Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 14. mar 2022 kl. 07:45

Økonomi og Strategi

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

Birgitte Munk Grunnet, Villy Søvndal og Merete Due Paarup foreslår på vegne af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre følgende:

 

”Der igangsættes en afbureaukratiseringsindsats, der har til hensigt at nedbringe mængden af unødvendigt bureaukrati i Kolding Kommune til glæde for medarbejdere og borgerne. Formålet er at sikre mere plads til kvalitets- og værdigskabende arbejde.

 

I drøftelserne om udarbejdelsen af et bredt politiske program for den nuværende byrådsperiode har samtlige partier tilkendegivet deres opbakning om at igangsætte en afbureaukratiseringsindsats på tværs af alle forvaltninger og fagudvalg i hele byrådsperioden.

 

Projektet skal forankres politisk i Økonomi og Strategi, hvortil der løbende skal afrapporteres på fremdrift og gevinster. Hele Byrådet skal dog inddrages med henblik på, at fagudvalgene har fokus på opgaven i deres arbejde. Arbejdet skal foregå på tværs af alle forvaltninger og arbejdet forankres i Centralforvaltningen. Projektet afsluttes med en samlet evaluering i slutningen af byrådsperioden.  Det er en politisk ambition, at medarbejdere og borgere i høj grad involveres, og at forenklingen sker ”nedefra”.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Sagen sendes til direktionen med henblik på at få udarbejdet et forslag til en proces og et kommissorium.


Resumé

I budget 2016 og budget 2021 var der ved den sidste opfølgning i 2021 stadig 4 bevillingsnoter, der manglede at blive afsluttet. Med denne opfølgning er der ingen nye bevillingsnoter afsluttet, altså mangler der stadig at blive afsluttet 4 bevillingsnoter.

 

I budget 2022 er oprindeligt vedtaget 12 bevillingsnoter. Med denne opfølgning mangler der at blive afsluttet 7 bevillingsnoter.

 

Status for de endnu ikke afsluttede bevillingsnoter fra 2016, 2021 og 2022 fremgår af henholdsvis bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk. Her kan selve notens tekst samt forvaltningens status til noten læses.

 

I sagsfremstilling fremgår noternes overskrifter, og om noten er afsluttet eller ikke afsluttet, og hvornår noten forventes afsluttet.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til afslutning af bevillingsnoterne forelægges Direktionen og Økonomi og Strategi.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

20

Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund

 

Ikke afsluttet

 

Uafklaret

25

Bønstrup Sø Bad

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

 

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2021, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

07

Botilbud til unge

Ikke afsluttet

Uafklaret

08

Forebyggelse blandt unge

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Nedenfor ses en oversigt over alle 12 bevillingsnoter for 2022:

 

Note nr.

Tekst

Afsluttet/ ikke afsluttet

Afslutnings- tidspunkt/ forventet afslutnings- tidspunkt

01

Redegørelse om budgetrealisering samt likviditetsbudget

Afsluttet

Februar 2022

02

Bramdrup Skole og Munkevængets Skole, fysiske rammer

 

Ikke afsluttet

 

Ultimo 2022

03

Vejkapital

Ikke afsluttet

Uafklaret

04

Mad til seniorområdet

Ikke afsluttet

Maj 2022

05

Hjemmeplejen, øget kontinuitet

Ikke afsluttet

Juni 2022

06

Frivilligt socialt arbejde

Afsluttet

-

07

Kantinepriser

Afsluttet

-

08

International aktivitet

Afsluttet

-

09

Kolding Havn

Ikke afsluttet

Uafklaret

10

Salg af jord og fast ejendom

Ikke afsluttet

Marts 2022

11

Christiansfeld, ny bro over omfartsvej

Afsluttet

Primo 2022

12

Geografisk Have

Ikke afsluttet

Uafklaret

 

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

 

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2022 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).


Resumé

Der er udarbejdet foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2023-2026, der fremsendes til Byrådets godkendelse. Det bemærkes, at den ændrede organisation ikke er slået fuldt igennem på nuværende tidspunkt.

 

Bevillingsrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets ”Budgetstrategi 2023”. De tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget for 2022. Samtlige korrektioner er beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at de foreløbige bevillingsrammer godkendes

 

at der fremsendes endelige bevillingsrammer inkl. konsekvens af organisationsændringer og pris- og lønfremskrivning i april 2022

 

at kommunaldirektøren bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner mellem de enkelte bevillinger under forudsætning af, at der ikke er nogen ændring i forbrug/forøgelse af kassen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller forslaget til godkendelse.

 

Et mindretal (Søren Rasmussen) kunne ikke indstille forslaget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2023-2026. Der er endnu ikke sket en pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau, idet den ændrede organisation ikke er slået fuldt igennem på nuværende tidspunkt.

