Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ december 2020

Henry Clausen

Af Henry Clausen, formand for Ældrerådet i Kolding

Her mod årets slutning når nytårsklokkerne ringer det nye år ind, kan vi se tilbage på 3 gode år som Ældreråd. Vi har alle 13 haft fingeren på pulsen. Vi er repræsenteret på alle plejehjem og i aktivitetshusene rundt omkring.
Men det nye år er også valgår, hvor vi alle er på valg.
Et stort ønske fra et flertal i Ældrerådet er et ønske til byrådspolitikerne om, at de vedtager, at vi får fremmødevalg, dvs. når vi møder op for at stemme til byråds- og regionsvalg, kan vi også, hvis vi er 60+, stemme i samme valglokale til Ældrerådet.
I andre byer med fremmødevalg er stemmeprocenten ca. 20 % højere.

Det som fylder vores hverdag i øjeblikket er jo Corona krisen, og dens smitte har i skrivende stund godt tag i os her i kommunen.
Vi har en kommunal krisestab som leder slagets gang, og et upåklageligt samarbejde med vores forvaltning, som orienterer os om de udbrud, der særligt rammer 60+ borgere.
Vi kan i øjeblikket som frivillige ikke komme i kontakt med jer på grund af smittefaren, men vi er parate, så snart der bliver åbnet for os igen.
Selv med Coronaen over os håber jeg, at vi alle vil medvirke til en Glædelig Jul og Godt nytår.

Tiden flyver, og snart er der igen valg til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen. Det er noget, som altid har fundet sted som fremmødevalg.
På Landsplan er vi en del af Danske Ældreråd, som arbejder målrettet på at få indflydelse med henblik på at forbedre vilkårene for vores ældre borgere. Der afholdes temadage om forskellige emner, og senest i oktober deltog vi i en temadag, hvor det kommende valg var et hovedtema.

Danske Ældreråd har lavet undersøgelser i kommuner, der har haft fremmødevalg, og de viser tydeligt at stemmeprocenten er væsentlig højere ved denne valgform. Det er et demokratisk problem, at man i næsten halvdelen af kommunerne, der afholder valg som digital – og brevvalg, har en lavere stemmeprocent. I Kolding kommune havde vi ved sidste valg en valgdeltagelse på 41,4%. Kommunerne skal høre ældrerådene i alle spørgsmål, som har med ældre at gøre, før der træffes beslutning af kommunalpolitikerne. Det er derfor i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og repræsenterer borgerne i kommunen bedst muligt.

Derfor spørger vi Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget:
Hvilke tanker gør du dig omkring at afvikle det kommende ældrerådsvalg som Fremmødevalg?
Jeg har tidligere stillet forslag om Fremmødevalg, men det var der ikke flertal for. På opfordring fra Ældrerådet har forslaget igen været fremme, men der er stadig ikke opbakning. Begrundelsen har været, at det er dyrt, måske i omegnen af en mio. kr. Set i lyset af de mange andre ønsker til forbedringer på seniorområdet med styrkelse af indsatsen for demente og ønsket om nyt plejehjem, er der nok at bruge pengene på. Der kan også være bekymring for, at kandidaterne til Ældrerådsvalget drukner i byrådsvalg og valg til regionen, så måske er det bedre, at det afvikles før andre valg.

Er det vigtigt for dig og Kolding kommune, at flest mulige seniorer benytter deres demokratiske ret til indflydelse for byens ældre?
Ja, det er det. I Kolding har valgene været afviklet digitalt, og samtidig har det også været muligt at stemme via brev. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får set på det igen og får lavet nye beregninger på baggrund af Danske Ældreråds beregninger.

