Skip til hoved indholdet

Ældrerådsvalg 2021

Aflevering af stemmeseddel
Valg til Ældrerådet afholdes som både brev og digitalvalg.

Du kan nu fra mandag den 19. juli 2021 frem til den 27. august 2021 kl. 12.00 stille op som kandidat til valg til Ældrerådet for perioden 2022-2025.

Hvad er et Ældreråd?

Kolding Ældreråd er et folkevalgt høringsråd, som består af 13 medlemmer, som fungerer som rådgiver for byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune.

Ældrerådet er de ældres talerør og er partipolitisk neutralt og uafhængigt af interesseorganisationer.

Du kan kontakte en af de nuværende medlemmer af Ældrerådet for at høre om Ældrerådets arbejde. Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmerne ved at klikke på linket eller ved at kontakte valgsekretariatet på telefon 7979 7203.

Hvordan kan man stille op som kandidat?

Fra mandag den 19. juli 2021 og frem til og med fredag den 27. august 2021 kan man anmelde sin kandidatur via "knappen" Stil op til Ældrerådsvalget. For at kunne stille op som kandidat og stemme til Ældrerådsvalget, skal man være bosiddende i Kolding Kommune og fyldt 60 år senest pr. 13. september 2021.

Hvordan afholdes valget?

Valg til Ældrerådet afholdes som både brev og digitalvalg, hvor alle stemmeberettigede vil modtage valgmaterialet med papirpost fra den 1. oktober 2021. Endvidere får alle som er tilmeldt e-boks et brev med direkte link til det elektroniske valgsystem. Der skal vælges 13 medlemmer.

Det digital valg lukker for afgivelse af stemmer mandag den 25. oktober kl. 23.59 og seneste frist for accept af post med stemmesedler er fredag den 29. oktober kl. 08.00, så hold øje med hvornår postkassen tømmes eller stem digital, hvis du vil være sikker på at din stemme bliver talt med.

Valgresultatet forventes klart i løbet af den 29. oktober 2021.

§ 1 NAVN:

Ældrerådet - er nedsat i henhold til § 30 stk. 1 i ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”.

§ 2 FORMÅL:

Stk. 1 Ældrerådet fungerer i perioden 1/1-2022 – 31/12-2025 som rådgiver for Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2 Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

§ 3 VIRKSOMHED:

Stk. 1 Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, omfattet af ”Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen”. Rådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser.

Stk. 2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.

Stk. 3 Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller kommunens ansatte. Rådet kan kun behandle sager af generel eller principiel karakter.

Stk. 4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagsorden og beslutningsreferater offentliggøres på tilsvarende måde som bestemt for Byrådets dagsordener og protokoller.

Stk. 5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 6 Ældrerådet skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

§ 4 SAMMENSÆTNING:

Stk. 1 Til Ældrerådet vælges 13 medlemmer og op til 13 stedfortrædere.

Stk. 2 Personer, der har fast bopæl i Kolding Kommune og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare ved valget til Ældrerådet.

Stk. 3 En stedfortræder bliver medlem af rådet, hvis et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage hvervet i mindst tre måneder. Når medlemmet genindtræder udtræder stedfortræder. Stedfortrædere er ikke personlige og indtræder i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 4 Stedfortrædere deltager ikke i Ældrerådets møder.

Stk. 5 Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt.

Stk. 6 Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i ”Lov om kommunernes styrelse” til Ældrerådets ordinære møder. Der ydes som udgangspunkt godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af Ligningsrådet fastsatte satser for kilometergodtgørelse.

Stk. 7 Et medlem af Ældrerådet er ikke forpligtet til at modtage diæter mv. efter stk. 6

§ 5 VALGET:

Stk. 1 Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år.

Stk. 2 Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg.

Stk. 3 Byrådet fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valg til Ældrerådet skal afholdes.

Stk. 4 Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet de nødvendige antal kandidater, kan valgsekretariatet i samråd med det siddende Ældreråd beslutte at aflyse valget. Alle opstillede kandidater vil herefter være valgt.

Stk. 5 Valgperioden følger valgperioden for Byrådet.

§ 6 KONSTITUERING:

Stk. 1 Ældrerådet konstituerer sig senest 30 dage efter valget med formand og næstformand.

Stk. 2 Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem som længst har været medlem af Ældrerådet. Hvis alle er nyvalgte, ledes mødet af den, der er ældst af disse.

§ 7 ØKONOMI:

Stk. 1 Udgifterne til rådets virksomhed afholdes af Byrådet. Der stilles lokaler til rådighed for rådets virksomhed. Ligeledes stilles der sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker det.

§ 8 DAGSORDEN OG REFERATER:

Stk. 1 Ældrerådet fører beslutningsreferat på tilsvarende måde som bestemt for Byrådets referater, hvori rådets beslutninger indføres. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsreferatet.

Stk. 2 Dagsordener, referater samt bilag udsendes som udgangspunkt elektronisk til rådets medlemmer. Ældrerådets medlemmer fået stillet en kommunal Ipad til rådighed.

§ 9 VEDTÆGTEN:

Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byrådet.

Stk. 2 Fremtidige vedtægtsændringer udarbejdes i samarbejde med Ældrerådet og Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

§ 10 FORRETNINGSORDEN:

Stk. 1 Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Har du spørgsmål?

Kontakt valgsekretariatet på telefon 7979 7203