 

Bevillingsrammer i 2022-pris og lønniveau ser således ud:

 

 

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2023-2025 i det vedtagne budget for 2022. 2026 er i udgangspunktet en kopi af 2025. Samlet er der sket en forværring af balancen set i forhold til budgettet på 29,607 i 2023. I årene 2024 til 2026 er der sket en forbedring af balancen på henholdsvis 2,575 mio. kr. i 2024, 67,471 mio. kr. i 2025 samt 68,171 mio. kr. i 2026.

 

Der er gennemført følgende rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

 

 1. Det besluttede omstillingsmål på 0,5 % for samtlige serviceudgifter er forudsat videreført i 2026. Det medfører en reduktion af serviceudgifterne på 21,265 mio. kr. i 2026 og en tilsvarende forøgelse af ”Budgetreserven”.

 

 1. Omstillingsmålet er øget med 0,2 % med virkning fra 2023. Beløbet på 8,368 mio. kr. er tilført investeringspuljen.

 

 1. Tilskud – det er forudsat, at økonomiaftalerne kompenserer kommunerne for den demografiske udvikling. Det er indregnet med 24,351 mio. kr. i 2023, 46,296 mio. kr. i 2024 og 67,952 mio. kr. fra 2025.

 

 1. 2026 er justeret i forhold til årlig udvikling for skatter, tilskud, pris- og lønstigning, arbejdsmarkedsområdet, demografi m.v.

 

 1. Ved den sidste budgetopfølgning i 2021 (pr. 30. september 2021) er der sket regulering på flere politikområder med et samlet forbrug på 17,531 mio. kr. i 2023, 0,281 mio. kr. i 2024 og 2025 samt en kasseindtægt på 0,219 mio. kr. i 2026. Dette skyldes blandt andet, at der er overført 17,0 mio. kr. fra 2021 til 2023 under forsyningspolitik, drift – vedrørende ”opsamlede driftsmidler til kommende reinvesteringer”.

 

 1. Ved den sidste budgetopfølgning i 2021 (pr. 30. september 2021) vedrørende overførsel af anlægsprojekter, er der fra 2021 til 2023 overført 3,027 mio. kr. vedrørende ”Implementering af tiltag i ny affaldsplan, 6,0 mio. kr. vedrørende ”Salthal samt vintermateriel”, 20,695 mio. kr. vedrørende ”Sydlig Ringvej etape 1” samt ”Tankedalsvej toplanskryds på 4,090 mio. kr. til 2023 samt 35,740 mio. til 2024.

 

 1. Byrådet besluttede den 23. november 2021 at afsætte 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til anlægsprojektet ”Udvikling af Kolding Havn”.

 

 1. Den 14. december 2021 besluttede Byrådet at afsætte 5,0 mio. kr. i 2024 til anlægsprojektet ”Sydlig ringvejsforbindelse, etape 2.”

 

 1. Der af afsat 0,200 mio. kr. i 2023-2025 i forbindelse med afholdes af ”Kolding Half” (Byrådet den 14. december 2021).

 

 1. Der sker en kasseforskydning på 0,085 mio. kr. mellem årene 2022 og 2023 i anlægssagen ”Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Ŕ (Natur, Miljø og Klima den 9. marts 2022).

 

Forud for mødet i Økonomi og Strategi den 19. april 2022 vil der ske en fremskrivning til 2023 pris- og lønniveau ligesom konsekvensen af de besluttede organisatoriske ændringer vil blive indarbejdet. Disse to forhold forventes ikke at få betydning for den samlede budgetbalance.


Resumé

Budgetstrategi 2023-2026 fremsendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at udkast til Budgetstrategi 2023-2026 indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Følgende forslag stillet af Dansk Folkeparti:

 

”at det fremlagte udkast til Budgetstrategi 2023-2026 forkastes og det pålægges forvaltningen at udarbejde et langt mindre bureaukratisk forslag til Budgetstrategi,

at den nye Budgetstrategi indeholder, at den årlige 0,5 % besparelser udfases så hurtigt det lader sig gøre, begyndende med social- og ældreområderne, 0,2 % besparelsen ikke indføres,

at gennemsnitslikviditeten fastholdes på 200 millioner kr. og statslige midler bevilges direkte til de områder de er tiltænkt, således der ikke er mulighed for at frarøve udsatte mennesker, handicappede, ældre, børn m.v. de midler de bevilges dem fra statslig side,

at bestemmelsen om at anlægsinvesteringer kun må optages i 2. budgetår udgår,

at bestemmelserne om kassefinansierede tillægsbevillinger og at udvalgene kan skaffe råderum til buffere inden for egen ramme udgår,

at nye analyser på de områder der for kort tid siden er analyseret kræver særlig begrundelse,

at da oplægget til hvorledes budgetforhandlingerne skal foregå, indeholder modellen der fremmer splid og konflikt, ændres modellen i stedet til den der bl.a. blev anvendt ved budgetforhandlingerne i 2016.  

at derudover udgår visionsdrevet styring af materialet og forvaltningen pålægges at udarbejde punkt til kommende møde i Økonomi og Strategiudvalget om drøftelse af og eventuel ændring af indhold af ”visionsdrevet styring”.”

