Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 3. mar 2021 kl. 08:15

Lokaldemokratiudvalget

Skypemnøde

Referat

Resumé

Forvaltningen giver en orientering om, hvilke muligheder der er for omstilling af varmeforsyningen i områder med naturgas- og oliefyr til en mere klimavenlig varmeforsyningsform, samt hvordan der kan arbejdes videre med emnet.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen drøftes i udvalget.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Kolding kommune er der en række områder, der er forsynet med naturgas. Det gælder både delvist byerne Kolding, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov, som også delvist har fjernvarme, samt størstedelen af landsbyerne. Landsbyerne Sdr. Vilstrup og Eltang har ingen kollektiv forsyning og har primært oliefyr. Af landsbyer er det kun Sønder Bjert samt et mindre område i Vester Nebel, der har fjernvarme.

 

Nedenstående kort viser områderne med kollektiv varmeforsyning i kommunen.

Rød = fjernvarme, sort = naturgas

 

 

 

Kort , der viser områderne med kollektiv varmeforsyning i kommunen.

 

Der er flere muligheder for fremtidens opvarmning af områder med naturgas- og olie. Det kan enten være en kollektiv varmeløsning eller individuel opvarmning:

 

-         Traditionel fjernvarme koblet på det eksisterende fjernvarmenet

-         Ny lokal fjernvarmeløsning, f.eks. stor fælles varmepumpe

-         Individuelle varmepumper

-         Individuelle biobrændselsfyr

 

Hvilken mulighed, der er den mest optimale, afhænger af en række lokale forhold.

 

Trefor Varme har lavet en indledende screening af alle områder uden for fjernvarmeområderne i Kolding kommune, som kan bruges i det videre arbejde med at vurdere, om der skal kigges nærmere på en kollektiv løsning. På mødet præsenterer Trefor Varme resultatet af screeningen.

 

Den nationalpolitiske klimaaftale, der blev indgået i juni 2020, indeholder en række initiativer til udfasning af individuelle olie- og gasfyr og udrulning af grøn fjernvarme. Der er bl.a. afsat midler til udfasning af naturgas- og oliefyr i en række tilskudspuljer:

 

-         Skrotningsordningen:

Tilskud til varmepumper på abonnement ved udskiftning af naturgas- og oliefyr uden for fjernvarmeområder op til 25.000 kr.

 

-         Bygningspuljen:

Tilskud til energirenovering herunder til varmepumper uden for fjernvarmeområder, ca. 15-25.000 kr.

 

-         Afkobling fra naturgasnettet:

Tilskud på 8.000 kr. til afkobling fra gasnettet.

 

-         Fjernvarmepuljen:

Tilskud til udrulning af fjernvarmenet i nye områder op til 20.000 kr. pr. konverteret naturgas- eller oliefyr.

 

Tilskudspuljerne er en god mulighed for at gennemføre grøn omstilling af opvarmningsformen hos borgerne.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget med udgangspunkt i Trefors screening drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med de enkelte områder samt hvordan borgerne involveres.


Resumé

For at lykkedes med implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi skal alle lokale aktører og lokalsamfund med ombord. Her spiller lokalrådene en central rolle, hvorfor der ønskes en drøftelse med Lokaldemokratiudvalget i forhold til, hvordan lokalrådene kan motiveres og inddrages i den bæredygtige omstilling. 

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter, hvordan lokalrådene kan inddrages i forbindelse med implementering af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I oktober 2020 vedtog et enigt byråd Kolding Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi ’Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund’ (bilag 1).

 

Strategien løber i årene 2020-2023, og er et led i visionen ’Sammen designer vi livet’ og udgør Kommunens lovpligtige lokale Agenda 21 strategi.