Tænker du at seniorudvalget har haft glæde af ældrerådets input til diverse forslag til politik?
Gør ældrerådets input det nemmere at have fingeren på pulsen i forhold til borgernes behov og ønsker til ældres muligheder for et godt liv?
Jeg synes Ældrerådet er helt uundværligt og opfordrer også selv andre til at stille op.
Netop fordi det er upolitisk, er det meget vigtigt at få input fra alle de steder hvor ældrerådets medlemmer kommer. Det er bl.a. på plejecentre og aktivitetscentre m.m.
Ældrerådet har jo været stærkt medvirkende omkring 60+ frisk, seniorbofællesskaber, buskort og at vi nu har en pårørendeguide.

Er valg til ældreråd på niveau med byrådsvalg og er der noget godt argument for, at det rangerer på et lavere niveau?
Nej, det er der ikke noget godt argument for. Ældrerådet har stor betydning for seniorudvalgets arbejde. Vi har et aktivt og engageret ældreråd, der kommer med forslag og ideer til udvikling. Vi har et godt samarbejde med Ældrerådet.

Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget, svarede på spørgsmål fra Ældrerådet.

Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget

Som du måske har set i Kolding Ugeavis, så skal der bestilles tid, hvis du har et ærinde i Borgerservice i Bredgade.
Tidsbestillingen er indført for bl.a. at mindske smittefaren samt at overholde de afstandskrav, der er gældende overalt i dag.

Der kan bestilles tid på flere forskellige måder. Det kan ske via kommunens hjemmeside, hvor der dog skal bruges Nem-ID, til nogle af opgaverne, eller der kan ringes på 79 79 79 79. På denne måde sikres, at der ikke er flere personer i lokalet, end loven tillader, samt at du undgår at bruge lang tid med at vente på, at det bliver din tur.

Vi producerer alle affald i større eller mindre mængder. Turen har været lang, fra dengang hvor mængden var begrænset til metalskraldespanden over papirposen til i dag, hvor vi sorterer i både organisk, papir, glas, metal og restaffald.
Genbrug og miljø er blevet det man kalder et ”buzzword” og har stor betydning i planlægningen af affaldshåndteringen i kommunen. Der er selvfølgelig ingen der har noget imod, at vi passer på miljøet og genbrug er også en god tanke. De fleste kender til miljøstationer, genbrugspladser og 2 delte skraldespande. Det har vi lært at leve med og er generelt ikke noget problem.

Det er vigtigt, for at planerne skal lykkes, at man også tænker sund fornuft og omtanke for alle borgere ind i projekterne. Bliver det for besværligt, taber man en stor gruppe på gulvet, og her kommer specielt seniorer og ældre ind i billedet. Vi har i Ældrerådet set planen for Kolding Midtby hvor plads og afstande spiller ind. Her havde man f.eks. tænkt en miljøstation ind på Låsbybanke og en i den nordlige del af Låsbygade. Det vil sige at gamle fru Knudsen på 2. sal midt i Låsbygade, skal samle sit affald sammen i lejligheden og så begive sig afsted på gåben til nærmeste miljøstation med affaldet under armen og smide det i de respektive containere. Resultatet vil formentlig blive, at man kører i bil til miljøstationerne og så er miljøtanken forduftet.

Det sidste er, at regeringen nu vil indføre et ens affaldssorterings system for alle kommuner i hele landet. Her skal affaldet sorteres i 10 forskellige containere, og det vil give endnu flere udfordringer for kommunen og ikke mindst brugerne. Det betyder, at det system vi har i dag skal ændres efter de nye regler. Derfor har man sat affaldssorteringen i Kolding Midtby på standby, til man har et overblik over, hvordan man kan leve op til de nye regler.
Ældrerådet opfordrer til, at man tænker sig godt om, så det bliver til at leve med for alle. Miljøet og genbrugstanken skal styrkes, men det skal også være til at håndtere i dagligdagen.