 

blev forkastet med 6 stemmer mod 1. For forslaget stemte Søren Rasmussen.

 

 

 

 

 

Et flertal (udvalget med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller kommunaldirektørens forslag til godkendelse.

 

Eva Kjer Hansen og Jakob Ville indstiller kommunaldirektørens forslag til godkendelse med den anbefaling, at provenu for dækningsafgift af forretningsejendomme i budgetperioden 2023-2026 fastfryses som et loft svarende til provenuet i 2022.

 

Søren Rasmussen kunne ikke indstille kommunaldirektørens forslag til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Overskriften for budgetstrategien er ”Bæredygtige investeringer”. Dermed understøtter strategien byrådets fokus på en bæredygtig kommune – både økonomisk, socialt og når det kommer til vækst.

 

Strategien tydeliggør, hvordan kommunens økonomiske midler forvaltes, og hvordan økonomistyringen forventes indfriet i den kommende budgetperiode. Herudover skal budgetstrategien sætte retning og sikre en klar ansvarsfordeling.

 

Der foreslås følgende tidsplan for budgetlægningen:

 

14. marts

Økonomi og Strategi: Godkender budgetstrategi for 2023-2026, herunder foreløbige bevillingsrammer og tidsplan.

22. marts

Byrådet: Godkender budgetstrategi for 2023-2026, herunder foreløbige bevillingsrammer og tidsplan.

19. april

Økonomi og strategi: Godkender bevillingsrammer 2023-2026 opgjort i 2023-pris- og lønniveau

2.  maj

Byrådsseminar med drøftelse af:

? Udvalgenes status for realisering af omstillingsmål 2023-2026

? Ønsker til ændringsforslag til indarbejdelse i katalog

? Ønsker til strategiske projekter—bedre service og/eller øget råderum

? 12-årig investeringsoversigt—styrket anlægsstyring

? Model for byggemodning—køb, byggemodning og salg

13. juni

Økonomi og Strategi:

? Godkender foreløbige bevillingsrammer 2023-2026 samt procesplan

? Behandler budgetbidrag for egne driftsområder

? Behandler udkast til investeringsoversigt

? Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område

Uge 27

Centralforvaltningen udsender foreløbigt notat indeholdende skøn for regnskab 2022, overordnet vurdering af regeringsaftalens konsekvenser og status for budgetlægningen 2023-2026.

25. august

De stående udvalg, seneste frist for fremsendelse af egne budgetbidrag og ændringsforslag

30. august

Drøftelse mellem Økonomi og Strategi samt Hovedudvalget om budgetforslag 2022 (høring).

30. august

Byrådsseminar med orientering om:

? Status for den forventede regnskabsrealisering 2022

? Status for budgetlægningen 2023 herunder regeringsaftalen

31. august – 8. september

Byrådsgrupperne kan udarbejde egne ændringsforslag

8. september

Seneste frist for Byrådsgruppers og Byrådsmedlemmers fremsendelse af egne ændringsforslag til Borgmesteren.

13.-16. september

Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2023-2026

19. september

Økonomi og Strategi: 1. behandling af budgetforslag 2023

Byrådet (ekstraordinært møde): 1. behandling af budgetforslag 2023

11. oktober

Økonomi og Strategi: 2. behandling af budgetforslag 2023

Byrådet (ekstraordinært møde): 2. behandling af budgetforslag 2023

 


Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2022 og 2023.

 

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 09-03-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Yrsa Mastrup

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af et vandløbsprojekt i Fovs Å (RIB-00936), hvor et reguleringsstyrt i dag forårsager en spærring i vandløbet. Spærringen er markeret med en rød prik på nedenstående oversigtskort.

 

Projektet består af en forundersøgelse, som bliver gennemført i løbet af 2022. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

 

P. nr. 5170 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

85.000 kr.

Indtægt

85.000 kr.

 

Rådighedsbeløb fordeles således

Udgift

Indtægt

2022

85.000 kr.

 

2023

 

85.000 kr.

 

Oversigtskort med markering af spærring.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører et kasseforbrug i 2022 på 0,085 mio. kr. og et mindreforbrug i 2023 på ligeledes 0,085 mio. kr. Ansøgningen er samlet set udgiftsneutral over de to år.


Resumé

Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2022.

 

I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.

Sagen behandles i

Natur, Miljø og Klima, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Natur, Miljø og Klima den 09-03-2022

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jonathan Dyring Løvbom

Yrsa Mastrup

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af et vandløbsprojekt i Vejstruprød Bæk (RIB-00940), hvor en nedlagt jernbaneunderføring i dag forårsager en spærring i vandløbet. Spærringen er markeret med en rød prik på nedenstående oversigtskort.