 

Strategien sætter retningen og ambitionsniveauet for Kolding Kommunes bæredygtigheds-arbejde med særligt fokus på seks indsatsområder: sundhed, klima, natur, vand, ressourcer og fællesskaber. For at indfri målsætningerne, beskrevet under hvert indsatsområde, er det afgørende, at arbejdet sker sammen med borgerne, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Under mantraet ’Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget og sammen kan vi gøre en forskel’ inviteres kommunens lokale aktører derfor med ombord på den bæredygtige omstilling af vores samfund.

 

Som fysisk manifestation af det samarbejde, der er nødvendigt for at lykkedes, trækkes Kolding Kommunes bæredygtighedsarbejde ud af de fysiske rammer i de kommunale forvaltninger, og ned på gadeniveau i et ’Center for bæredygtighed’ i Koldings bymidte. Her er ambitionen, at bæredygtighedsdagsordenen bliver en synlig og fælles dagsorden for alle, som har lyst til at bidrage.

 

Men for at få bæredygtighedsdagsordenen ud og leve i alle kroge og hjørner af kommunen, så er der et stort potentiale i at få mobiliseret og aktiveret eksisterende fællesskaber og netværk, som allerede findes og er organiseret i kommunen.

 

Her spiller lokalrådene en central rolle, da de er et vigtigt talerør mellem Kommunen og deres lokalsamfund, hvad enten det gælder bydele, centerbyer eller landsbyer.

 

Derfor ønskes en drøftelse med Lokaldemokratiudvalget omkring hvordan lokalrådene kan inddrages i forbindelse med implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, og hvordan der kan skabes motivation og engagement omkring den bæredygtige omstilling helt generelt.

 

På mødet vil forvaltningen kort præsentere Bæredygtighedsstrategien og de seks indsatsområder med en efterfølgende åben drøftelse omkring inddragelse af lokalrådene.


Resumé

Der er stor interesse for at komme videre med samarbejdet om fælles udvikling i kommunens landsbyer, og derfor foreslår forvaltningen at igangsætte næste landsbyfællesskabsplan. Det foreslås, at næste landsbyfællesskabsplan er for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller, da de lokale aktører har udvist stor interesse for dette og det vil skabe en god synergi ift. den igangværende udvikling i området. Forslaget til næste landsbyfællesskabsplan er godkendt i Landsbyforums Forretningsudvalg.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der i 1. kvartal 2021 påbegyndes forarbejde til landsbyfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller, der planlægges gennemført frem til vinteren 2021/2022.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landsbyfællesskabsplanen for Almind, Viuf, Dons og Vester Nebel er godt afsluttet, og planen for Stenderup Halvøen er godt på vej. Der er stor interesse for at komme videre med samarbejdet om fælles udvikling i andre af kommunens landsbyer, og derfor foreslår forvaltningen at igangsætte næste landsbyfællesskabsplan.

 

Udarbejdelsen af landsbyfællesskabsplaner og inddragelse af borgerne i den forbindelse understøtter bl.a. Lokaldemokratiudvalgets fokusområder ”Landsbyfællesskaber” og ”Aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse”.

 

På formandsmøde mellem Landsbyforum og formand for Lokaldemokratiudvalget er der blevet drøftet opstart af kommende landsbyfællesskabsplan. Det forslås derfor, at der i foråret startes på et samarbejde om en kommende landsbyfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller.

 

Der er fra de lokale aktører udvist stor interesse for en landsbyfællesskabsplan. En landsbyfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller vil skabe en god synergi ift. den igangværende udvikling i området, eksempelvis med nyt besøgscenter på Skamlingsbanken, potentialer for oplevelser i naturen og kystlandskabet. Netop disse punkter arbejdes der også med i planen for Stenderup Halvøen, og derfor vil det være naturligt at fortsætte dialogen om udvikling af kystlandet i samarbejde med lokalområderne. Den igangværende landskabskarakteranalyse i kommunen er et godt fundament for de analyser, der skal indgå i landsbyfællesskabsplanen for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller. Landsbyfællesskabsplanen vil sætte en god ramme om de mange gode idéer, som kommer fra de lokale aktører.

