Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 23. jun 2014 kl. 17:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4699 Lindegade 26, Christiansfeld.
 
Anlægsbevillingen søges til en totalrenovering af ejendommen.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
Udgift
2.000.000 kr.
Indtægt
1.000.000 kr.
 
 
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
 
 
2014
2.000.000 Kr.
1.000.000 kr.
 
Anlægsbevillingen foreslås finansieret af projekt nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.
 
Det ansøgte nettorådighedsbeløb er indarbejdet i budget 2014.
 
Udgifterne kan refunderes med 50% over Kommunens ramme til byfornyelse.
 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tilbage i 2012 meddelt Kolding Kommune en vejledende udgiftsramme på 3.500.000 kr., og det tidligere Plan- og Miljøudvalg har i forbindelse med budget 2013 prioriteret ejendommene Lindegade 26 og 28 til byfornyelse.
 
Efterfølgende har Brødremenigheden i Christiansfeld, som ejer Lindegade 26, fået meddelelse om, at der kunne forventes tildelt 2.000.000 kr. i økonomisk tilskud efter byfornyelsesloven til ejendommen.
 
Tilskuddet meddeles til en total renovering af ejendommen en gennemgribende istandsættelse af alle udvendige bygningsdele. Endvidere renoveres boligen indvendigt til en nutidig standard, der omfatter nyt køkken, nye badeværelser samt delvis udskiftning tekniske installationer. Varmeisolering, tæthed og energioptimal ventilation vil blive højt prioriteret under iagttagelse af, at bygningen er fredet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4700 Lindegade 28, Christiansfeld.
 
Anlægsbevillingen søges til en totalrenovering af ejendommen.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
 
Udgift
2.200.000 kr.
Indtægt
1.100.000 kr.
 
 
Udgift
Indtægt
Rådighedsbeløb fordeles således
 
 
2014
2.200.000 Kr.
1.100.000 kr.
 
Anlægsbevillingen foreslås finansieret af projekt nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.
 
Det ansøgte nettorådighedsbeløb er indarbejdet i budget 2014.
 
Udgifterne kan refunderes med 50% over kommunens ramme til byfornyelse.
 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tilbage i 2012 meddelt Kolding Kommune en vejledende udgiftsramme på 3.500.000 kr., og det tidligere Plan- og Miljøudvalg har i forbindelse med budget 2013 prioriteret ejendommene Lindegade 26 og 28 til byfornyelse.
 
Efterfølgende har Brødremenigheden i Christiansfeld, som ejer Lindegade 28, fået meddelelse om, at der kunne forventes tildelt 2.200.000 kr. i økonomisk tilskud efter byfornyelsesloven til ejendommen.
 
Tilskuddet meddeles til en total renovering af ejendommen, herunder en gennemgribende istandsættelse af alle udvendige bygningsdele. Endvidere renoveres ejendommens to boliger indvendigt til en nutidig standard, der omfatter nye køkkener og indretning af nye badeværelser samt delvis udskiftning tekniske installationer. Varmeisolering, tæthed og energioptimal ventilation er højt prioriteret under iagttagelse af, at bygningen er fredet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Anvendelse af anlægsrammen for forsyningsområdet for 2015 på 3.500.000 kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,
 
at anlægsrammen på 3.500.000 kr. anvendes til investeringer på genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan samt udskiftning af materiel.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. april 2014 (sag nr. 8) behandlet overførsel af overskud og underskud fra 2013 til 2014 på de forskellige politikområder.
 
Der er til forsyningspolitikken i den forbindelse afsat 3.500.000 kr. til anlæg.
Anlægsrammen på 3.500.000 kr. foreslås anvendt til renovering af genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan og/eller udskiftning af materiel.
 
Der vil løbende blive evalueret og prioriteret mellem de mulige investeringer, så der sikres den bedst mulige udnyttelse af anlægsrammen på 3.500.000 kr.
 
Efter budgettets vedtagelse, vil der blive udarbejdet sag med anlægsbevillingen, som vil blive fremsendt til Byrådets godkendelse.
 
Forsyningsområdet driftes efter ”Hvile i sig selv”-princippet. Det betyder, at eventuelle over- eller underskud efter hvert driftsregnskab skal betales tilbage til forsyningsområdets kunder.
 
Hvis ikke anlægsrammen på 3.500.000 kr. anvendes, skal beløbet indregnes i de kommende renovationstakster for 2015 som en tilbagebetaling til forsyningsområdets kunder.

Beslutning Teknikudvalget den 02-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Museet på Koldinghus har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat for 2013.
 
Regnskabet udviser et overskud på 205.270 kr. mod et budgetteret overskud på 4.240 kr.
 
Museets egenkapital udgør 1.463.273 kr. ved udgangen af 2013
 
Deloitte oplyser i deres konklusion, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten, revisionsprotokollatet samt årsberetningen for 2013 sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Kolding kommune har indgået en samarbejdsaftale med Museet på Koldinghus som er gældende fra 1. januar 2013 og frem til 2016.
 
Kolding kommune har i 2013 ydet tilskud til Museet på 8.746.992 kr. Tilskud fra staten anløber 999.984 kr. samt andre tilskudsyder har bevilget 1.355.500 kr.
 
Regnskabet udviser indtægter på i alt 16.182.824 kr. og udgifter på i alt 15.977.554 kr. Overskuddet udgør 205.270 kr. Det budgetterede overskud var på 4.240 kr. Det er som udgangspunkt ikke museets formål at genere overskud. Efter overførsel af årets overskud, udgør Museets egenkapital 1.463.273 kr. ved udgangen af 2013.
 
Entreindtægter udgør 3.495.086 kr. trods et fald i besøgende på 8.688 i forhold til 2012.
 