 

Projektet består af en forundersøgelse, som bliver gennemført i løbet af 2022. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

 

P. nr. 5171 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Vejstruprød Bæk

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

11.000 kr.

Indtægt

11.000 kr.

 

Rådighedsbeløb fordeles således

Udgift

Indtægt

2022

11.000 kr.

11.000 kr.

 

 

Oversigtskort med markering af spærring.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

På Hovedudvalgsmøde i maj 2021 ønskede medarbejdersiden en drøftelse af personalereglen tjenestefri med løn, idet de fornemmede en opstramning, og at der var forskellig opfattelse af hvad ”nærmeste leder kan bevilge …” betyder. Det skulle tydeliggøres, hvad medarbejderne skal have fri til og hvad man kan få fri til.

 

Den reviderede personaleregel indeholder i den reviderede udgave en klar opdeling af, hvornår man som medarbejder har ret til tjenestefri med løn, og hvornår medarbejderen har mulighed for tjenestefri med løn. Det er blevet tydeliggjort, hvilke hensyn der skal inddrages i den ledelsesmæssige vurdering af, hvornår en medarbejder har mulighed for tjenestefri med løn, herunder medarbejderens behov for tjenestefri over for tilrettelæggelsen af arbejdet samt at lederen skal udvise god ledelse og inddrage principperne for det bæredygtige arbejdsliv i vurderingen.

 

Den reviderede personaleregel er i efteråret 2021 drøftet i undergruppen for personaleregler og efterfølgende i Administrationsforum.

 

I februar 2022 er sagen drøftet og tiltrådt med bemærkninger i Direktionen.

 

Den 25. februar 2022 er den reviderede personaleregel drøftet i Hovedudvalget med enkelte bemærkninger.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at den reviderede personaleregel godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Godkendt.


Resumé

Retningslinjerne omhandler vejledning af borgere samt ansatte om, hvad reglerne for lyd- og videooptagelse er, samt hvordan man skal forholde sig som borger og ansat til lyd- og videooptagelse. Retningslinjerne er todelt, således der er en retningslinje, der retter sig mod borgerne, og en der retter sig mod de ansatte.

 

Forslag til retningslinjer for borgeres overvågning og optagelse af samtaler er drøftet i undergruppen for personaleregler i efteråret 2021 og efterfølgende tiltrådt af Direktionen på møde den 4. februar 2022 samt af Hovedudvalget den 25. februar 2022 med bemærkninger.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at retningslinjerne godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Godkendt.


Resumé

I sagen skal der behandles et forslag fra valgsekretariatet om at bemyndige borgmesteren til at træffe en række beslutninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til humanitære indsamlinger samt vælgerundersøgelser i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 under forudsætning af:

 

 • at afstemningen ikke forstyrres

 

 • organisationerne følger de tilforordnedes anvisninger

 

 • indsamlinger/vælgerundersøgelser foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger er der tradition for, at humanitære organisationer ønsker at samle ind til godgørende formål på afstemningsstederne. Ligeledes er der tradition for, at Kolding Kommune får henvendelser fra ungdomsuddannelserne, som ønsker at foretage exitpolls som led i deres undervisning.

 

Af praktiske grunde er det hensigtsmæssigt, at Borgmesteren bemyndiges til at give sådanne tilladelser – f.eks. fordi henvendelser kan komme i sidste øjeblik inden valg-/afstemningsdagen, hvilket gør det svært at indkalde valgbestyrelsen rettidigt.

 

Tilladelser gives jf. vejledninger til valg- og afstemningslove under forudsætning af:

 

 • at afstemningen ikke forstyrres

 

 • organisationerne følger de tilforordnedes anvisninger

 

 

 • indsamlinger/vælgerundersøgelser foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.

 

Det er valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder, der har ansvaret for, at ovenstående forhold overholdes.


Resumé

Byrådet skal godkende udpegning af valgstyrere og valgstyreformænd for perioden 2022-2025. Valgstyrere og valgstyreformænd har det overordnede ansvar for at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstederne for alle valg og folkeafstemninger i perioden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at der udpeges 5 valgstyrere inkl. formand pr. afstemningssted blandt partier repræsenteret i Byrådet, som har til opgave at forestå afstemninger og stemmeoptælling i perioden 2022-2025

 

at partiernes indmeldte kandidater godkendes jf. vedhæftede bilag

 

at valgsekretariatet bemyndiges til at godkende ændringer, hvis grupperne ændrer i udpegningerne, i fald en valgstyrer er lovlig forhindret i at deltage i valghandlingen.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge valglovene skal Byrådet udpege mellem 5 og 9 valgstyrere pr. afstemningssted, som har til opgave at forestå afstemninger og stemmeoptællinger på afstemningssteder for valg og folkeafstemninger. I Kolding er der praksis for, at der udpeges 5 valgstyrere inkl. formand pr. afstemningssted.

