Skip til hoved indholdet

Strategi for Selvværd og Sammenhæng

I december 2016 godkendte Seniorudvalget og Social- og Sundhedsudvalget projektgrundlaget for det strategiske designprojekt ”Selvværd og Sammenhæng”. Projektet er en videreudvikling af den eksisterende strategi, Selvværdsstrategien.

Formålet var at gennemføre en brugerundersøgelse blandt de borgere, der modtager hjælp fra Senior- og Socialforvaltningen. Undersøgelsen tog sit afsæt i, at måske er kommunen blevet så kompleks, at de eneste der for alvor kan gennemskue den, er de borgere, der benytter den. I tre måneder var fire designere ude blandt borgerne for at gennemføre interview og foretage observationer af deres møde med kommunen. Mindst 320 borgere og medarbejdere har været genstand for undersøgelsen.

Med afsæt i indsigterne fra brugerundersøgelsen har Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet en strategi for, hvordan kommunen kan imødekomme de behov for forandringer, som indsigterne peger på.
Strategien består af:

 • En visionssætning for medarbejdere og ledere, ”Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør.
 • En tilgang – 1: Stil spørgsmål før du giver svar, 2: Skab mening sammen med borger og 3: Gør det muligt.
 • Fem leveregler, som er politisk vedtaget i august 2017, og som gælder for hele
 • Senior- og Socialforvaltningen. Visionen og de fem leveregler skal ses i forlængelse af Selvværdsstrategien udviklet og godkendt i 2012 samt Kolding Kommunes fælles mål om, at omdrejningspunktet er ”borgerens centrum”.

 

Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør.

1-2-3 modellen – bevægelse mellem borgerland og fagland

Den nye model tager udgangspunkt i, at vi altid skal have fokus på borgerens centrum – på at forstå det enkelte menneske, og den situation denne er i. Det er nemt at sige, men svært i praksis. Vi kan have fokus på borgerens centrum på mange måder. Vi kan ”kigge ind” på borgerens centrum fra hver vores faglige ståsted eller vi kan ”slippe” vores faglige antagelser til at starte med, bevæge os åbensindet hen ved siden af borgeren og være nysgerrig på hvem det er og hvilken livssituation personen er i, og så først herefter sætte vores faglighed i spil.

Vi gør det der giver mening for borgeren muligt i ”fagland”. For at kunne arbejde med borgerens centrum skelner vi imellem ”borgerland” og ”fagland”. I borgerland skal hjælpen fra kommunen være så simpel og sammenhængende, at alle borgere nemt kan navigere i det. Kompleksiteten skal vi håndtere i fagland. Det er her vi samarbejder på tværs og taler fagsprog.

Du kan sammenligne det med en iPad. En iPad skal være så nem og intuitiv at bruge, at selv en 2-årig kan finde ud af det. Vi ved dog alle sammen godt, at der ligger en temmelig kompleks teknologi bag, men den forventer vi, at producenten har styr på – det vil vi ikke rodes ind i, det skal bare virke.

Med andre ord skal vi:

FORSTÅ BORGEREN

Stil spørgsmål, før du giver svar. Tag altid afsæt i borgerens centrum. Hvilke behov har, det menneske, du sidder overfor? Hvad er vigtigt for vedkommende? Vær konstant nysgerrig og udfordr dig selv og dine kollegers antagelser. Først når vi virkelig forstår borgeren, kan vi skabe de gode løsninger.

SKAB MENING SAMMEN MED BORGEREN

Vi skaber en meningsfuld hjælp sammen i ”borgerland”. Brug din forståelse af borgeren til at skabe meningsfulde løsninger. Brug levereglerne som guideline i udarbejdelsen af de nye løsninger og lad dig som udgangspunkt ikke begrænse af fagland. Og løs det, der fylder mest for borgeren først. Borgeren skal opleve selvværd og sammenhæng i alt hvad vi siger og gør.