Et velkendt og helt normalt fænomen for os alle. Med tiden bliver der kortere mellem at trangen melder sig, og ikke mindst seniorer befinder sig i den sidste kategori.
Vi har i Ældrerådet før påpeget, at offentlige toiletmuligheder i Kolding Kommune er mangelfulde. Specielt her i Corona tiden har mange af disse været lukkede, med begrundelse i rengøring. Det har gjort at mange har planlagt deres tur i byen, så der var mulighed for et toiletbesøg undervejs. Hvor mange toiletter er så reelt til rådighed. Det kan være lidt svært at finde ud af, da tilbuddene består af både kommunale og private tilbud.
Den bedste oversigt får man med Appen ”Toilet Finder”, hvor man kan se åbningstider, placering mv. for alle typer toiletter. I center byerne er der få offentlige toiletter i Vamdrup, Christiansfeld og Hejlsminde, mens der ikke er nogen i Lunderskov.

Er det så noget, der bliver arbejdet på politisk. Ikke umiddelbart. Tværtimod fjernes toilettet på Stejlbjerg. Der er så 3 nye på vej langs Troldhedebanestien, hvor den hos Skovløberhuset er tættest på byen. Det er rigtig fint, men uforståeligt at man omkring Marielundsøen er henvist til skoven.
Der var sat et rigtig godt projekt i søen med at butikkerne i Kolding City stillede deres toiletter til rådighed for alle. Man kunne så via et mærke på døren se basale oplysninger om, hvilke typer toilet, der var tale om.

Desværre kuldsejlede projektet, som så meget andet, med Coronaens indtog.
Vi vil så gerne være attraktive som by, men det kræver, at vi har nogle forhold, der er tidssvarende. Storcenteret og private kan finde ud af at gøre toiletter rene, men kommunen kan ikke. Det kan gøres bedre.
Ældrerådet vil stærkt anbefale, at man tager problemet alvorligt og får noget gjort ved sagen. Vi vil stille som ønske til næste års budget, at en udvikling mod bedre toiletforhold, kommer med i forhandlingerne om næste års budget.

Vi har spurgt 2 medlemmer af Ældrerådet i Kolding, Ellen Tolshøj og Molle Lykke Nielsen om:
Hvad tænker du om livet med Corona - er det et fremtidsscenarie, vi skal tage højde for?

Ellen Tolshøj

Ellen Tolshøj siger:
Hvordan lærer vI at leve med Corona? Måske skal vi i flere år frem regne med, at Corona er en virus på lige fod med andre vira, som vi har lært at leve med.
Jeg har i mit lange liv (82 år) være berørt af mange virussygdomme såsom difteri og polio m.m. Selvfølgelig har man haft store bekymringer i forhold til smittefare og spredning af smitte, men nu er jeg nået dertil, hvor jeg synes, at vi skal til at tænke på hvordan vi kommer videre.
Der er ingen, der kan blive ved med at leve med at være isoleret, så derfor har jeg et ønske og et håb om, at man kan finde nye og smarte løsninger i stedet for alle de begrænsninger.
Jeg kommer i hverdagen meget på vores plejehjem og også i de brugerstyrede huse. Her har jeg oplevet meget forskellighed omkring isolation.

Under Corona har plejehjemmene bygget en helt ny verden op, hvor både personale og beboere befinder sig godt. Der er næsten intet sygefravær, og alle har levet godt med de nye initiativer. Der er dog et stort MEN - mange beboere har alligevel følt sig ensomme på grund af de manglende aktiviteter.

Noget andet er de brugerstyrede huse og hjemmeplejen, hvor jeg har mødt vrede og skuffelse over nødvendigheden af at lukke så meget ned. Det er her, at jeg mener, vi må til at ændre således, at vi lærer at leve med de udfordringer som Corona giver. Hvad kan vi så gøre? Handler det om at vise borgerne mere tillid? Jeg ser det flere steder, hvor ældre samles, at man godt kan finde ud af at mødes på en sikker og forsvarlig måde, uden at det skal dikteres oppefra.
Som en sagde til mig: “jeg gider ikke, at blive behandlet som et barn, med de erfaringer livet har givet mig - vi er kloge nok til selv at tænke og beslutte”.
Sådan tænker jeg også, så kan vi ikke starte en debat, der handler om, hvordan vi kommer videre, da vi nok ikke kommer fri af Corona foreløbig.