Besøgstallene var i 2011 112.897, i 2012 112.019 og i 2013 103.331.
 
Ledelsen betegner resultatet som værende tilfredsstillende.
 
Revisionen oplyser, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
 
Regnskabet for Museet på Koldinghus er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Udpegning af 1 repræsentant fra Kolding Kommune som medlem af Uddannelsesudvalget ved Kolding HF & VUC.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller 1 medlem som Kolding Kommunes repræsentant i Kolding HF & VUC’s Uddannelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Forstander Verner Rylander Hansen, Kolding HF & VUC, anmoder om, at Kolding Kommune udpeger 1 medlem til voksenuddannelsescentrets uddannelsesudvalg.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre, at bestyrelsen ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter et uddannelsesudvalg.

Jf. bekendtgørelsens § 2 omfatter Uddannelsesudvalget:

”1) Repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark samt repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

2) Mindst 2 repræsentanter udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter.

Stk. 2. Uddannelsesudvalget kan herudover efter bestyrelsens bestemmelse omfatte:

1) Repræsentation for regionsrådet.

2) Repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.

3) Repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale.

4) Repræsentanter fra andre grupper, foreninger m.v. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentrets tilbud i lokalområdet.”

Jf. bekendtgørelsens § 3 indstilles de i § 2, stk. 2, nævnte repræsentanter af de pågældende råd og grupper m.v. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder om antallet af repræsentanter, og udpeges af bestyrelsen i henhold til lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, så udvalget har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Endelig skal udvalget jf. § 3, stk. 2, have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-05-2014

Sagen genoptages på udvalgets møde 2. juni 2014.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2014

Udvalget indstiller, at Ole Alsted udpeges.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender forslag til nye vedtægter til godkendelse.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at vedtægterne godkendes.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Symfoniorkester fremsender forslag til nye vedtægter til godkendelse. Vedtægterne er godkendt af orkestrets bestyrelse den 23. april 2014.
 
Sønderjyllands Symfoniorkester har tidligere fremsendt nye vedtægter til godkendelse i Kolding Kommune og heraf fremgik bl.a., at Kolding Kommune ikke fremover skal være repræsenteret i bestyrelsen.
 
Vedtægtsændringerne blev behandlet i Kulturudvalget den 27. januar 2014 og herefter fremsendt til Byrådets godkendelse.
 
Kolding Byråd vedtog den 24. februar 2014 at følge Kulturudvalgets indstilling om, at vedtægterne godkendes med bemærkning, at Kolding Kommune fortsat ønsker en repræsentant i bestyrelsen.
 
Sønderjyllands Symfoniorkester har på baggrund heraf samt på baggrund af betingelser fra Sønderborg kommune, som også er tilskudsgivende kommune, haft møder med Kulturstyrelsen samt de involverede kommuner.
 
Der er herefter fremsendt nyt forslag til vedtægter, og i forhold til tidligere fremsendte vedtægter er følgende væsentlige ændringer foretaget:
 
Vedr. § 5.1 Bestyrelsens sammensætning:
Med udgangspunkt i Kolding Kommunes ønske om helt eller delvist at fastholde udpegningsretten til et bestyrelsesmedlem er sammensætningen af bestyrelsen ændret således, at 1 medlem udpeges blandt kommunerne i orkestrets spilleområde, herunder Kolding Kommune.
 
Herefter er bestyrelsens sammensætning således:
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer:
1 medlem (formanden) udpeges af Kulturministeren
4 medlemmer er politisk udpegede:
 • 1 medlem udpeges af Region Syddanmark for en periode, der følgende de regionale valgperioder
 • 1 medlem udpeges af Sønderborg Kommune for en periode, der følger de kommunale valgperioder
 • 1 medlem udpeges af Sydslesvigsk Foreningen for en periode på 4 år
 • 1 medlem udpeges blandt kommunerne i orkestrets spilleområde. Dette medlem udpeges for en periode på 2 år.
2 medarbejderrepræsentanter udpeges af og blandt orkestrets fastansatte for en periode på 4 år
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for en periode på 4 år.
 
Kolding Kommune er blandt kommunerne i orkestrets spilleområde, og dette medlem udpeges i fællesskab med de 12 øvrige kommuner i den jyske del af Region Syddanmark.
 
Vedr. § 18 Vedtægtsændringer og opløsning:
Landsorkestrene drives som selvejende institutioner med vedtægter, som foruden af kulturministeren skal være godkendt af de kommuner, som yder tilskud. Kulturministeren kan dog godkende andre ordninger.
 
På baggrund af Sønderborg Kommunes ønske om at fastholde muligheden for også i fremtiden at godkende vedtægtsændringer, er vedtægterne ændret således, at Kolding og Sønderborg kommuner, foruden Sydslesvigs Forening, også i fremtiden skal godkende vedtægtsændringer.
 
Forvaltningen finder det kompromisforslag, som Sønderjyllands Symfoniorkester stiller om, at 1 medlem til bestyrelsen udpeges blandt kommunerne i orkestrets spilleområde for en periode for 2 år, som en rimelig løsning. Løsningen vil både understøtte muligheden for at Kolding Kommune i perioder vil være repræsenteret i bestyrelsen samtidig med, at orkestret gennem de nye vedtægter får mulighed for at professionalisere bestyrelsen i lighed med Kulturstyrelsens anbefalinger.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Kulturudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Resumé

Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for Mungo Park. 

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der udpeges to medlemmer til Mungo Parks bestyrelse.

Sagsfremstilling

Mungo Parks bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Kolding Kommune som hovedtilskudsyder udpeger to personer.
 
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Merete Due Paarup (formand), Christian Dahlager, Niels Haahr, Nikolaj Cederholm og Anders W. Bertelsen. Heraf er Merete Due Paarup og Niels Haahr udpeget af Kolding Kommune.
 
