3 unge mennesker, som bor på Kameliahuset
Kvinde, der nyder en gåtur gennem gågaden

Mennesker med funktionsnedsættelser skal i videst mulig omfang have mulighed for et selvvalgt liv, som løbende tilpasses den livsfase og alder, det enkelte menneske er i.

Arbejdsliv, indkomst og social sikring

Borgere med funktionsnedsættelse har ret til et arbejdsliv afstemt efter den enkeltes ydeevne og behov for kompensation.


Kolding Kommune vil sikre:

 • at alle borgere med funktionsnedsættels får tilbud om beskæftigelse.
 • at så mange borgere som muligt med funktionsnedsættelse kommer i ordinær beskæftigelse.
 • at der formidles viden om beskæftigelse af mennesker med funktionsnedsættelser til de forskellige arbejdsteder.

Borgere med funktionsnedsættelse skal i videst muligt omfang have mulighed for at leve et selvvalgt og indholdsrigt liv med vægt på respekt, personlig integritet og sociale relationer.


Kolding Kommune vil sikre:

 • dagpasningstilbud, som varetager handicappede børns særlige behov.
 • et nødvendigt antal kvalificerede aflastningspladser for hjemmeboende børn, unge og voksne.
 • at borgere med funktionsnedsættelse sammen med deres familier har egen, egnet bolig, som er indrettet efter borgerens individuelle ønsker og behov.
 • at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at bo blandt andre i den eksisterende boligmasse.
 • at borgere med funktionsnedsættelse får den nødvendige støtte og rehabilitering til at udnytte deres evner og færdigheder bedst muligt.
 • at der i nødvendigt omfang tilbydes sygepleje, personlig og praktisk hjælp i hjemmet med respekt for den enkeltes personlige integritet, familieliv, uddannelses- og arbejdsmæssige situation.

Der etableres en tilstrækkelig, nødvendig og målrettet rådgivning om individuelle kompensationsmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse.


Kolding Kommune vil sikre:

 • at borgerens individuelle mål, ønsker og behov er udgangspunktet for enhver rådgivning, støtte og handling.
 • at rådgivningen gives på et højt kvalificeret niveau og i et sprog, som borgeren forstår.
 • at rådgivningen gives i forventningen om, at borgere med funktionsnedsættelse ønsker at udnytte deres potentiale optimalt.
 • at borgere, som får en funktionsnedsættelse, tilbydes en solid introduktion til det sociale system, herunder retten og pligten til selv at tage initiativ.
 • at alle relevante partnere får hurtig information og vejledning, når en funktionsnedsættelse konstateres.
 • at unge med behov støttes med handleplaner ved overgang til voksenlivet.
 • at borgere med en funktionsnedsættelse kan få råd og vejledning i forbindelse med store skift i tilværelsen (f.eks. fra arbejde til førtidspension/folkepension)
 • at fokus øges på de specielle problemer hos mennesker med usynlige funktionsnedsættelser.

Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet.


Kolding Kommune vil sikre:

 • at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for at tage del i kultur- og fritidstilbud samt i den demokratiske proces.
 • at relevante partnere får viden om de særlige muligheder, der er for borgere med funktionsnedsættelser.

Det offentlige rum og den offentlige information skal være tilgængelig, så alle borgere har lige mulighed for at kunne færdes og deltage i aktiviteter.


Kolding Kommune vil sikre:

 • at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet.
 • at generel offentlig information er tilgængelig uanset funktionsnedsættelse.
 • at alle nye bygninger, anlæg og udearealer er tilgængelige for alle.
 • at der udarbejdes en prioriteret plan over udvalgte eksisterende offentligt betjenende bygninger, anlæg og udearealer, der over tid skal gøres tilgængelige.

Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at få undervisning og uddannelse efter individuelle evner, ønsker og behov.


Kolding Kommune vil sikre:

 • at borgere med funktionsnedsættelse har mulighed for livslang læring.
 • at uddannelsesinstitutionerne samordner uddannelsesforløbene for unge med behov for specialundervisning.
 • at forældre og pårørende aktivt inddrages i valget af det rette uddannelsestilbud til børn eller unge med funktionsnedsættelse.
 • at de ordinære uddannelser kan rumme borgere med funktionsnedsættelse.
 • at der tilbydes de nødvendige støtte- og omsorgsforanstaltninger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey