Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 13. maj 2020 kl. 13:00

Teknik- og Klimaudvalget

Skypemøde

Referat

Resumé

Formanden for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville (V) fremsætter forslag om, at forvaltningen arbejder videre med at afklare muligheden for at rejse eksterne midler til finansiering af den ny fodgængerbro over Omfartsvejen i Christiansfeld på forudsætning af, at kommunen tilvejebringer kommunal medfinansiering.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget drøfter det af Jakob Ville (V) stillede forslag.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Drøftet. Udvalget godkendte forslaget om, at forvaltningen arbejder videre med at fundraise til en ny bro, og at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2021 vedrørende den kommunale egenfinansiering.

Fraværende:

Ole Rosengreen Martensen

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Jakob Ville (V) har fremsat følgende forslag:

 

”Fodgængerbroen over Omfartsvejen i Christiansfeld er i meget dårlig stand og trænger til en renovering eller udskiftning. Det er af afgørende betydning for lokalområdet, at fodgængerbroen sikres for fremtiden, da den benyttes af mange borgere og turister og sikrer sammenhæng og forbindelse mellem UNESCO-området og Smedholm Skov, Christinero og området ved Tyrstrup Kro.

 

Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med at afklare muligheden for at rejse eksterne midler til finansiering af den ny fodgængerbro over Omfartsvejen i Christiansfeld på forudsætning af, at kommunen tilvejebringer kommunal medfinansiering.

 

Samtidig foreslås det, at der udarbejdes et ændringsforslag til budget 2021 vedr. en kommunal medfinansiering på op til 50% svarende til ca. 5,5 mio. kr.

 

Forslaget fremsættes i overensstemmelse med den drøftelse og gensidige forståelse der var i gruppeformandskredsen under forhandlingerne om fremrykning og lånefinansiering af anlægsprojekter for godt 82 mio. kr. i 2020 – og hvor det netop blev aftalt, at der skal arbejdes videre med at rejse midler til en ny fodgængerbro over Omfartsvejen i Christiansfeld.”


Resumé

Byrådet har afsat midler til forskønnelse af Kolding bymidte i 2019 og 2020.

 

I 2020 er midlerne afsat til forskønnelse af Tombolapladsen. Der igangsættes derfor en proces med bl.a. inddragelse af borgere og andre interessenter. Pladsen forventes færdig i slutningen af 2020.

 

Projektet vil indgå som en del af den aktuelle midtbypulje, så der sørges for at skabe sammenhæng mellem de mange nye byrumsprojekter.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at procesplanen for forskønnelse af Tombolapladsen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 og 2020 afsat midler til forskønnelse af Kolding bymidte.

 

I 2019 blev Jernbanegade, fra Buen til Banegårdspladsen, gjort færdig. Det var samtidig den fysiske test af Kolding Kommunes nye Bydesign-guide på mange forskellige elementer.

 

I 2020 har Teknik- og Klimaudvalget valgt, at midlerne skal gå til forskønnelse af Tombolapladsen (Rendebanen).

 

Succeskriterierne for projektet er:

?         Der er etableret et projekt i samarbejde med borgere og interessenter

?         Pladsen anvendes oftere og af en bred brugergruppe

?         Pladsen er fleksibel i anvendelse

?         Renoveringen har fulgt Bydesign-guiden

?         Erfaringer fra etablering af Biblioteksparken og midlertidige projekter på Tombolapladsen er inddraget

 

C:\Users\ykthth\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20180702_125732.jpg

Tombolapladsen

 

Input fra studerende
I begyndelsen af 2020 har Kolding Kommune haft henvendelser fra studerende fra Designskolen og SDU. De har været interesseret i bymidtens udvikling og har lavet forskellige analyser, interviews og designforslag. Dette materiale vil indgå i projektarbejdet.


Nye affaldsløsninger
Redux – Affald og Genbrug er i gang med at kortlægge byen for etablering af fremtidige affaldsløsninger. Der arbejdes med nedgravede løsninger, som i Jernbanegade, og samlede containerløsninger over jorden. En ny containerløsning forventes også at blive en del af pladsens design.

 

Pladsens historie
Historien søges inddraget. Pladsen kaldes Tombolapladsen i folkemunde, men hedder i virkeligheden Rendebanen.

 

Navnet Rendebanen stammer fra middelalderen, hvor kongehuset og adelen afholdte dystrend (væddeløb). Der blev også afholdt ridderturneringer i gaden, og derfor er den markant bredere end byens andre middelalderlige gader.