Niels Haahr ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen for Mungo Park Kolding anbefaler, at Merete Due Paarup og Søren Nielsen, Langelinie 1b, 6000 Kolding udpeges.
 
I henhold til vedtægterne for Mungo Park skal bestyrelsen fungere i to år, som følger Mungo Parks regnskabsperiode, der går fra 1. juli til 30. juni.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Et flertal (Kulturudvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller, at Merete Due Paarup og Søren Nielsen udpeges.
 
Et mindretal (Søren Rasmussen) indstiller, at Merete Due Paarup samt en repræsentant fra forvaltningen udpeges til bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Kulturudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse, idet Byrådet fremadrettet ønsker at udpege 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Resumé

Trapholt fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat for 2013.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 113.000 kr. mod et budgetteret overskud på 28.000 kr.
 
Museets egenkapital udgør 2.735.000 kr. ved udgangen af 2013.
 
Entreindtægterne udgjorde 2.319.000 kr. for 81.150 besøgende i 2013.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2013 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2013 udviser et overskud på 113.000 kr. som anses for at være tilfredsstillende og 85.000 kr. bedre end budgetteret. Det øgede overskud er blevet oparbejdet på baggrund af tilskud fra fonde og sponsorer samt øget salg i butikken.
 
Trapholt har fået et tilskud fra Kolding Kommune i 2013 på 6.179.470 kr. Derudover har både Trapholtfonden og Staten ydet et tilskud på henholdsvis 1.684.105 kr. og 2.161.559 kr.
 
Trapholt har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 2.735.000 kr.
 
Regnskabet er revideret af Deloitte og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsfirmaet konkluderer endvidere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i museumsloven.
 
Museets aktiviteter er at sikre Danmarks kulturarv, og gøre samlingerne tilgængelig for offentligheden samt stille dem til rådighed for forskningen.
 
Den økonomiske udvikling har vist sig ved flere tilskud fra fonde og sponsorer samt øget salg i butikken som har medvirket til et øget overskud. Overskuddet er større end forventet.
 
Ligeledes viser besøgstallet en stigning fra 2011 til 2013, i 2011 var det på 61.139, i 2012 på 84.655 og i 2013 på 81.150.
 
Der har været afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med 25 års jubilæet for bygningerne.
 
Museet har indgået en samarbejdsaftale med Kolding Kommune gældende frem til og med 2016.
 
Årsrapport og revisionsprotokollat forefindes i sagen.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Kommunaldirektøren er blevet tilbudt en bestyrelsespost i ”Fonden Messe C”. Kommunaldirektørens varetagelse af andre hverv end hvervet som kommunaldirektør kræver Byrådets godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,
 
at Byrådet godkender, at kommunaldirektøren bestrider hvervet som bestyrelsesmedlem i ”Fonden Messe C”.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren er blevet tilbudt en bestyrelsespost i ”Fonden Messe C”, som er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Fredericia. Ifølge kommunaldirektørens ansættelseskontrakt skal det godkendes af Byrådet, hvis hun påtager sig andre hverv end hvervet som kommunaldirektør.
 
”Fonden Messe C”s formål er at virke for dansk erhvervsliv, herunder gennem afholdelse af messer, udstillinger, møder og konferencer at fremme danske virksomheders konkurrenceevne samt styrke lokalområdets erhvervsinteresser.
 
Kommunaldirektøren honoreres med et beløb på 50.000 kr. årligt for at bestride hvervet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Regeringen har pålagt kommunerne at udarbejde et forslag til en handleplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013. Planen indgår i kommuneplanen som et tillæg på lige fod med anden temaplanlægning som trafikplan, spildevandsplan mv.
 
Klimatilpasningsplanens overordnede formål er at tydeliggøre de udfordringer, ekstreme vejrhændelser giver i dag og i fremtiden. Klimatilpasningsplanen har fokus på oversvømmelser fra nedbør, spildevand, hav, vandløb og grundvand.
 
Planen indeholder forslag til, hvordan man kan imødegå forskellige oversvømmelser i udvalgte områder. De områder, der er mest fokus på, er områder med risiko for tab af store værdier, kendte oversvømmelseshændelser, langsigtet planlægning og vigtige punkter (hotspots). Hotspots kan f.eks. være vigtige vejknudepunkter, vandværksboringer eller historiske bygninger.
 
De klimabetingede oversvømmelser kan påvirke store dele af et lokalsamfund og dermed få indflydelse på borgernes hverdag. Undermineres en vejstrækning pga. oversvømmelse, vil det påvirke afviklingen af trafikken, og beredskabet kan måske ikke komme frem. Går strømmen, vil der måske hverken være lys eller varme i boligerne. Trafikreguleringer sætter ud, og pumperne i drikkevandsboringerne og på vandværkerne stopper, så der ikke længere sendes vand ud til forbrugerne. Oversvømmes en drikkevandsboring direkte, kan det føre til forurening af vandet, så det skal koges i en periode pga. bakterier. Dertil kommer de værdier, der ødelægges – f.eks. boliger og privat indbo.
 
Forslaget til klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 - 2025, tillæg 6 til kommuneplan 2013 – 2025 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I den forbindelse er der indkommet 3 høringssvar – og heraf 1 indsigelse. Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planen.
 
