Skip til hoved indholdet

Kandidater, kandidatlister, valg-/listeforbund

Hvem kan opstille som kandidat?

Enhver borger, som senest fredag d.1. oktober 2021 har valgret til Byrådet, kan stille op som kandidat til Byrådet, hvis borgeren senest fredag den 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12.00 mandag den 4. oktober 2021.

Kandidatlister og valg-/listeforbund

Partier/lister, der ønsker at stille op til valget, skal indlevere en kandidatliste. Til kandidatlister skal partier/lister anvende den officielle formular fra Indenrigs- og Boligministeriet. Ligeledes skal der ved anmeldelse af valgforbund og listeforbund anvendes en officiel formular fra Indenrigs- og Boligministeriet. Kandidatliste til udfyldelse og formular om valg-/listeforbund til udfyldelse kan rekvireres ved henvendelse til:

Kolding Kommune, Byrådssekretariatet
Akseltorv 1, 3. sal
6000 Kolding
Tlf. 7979 2020
E-mail: central@kolding.dk.

Kandidatliste uden stillere

Partier/lister, der opnåede repræsentation ved seneste valg og stadig 9 uger før valgdagen (14.september 2021) er repræsenteret i Kolding Byråd, kan ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om stillere.
Valgbestyrelsen skal senest den 21. september meddele partiet/listen, om der kan fritages for kravet om stillere. Partier/lister, der fritages for krav om stillere, kan aflevere deres kandidatliste ved fremmøde på ovenstående adresse i perioden 31. august 2021 til den 14. september 2021 kl. 12.

Kandidatliste med stillere

Opfylder partiet/listen ikke betingelserne for fritagelse om stillere, skal kandidatlisten udfyldes med mindst 25 og højest 50 stillere. For at kunne være stiller skal du opfylde samme betingelser, som hvis du stiller op til Byrådet som kandidat – jf. ovenstående. Kandidatlister med stillere kan afleveres ved fremmøde på ovenstående adresse i perioden 14. september 2021 til den 28. september 2021 kl. 12.

Valgforbund og Listeforbund

Anmeldelse om valgforbund og listeforbund skal være indleveret ved fremmøde på ovenstående adresse senest mandag den 4. oktober 2021 kl.12.00.

Der kan ikke dispenseres for disse frister.

Den samlede liste med kandidater offentliggøres her på siden efter kl. 12.00 den 4. oktober.

Indenrigs- og Boligministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1. 

I forbindelse med det forestående kommunalvalg den 16. november 2021 er følgende bogstaver reserveret til nedennævnte partier, hvorfor de ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A - Socialdemokratiet

B - Radikale Venstre

C - Det Konservative Folkeparti

D - Nye Borgelige

F - SF - Socialistisk Folkeparti

G - Veganerpartiet

I - Liberal Alliance

K - Kristendemokraterne

O - Dansk Folkeparti

S - Slesvigsk Parti

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne

Å - Alternativet

Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.

Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 34, stk. 1.

Derudover henstiller Indenrigs- og Boligministeriet blandt andet normalt til følgende:

Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle kandidatlister.

Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt. I Kolding Kommune blev følgende bogstavsbetegnelse anvendt af en lokalliste ved seneste valg og er således reserveret, i så fald listen ønsker at genopstille:

H – Handicappartiet

Øvrige bogstavsbetegnelser end de ovenstående er som udgangspunkt ledige.

Valgbestyrelsen i Kolding Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelser

Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet ”først i tid først i ret”. Dog betragtes de kandidatlister, der er indleveret senest kl. 11.00 på den dag, hvorkandidatlisterne tidligst kan indleveres, som afleveret samtidigt.

Såfremt flere lokallister må anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokallister.

Lodtrækningen foretages af Valgsekretariatet i overværelse af de pågældende lokallister.
Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, bemyndiger Valgbestyrelsen Valgsekretariatet til at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

Forhåndstilsagnet er betinget af Valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

Valgsekretariatet kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten til valgsekretariatet.

De vigtigste tidsfrister ved kommunal- og regionalvalget 2021:

Tirsdag den 31. august 2021
Kandidatlister kan indleveres for de lister, der ønsker fritagelse for underskrift fra stillere.
 
Tirsdag den 14. september 2021
De kandidatlister, der ønsker fritagelse fra stillerkravet, skal indlevere en kandidatliste senest kl. 12.
De kandidatlister, der ikke kan fritages fra stillerkravet, kan indlevere lister fra denne dato.

Tirsdag den 21. september 2021
Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om kandidatlisten kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

Tirsdag den 28. september 2021
Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12 for de lister, der ikke kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

Fredag den 1. oktober 2021 kl. 12
Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Lørdag den 2. oktober 2021
Valgsekretariatet skal senest give underretning om en kandidatlistes mangler.

Mandag den 4. oktober 2021
Frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af en ny kandidatliste senest kl. 12.
Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste kl. 12.
Frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund.
Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne kl. 12. 

Indenrigs- og Boligministeriets detaljerede oversigt over tidsfrister