 

Valgsekretariatet foreslår derfor, at der udpeges 5 valgstyrere inkl. formand, og at udpegningen sker ved forholdstalsvalg jf. reglerne herom i Styrelsesloven § 24 stk.3. På den baggrund har valgsekretariatet lavet en beregning for fordeling af valgstyrere blandt partierne i Byrådet efter d’Hondst-metode og på baggrund af antallet af mandater, partierne opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2022. Samme metode er efterfølgende anvendt til beregning af fordeling af valgstyreformænd. Det giver følgende fordeling af antal valgstyrere og formænd:

 

A - Socialdemokratiet tildeles 15 valgstyrere - heraf 3 formænd

B - Radikale Venstre tildeles 6 valgstyrere - heraf 1 formand

C - Konservative Folkeparti tildeles 9 valgstyrere - heraf 2 formænd

F - Socialistisk Folkeparti tildeles 12 valgstyrere - heraf 2 formænd

O - Dansk Folkeparti tildeles 6 valgstyrere - heraf 1 formand

V - Venstre tildeles 27 valgstyrere - heraf 6 formænd.

 

Valgsekretariatet har forud for den politiske behandling bedt de politiske partier indmelde navne på valgstyrere og valgstyreformænd efter en fordeling pr. afstemningssted, som valgsekretariatet har foretaget. Listen med navne fordelt pr. afstemningssted fremgår af bilagte notat.

 

Valgstyrerne har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald - dvs. er lovligt forhindret. Har en valgstyrer forfald, udpeger den gruppe i Byrådet, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer. Det foreslås, at valgsekretariatet bemyndiges til at godkende sådanne nyudpegninger.


Resumé

Byrådet skal godkende antal tilforordnede vælgere for perioden 2022-2025. Tilforordnede vælgere har til opgave at bistå ved afvikling af valg og folkeafstemninger. Tilforordnede udpeges blandt vælgere i kommunen med valgret til det pågældende valg eller den pågældende afstemning.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at der udpeges 193 tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionalvalg – heraf 50, der ikke er udpeget af de politiske partier

 

at der udpeges 187 tilforordnede vælgere til Folketingsvalg – heraf 50, der ikke er udpeget af de politiske partier

 

at der udpeges 180 tilforordnede vælgere til Europaparlamentsvalg – heraf 50, der ikke er udpeget af de politiske partier

 

at der udpeges 165 tilforordnede vælgere til eventuelle folkeafstemninger – heraf 50, der ikke er udpeget af de politiske partier

 

at der udpeges 25 tilforordnede vælgere, som skal fungere som stemmemodtagere på plejecentre, i borgeres eget hjem og lign.

 

at partier, der stiller op til Kommunal-, Europaparlaments- og Folketingsvalg, men ikke er repræsenteret i Byrådet, tilbydes at stille med 2 tilforordnede vælgere.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse med den ændring, at der ikke på forhånd udpeges 50 personer fra forvaltningen. Såfremt der inden en fastsat dato ikke er indmeldt tilstrækkeligt med tilforordnede fra de politiske partier, findes de resterende blandt medarbejder i forvaltningen.

Sagsfremstilling

Ifølge valglovene skal Byrådet vælge et nødvendigt antal tilforordnede vælgere, som skal bistå ved afvikling af valg og folkeafstemninger. Valgsekretariatet anbefaler på baggrund af erfaringer fra tidligere valg og folkeafstemninger, at der udpeges følgende antal tilforordnede vælgere til de forskellige typer valg/afstemninger:

 

Kommunal- og Regionalvalg: 193

Folketingsvalg:  187

Europaparlamentsvalg:  180

Folkeafstemninger:  165

Stemmemodtagere:  25

 

Derudover er der en mangeårig praksis for, at partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, men, som stiller op til det pågældende valg, kan stille med 2 tilforordnede vælger, hvis de ønsker det.

 

Ved tidligere valg har de tilforordnede vælgere udelukkende været udpeget af de politiske partier. Ved de seneste valg har det i stigende grad været en udfordring for de politiske partier at finde tilforordnede til opgaven. Derfor foreslås det, at valgsekretariatet får til opgave at udpege 50 tilforordnede vælger til valg i den kommende periode. De tilforordnede vælgere vil blive udpeget blandt kommunens administrative personale.


Resumé

I sagen orienteres om flytning af afstemningssted 8, Centrum Syd fra IBC til Brændkjærhallen.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har 15 afstemningssteder. Indtil nu har IBC, Tvedvej 7 lagt lokaler til i afstemningsområde Centrum Syd.

 

Kolding Kommune har været særdeles, godt tilfreds med samarbejdet med IBC, som altid har været særdeles servicemindede i forbindelse med afvikling af valg.

 

Alligevel har Valgsekretariatet nu lavet aftale med den nyetablerede Brændkjærhallen om at ligge lokaler til fremtidige valg og afstemninger. Flytningen af afstemningslokalet er begrundet i, at Brændkjærhallens fysiske rammer og adgangsforhold er bedre egnede til afvikling af valg.