For at igangsætte planens forslåede indsatser og øvrige tiltag vil det kræve ekstra ressourcer bl.a. i form af medarbejdertimer til planlægning og forarbejde, og endelig er der omkostninger forbundet med realisering. Disse kan dog i et vist omfang dækkes af eksterne puljer.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 - 2025, tillæg 6 til kommuneplan 2013 - 2025 vedtages med redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Proces og samarbejder
Kolding Kommune har i samarbejde med kommunerne i Trekantområdet udarbejdet en fælles kommuneplan og planstrategi. Samarbejdet skal sikre en koordineret indsats for planlægning – herunder klimatilpasning. For at koordinere klimatilpasning på tværs af kommunegrænserne, er der oprettet et forum for kommunerne i Trekantområdet, som skal understøtte samarbejdet ved udarbejdelse af klimatilpasningsplaner.
 
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Kolding Spildevand a/s, og der er sikret faglige input fra relevante sektorer. Det er dels sket på en workshop med eksterne aktører under processen for planens tilblivelse.
 
Planens indhold
Klimatilpasningsplanen beskæftiger sig med klimabetingede oversvømmelser fra nedbør, spildevand, hav, vandløb og grundvand.
 
Planen er bygget op, så den belyser hvilke klimaændringer, Kolding Kommune kan forvente nu og i fremtiden (frem imod 2050 og 2100) - og dermed hvilke udfordringer, der kan forventes.
 
Planen redegør for, hvad der kan være truet af oversvømmelser, og hvor stor sandsynligheden er for, at en oversvømmelse vil finde sted. Planen forholder sig endvidere til hvilke økonomiske værdier, der kan gå tabt. De økonomiske tab og sandsynligheden for en oversvømmelse er sammenstillet i forskellige risikokort. Endelig viser planen hvilke områder, der er prioriteret i forhold til en videre undersøgelse og hvilke tiltag, der kan sættes i gang for at imødegå risikoen.
 
Hvilke udfordringer står vi overfor
De klimabetingede oversvømmelser vil give forskellige udfordringer afhængig af, om vandet kommer fra en skybrudssituation, fra en stormflod, fra stigende grundvand eller fra et vandløb.
 
En skybrudssituation kan resultere i, at store vandmængder strømmer af på overfladen – specielt i byområder, hvor der er mange befæstede arealer med f.eks. fliser og asfalt. Regnvandet vil løbe imod kloakkerne, som ikke er dimensioneret til at håndtere så store vandmængder. Resultatet bliver, at en blanding af spildevand og regnvand står op af kloakkerne på både veje og i kældre. Vandløbene kan heller ikke altid aflede så store vandmængder på kort tid. Det betyder, at lavtliggende arealer oversvømmes til gene for landmænd, huse, vejnet mv.
 
Havspejlet vil stige over tid og frekvensen af stormfloder vil ligeledes øges. Det betyder, at kystnære områder bliver mere udsatte med risiko for oversvømmelse af veje, huse, havn mv.
 
Endelig kan vi forvente et stigende terrænnært grundvandsspejl, som kan forårsage oversvømmede kældre og underminerede veje.
 
Risikokortlægningen
Kolding Kommune har fået fremstillet forskellige kort, der viser, hvor der vil ske oversvømmelser fra nedbør, spildevand, vandløb, hav og grundvand. Kortene kaldes oversvømmelseskort, og de viser, hvor stor sandsynligheden er for, at en oversvømmelse vil ske. Sandsynligheden for en oversvømmelse er efterfølgende ganget med den estimerede skadesværdi i samme område (et felt på 100 x 100 meter). Det resulterer i et økonomisk risikokort for nedbør/spildevand, hav, vandløb og grundvand. Risikokortene viser dermed hvor, der er størst økonomisk risiko forbundet med en oversvømmelse. Skadesværdierne stammer fra et værdikort, som omtales senere.
 
Værdikort med skadesomkostninger
Værdikortet tager udgangspunkt i COWI og Region Midt’s skabelon for skadesomkostninger pr. m2. Metoden er afstemt med de andre kommuner i Trekantområdet. Skadesomkostningerne er inddelt i 5 grupper med en række anvendelser under hver. Grupperne består af bebyggelse, anlæg, landbrug, kulturarv og natur.
 
Hotspotkort
Kolding Kommune har valgt at supplere værdikortet med et hotspotkort. Hotspotkortet viser punkter, der ikke må oversvømmes. Punkterne er svære at værdisætte, da det ikke kun er oversvømmelsen af en bygning eller et anlæg, der skal værdisættes. Hotspots er bl.a. vigtige vejknudepunkter, brand- og redningsstationer, vandværksboringer, transformatorstationer, ældrepleje mfl.
 
Prioriteringer
Risikokortene og hotspotkortene har dannet grundlag for en udpegning af risikoområder i forhold til oversvømmelser. Risikoområderne har fået en prioritet 1-3, se figur 1. Risikoområder med prioritet 1 skal undersøges nærmere i denne handleplan. Risikoområder med prioritet 2 skal undersøges nærmere senere. Nogle risikoområder undersøges ikke nærmere (prioritet 3)
 
 
 Figur 1: Prioritering af risikoområder til nærmere undersøgelse.
 
Handleplan
De prioriterede områder (prioritet 1) ligger i Kolding midtby, Kolding Havn, Hejlsminde, Christiansfeld og i Vamdrup. Til hvert af områderne er der beskrevet nogle indsatser for at imødegå klimaændringerne og en anslået økonomisk ramme. Den økonomiske ramme spænder fra under 1 mio. kr. til 44 mio. kr.
 
Mulige foreslåede indsatser:
 
Området langs Kolding Å:
Etablering af forsinkelsesbassiner, aflastningsarealer, grønne tage og omdirigering af vand til Kolding Å.
 
Kolding Havn:
Etablering af en dæmning med sluse.
 
Området syd for Kolding Sygehus og Legeparken:
Omdirigering af vandet.
 
Området ved Hejlsminde:
Stormflodssikring af Havnevejen.
 
Christiansfeld by:
Separering af kloakvand.
 