 

Sammenhæng med midtbypuljen

Projektet vil indgå som en del af den aktuelle midtbypulje, så der sørges for at skabe sammenhæng mellem de mange nye byrumsprojekter. Det kan være gennemgående elementer som træer, opholdspladser, tilgængelighed m.v.

 

Tidsplan for processen i 2020:

April

Etablering af projektgruppe og organisering

Maj

Opstart af projektgruppen

Maj

Opmåling og forundersøgelser

Maj/Juni

Bestilling/reservation af bygherreleverancer (klinker og belysning)

Maj/Juni

Inddragelse af interessenter (borgere, lodsejere, City Kolding og studerende)

Maj/Juni

Skitsering og koordinering med øvrige projekter i bymidten

Juni/juli

Projektering

Primo august

Udbud udsendes

Medio august

Licitation

September

Anlægsstart

Ultimo november

Anlæg færdigt

 


Resumé

For at muliggøre en eventuel fremtidig vejudvidelse påtænker Kolding Kommune at tinglyse vejbyggelinjer langs Skamlingvejen i Kolding. Vejbyggelinjerne pålægges alle ejendomme beliggende langs Skamlingvejen fra vejkrydset Skamlingvejen/Østerbrogade og frem til rundkørslen Skamlingvejen/Stenderupvej/Idyl.

 

Vejbyggelinjepålægget har hjemmel i lov om offentlige veje.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at vejbyggelinjepålægget tinglyses på alle ejendomme beliggende langs Skamlingvejen i overensstemmelse med placeringen på kortbilag 1-4.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

For at muliggøre en eventuel fremtidig vejudvidelse påtænker Kolding Kommune som vejmyndighed at tinglyse vejbyggelinjer langs Skamlingvejen i Kolding. Vejbyggelinjerne pålægges alle ejendomme beliggende langs Skamlingvejen fra vejkrydset Skamlingvejen/Østerbrogade og frem til rundkørslen Skamlingvejen/Stenderupvej/Idyl.

 

Vejbyggelinjepålægget har hjemmel i lov om offentlige veje.

 

Vejbyggelinjerne placeres som vist på kortbilag 1-4.

 

Vejbyggelinjepålæggets omfang

Vejbyggelinjerne pålægges 5 meter fra nærmeste belægningskant, hvad enten der er tale om fortov, cykelsti eller kørebanekant, på den offentlige vej Skamlingvejen i Kolding.

 

Ved niveauforskel mellem vejen og den tilgrænsende ejendom skal indregnes et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen i forhold til vejmidten plus 1,5 meter til passage. Det vil sige, at vejbyggelinjepålægget kan have en videre udstrækning end 5 meter, hvis der på en given ejendom er væsentlige terrænspring mellem vejmidten og koten på ejendommen, hvor vejbyggelinjen fastlægges.

 

Fra og med Vangen og videre mod øst, skal vejbyggelinjen træde i stedet for en vejbyggelinje, som har været tinglyst siden 1969. Den nuværende vejbyggelinje er fastlagt 17,5 meter fra vejmidten på hver side af Skamlingvejen og ligger i praksis ca. 10 meter fra nærmeste belægningskant. Den kommende vejbyggelinje vil således generelt reservere et mindre areal på de berørte ejendomme end den nuværende vejbyggelinje.

 

Retsvirkningerne af vejbyggelinjepålæg

Retsvirkningen af vejbyggelinjepålægget er blandt andet, at der på arealer inden for vejbyggelinjerne ikke må opføres ny bebyggelse eller andre anlæg af blivende art, jf. vejlovens § 40, stk. 2. Der må således ikke opføres bygninger og ej heller indrettes eksempelvis sportspladser, udstillingsarealer, tankanlæg eller andre anlæg af blivende art.

 

Samtidig må der ikke ske genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der heller ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse.

 

Pålæg af vejbyggelinjer medfører imidlertid ikke krav til ændringer i forhold til eksisterende anvendelser af arealet, der er lovligt etableret på det tidspunkt, hvor vejbyggelinjerne pålægges.

 

Begæring om overtagelse

Der ydes ikke erstatning for pålæg af vejbyggelinjer, idet der er tale om en erstatningsfri regulering.

 

Når der er truffet endelig afgørelse om vejbyggelinjepålægget, kan arealet dog begæres overtaget af vejmyndigheden mod erstatning, hvis vejbyggelinjepålægget hindrer en udnyttelse af det berørte areal på en måde, der er økonomisk rimelig og forsvarlig i forhold til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende ejendomme.