 

Valgsekretariatet vil informere borgere, der er berørt af flytningen, direkte herom.


Resumé

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 7/2021 vedr. tiltrædelsesberetning/revisionsaftalen for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tiltrædelsesberetning/revisionsaftalen beskriver BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs rolle som Byrådets valgte revisor. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der redegjort for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

 

Ved rapportering til Byrådet vil der blive henvist til denne tiltrædelsesberetning/revisionsaftale, som forudsættes udleveret til nye medlemmer af Byrådet.

 

Tiltrædelsesberetning/revisionsaftalen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige forhold, eller såfremt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab af andre årsager finder det passende.


Resumé

Forvaltningen forventer et fornuftigt salg i 2022. Salget kan dog blive påvirket af den øjeblikkelige verdenssituation, idet særligt salget af erhvervsjord kan blive ramt af den usikkerhed, der eksisterer i forhold til rente- og inflationsniveau samt konflikten mellem Ukraine og Rusland.

 

Forvaltningen forventer under alle omstændigheder, at salget ikke vil nå samme niveau som i 2021, der var et helt ekstraordinært salgsår på særligt erhvervssiden.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at status og handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2022 tages til efterretning

 

at budgetnote om årlig handlingsplan erstattes af den nye økonomimodel for køb, salg og byggemodning.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af budgetnote til budget for salg af kommunal jord og ejendomme fremgår det, at forvaltningen skal lave en handlingsplan for salg i budgetåret.

 

Kommunen har i 2021 haft et ekstraordinært godt salg, særligt af erhvervsjord, og på den baggrund opnåede kommunen et salg på ca. 55 mio. mere end budgetteret i 2021.

 

Det gode salg har medført, at den kommunale jordreserve skal udvides.

 

Byrådet godkendte derfor den 23. marts 2021, at forvaltningen indledte dialog med en række lodsejere om jord beliggende i attraktive erhvervsområder.

 

Tilsvarende godkendte Byrådet den 14. december 2021, at der blev tilvejebragt en ekstraordinær byggemodningsramme, som skal sikre et tilstrækkeligt udbud af salgsklare byggegrunde med attraktive placeringer. Den ekstraordinære byggemodning supplerer den ordinære byggemodning for på denne måde at sikre tilstrækkeligt udbud.

 

Byggegrunde

Kommunen havde ved årsskiftet 58 salgsklare byggegrunde tilbage i beholdningen. Der er siden solgt nogle få byggegrunde, men salget bærer – som i 2. halvår af 2021 – fortsat præg af en blanding af stigende renter, øgede materialeomkostninger samt relativt få salgsklare byggegrunde, særligt i de mest attraktive områder.

 

Det er forvaltningens forventning, at salget med overvejende sandsynlighed vil blive bedre som året skrider frem, særligt i forbindelse med at byggemodningerne i Christiansfeld, Viuf, Vonsild, Eltang og Stepping løbende bliver færdiggjort og sat til salg (udbudssager vil blive fremlagt for hver udstykning i takt med, at de bliver byggemodnet).

 

Forvaltningen forventer, at den godkendte ekstraordinære byggemodningsramme vil bidrage til et godt salg i de kommende år – men ikke i 2022, idet 2022 i høj grad er et år, hvor forvaltningen håber at opnå frivillige købsaftaler om de ønskede arealer med lodsejerne for på sigt at kunne garantere attraktive udbud. Forvaltningen forventer at kunne opnå frivillige aftaler på de fleste arealer, men vil i fornødent omfang inddrage Byrådet, såfremt det vurderes, at opkøb kun kan opnås ved ekspropriation. De enkelte opkøbssager vil blive fremlagt til Byrådets godkendelse.

 

Erhverv

Forvaltningen oplever, at investorerne er tilbageholdende med at investere her og nu i lyset af stigende renter, høj inflation og usikkerhederne i verdenssituationen generelt. Det er derfor meget usikkert, hvordan salget kan forventes at blive i år. Inden udbruddet af konflikten i Ukraine var der god dialog med potentielle investorer, og forvaltningen forventer derfor fortsat god interesse for erhvervsjord, når investorerne opnår en vis tryghed ift. at foretage nye investeringer.

 

Forvaltningen vurderer, at det for at opretholde et godt salg i de kommende år fortsat vil være nødvendigt at investere i yderligere erhvervsjord, og forvaltningen er derfor i dialog med flere lodsejere med henblik på at sikre en løbende tilgang af attraktiv erhvervsjord.

 

Andre bygninger

Andre bygninger har de seneste år bidraget til at opnå budgettet. Forvaltningen forventer dog, at salg af kommunale bygninger m.v. kun vil bidrage i beskedent omfang, idet forvaltningen i 2021 solgte de bygninger, som var tilgængelige for salg.