Vamdrup:
Ændring af grøft og etablering af faskiner.
 
Ud over de ovennævnte indsatser, er der peget på forskellige øvrige tiltag. Øvrige tiltag omfatter bl.a. udpegning af aflastningsarealer til midlertidig opmagasinering af vand, fastlæggelse af beredskabets service- og uddannelsesniveau i forhold til oversvømmelser, samt opsætning og implementering af et sagsbehandlingsværktøj i forhold til oversvømmelsesrisiko.
 
Høring af forslag til klimatilpasningsplan 
Forslag til Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, tillæg 6 til kommuneplan 2013 - 2025 blev godkendt i byrådet den 9. december 2013. Forslaget var fremlagt offentligt i perioden fra den 18. december 2013 til den 12. februar 2014. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget 3 høringssvar – og heraf en indsigelse.
 
Indsigelse
Svend Erik Pørksen, Folehaven 18 foreslår, at Kolding Å uddybes, så den kan bruges som magasin for store regnmængder. Det opgravede materiale kan derefter bruges til at anlægge diger langs åen. På engområdet langs Kolding Å kan der anlægges lave bassiner, som kan bruges til f.eks. skøjtebane om vinteren.
 
Der er endvidere forslag om, at der etableres en sluseport ved lystbådehavnen, der hvor den oprindelige Sortebro var. Sluseporten kan lukkes ved ekstremt højvande i fjorden, så den indre by sikres mod oversvømmelse.
 
Bemærkninger til indsigelsen
Svend Erik Pørksens forslag om afhjælpning af oversvømmelser i Kolding By i form af en sluse er i tråd med planens kapitel 4 ”Handleplan for Klimatilpasning”, og vil blive taget i betragtning i forbindelse med den videre planlægning for klimasikring.
 
Kolding Kommune fik for nogle år siden foretaget en opmåling af Kolding Å´s dimensioner. Opmålingen viste, at åens vandføringsevne er tilstrækkelig i forhold til det gældende regulativ.
 
Klimatilpasningsplanen arbejder endvidere med udpegning af områder til kontrollerede oversvømmelser (aflastningsarealer) i forhold til at afhjælpe oversvømmelser i Kolding By.
 
Øvrige høringssvar
Haderslev Stift og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har ingen bemærkninger til forslaget, idet der henvises til, at planens tiltag endnu er af en generel karakter.
 
Næste skridt
For at implementere de forskellige indsatser og øvrige tiltag, er der behov for at afsætte både medarbejderressourcer og økonomi.
 
Gennemførelse af indsatserne vil kræve en screening af forslagene i forhold til både detaljer og økonomiske rammer. Screeningen skal foretages af en rådgiver. Der vil ligeledes blive en dialog og en stor koordineringsopgave i forhold til bl.a. Kolding Spildevand a/s og forskellige private aktører, før selve indsatsen kan sættes i værk.
 
Implementering af øvrige tiltag vil omfatte inddragelse af medarbejdere fra forskellige afdelinger i By- og Udviklingsforvaltningen. Som eksempel kan nævnes opgaven med at implementere klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort, så de bliver en naturlig del af den daglige sagsbehandling og planlægning i Kolding Kommune. En forudsætning for implementeringen er et værktøj med oversvømmelseskort i den rigtige opsætning.
 
Der vil i forbindelse med budget 2015 komme et forslag til den fremadrettede proces.
 
Den endelige plan
Vedtagelse af den endelige klimatilpasningsplan vil blive annonceret på www.kolding.dk, www.plan.dk og i Kolding Ugeavis.
 
Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, tillæg 6 til Kommuneplan 2013 - 2025 vil komme til at ligge på kommunens hjemmeside sammen med de tilhørende kort (oversvømmelseskort, værdikort, risikokort og prioriteringer). Der vil blive mulighed for selv at vælge, hvilke kort man gerne vil se. Der vil endvidere kunne zoomes ind og ud i kortene.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 12-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 02-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Teknikudvalget den 02-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

I henhold til affaldsbekendtgørelsen er Affaldsplan for Kolding Kommune udarbejdet med udgangspunkt i den nationale ressourceplan.

Affaldsplanen skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at udkast til affaldsplan godkendes,
 
at udkast til affaldsplan fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til den kommunale plan for håndtering af affald; Affaldsplan for Kolding Kommune 2014-2024 (Affaldsplanen).
Den skal løbe frem til 2024 og revideres mindst hvert 6. år.
 
Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om affald af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen) og den nationale affaldshåndteringsplan ’Danmark uden affald, ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018’ (Ressourceplanen) samt Kolding Kommunes målsætninger på affaldsområdet.
 
Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring, som forventes påbegyndt ultimo juni 2014.
 
Affaldsplanen forventes fremsendt til endelig godkendelse i september 2014.
 
Ressourceplanen udstikker en række mål, blandt andet at der i 2022 skal genanvendes mindst 50% af husholdningernes affald. Til sammenligning så afleverer borgerne i Kolding Kommune i dag ca. 23% af affaldet fra husholdningerne til genanvendelse.
 
Udover ressourceplanens retningslinjer er input til planen kommet fra en række kilder: Forvaltningens erfaringer fra den daglige drift af affaldsområdet, dialogmøder med boligforeninger og grundejerforeninger, borgerhenvendelser, nationale konferencer, dialog med andre kommuner og forsyningsselskaber m.m.
 
Til yderligere inspiration og idéudvikling blev der den 6. februar 2014 afholdt et seminar på Trapholt, hvor der deltog ca. 80 personer med relation til affaldsområdet i Kolding. Herunder repræsentanter fra grundejerforeninger, affaldsbehandlere, egne institutioner og politikere.