Molle Lykke Nielsen

Molle Lykke Nielsen, siger:
I slutningen af februar 2020, ændrede dagligdagen sig markant.

Der blev udstedt forsamlings forbud, caféer, restauranter, motionscentre og meget andet, måtte lukke helt ned. Al mødeaktivitet blev lukket ned i det politiske, og Ældrerådets månedlige møde blev aflyst.
Nu bliver det meste afviklet via Skype.Ved indgangen til alle forretninger, skal der nu sprittes hænder, og der skal holdes afstand ved kassen, eller i det hele taget når der er mange kunder.
Men når der sker reguleringer i menneskers normale gøren, opstår der nye former for aktiviteter.

Udendørsaktiviteter er vokset i stort omfang, og f.eks. er medlemstallet i Golfklubberne vokset med flere tusinde nyindmeldte i 2020. Men nu er udendørs aktiviteter jo for alle friske og rørige mennesker.
Hvis jeg tænker på de ældre, der sidder på plejehjem, og ikke har kunnet modtage besøg, samt de pårørende, der ikke kunne besøge deres ældre familiemedlemmer, alle de aktivitetscentre, der har ligget brak og brugerstyrede huse i kommunen, der har været lukket ned under pandemien, så har det haft store omkostninger for mange borgere, der er vant til at færdes og har fået et lille løft i hverdagen.

De indskrænkninger, der har været, kan vi ikke ændre, men som medlem af Ældrerådet, ser jeg det som en vigtig opgave, at være med til at foreslå tiltag, til gavn for de ældre og deres pårørende.
Der er ingen tvivl om, at det er et samlet Ældreråd, der vil arbejde for dette.

Ældrerådets Sundhedsudvalg har besøgt plejehjemmet Teglgårdsparken i Kolding.

Plejehjemmet Teglgårdsparken er et 15 år gammelt plejehjem med 33 beboere, som bor i nogle dejlige store lyse lejligheder.

Vi talte med Gruppeleder Kirsten Degn, og stillede hende spørgsmålet:
Hvad er ledelsens vigtigste funktion:
Til det svarede Kirsten, at beboerne trives og har det godt. At medarbejderne har de redskaber, som skal til, for at beboerne trives og har en god hverdag.

Hvordan sætter du dig i funktion:
Selvværd og Sammenhæng, sættes i centrum ud fra det menneske beboeren er. Som arbejdsredskab bruges Blomsten, hvis blade medarbejderne i huset skal sørge for at fylde ud sammen med beboerne. Demensrejseholdet har været et godt arbejdsredskab for os.

Vi stillede Aktivitetsmedarbejder Lene Brødsgaard følgende spørgsmål:
Hvad er din arbejdsfunktion:
At skabe fællesaktiviteter samt ene aktiviteter. Jeg tager også udgangspunkt i Blomsten, også spontane aktiviteter, ud fra hvor beboeren er i dag. Jeg forsøger at sætte mig i beboerens situation. Vi er så heldige, at vi lige nu er to aktivitetsmedarbejdere, så vi kan sparre med hinanden her i Corona tiden. Vi er på nuværende tidspunkt nødt til at zoneinddele, adskillelse af etagerne. Mange beboere bliver urolige og inaktive, fordi de sidder meget alene i deres lejligheder. Det kræver meget mere af aktivitetsmedarbejderen, derfor er det godt vi er to. Vi laver zoneopdelt stolegymnastik, bankospil og tager på cykelture ud i det fri, hvor vi har stor nytte af det øvrige personale som kan køre, nu hvor de frivillige ikke må komme på plejehjemmene. Det giver røde kinder.