 

Hvis en vejbyggelinje berører arealet i et ikke uvæsentligt omfang, kan arealet tillige begæres overtaget, når vejbyggelinjen hindrer afhændelse af arealet, og der foreligger særlige personlige grunde til at begære arealet overtaget.

 

Tidsfristen for begæring om overtagelse af en ejendom er 6 måneder fra den dato, hvor beslutningen om vejbyggelinjepålægget er meddelt ejeren.

 

Hvis kommunen afslår eventuelle ønsker om overtagelse, eller hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, skal en taksationskommission afgøre, om arealet skal overtages eller ej, og i sidste ende fastsætte erstatningen for arealet.

 

Høringssvar og forvaltningens besvarelse af høringssvar

Sagen har været i høring i perioden 12. juli til 23. august 2019 og har været annonceret på kommunens hjemmeside i samme periode.

 

Ved indsigelsesfristens udløb har forvaltningen modtaget 10 høringssvar, hovedsageligt fra ejere af parcelhusgrunde ud til Skamlingvejen.

 

Høringssvarene omhandler især betænkeligheder ved et muligt værditab for ejendommen og begrænsning i ejendommens anvendelse samt risiko for øget trafik på Skamlingvejen.

 

By- og Udviklingsforvaltningen har svaret, at de pågældende ejendomme har været pålagt en vejbyggelinje siden 1969, og at et eventuelt værditab i givet fald er indtrådt allerede dengang. Forvaltningen har desuden oplyst, at der alene er tale om en arealreservation, som ikke forringer muligheden for grundenes udnyttelse, at Kolding Kommune ikke har aktuelle planer om at udvide Skamlingvejen, og at vejbyggelinjepålægget er koordineret med Marina City-projektet.

 

Forskellen mellem den eksisterende vejbyggelinje og den nye vejbyggelinje

Forvaltningen er ikke i besiddelse af kort, som viser præcist, hvor de eksisterende vejbyggelinjer ligger, eller hvor vejmidten lå i 1969, da vejbyggelinjerne blev tinglyst.

 

Forvaltningen har derfor beregnet, så vidt det har været muligt, hvor vejbyggelinjerne ligger i forhold til den nuværende vejmidte, samt forskellen i forhold til den nye vejbyggelinje.

 

Beregningen viser, at den nye vejbyggelinje for grundene syd for Skamlingvejen vil ligge fra ca. 4,5 m (Vangen 2) til ca. 7 m (Gl. Tved 5) tættere på Skamlingvejen. På de fleste grunde vil den nye vejbyggelinje ligge mellem 5,5 og 6,5 m tættere på Skamlingvejen.

 

Der vil dog også være højde- og passagetillæg på de fleste grunde, men selvom tillægget er lidt større efter den nye vejbyggelinje, vil det ingen steder medføre, at den nye vejbyggelinje kommer til at reservere et større stykke af en grund end den eksisterende vejbyggelinje.

 

Niveauforskellen mellem vejmidte og grunde varierer fra 0 til ca. 3 m. Ved de grunde, hvor niveauforskellen er størst (Gl. Tved 7 og Mosen 2), vil højde- og passagetillægget være ca. 5,5 m efter den eksisterende vejbyggelinje og ca. 7,5 m efter den nye vejbyggelinje. Uden tillægget vil den nye vejbyggelinje på disse grunde ligger 5,5-6,5 m tættere på Skamlingvejen. Med tillægget vil forskellen være 3,5-4,5 m.

 

Den eksisterende vejbyggelinje er ikke tinglyst på IBC’s grund. Grunden er imidlertid omfattet af lokalplan 1011-11, som indebærer, at bygninger skal holdes minimum 5 m fra lokalplanområdets grænse. Grænsen ligger sådan, at der i praksis ingen steder må bygges tættere på Skamlingvejen end ca. 15 m fra nærmeste belægningskant. Den nye vejbyggelinje har således ingen betydning for byggemulighederne på IBC’s grund.


Resumé

Redux – Affald og Genbrug’s kontorlejemål ved Energnist kan efter en uopsigelighedsperiode på 5 år opsiges medio 2021. Det skal derfor besluttes, om lejeaftalen skal fortsætte, eller der skal findes en anden løsning.

 

Efter at have undersøgt forskellige alternativer fremlægges forslag om at etablere samlede kontorfaciliteter på ca. 400 m2 i forbindelse med Bronzehallen, Bronzevej 3, Kolding, hvorved administration og drift samles med henblik på effektiv og rentabel drift.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der arbejdes videre med etablering af kontor på ca. 400 m2 i forbindelse med Bronzehallen og inden for den økonomi, som er beskrevet i sagen.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejeaftalen med Energnist om kontorlokaler på Bronzevej 6, Kolding, har en uopsigeligheds-periode på 5 år, og kan opsiges medio 2021. Det skal derfor besluttes, om lejeaftalen skal fortsætte, eller der skal findes en anden løsning.