 

Forventninger

På baggrund af ovenstående forventer forvaltningen, at 2022 bliver et år med fornuftigt salg på både erhvervs- og byggegrundssiden, men hvor det ikke er muligt at nå samme overordnede salg som i 2021. Det vurderes muligt at opnå årets budget, såfremt aktuelle dialoger med erhvervsdrivende medfører et godt salg af erhvervsjord, men det afhænger i høj grad af, at verdenssituationen stabiliseres i tilstrækkelig grad til, at de potentielle investorer igen bliver trygge ved at foretage investeringer. Overordnet set forventes 2022 i lige så høj grad at bibringe kommunen de nødvendige jorder, der skal til for at opretholde gode salgstal også i de kommende år.

 

I lyset af at Byrådet i december 2021 pålagde forvaltningen at udarbejde en ny model for, hvordan indtægter fra salg af byggegrunde og storparceller finansierer byggemodning og opkøb af jord, som på sigt indgår i budgetstrategien, er det forvaltningens anbefaling, at den årlige budgetnote vedrørende en årlig handlingsplan tilsvarende erstattes af denne beslutning.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Multikulturelt Forum har igennem de sidste valgperioder rådgivet Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet om integrationsspørgsmål og fungeret som lokalt vidensforum og medvirket til ideudvikling omkring udfordringer og muligheder på området.

 

Multikulturelt Forum har holdt deres møder hvert kvartal og har igangsat en række temadrøftelser, blandt andet omkring iværksætteri, flere kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse, og har drøftet kultur- og fritidsarrangementer som en løftestang i integrationsindsatsen. På Kulturnatten i september 2021 stod Multikulturelt Forum i spidsen for en etnisk madbod, som var meget velbesøgt. Sidst men ikke mindst har Multikulturelt Forum spillet en stor og vigtig rolle i indsatsen med at informere omkring vaccination og hele coronaindsatsen i de udfordrede boligområder.
 

På den baggrund anbefaler Social og Arbejdsmarked, at Byrådet nedsætter et Multikulturelt Forum som et §17 stk. 4 udvalg, som kan rådgive Social og Arbejdsmarked om udfordringer og muligheder på det lokale arbejdsmarked.
 

Ifølge aftale om ”Politisk organisering og styring 2022 - 2025”, som Økonomi og Strategi vedtog 17. januar 2022, har de stående udvalg mulighed for at nedsætte fagspecifikke råd og nævn under deres ansvarsområde.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

 

at Social og Arbejdsmarked indstiller nedsættelse af et Multikulturelt Forum til Byrådets godkendelse

 

at Social og Arbejdsmarked får delegeret kompetencen til at udpege medlemmerne fra foreninger og andre aktører til Multikulturelt Forum.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 08-02-2022

Social og Arbejdsmarked besluttede;

 

at indstille nedsættelse af et Multikulturelt Forum til Byrådets godkendelse,

 

at indstille at Social og Arbejdsmarked får delegeret kompetencen til at udpege medlemmerne fra foreninger og andre aktører til Multikulturelt Forum.

Fraværende:

Trille Nikolajsen

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Multikulturelt Forum har igennem de sidste valgperioder rådgivet Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet om integrationsspørgsmål og fungeret som lokalt vidensforum og medvirket til ideudvikling omkring udfordringer og muligheder på området.

 

Multikulturelt Forum har holdt deres møder hvert kvartal og har igangsat en række temadrøftelser, blandt andet omkring iværksætteri, flere kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse, og har drøftet kultur- og fritidsarrangementer som en løftestang i integrationsindsatsen. På Kulturnatten i september 2021 stod Multikulturelt Forum i spidsen for en etnisk madbod, som var meget velbesøgt. Sidst men ikke mindst har Multikulturelt Forum spillet en stor og vigtig rolle i indsatsen med at informere omkring vaccination og hele coronaindsatsen i de udfordrede boligområder.

 

Ifølge aftale om ”Politisk organisering og styring 2022-2025”, som Økonomi og Strategi vedtog 17. januar 2022, har de stående udvalg mulighed for at nedsætte fagspecifikke råd og nævn under deres ansvarsområde.

 

Det foreslås, at Social og Arbejdsmarked og Byrådet godkender nedsættelse af Multikulturelt Forum som et §17, stk. 4-udvalg, hvis rolle skal være at rådgive og fungere som høringspart i forhold til Social og Arbejdsmarked og Byrådet omkring integrationsspørgsmål. Forummet betragtes også som kommunens integrationsråd.

 

Formål og styringsmæssig ramme for Multikulturelt Forum

Multikulturelt Forum skal medvirke til at:
 

 • Styrke medborgerskab og inklusion for alle grupper i Kolding Kommune
 • Fungere som forum, hvor dialog mellem alle etniciteter hører hjemme
 • Være videns- og sparringsforum for integration
 • Fungerer som ambassadører for sameksistens i Kolding Kommune
 • Have fokus på sårbare grupper
 • Være i tæt dialog og have en proaktiv rolle i forhold til, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet.