Vi stillede Køkkenleder Alice Riis-Vestergaard følgende spørgsmål:
Hvordan skaber du gode mad rammer for beboerne:
Køkkenet laver mad efter de forskrifter Kolding kommune foreskriver. Vi er et modtagerkøkken, men bestemmer selv hvad vi vil modtage fra Elbo-køkkenet. Duften fra køkkenet er et vigtigt plus i huset og køkkenet er placeret centralt. Vi bager al brød og kager, selv lagkagebundene. Vi afholder en del mad temaer, såsom Halloween, Mortens aften, julefrokost, amerikanske dage med burgere, italienske dage med pizza, det amerikanske valg med amerikanske flag. Jeg kunne blive ved med at fortælle om mad oplevelser. Når der kommer nye beboere, tages stilling til, om der skal speciel mad serveres. Vi har deltaget i projekt ”Elfråserne”, hvor vi fik en 2. plads, ved at spare 25.000 kr. på elregningen. Ligesom vi opnåede Bronzemærke i økologi, ved at bruge over 30 procent økologiske varer over et kvartal. Det er en udfordring, da Elbo køkkenet ikke er økologisk. Men Elbo køkkenet leverer rigtig god mad.

Vi talte med Formanden for bruger- og pårørende råd Anne Marie, og stillede hende spørgsmålet:
Hvorfor vil du gerne være formand for bruger og pårørende råd:
Jeg har haft min mor på plejehjemmet. Efter dødsfaldet ville jeg gerne fortsætte med at gøre et stykke arbejde, derfor blev jeg medlem af bruger og pårørende rådet og senere valgt som formand. Dette arbejde giver mig mulighed for at give ”fløden på lagkagen”.
Mange beboere kan selv, men det er vigtigt, ikke at glemme dem, som ikke kan selv, alle skal tilgodeses. Bruger og pårørende rådet får meget igen ved at se beboernes glæde. Vi har igennem det sidste år søgt flere fonde, og været heldig at få en del penge til at opfylde ønskesedlen fra personalet med tvillingecykel, nyt fjernsyn, sangbøger, cykel til kørestolsbrugere, ting til glæde i huset, julepynt, udflugter med mere. Fint når vi kan deltage i aktiviteterne. Vi i bruger og pårørende rådet har lavet en pjece, som udleveres til nye beboere samt deres pårørende, som beskriver rådets opgaver. Der er en god ånd og åbenhed på plejehjemmet. Både personale og bruger og pårørende rådet sætter pris på det gode samarbejde. Man supplerer hinanden.

Vi talte med pårørende, Ingelise og stillede hende spørgsmålet:
Hvordan er det at være pårørende til en beboer:
Jeg er glad for, at jeg fik min mand, Knud, ned på Teglgårdsparken. Både min mand og jeg har været frivillige her i mange år. Knud er blevet glad for at være her og for personalet og ikke mindst for maden, han siger han spiser på restaurant. Det er blevet en tryghed for børnene og jeg, at Knud trives så godt. Jeg er glad for, at der er en god fordeling imellem mænd og kvinder. Og Knud er begyndt at hjælpe til i haven.

Så sluttede vi besøget med Rita, som er beboer sammen med sin mand Håkon, og stillede hende spørgsmålet:
Hvordan er det at være beboer her:
Vi valgte Teglgårdsparken efter besøg på flere plejehjem, og fordi vores datter bor i nærheden. Vi har fået den bedste lejlighed. På grund af at Håkon har brug for mere hjælp, har vi opdelt os, så Håkon har soveværelset, og jeg sover i stuen. De to første år, var de bedste for os hernede, men så skete der en større udskiftning af personalet, nogle gik på pension og andre rejste. Håkon og jeg har det lidt svært ved at lære det nye personale at kende. Vi er glade for de aktiviteter, som er på plejehjemmet. Jeg vil gerne deltage i alle aktiviteter i huset, men har lidt dårlig samvittighed over at Håkon sidder tilbage. Håkon har deltaget på ålespisningstur på Viuf kro, hvor jeg var en tur på Koldinghus. Vi spurgte til maden, hvor Rita svarede, at hun godt kunne ønske sig mindre portioner, og i stedet eventuelt bede om en portion mere.
Sundhedsudvalget takker plejehjemmet, fordi vi måtte komme på besøg og høre om Teglgårdsparkens hverdag.