 

Forslaget til næste landsbyfællesskabsplan er godkendt i Landsbyforums Forretningsudvalg. 

 

Proces- og tidsplan for landsbyfællesskabsplan Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller.

Restriktionerne i forbindelse med corona skaber et andet udgangspunkt for den inddragende proces. Derfor lægges der op til, at forarbejdet, registrering og analyse af byernes struktur og landskab, sker i foråret/sommeren 2021, og den inddragende proces afholdes til efteråret/vinteren i håb om at restriktionerne er ophævet. Endelig landsbyfællesskabsplan forventes at være færdig februar 2022.

 

Der vil være mulighed for at tilpasse tidsplan og proces i dialog med lokalrådsrepræsentanter og rådgiver.

 

Økonomi og ressourcer

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018 en bevilling til at arbejde med en udvikling af landsbysamarbejdet. Der er i indeværende valgperiode afsat nedenstående beløb på lokaldemokratipolitikken til at udarbejde landsbyfællesskabsplaner.

 

2020: Oprindeligt budget på 560.000 kr. Overført til 2021 250.000 kr., så korrigeret budget på 310.000 kr.

2021: Oprindeligt budget på 333.000 kr. Overført fra 2020 250.000 kr., så korrigeret budget på 583.000 kr.

2022: Oprindeligt budget på 333.000 kr.

2023: Oprindeligt budget på 313.000 kr.

2024: Oprindeligt budget på 313.000 kr.

 

Indenfor disse rammer er der råderum til at påbegynde en proces for udarbejdelse af en landsbyfællesskabsplan for Hejls, Hejlsminde, Sjølund og Aller.

 

Fremtidige Landsbyfællesskabsplaner

Flere landsbyer viser interesse for at indgå i en landsbyfællesskabsplan. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at se på mulighederne for, at de enkelte landsbyer selv kan forberede og klargøre sig til en kommende landsbyfællesplan frem mod en udvælgelse. Det kan eksempelvis være gennem dialog med de landsbyer, man ønsker en fælles udvikling med og arbejde på en fælles organisering. Netop en fælles organisering på tværs af landsbyer er der gode erfaringer med på Stenderup Halvøen. Dette har vist sig at være en stor kvalitet i den igangværende plan og forventes også at få stor betydning for, hvordan planens indhold realiseres. Landsbyernes forarbejde kan bidrage til, at der er en parathed fra landsbyfællesskabet, når planen påbegyndes og dermed kan man hæve kvalitetsniveauet.

 

Som rammerne er nu udarbejdes der én landsbyfællesskabsplan om året. Harte og Eltang har givet udtryk om ønske for at indgå i en landsbyfællesskabsplan, men har ikke udpeget hvilke landsbyer, man ser et fællesskab med.

 

Nedenstående ses kort over de 20 landsbyer i Kolding kommune. Der er udarbejdet landsbyfællesskabsplan for Almind, Viuf, Dons og Vester Nebel og igangværende landsbyfællesskabsplan er for Stenderup Halvøen - Sdr. Bjert, Agtrup og Sdr. Stenderup. Markeret på kortet er også forslaget til næste lansbyfællesskabsplan. Kort er vedlagt som bilag i større format. 

 

                  

 

 

 

 


Resumé

Vamdrup Byforum ansøger om forhåndsdisponering af centerbypuljen for 2021 til tre projekter i byen som forlængelse af udarbejdede helhedsplaner for byens udvikling.

 

Lunderskov Lokalråd er for nuværende meget aktive i flere projekter, og ønsker derfor gerne at udskyde ansøgningen til senere på året.

 

Forum Christiansfeld er i en proces og dialog, hvor temaer for byudvikling diskuteres og prioriteres. Derfor ønsker Forum Christiansfeld at udskyde ansøgningen til senere, når prioringen er nærmere afstemt.