Deltagerne behandlede dilemmaer relateret til mulige fremtidsscenarier på affaldsområdet, og deres svar har været et vigtigt input i udformningen af affaldsplanen. Særligt kan nævnes, at der var et stort ønske om at prioritere differentierede løsninger i affaldsordningerne og at sikre et højt informations- og formidlingsniveau omkring, hvordan og hvorfor man skal genbruge.
 
Det overordnede mål i affaldsplanen er at gøre det så nemt som muligt for borgere og virksomheder at komme i mål med at genanvende dobbelt så meget som i dag, blandt andet ved at tilbyde differentierede løsninger, der passer til lokale forhold.
 
Forslaget til affaldsplanen indeholder 3 hovedelementer:
 • Status, der redegør for affaldsmængder, eksisterende ordninger og økonomi.
 • Perspektiv, der beskriver visioner og forventninger på længere sigt.
 • Handling, der beskriver de nye tiltag, som planlægges sat i gang i løbet af planens første periode.
I handlingsafsnittet er der opstillet 9 handlingspunkter, der skal sættes i gang for at få en endnu større andel af affaldsressourcerne udnyttet ved genanvendelse. Initiativerne er illustreret grafisk som bilag.
 1. Mindske mængderne af ’småt brændbart’ på genbrugspladserne, for at brænde mindre og genbruge mere
 2. App, for kunne give en tidssvarende teknologisk løsning til information og kommunikation med borgerne.
 3. Storskraldsordning, for at giver borgerne mulighed for at få afhentet store emner ved hjemmet.
 4. Udvidelse af mulighederne for at aflevere genbrug ved hjemmet for at få indsamlet endnu mere papir, glas, plast og metal.
 5. Flere løsninger til problemaffald for at få indsamlet endnu mere farligt affald fra husholdningerne, så det kan blive behandlet korrekt.
 6. Nytænkning af genbrugspladser for at højne serviceniveauet over for borgere og virksomheder, samt for at kunne skabe bedre vilkår for at kunne sortere affaldet i flere fraktioner.
 7. Udsortering af organisk affald, så det kan udnyttes til bioforgasning.
 8. Formidling for at skabe et højt formidlings- og informationsniveau om affald.
 9. Udbud af større opgaver for indsamling og behandling af affald, for at opfylde kommunens overordnede plan for konkurrenceudsættelse af driftsområder
Affaldsplanen med tilhørende bilag er vedlagt.
 
Affaldsplanen er et vigtigt redskab i dialogen med borgere og virksomheder i kommunen om behandling af affaldet.
 
For at tilskynde kommunens borgere og virksomheder til at komme med input til planen, udsendes den grafiske fremstilling af handlingsplanen sammen med den årlige genbrugsavis ultimo maj 2015.
 
Der er foretaget en miljøvurdering af planen, og det vurderes at tiltagene i affaldsplanen som udgangspunkt alle har en positiv indvirkning på en eller flere af de udvalgte miljøparametre, og at der ikke er behov for afbødende foranstaltninger. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med affaldsplanen og er vedlagt som bilag.
 
Ressourceplanens mål for spildevand indgår ikke i denne plan, men behandles i kommunens spildevandsplan.

Beslutning Teknikudvalget den 02-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Mungo Park fremsender budget og aktivitetsplan for sæsonen 2014/2015 til Kolding Kommunes orientering.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det fremsendte budget samt aktivitetsplan tages til efterretning med det forbehold, at det forventes, at Mungo Park arbejder intenst på at indhente yderligere fondsmidler og sponsorer til at reducere det budgetterede underskud.

Sagsfremstilling

Mungo Park skal ifølge den indgåede egnsteateraftale årligt fremsende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson til Kolding Kommunes orientering.
 
Der er afsat 1.525.000 kr. til egenproduktioner.
Til genopsætninger er der afsat 341.700 kr., endvidere er der afsat 217.000 kr. til gæstespil.
 
Mungo Parks sæson samt regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
 
Det fremsendte budget indeholder udgifter på i alt 9.812.991 kr. inkl. afskrivninger og indtægter på i alt 9.467.252 kr.
 
Mungo Park budgetterer med indtægter fra Kolding kommune på i alt 7.064.400 kr. for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015. Kolding Kommune har ydet tilskud til Mungo Park Kolding i 2014 med i alt 6.928.878 kr., og Kolding Kommune modtager statsrefusion på 2.700.000 kr. fra Kulturstyrelsen, som skal modsvare Kolding Kommunes driftstilskud. Hvilket betyder et nettotilskud fra Kolding Kommune på 4.228.878 kr. Tallene er ikke sammenlignelige, da regnskabsperioderne er forskellige.
 
Der er budgetteret med indtægter fra billetsalg, salg af forestillinger, sponsorater m.v. på i alt 1.414.352 svarende til ca. 20,42% af det tilskud som teatret modtager fra Kolding Kommune.
 
Besøgstallet viser en sigtning på 3.841 over de sidste år fra 5.547 i sæson 2010/11, 6.355 i sæson 2011/12 til 9.388 i sæson 2012/13.
 
Mungo Park budgetterer med et underskud på 345.739 kr., som man regner med kan finansieres ved yderligere fondsmidler og sponsorer.
 
Underskuddet forklares ved, at med det større aktivitetsniveau, der opleves ved Mungo Park, er der behov for ansættelse af mindst en ny skuespiller for at teatret kan leve op til de mål, der blev sat for teatret ved etableringen for 5 år siden.
 
By- og Udviklingsforvaltningen har ikke bemærkninger til den fremsendte aktivitetsplan.

Beslutning Kulturudvalget den 10-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

I den kommunale boligudstykning i Elkærholmparken har en initiativgruppe stiftet foreningen Leg i Elkærholm. Foreningen er en forløber for den grundejerforening, der forventes stiftet i 2015 i forbindelse med, at byggemodningen færdiggøres.
 