I 2020 er der særlig fokus på, at viden fra UTH bliver brugt til læring og forbedring for patientsikkerheden. Dette gælder både omkring medicinhåndtering samt arbejdsmetoder.
Der blev i 2019 indberettet 3172 UTH i kommunen. Disse opdeles i fem kategorier, ingen skade, mild skade, moderat skade, alvorlig skade og dødelig skade. I kategorien ingen skade og mild skade var 92% af sagerne, moderat skade 7% og alvorlig skade eller dødelig under 1%.
UTH betyder ikke nødvendigvis at noget er håndteret ukorrekt eller uhensigtsmæssigt.

De fleste af de indberettede UTH sker fra plejeboligområdet, fra sociale tilbud og fra hjemmeplejen, da det er fra disse tre områder, der leveres en stor andel af de sundhedsfaglige ydelser bl.a. medicinhåndtering.
På Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk kan der læses mere om utilsigtede hændelser (UTH), og der findes link til Styrelsen for Patientsikkerheds pjece. Her er også et direkte link til Danske patientsikkerhedsdatabase, hvor der kan indrapporteres en hændelse.

Deltag i konkurrencen, så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed som du mener er korrekt, noter det  bogstav der står bag svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk, senest den 10. december 2020. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

Hvor mange indbyggere er der i Kolding Kommune?
61.121 (S)
93.175 (V)
125.275 (F)

Advent kommer fra latin og betyder?
Sommertiden slutter (L)
Navn på nyt politisk parti (O)
Komme - begyndelse på kirkeåret (I)

UTH er forkortelse på?
Upasteuriseret mælk (A)
Ud til højre (Ø)
Utilsigtede hændelser (N)

Hvad indgår i byvåbnet for Kolding?
Sten, papir og saks (P)
Måne, sol og stjerne (S)
Ørn, lilje, sten og bølge (T)

Hvor mange medlemmer er der i byrådet i Kolding?
19 (P)
23 (D)
25 (E)

Hvad er kommunens ”pejlemærke”?
Byen ved fjorden (Å)
Kolding verdens navle (M)
Sammen designer vi livet (R)

Løsning sidste udgave var KOLDING. Der kom 132 rigtige svar.

Informationsbladet 60+ september 2020

Ældrerådsmedlem Bent E. Nielsen

Her på det sidste har vi på TV2 set, når ældreplejen ikke fungerer. Det var helt uhyrlige billeder, der blev vist fra de 2 plejehjem i Aarhus og Randers. Desværre er det nok ikke de eneste plejehjem, hvor der kan være behov for eftersyn. Jeg håber selvfølgelig ikke vi har problemer med plejen i Kolding.

Det er åbenbart ikke godt nok når kommunerne kontrollerer sig selv. Der skal uvildige tilsyn til. Kulturen blandt personalet skal løftes, og måske skal normeringerne justeres. Her på det sidste er normeringerne på hele ældreområdet kommet til debat. Det lyder rigtig, for skal der være et fast antal til at passe børn i institutionerne, så må der også være en norm for personale til vores ældre på plejehjemmene.

Covid-19 har selvfølgelig været og er stadig svært for alle. Specielt personalet i hjemmehjælpen og på plejehjemmene, som arbejder med ældre der er i risikogruppen, er udsatte. Flere ældre har været meget ensomme i lang tid under nedlukningen men var det nødvendigt. Jeg ved ikke, hvad der er værst – at dø af ensomhed eller af covid-19 – men hårdt har det været.

For flere måneder siden blev der afholdt en spørgeundersøgelse om hvilken boform de ældre ønsker fremover. Mange ønsker gik på at man gerne vil bo i bofællesskaber. Det lyder helt rigtigt at bo hvor der er et godt fællesskab, som er med til at holde folk i gang. I ældrerådet har vi opfordret kommunen til at sætte den boform i gang snarest.