 

Forvaltningen er i samarbejde med de tre centerbyer i gang med at revidere kriterierne for centerbypuljen.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Vamdrup Byforums forslag til forhåndsdisponering af Centerbypuljen 2021 godkendes, og

 

at orientering vedr. status på centerbypuljen i Christiansfeld og Lunderskov tages til efterretning.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vamdrup

Vamdrup Byforum ansøger om økonomisk støtte fra Kolding Kommunes Centerbypulje i 2021 til de følgende projekter.

 

Ramper til skating ved Arena Syd

Ved Arena Syd er anlagt skaterbane, der omfatter et antal ramper af forskellig størrelse. En del af dette anlæg er slidt og kan med fordel udskiftes. Erstatning af ramper med nyt udstyr foreslås gennemført i flere trin. Til finansiering af yderligere indkøb er det hensigten at søge midler hos fonde. Som det første ansøger Vamdrup Byforum om midler til køb af to skaterramper jf. nedenstående foto. Samlet beløb 103.000 kr. (se mere i bilag 1).

 

 

Disc-golf i Det Grønne Strøg

I Danmark findes mere end 60 disc-golf baner, og de er fordelt over hele landet. Udviklingen er især gået stærkt inden for det seneste årti, hvor flere kommuner har stillet disc-golf til rådighed som et rekreativt tilbud til borgerne. Disc-golf giver mulighed for både motion og samvær i naturen på samme tid. Et stort antal disc-golf baner i Danmark er offentlige og gratis at benytte. Efter etablering kræver en bane til disc-golf ikke større vedligehold. Flere steder er der oprettet en forening, der medvirker til at sikre mulighed for at afvikle spillet året rundt.

 

En disc-golf bane består af et antal disc-golf kurve. Der indrettes et eller flere tee-steder for hvert hul afhængig af banens størrelse. For en lille, rekreativ bane i en offentlig park kan man oftest blot have et enkelt tee-sted for hvert hul. Til disc-golf banen udarbejdes et oversigtskort, som gør det muligt for gæster og nye spillere at finde rundt på banen. Hvert hul er forsynet med et skilt med angivelse af længde og par, ligesom der med fordel kan være illustration af hullet. En disc-golf bane designes med udgangspunkt i de naturlige udfordringer i et område. Det tilstræbes at gennemføre så få ændringer som muligt af naturen.

 

Vamdrup Byforum har særlig opmærksomhed på udvikling af Det Grønne Strøg fra Torvet til Kongeåen med aktiviteter til støtte for kultur og friluftsoplevelser. På den baggrund vil foreningen gerne etablere faciliteter til disc-golf på det tidligere stadion og i Margrethelund.

Udstyret består af en række kurve samt et antal disc, der kastes op i kurvene. En komplet bane omfatter 9 kurve, der opsættes forskellige steder i terrænet. Disc stilles til rådighed fra et aftalt udleveringssted mod erlæggelse af depositum. Samlet beløb 55.500 kr. (se mere i bilag 1).

 

 

 

Beplantning ved legeplads på Torvet

Kolding Kommune har på Torvet i Vamdrup etableret legeplads for mindre børn. Forskellige redskaber er opstillet på et areal umiddelbart vest for Vamdrup Bibliotek. I sammenhæng med denne legeplads vil Vamdrup Byforum anlægge en beplantning, der medvirker til forskønnelse og visuel sammenhæng med de øvrige, små grønne områder på stedet, men på samme tid skaber en afgrænsning ud mod vejen. Til formålet vælges en beplantning, som har et lavt driftsniveau. Samlet beløb 21.500 kr. (se mere i bilag 1).

 

 

Vamdrup Byforum ansøger Centerbypuljen 2021 om beløb til finansiering af ovenstående forslag. Priserne bygger på indhentede tilbud. Fordeling på de enkelte opgaver er således:

 

Ramper til skating ved Arena Syd   103.000 kr.