GØR DET MULIGT

Glem faggrænser og siloer. Få den gode løsning til at lykkes. Inddrag kolleger og andre faggrupper. Tænk på tværs af Kolding Kommunes forvaltninger og helt ud i civilsamfundet. Hvis du får øje på noget, du ikke kan ændre selv, så har du både pligt og ret til at råbe op! Så tag en snak med din leder eller din chef. Måske de kan lukke op for nye muligheder.

 1. TAL ET SPROG ALLE MENNESKER FORSTÅR
  Faglighed skal oversættes
  Sæt fokus på det der fylder for borgeren
  Gør det enkelt og relevant
 2. ALT INDEN FOR DIN RADAR ER DIT ANSVAR
  Slip aldrig en borger før en anden har taget over
  Reager, hvis der er brug for hjælp
 3. DET ER BORGERENS PLAN/AFTALE
  Borgeren bærer sin egen plan
  Borgeren har én plan
 4. SÆT FÆLLESSKABET I SPIL
  Kommunen er sjældent hele svaret
  Alle mennesker kan bidrage
  Alle har brug for meningsfulde fællesskaber
 5. GÅ BORGEREN I MØDE
  Reager hurtigt
  Tag det mundtligt
  Lav en aftale

De fem leveregler har alle til formål at skabe mere selvværd og sammenhæng for borgerne.

Om 1: Tal et sprog alle mennesker forstår

Denne leveregel handler om, at når personalet kommunikerer med borgerne, så skal de huske, at deres faglighed ofte skal oversættes. Borgerne forstår ikke mange af de fagudtryk og henvisninger til lovparagraffer, som er hverdagssprog for personalet. Der skal derfor arbejdes med at kommunens personale bliver bevidste om, når grænsen imellem det vi kan kalde ”fagland” og ”borgerland” krydses. Samtidig skal personalet arbejde med at kommunikere enkelt og det der er relevant for borgerne.

Om 2: Alt inden for din radar er dit ansvar

Denne leveregel er inspireret af Tivolis ”tre meter regel”, som handler om, at en medarbejder i Tivoli har ansvaret for alt i en radius på tre meter. Det gælder uanset, om det er skrald, der skal samles op, gæster der har brug for hjælp til at finde vej eller et barn der har slået hul på knæet. Oversat til Senior- og Socialforvaltningen handler det om, at personalet aldrig skal slippe en borger før, en anden har taget over. Samtidig er man altid forpligtet til at reagere, hvis der er en borger, som har brug for hjælp. Dette uanset om borgerens behov for hjælp er inden for personalets eget fagområde. Vi skal hjælpe borgeren med at finde det rette sted hen.

Om 3: Det er borgerens plan

Denne leveregel tager udgangspunkt i ”Min plan” udviklet til Kolding Kommunes sygedagpengeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Vi ønsker at overføre princippet om, at borgeren altid udfylder og ”bærer” sin egen plan – det er ikke forvaltningens plan. Samtidig skal vi arbejde for, at borgeren kun har én plan, også selvom borgeren modtager hjælp fra flere forskellige fagområder inden for kommunen.

Om 4: Sæt fællesskabet i spil

Denne leveregel tager afsæt i en tro på, at alle mennesker kan bidrage med noget, og når de får lov at bidrage, så vokser selvværdet. De fleste mennesker vil gerne være en del af (lokal)samfundet på lige vilkår med andre mennesker, så derfor er det også vigtigt, at vi ikke ser kommunen som hele svaret på borgernes udfordringer og behov for hjælp. Vi skal tænke i at understøtte helhedsløsninger, der rækker ud i civilsamfundet.

Om 5: Gå borgeren i møde

Denne leveregel er inspireret af en hollandsk model for klagesagshåndtering, som også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med igennem ”Styrket borgerkontakt”. Modellen bygger på, at når personalet får en indikation på, at en borger er utilfreds eller usikker, så skal man som ansat reagere hurtigt, tage mundtligt kontakt til borgeren og altid afslutte samtalen med at lave en aftale om næste handling. De hollandske erfaringer viser, at på denne måde stiger tilfredsheden blandt borgerne, og der bliver færre klager.