arbejdskraft

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

 

Potentiel arbejdskraft

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

For en gennemgang af persongrupperne, som indgår i kategorien ”potentiel arbejdskraft” henvises til bilaget til dagsordenspunktet.

 

 

Rummeligt arbejdsmarked

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

Kilde: Fasit (forvaltningens fagsystem)

 

For en gennemgang af persongrupperne, som indgår i kategorien ”rummeligt arbejdsmarked” henvises til bilaget til dagsordenspunktet.


Resumé

Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af

integrationsloven samt en oversigt over anvendte aktiveringstilbud i form af danskuddannelse

m.v.

 

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder månedsvis

ledelsesinformation for integrationsområdet til Arbejdsmarkedsudvalget, der viser:

 

Del 1

Del 1 viser et overblik over antallet af nye borgere i Kolding Kommune samt et overblik over

den arbejdskraft, som er kommet med det ekstraordinære antal flygtninge. Derudover viser

del 1, hvor mange personer, der deltager i IGU-forløb.

 

Del 2

Del 2 viser en status på antallet af kursister på Sprogskolen Kolding fordelt på skolens

forskellige kursustilbud.

 

Del 3

Del 3 viser en status på de væsentligste persongrupper i integrationsindsatsen. Der henvises

til det vedlagte bilag for en gennemgang af tabeller og figurer nævnt i beskrivelsen af del 3.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Figur 1: Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som ankom til kommunerne i løbet af 2016 og 2017

 

 

 

 

 

Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af programperiode og aktuelt antal

 

 

Tabel 2: Uddannelsesniveau for personer omfattet af programperiode

 

 

Note: Uddannelsesniveauet er fastlagt efter uddannelsessystemet i oprindelseslandet. En persons højeste uddannelsesniveau fremgår af oversigten.

 

 

Tabel 3: Brancheerfaring for personer omfattet af programperiode

 

 

 

Tabel 4: Antal personer, som er overgået til arbejde eller uddannelse fordelt efter varighed af integrationsindsats, april 2020

 

 

 

Figur 2: Antal personer i Kolding Kommune, som er påbegyndt i IGU-forløb

 

 

 

En status på IGU-forløb viser, at ud af 68 påbegyndte forløb er 40 afsluttet. 2 personer er bosiddende i en nabokommune, hvorfor personerne ikke er medtalt i det følgende vedrørende afslutningsårsager og inddeling på brancher. Af de resterende 66 personer er 2 igangværende IGU-forløb, og 40 er afsluttet.

 

Afslutningsårsagerne for de 38 afsluttede fordeler sig på 12 personer i arbejde, 8 i uddannelse, 4 er selvforsøgende, 14 modtager forsørgelsesydelse fra kommunen, 1 person er afsluttet til ”andet” og en person er udrejst (repatrieret). Igangværende og afsluttede forløb fordeler sig på følgende brancher. Branchen er efter arbejdsstedets branche.

 

 

Figur 3: Antal personer, som deltager i danskundervisning på Sprogskolen Kolding

 

 

 

Figur 4: Antal personer, som deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning på Sprogskolen Kolding

 

 


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.


Resumé

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet give udvalget en orientering om udvalgt nyt fra arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om:

 

 • KL´s opsamling på erfaringer under coronakrisen.

Sagsfremstilling

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer om:

 

 • Mundtlig status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.  

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2020

Godkendt.