Antal ældre i Kolding Kommune vil stige ret kraftigt de kommende år. Derfor er det vigtig, at der også ved de kommende budgetforhandlinger bliver afsat midler til byggeri af et nyt plejehjem, så ventelisterne ikke bliver for lange.

2021 er valgår for et nyt ældreråd. Ved de seneste valg, hvor der kunne vælges mellem
brevstemmer eller digital på PC, har stemmeprocenten været ret lav samlignet med et ”rigtigt valg”.
Derfor har ældrerådet fremsat ønsker om, at næste ældrerådsvalg afholdes sammen med
kommunalvalget, hvor man så kan stemme til Kommunal-, Regionsråds-, og ældreråds valg
på samme tid.

Ældrerådsmedlem Birthe Valentin Nielsen

Når jeg bliver gammel ……..

Hvilke muligheder vil der mon være, når jeg måske bliver så gammel, at jeg har brug for hjælp til at klare hverdagen? Det har jeg i de senere år ofte tænkt over. Jeg synes, der er flere udfordringer, der trænger sig på. Det handler om hjælp, hvis jeg ikke længere selv kan klare den personlige pleje, men også hjælp til praktiske opgaver, såsom rengøring og madlavning. Et andet vigtigt parameter er ensomheden i hverdagen, som for mange sagtens kan fylde, også selv om man har en dejlig familie, der vil have besøg eller selv kommer på besøg, men de har også deres at se til.

Jeg er ikke ubetinget tilhænger af ”længst mulig i eget hjem”. Især ikke hvis jeg også bliver afhængig af hjælp til både personlig pleje og praktisk bistand. De, der ønsker det, skal selvfølgelig have muligheden for det.
Derimod vil jeg ønske, at jeg i god tid inden det kommer så vidt, kan flytte i et seniorbofællesskab. Et seniorbofællesskab, hvor beboerne kan medvirke til at skabe en tryghed i hverdagen. Nogen vil måske gerne kunne deltage i fælles aktiviteter, som kortspil, madlavning, håndarbejde m.m. Har man ikke brug for det, passer man jo bare sig selv. De fleste vil nok blive beriget med nye venskaber. Det må gerne være et sted, hvor man kan blive indtil sidste udkald. I Bofællesskabet kan ”længst mulig i eget hjem” give bedre mening, når ensomhed kan afløses af fornyet livsglæde. Den sociale omgang med andre i et fællesskab, tror jeg er guld værd. Det kan måske betyde udskydelse af hjemmepleje og hjemmehjælp. Måske ser vi lige til naboen, om der er noget vi kan hjælpe hinanden med. Kan man ikke længere komme ud og får brug for hjemmepleje flere gange i døgnet, kan de tætte kontakter til naboer og andre i fællesskabet medvirke til at gøre kål på ensomhed.

Får man brug for og vil man gerne have en plejehjemsplads, håber jeg man kan vælge den mulighed. Gerne plejehjemspladser som er etableret i sammenhæng med bofællesskabet, og som man har garanti for at få. Små “landsbymiljøer” kan det give liv og glæde, især hvis der også i området kan være plads til daginstitutioner. Flere generationer kan have stor glæde ved hinanden. Det ser vi i dag, hvor flere plejehjem får besøg af børn fra daginstitutioner.

Bliver det i min tid, tja, det ved jeg ikke - men jeg vil gerne som medlem af Ældrerådet i Kolding gøre mit til, at skabe bedre og anderledes rammer for et værdigt og dejligt liv som ældre.