Disc-golf i Det Grønne Strøg       55.500 kr.

Beplantning ved legeplads på Torvet     21.500 kr.

Småprojekter      10.000 kr.
Samlet ansøgning    190.000 kr.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Opgradering af skateranlægget og disc-golf er projekter og aktiviteter, som bidrager til de helhedsplaner, der er udarbejdet for Arena Syd og Det Grønne Strøg.

 

Forvaltningen anbefaler en nærmere dialog omkring den præcise placering af den grønne afgrænsning af legearealet. Beplantningen skal afstemmes med designet og intentioner for arealet, samt de bekymringer, som Vamdrup Byforum har om de trafikale forhold.

 

Lunderskov

Lunderskov Lokalråd er allerede aktive i mange lokale projekter og ønsker derfor at udskyde deres forslag til brug af centerbypuljen til 3. kvartal.

 

Ved Kongsbjergskolen blev der i 2020 afsat midler til begrønning af indgangen til skolen. Dele af dette projekt er blevet skubbet for at tage højde for anlæg af kunststofbanen samt grundet nye informationer om vandhåndteringsplanen i Lunderskov, hvor samme areal netop er udpeget som regnvandsbassin. Der er nu en tæt dialog med BlueKolding (se mere i bilag 1).

 

cid:image002.jpg@01D6E9CF.951F5910

 

Projektet med etape 2 af Storegade udarbejdes også i tæt dialog med Lunderskov Lokalråd. Et af de større projekter for Lunderskov Lokalråd er sammenbygningen af Lunderskov Hallen og Multicenteret.

 

Lunderskov Lokalråd vil gerne have et overblik over projekterne og eventuelt anvende centerbypuljemidlerne til at understøtte de igangværende projekter, så de kan komme helt i mål. Dernæst prioriteres centerbypuljemidlerne til projekter, som understøtter Lunderskov som en attraktiv bosætningsby med temaerne: En attraktiv by i naturen, God og sikker trafik og Fælleskab og steder at mødes.

 

Christiansfeld

Der er en god dialog med Forum Christiansfeld om temaer for den videre byudvikling, og dermed prioriteter for hvordan centerbypuljemidlerne kommer bedst i spil. Temaerne omhandler punkter som:

 

  • Kobling mellem Christiansfeld by og verdenskulturarven
  • Identitet og udvikling
  • Fællesskaber og faciliteter
  • Attraktiv bosætning
  • Natur, fritid, grønne forbindelser og områder

 

Da processen og dialogen er igangværende, ønsker Forum Christiansfeld at udskyde deres forslag til brug af centerbypuljemidlerne, så dette gøres på baggrund at en prioritering af temaer og projekter, som kan styrke Christiansfeld som centerby (se mere i bilag 1).


Resumé

Forvaltningen har modtaget ansøgninger til årets landsbypulje på 3,56 mio. kr. (Budget 2,14 kr.).

 

19 af de 20 landsbyer har fremsendt samlet 59 projektansøgninger.
 

Forretningsudvalget og forvaltningen har på møder den 28. januar og 8. februar 2021 fundet en fælles løsning inden for budgetrammen. De gældende kriterier har ligget til grund for fordelingen, ligesom der er lagt vægt på at hjælpe de afviste projekter videre gennem ekstern fondssøgning og rådgivning fra forvaltningen.

 

Landsbyforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2021 kan ses af vedhæftede skema.

 

Derudover er der indstillet midler til et projekt i 2022, som også fremgår af skemaet.

 

Skemaet vil blive gennemgået på KKL mødet, og udvalgte projekter uddybes.

Sagen behandles i

 Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) og Lokaldemokratiudvalget (LDU).

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Landsbyforums forslag til fordeling af Landsbypuljen 2021 godkendes.