 

Forummet er et rådgivende organ med reference til Social og Arbejdsmarked. Forummet har ikke selvstændig beslutningskompetence og heller ikke bestillingskompetence hos øvrige fagudvalg.

 

Medlemmer

Nedenfor er en oversigt over de foreninger og deltagere, der hidtil har haft en plads i Multikulturelt Forum, samt nye medlemmer, der bør have en plads. Det foreslås, at der vil være mulighed for at foreninger, der etableres i løbet af næste udvalgsperiode, vil blive tilbudt en plads i forummet efter godkendelse af Social og Arbejdsmarked.

 

Der blev på mødet i Multikulturelt Forum den 23. august 2018 besluttet, at der i forbindelse med udpegning af medlemmer forsat er øget fokus på at:
 

 • Arbejde på tværs af etnicitet
 • Få flere unge med i forummet (under 30 år)
 • Få en ligelig kønsfordeling.


Forvaltningen foreslår, at der under udpegning af medlemmer forsat er øget fokus herpå.

 

Forummet sammensættes af i alt 26 medlemmer, som består af:
 

1 formand udpeget af Byrådet (Social og Arbejdsmarked)

1 medlem udpeget af Børn og Uddannelse

2 medlemmer udpeget af Kurdisk Forening

2 medlemmer udpeget af Den Afghansk/Danske Venskabsforening

2 medlemmer udpeget af Den Afghanske Kulturforening

2 medlemmer udpeget af Somalisk Forening

2 medlemmer udpeget af Somalisk Kulturforening

2 medlemmer udpeget af Bosnisk Kulturcenter Kolding

2 medlemmer udpeget af Foreningen Nyd Bare Danmark

2 medlemmer udpeget af Dansk Flygtningehjælp

2 medlemmer udpeget af Kolding Provsti tværkulturelt arbejde

1 medlem udpeget af Get2Sport

1 medlem udpeget af Byliv Kolding

1 medlem udpeget af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1 medlem udpeget af Børne- og Uddannelsesforvaltningen (SSP)

2 medlemmer udpeget af Jobcenter Kolding.

 

Formanden for Multikulturelt Forum er formand for Social og Arbejdsmarked, og forummet vælger på det konstituerende møde sin næstformand blandt de etniske foreninger.

 

Mødevirksomhed

Det lægges op til at forummet holder op til fire ordinære møder om året, som kan indeholde temadrøftelser eller andre oplæg. Derudover kan der arrangeres særlige arrangementer som et årligt fælles dialogmøde mellem Multikulturelt Forum og Social og Arbejdsmarked, samt eventuelle planlægnings- og ad hoc-møder.

 

Multikulturelt Forum fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes på det konstituerende møde.


Resumé

Boligkontoret Danmark har den 25. januar 2022 på vegne af Boligselskabet Kolding, afdeling 26, fremsendt ansøgning om tilsagn, skema A, til 36 almene familieboliger, som ønskes opført ved Dollerup Sø på Flintevænget 2, 6640 Lunderskov.

 

Kolding Kommune er grundsælger.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

  

at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 76.043.000 kr., hvoraf den kommunale grundkapitaludgift udgør 7.604.000 kr.

 

at det i forbindelse med behandlingen af skema C bemyndiges til forvaltningen at godkende indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden inden for en ramme på op til 1.400.000 kr., svarende til en maksimal forøgelse af kommunens grundkapitaludgift på op til 140.000 kr.

 

at kommunen påtager sig at yde kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi

 

at Boligselskabet Kolding’s anvendelse af henholdsvis sociale klausuler og arbejdsklausuler tages til efterretning.

Beslutning Plan og Teknik den 01-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 14-03-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gennemførelsen af udviklingsplanerne for Munkebo og Skovparken/Skovvejen vil medføre, at andelen af almene familieboliger i områderne reduceres væsentligt. Boligselskabet Kolding ejer de almene familieboliger på Skovvejen. For at undgå at antallet af almene familieboliger generelt reduceres i kommunen og for at imødegå genhusningsbehovet, besluttede Byrådet den 31. august 2021 at godkende en aftale om genhusning og erstatningsbyggeri, hvor der skal arbejdes for at opretholde antallet af almene familieboliger, således at de afsatte midler til grundkapitalindskud primært prioriteres til opførelse af erstatningsbyggerier til de boligorganisationer, der skal reducere deres boligmasse som følge af udviklingsplanerne. Nærværende projekt skal ses i den sammenhæng.

 

Skema A-anmodning

Boligkontoret Danmark har den 25. januar 2022 på vegne af Boligselskabet Kolding, afdeling 26, fremsendt ansøgning om tilsagn, skema A, til 36 almene familieboliger, som ønskes opført ved Dollerup Sø på Flintevænget 2, 6640 Lunderskov, matr.nr. 14ay, Nagbøl By, Skanderup.