 

Medarbejderne er i dag geografisk adskilt. Det gælder også de administrative funktioner, der på Bronzevej er placeret i tre forskellige bygninger. Det giver spildtid mellem møder, tab af viden og medvirker til interne ’silodannelser’.

 

Redux – Affald og Genbrug arbejder løbende på optimal udnyttelse af afdelingens rammer og ressourcer: kvalitet i opgaveløsningen, effektiv og rentabel drift på tværs af afdelingen og dermed gode vilkår for opgaveløsningen for borgerne.

 

Derfor har forvaltningen undersøgt mulighederne for at samle de administrative kontorfaciliteter.

 

Forundersøgelse

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder; køb eller leje af let byggeri/pavillon, renovering og udbygning af den gamle administrationsbygning, nyt byggeri, samt muligheden for at forlænge lejeaftalen med Energnist.

 

En række parametre er blevet afvejet i dette indledende arbejde: Arbejdsmiljø, økonomi, fleksibilitet og service/tilgængelighed for borgerne.

 

På baggrund af denne første afsøgning vurderes muligheden for at etablere lokaler i nær tilknytning til Bronzehallen som den mest hensigtsmæssige løsning.

 

Ud over at samle de administrative medarbejdere, opnås der sammenhæng og tilknytning til faciliteterne i Bronzehallen og på Genbrugspladsen.

 

MED-Redux (det lokale MED-udvalg) har fokus på at styrke det interne samarbejde mellem drift og administration og støtter forslaget om supplerende kontorkapacitet i tilknytning til Bronzehallen.

 

Omend projektets primære sigte er at optimere rammerne for opgaveløsningen, vurderer Redux – Affald og Genbrug, at det samtidig vil skabe bedre sammenhæng for borgerne, der får én samlet adresse til personlige henvendelser til administrationen, Kolding Nord Genbrugsplads, genbrugsbutik, events og aktiviteter.

 

Samtidig skal projektet tage højde for, at der sker store forandringer i affaldssektoren i disse år, både på nationalt og lokalt plan. Det gør det vanskeligt at forudsige – og dermed dimensionere – udviklingen i den administrative håndtering på den lange bane. Det taler for en ”let-løsning” af mere midlertidig karakter, der kan skaleres op/ned efter behov.
 

Ud fra disse betragtninger har forvaltningen undersøgt muligheden for køb eller leje af let byggeri/pavillon.

 

Vedlagte skitseprojekt beskriver en fleksibel indretning med et areal på 400 m2 på Bronzevej 3. Bygningen opføres i 2 etager med op til 32 kontorarbejdspladser. Arbejdet får desuden selvstændigt fokus på at anvende genbrugsmaterialer og genbrugsbyggeri, som indarbejdes i projektet i den udstrækning, det er muligt.

 

Økonomi

Etablering af kontorfaciliteterne kan enten finansieres som køb eller leje.

 

Model 1 - Køb

Model 2 - Leje

Energnist lejemål

Årlig afskrivning

kr. 266.000 - 333.000

Årlig leje

kr. 398.000 - 480.000

 

Årlig leje

kr. 290.000

 

Over 15 år: kr. 4-5 mio.

 

Etablering: kr. 0

 

Deponering: kr. 0 

Over 15 år: kr. 6-7 mio.

 

Etablering: kr. 300.000

 

Deponering: kr. 2,5–3 mio.

Over 15 år: kr. 4,3 mio.

 

Etablering: kr. 0

 

Deponering: kr. 2,1 mio.

 

Model 1 – Køb

Der vil være mulighed for lånefinansiering. Dette afhænger dog af den samlede mellemregning for forsyningspolitikken på etableringstidspunktet samt årets resultat af driften. Hvis lånefinansiering ikke er en mulighed, vil finansiering kunne ske via anvendelse af årets og tidligere års overførte driftsoverskud.

 

Model 2 – Leje
Når der indgås en lejeaftale, som erstatter en kommunal anlægsudgift, belaster dette kommunens låneramme. Lånebekendtgørelsen giver dog mulighed for, at der i stedet for en belastning af lånerammen kan ske deponering. Ved deponering påvirkes kommunens likviditet positivt. Ved indgåelse af en lejeaftale, som beskrevet i model 2, vil der skulle ske deponering i forbindelse med indgåelsen. Deponeringssummen forventes at være i niveauet 2,5–3,0 mio. kr., men kan først endelig beregnes, når den endelige leje er kendt. Deponeringen finansieres ikke af forsyningspolitikken, men indgår i den samlede deponering for kommunen.