Beslutning Kolding Kommunes Landsbysamarbejde - KKL den 25-02-2021

Godkendt.

Fraværende:

Anne Busch

Birgit Jørgensen

Erik Justesen

Lars Hemrich

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 03-03-2021

Lokaldemokratiudvalget godkendte forslaget til fordeling af landsbypuljen for 2021 med det forbehold, at tildelingen til istandsættelse af Vester Nebel Forsamlingshus afventer en nærmere dialog med Lokalrådet i Vester Nebel og Fritidsområdet henset til, at der ved budgetforhandlingerne den 2. marts 2021 er bevilget driftstilskud til et nyt Multihus i Vester Nebel som fremtidens samlingssted for byens borgere.

 

Sagsfremstilling

På grund af coronasituationen har processen for fordeling af Landsbypuljen 2021 været anderledes end de øvrige år.

 

Landsbyforums forretningsudvalg har på et møde den 28. januar 2021 sammen med forvaltningens repræsentanter udarbejdet et forslag til fordeling af Landsbypuljen, som efterfølgende har været sendt til Landsbyforums repræsentanter til godkendelse/bemærkninger.

 

De indkomne bemærkninger er efterfølgende behandlet i Landsbyforums forretningsudvalg på skype den 8. februar 2021, som har resulteret i vedhæftede forslag til fordeling af Landsbypuljen 2021.

 

Det har på grund af coronasituationen ikke været muligt for Landsbyforum at samles. Dette har flere landsbyrepræsentanter beklaget, men samtidig også erkendt, at det jo måtte være sådan denne gang, og at de derudover bare glæder sig til igen fysisk at kunne samles i Landsbyforum.

 

Fordelingen i Landsbyforum er sket i henhold til de af Lokaldemokratiudvalget vedtagne formålsbestemmelser. Desuden er Landsbyforums formulerede kriterier igen anvendt til at prioritere hvilke projekter, forvaltningen anbefaler at støtte.

 

1)     Forskønnelse af landsbyerne

 

Skitseprojekter, der understøtter lokal udvikling, beplantninger, vejtræer. Anlæg af torve, pladser og fællesarealer og stier. Desuden bygningsvedligeholdelse af forsamlingshuse.

 

2)     Inventar og materialer

 

Bålhytter, borde/bænke, broer, legeredskaber, infotavler, belysning.

 

3)     Diverse foreninger og klubber, inventar til forsamlingshuse, informationsmateriale og brochurer samt mindre redskab og maskinindkøb.

 

Andet)

 

Indhentning af fondsmidler på minimum 80 % ved projekter over 0,5 mio. kr.

 

Forhåndsreserveret beløb til fundraising

I henhold til Landsbypuljens formålsbestemmelser, som blev vedtaget på Lokaldemokratiudvalgets møde i december 2018, er det muligt at ansøge om forhåndsreservering af midler fra puljen det efterfølgende år (under forudsætning af budgettets politiske godkendelse) til brug for egenfinansiering/kommunal medfinansiering ved fundraising af større projekter. Dog maksimalt 25% af den årlige pulje.

En landsby ansøgte om denne mulighed til 2022.

Ét projekt vurderer, at de først har behov for støttebeløbet i 2022, og beder om overførsel.

 

Fælles projekter

Kolding Kommunes Landsbyforum har igen foreslået, at der bruges midler til landsbyernes abonnement på hjemmesideportalen Infoland. I 2020 var der desuden indstillet midler til afholdelse af to workshops/kursusaftener for landsbyernes webmastere. Grundet corona blev workshop nr. 2 desværre aflyst, så denne forventes afholdt i 2021.

 

På mødet den 25. februar 2021 vil de anbefalede projekter kort blive gennemgået af landsbykoordinatoren, eventuelt suppleret af landsbyrepræsentanterne.

 

Desuden præsenteres 3 udvalgte projekter mere indgående:

 

  1. Havnesauna Hejlsminde