Foreningen Leg i Elkærholm ønsker allerede nu at etablere en legeplads på fællesarealerne. Legepladsen forventes at komme til at koste omkring 95.000 – 100.000 kr. afhængig af, om der kan skaffes sponsorater.
 
Det er blevet besluttet på den stiftende generalforsamling, at finansieringen af legepladsen skal ske ved, at medlemmerne indskyder et engangsbeløb, der tilsammen modsvarer udgifterne til etableringen af legepladsen, dog maks. 4.000 kr. pr. parcelhusgrund.
 
Hvis alle 41 parcelhusgrunde i udstykningen går med – vil der skulle betales ca. 2.500 kr. pr. parcelhusgrund.
 
Kommunen har 14 usolgte parcelhusgrunde i udstykningen. By- og Udviklingsforvaltningen har på et møde med repræsentanter for foreningen drøftet, hvorvidt Kommunen vil være indstillet på at indskyde et beløb i foreningen for de usolgte grunde – og i givet fald vilkårene herfor.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune betaler et beløb på op til 35.000 kr., svarende til 2.500 kr. (inkl. moms) pr. usolgt grund i Elkærholmparken, til Foreningen Leg i Elkærholm – på de nedenfor i sagsfremstillingen angivne betingelser, og
 
at der indføjes en bestemmelse i salgsvilkårene for de usolgte grunde om, at køber uden for købesummen skal betale 2.500 kr. til Kommunen til dækning af Kommunens indskud for parcellen i foreningen Leg i Elkærholm.

Sagsfremstilling

Baggrund
I efteråret 2012 udbød Kolding Kommune første etape (24 parcelhusgrunde) i boligudstykningen Elkærholmparken til salg.
 
Anden etape (17 parcelhusgrunde) er blevet udbudt til salg ad 2 gange – hvor de sidste 13 parcelhusgrunde blev udbudt til salg i foråret 2013.
 
Af de i alt 41 parcelhusgrunde er der på nuværende tidspunkt solgt 27 grunde. Det vil sige, at der i øjeblikket er 14 grunde til salg. Hertil kommer 2 storparceller med mulighed for opførelse af op til 8 tæt/lav boliger på hver. På kortbilaget er de solgte grunde markeret med rødt og de usolgte grunde med grønt.
 
 
 
Af lokalplan 0643-11 fremgår det, at grundejerforeningen oprettes, når Byrådet kræver det, og at Kommunen som udstykker vil indkalde til et orienterende møde om grundejerforening, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. Der vil være medlemspligt for alle ejere inden for lokalplanområdet, bortset fra den eksisterende ejendom, beliggende på Elkærholmvej 3.
 
På nuværende tidspunkt er der givet byggetilladelse til 18 parcelhuse.
 
Byggemodningen forventes færdiggjort i løbet af 2015 – med de sidste færdiggørelsesarbejder. Henset til at cirka to tredjedele af parcelhusgrundene er solgt, og at der er givet byggetilladelse til 18, vil det derfor være naturligt, at Kommunen som udstykker tager initiativ til, at grundejerforeningen stiftes i 2015, og at fællesarealerne overdrages til grundejerforeningen i forlængelse af færdiggørelsen af byggemodningen.
 
En initiativgruppe – blandt køberne af parcelhusgrundene i første etape – har stiftet foreningen Leg i Elkærholm. Der er et udtalt ønske om, at der allerede nu – uanset at grundejerforeningen endnu ikke er stiftet – kan etableres en legeplads på fællesarealerne. Foreningens erklærede formål er således at etablere fælles legeplads på fællesarealerne i Elkærholmparken – forud for etableringen af en grundejerforening – og i den forbindelse at indgå lejekontrakt med Kommunen vedrørende en del af fællesarealerne samt at skaffe den fornødne finansiering.
 
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i foreningen den 26. april 2014, og foreningen har efterfølgende fremsendt en anmodning om at indgå lejekontrakt vedrørende et areal beliggende bag Elkærholmparken nr. 48 til opførelse af lejeplads. Foreningen har samtidig indgivet en ansøgning om byggetilladelse. Kortbilag der viser den planlagte placering af lejepladsen er vedhæftet.
 
I henhold til en administrativt fastlagt retningslinje tiltræder Kommunen som grundejer ansøgninger om byggetilladelse fra grundejerforeninger til opførelse af legepladser på kommunalt ejede fællesarealer i boligudstykninger – forudsat, at der indgås en lejekontrakt mellem Kommunen og grundejerforeningen omkring det pågældende areal. Lejemålet er vederlagsfrit. Når Kommunen kræver, at der skal indgås en formel lejekontrakt, er det dels for at undgå, at Kommunen kan blive erstatningsansvarlig som ejer, hvis der måtte ske uheld på legepladsen, og dels for at få slået fast, at det er grundejerforeningen, der har vedligeholdelsen af lejepladsen.
 
Henset til at foreningen Leg i Elkærholm er en forløber for en senere grundejerforening i Elkærholmparken, har Kommunen meddelt foreningen, at lejekontrakt kan indgås, og at Kommunen er indstillet på at tiltræde ansøgningen om byggetilladelse som grundejer. Det bemærkes i den forbindelse, at foreningen har indhentet underskrifter fra køberne af de solgte 21 grunde i første etape til den planlagte placering af legepladsen.
 
Finansiering af legepladsen
Forvaltningen har haft et møde med to af bestyrelsesmedlemmerne for foreningen. Det blev oplyst på mødet, at der er opstillet et budget for etableringen af legepladsen bag ved nr. 48. Foreningen forventer, at det vil koste omkring 95.000 – 100.000 kr. at etablere legepladsen, afhængig af om der kan skaffes sponsorater. Budgettet forudsætter, at grundejerne/foreningens medlemmer selv bidrager med arbejdskraft.
 