 

Så længe byggeomkostningerne holdes under 10.875 kr. pr. m2, dvs. en årlig afskrivning på under 290.000 kr., udgør byggeriet en fornuftig business case.

 

Ifølge de indledende drøftelser med leverandører i forundersøgelsen, kan selve byggeriet udføres for omkring 9.000 kr. pr. m2, og de øvrige anlægsomkostninger forventes at kunne holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

 

Projektet vurderes derfor både at have et godt økonomisk og arbejdsmiljømæssigt potentiale.

 

Sagen har været forelagt Kommunale Ejendomme til vurdering.

 

Generelt er der ikke stor begejstring for let modulbyggeri ved Kommunale Ejendomme, men der er flere momenter i sagen, der taler for, at det er et godt valg i dette tilfælde;

-          at der er tale om kontorbyggeri i et industriområde, hvor der ikke er stort fokus på det arkitektoniske udtryk,

-          at der er tale om byggeri med en kortere tidshorisont, under hensyntagen til de forandringer affaldsområdet er underlagt,

-         at de skitserede CØ (cirkulær økonomi) initiativer virker spændende og relevante,

-         at generelt ser det meget fornuftig ud.

 

Kommunale Ejendomme vil blive inddraget i sagens eventuelle videre forløb.

 

Nuværende lejekontrakt

I den nuværende lejekontrakt med Energnist betales der en årlig leje på 290.000 kr. Der er i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen sket deponering på 2.090.000 kr. Deponeringen er sket som en del af kommunens samlede deponering og er ikke finansieret under forsyningspolitikken. Ved en opsigelse af denne lejekontrakt vil deponeringen blive frigivet og vil indgå i Kolding Kommunes opgørelse af det samlede beløb, som skal deponeres for det pågældende år. Hvis lejekontrakten på pavillonerne indgås samme år, som lejeaftalen med Energnist opsiges, vil den frigivne deponering kunne modregnes i deponeringen for den nye lejeaftale på pavillonerne.

 

Sagen har været forelagt Energnist, og de har følgende kommentarer:

-          aftalen med Energnist kan opsiges pr. 1. juni 2021, efter en uopsigelighedsperiode på 5 år, om det ønskes,

-          at lejemålet ved Energnist kan fortsætte på uændret vilkår, om det ønskes,

-          at Energnist gerne ser, at Kolding Kommune fortsætter lejemålet, da det vurderes, at der er god synergi mellem de opgaver, som Energnist og Redux udfører,

-          at lejemålet vil stå tomt, såfremt Kolding Kommune opsiger, og der er ikke umiddelbart planer om genudlejning.

 

Der vil efterfølgende blive afholdt møde med Energnist med baggrund i de tilkendegivelser Teknik og Klimaudvalget kommer med.

 

Bilag

Bilag 1 Skitseprojekt - viser forslag til placering af bygningen i sammenhæng med Kolding Nord Genbrugsplads og Bronzehallen, Bronzevej 3.

Bilag 2 Skitseprojekt - illustrerer et eksempel på 2-etagers modulbyggeri med forslag til indretning og udseende.

Bilag 3 Skitseprojekt – kort beskrivelse af projektet, herunder økonomi.

Bilag 4 Overblik over området


Resumé

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

 

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr., forudsætter en godkendelse af byrådet.

 

Dagsordenspunktet vedrører ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

 

Projektet omfatter fastholdelse af parkering i Borchs Gård kombineret med en begrønning, renovering m.v. (multifunktionelt byrum).

 

Projektet blev behandlet af Teknik- og Klimaudvalget den 11. april 2018.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsudgifter for samlet 82,660 mio. kr. til 2020.

 

Frigivelsen af anlægsprojekter med en samlet udgift på mere end 3,0 mio. kr. forudsætter en godkendelse af byrådet, hvorfor der søges om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5040 Borchs Gård.

 

I budgetnote til budget 2018, stod således:

”Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p-hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.”

 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 11. april 2018, at der arbejdes videre med at skabe et multifunktionelt rum, hvor en central del stadig vil være parkering. Det blev samtidig besluttet, at der optages en dialog med ejendomsejere og interessenter i bymidten om fremtidig indretning og begrønning af Borchs Gård, herunder sikring af en hensigtsmæssig affaldsløsning.