Det blev endvidere oplyst, at foreningen er fuldt ud indforstået med, at legepladsen bliver tilgængelig for alle og herunder, at den står til rådighed for dagplejere og børnehaver i Vester Nebel.
 
Det blev besluttet på den stiftende generalforsamling, at finansieringen af legepladsen skal rejses ved, at medlemmerne indskyder et engangsbeløb, der tilsammen modsvarer de samlede omkostninger til etableringen af legepladsen, dog maks. 4.000 kr. pr. parcel. Det har været drøftet, at man med den kommende grundejerforening vil forsøge at aftale, at de, der har indbetalt et engangsbeløb til foreningen Leg i Elkærholm, skal have mulighed for at modregne dette i grundejerforeningskontingentet.
 
Hvis alle 41 parcelhusgrunde er indstillet på at medvirke til finansiering af legepladsen – vil der skulle betales ca. 2.500 kr. pr. parcel. Hovedparten af køberne af parcelhusgrunde i første etape af Elkærholmparken har givet udtryk for, at de agter at melde sig ind i foreningen. Foreningen vil nu tage kontakt til køberne af parcelhusgrundene i anden etape.
 
Det blev drøftet, om Kommunen vil være indstillet på at indskyde et beløb for de usolgte grunde i udstykningen. Der er i øjeblikket 14 usolgte grunde.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen synes, at det er et godt og positivt initiativ, der er taget af køberne i Elkærholmparken og anbefaler, at Kolding Kommune medvirker til finansieringen af legepladsen i forhold til de usolgte grunde, bortset fra de to storparceller.
 
Forvaltningen anbefaler, at Kolding Kommune betaler 2.500 kr. (inkl. moms) pr. usolgt parcelhusgrund til Foreningen Leg i Elkærholm på følgende betingelser:
 • at foreningen opkræver 2.500 kr. i engangsbetaling fra de øvrige grundejere i Elkærholmparken, der melder sig ind i foreningen, idet det dog skal være frivilligt for de enkelte grundejere, om de vil være medlem af foreningen,
 • at foreningen etablerer en legeplads for de indskudte midler i foreningen – og fremsender regnskab til Kommunen for etableringen af legepladsen, når denne er færdigetableret,
 • at der indføjes følgende bestemmelser i vedtægterne for foreningen:
  • foreningen har pligt til at nedlægge sig selv i forbindelse med, at der stiftes grundejerforening i Elkærholmparken,
  • foreningens beholdne formue ved nedlæggelsen skal indskydes i grundejerforeningen Elkærholmparken, og
  • Kolding Kommune skal godkende vedtægtsændringer
Betalingen foreslås finansieret ved, at der indføjes en bestemmelse i salgsvilkårene for de usolgte grunde om, at køber uden for købesummen skal betale 2.500 kr. (inkl. moms) til kommunen til dækning af kommunens indskud for parcellen i foreningen Leg i Elkærholm. Beløbet opkræves af Kommunen samtidig med, at der opkræves a/c betaling for købesummen.
 
Forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at Kommunen betinger indskuddet af, at alle ejerne af de allerede solgte parcelhusgrunde melder sig ind i foreningen. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det vil være motiverende for ejerne af allerede solgte parcelhusgrunde, hvis Kommunen som ejer af de usolgte parcelhusgrunde går med på den beskrevne måde.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det fremhæves, at der er offentlig adgang til legepladsen.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Der forelå intet til drøftelse.

Resumé

Borgmesteren anmoder om bemyndigelse til at tiltræde enstemmige indstillinger fra Økonomiudvalget eller et stående udvalg på Byrådets vegne under Byrådets sommerferie i juli måned 2014.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at anmodningen imødekommes.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.

Resumé

Byrådsmedlem Mette Balsby anmoder om orlov fra Kolding Byråd.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,
 
at Mette Balsby bevilges orlov fra Kolding Byråd gældende fra 1. august 2014 til 31. juli 2015, og
 
at Jan Quvang indkaldes som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Mette Balsby har anmodet om orlov fra Kolding Byråd fra den 1. august 2014 til 31. juli 2015. Begrundelsen er familiemæssige årsager.
  
Det følger af kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, at der er pligt til at indkalde stedfortræderen, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Det er ifølge kommunestyrelseslovens § 14, stk. 4 Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Byrådet skal herved tage stilling til, om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræder-indkaldelse, samt til om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.
 
Mette Balsby deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.
 
Mette Balsby deltog ikke i sagens forhandling og afgørelse.

Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om omkonstituering i forbindelse med Mette Balsbys fravær.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,
 
at anmodningen om omkonstituering godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Mette Balsbys fravær foreslås følgende omkonstituering:

Merete Due Paarup indtræder i Økonomiudvalget
Kjeld Kjeldsen indtræder i Arbejdsmarkedsudvalget og udtræder af Kulturudvalget.

Jan Quvang indtræder i Kulturudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget
Jan Quvang får i øvrigt følgende poster:
- Stedfortræder for Jørn Pedersen i Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds´s 11. og 12. opstillingskredse, Kolding Nordkredsen og Kolding Sydkredsen
- Stedfortræder for Knud Erik Langhoff i Valgbestyrelsen ved kommunale valg.
- Stemmeberettiget delegeret ved KL´s politiske topmøder
- Medlem af bestyrelsen for Center for Specialundervisning til unge og voksne i Kolding (CSV)
- Medlem af bestyrelsen for Ungdommens Studiefond
- Medlem af Kolding Uddannelsesråd
- Medlem af Ungdomsskolebestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 23-06-2014

Godkendt.