 

Er der en dato jeg altid vil huske, er datoen 11. marts 2020, hvor samfundet blev ramt af Coronaen, og hvor vi ældre i samfundet kom i særlig fokus, da Coronaen er særlig dødelig for os ældre. Vi blev bedt om at isolere os og plejehjem blev lukket for besøg. Det var en isolation for alle plejehjemsbeboere, og det er jo først nu, at der er ved at ske et skred i åbningen, og at beboerne må få besøg af to pårørende.
Men alle vi frivillige brugere og pårørenderåd kan endnu ikke komme ind og være med til at skabe en positiv hverdag. Denne isolation er for os ældre kraftigt medvirkende til, at mange bliver ensomme.
Ensomhed kan give flere sygdomsforløb og en forkortelse af ens livsbane. Vi taler meget om ensomhed, men hvad gør vi, når der i skrivende stund ser ud til at åbningen trækker ud.

Ældrerådsmedlem Lisbeth Kessler har besluttet at fratræde som medlem af Kolding Ældreråd den 1. august 2020. Vi har accepteret Lisbeths beslutning, og takker Lisbeth for hendes store engagement i rådet. Vi ønsker Lisbeth og familien god vind fremover.

Vi byder velkommen til Hans Jørgen Aarøe som nyt medlem. Han deltager første gang til Ældrerådsmødet den 20. august 2020. Hans Jørgen kender til Ældrerådets arbejde, da han tidligere har været vikar i 4 måneder.

John Petersen er et kendt ansigt i Kolding og har været en del af byen hele sit liv. I mange år var han indehaver af Krenk VVS og havde som selvstændig en travl hverdag. Nu er han godt i gang med den tredje alder og har så meget fart på tilværelsen, at det kan tage pusten fra de fleste.

Som selvstændig levede jeg med telefonen ved min side, stort set døgnet rundt. Derfor så jeg faktisk frem til pensionsalderen, med mere tid til alt det jeg ikke kunne nå, siger John Petersen. Jeg har altid været fascineret af de gamle ægyptere og deres håndværksmæssige kunnen. Det blev der nu tid til at læse om og besøge alle de spændende steder i Ægypten.

Jeg var også så småt begyndt på at løbe og stille mig selv udfordringer. En dag blev min søn, Jesper og jeg enige om at tage til Sharm El sheikh i Egypten for at lære at dykke. Vi havde lige plads til en ferie på 8 dage og et Open Water kursus, hvor vi lærte at dykke til 18 meter. Det var helt fantastisk og så udviklede det sig derfra. Det blev til flere ture og kurser, så jeg i dag er det der hedder Dive Master. Hver 3. måned tager jeg 3 uger til Philippinerne for at hjælpe på et professionelt dykkercenter, som er ejet af en god ven. Naturen er fantastisk på Philippinerne og det er dejligt at kunne give noget erfaring videre.

Jeg tror på det er vigtigt at holde sig i form både fysisk og mentalt. Derfor løber jeg stadig en tur på 10 kilometer hver anden dag. Desuden træner jeg 2 timer i Fitness World 5 gange om ugen, siger John med et smil på læben. Når jeg ikke træner, arbejder jeg som receptionist i Fitness World.

Jeg kan godt lide at udfordre mig selv og har bl.a. løbet op ad Kilimanjaro bjerget i Afrika og dykket i Inkaernes zenoter i Mexico. Der ligger så mange eventyr derude og venter og det er bare med at komme afsted.

Som selvstændig har jeg mødt mange svende og lærlinge gennem tiden. Den sociale side har altid interesseret mig og jeg håber, jeg har kunnet give en masse unge en mulighed for at komme i gang med et godt håndværksfag og få en levevej den vej. I dag hjælper jeg lidt hist og pist, når jeg kan gøre et eller andet for nogen. Det giver en god fornemmelse at kunne hjælpe.

Musikken har fulgt med mig hele livet, fortsætter John. Vi startede i de glade pigtrådsdage med gruppen Hairkeepers og spillede byen tynd. Jeg har spillet med en masse fantastiske mennesker i alle mulige sammenhænge gennem tiden og i dag spiller jeg stadig i forskellige orkestre. Smagen for musikken har ikke forandret sig det store og en god gang Rock & Roll går man aldrig fejl af.

Det er fantastisk hvad der er af muligheder og selv om der er 72 år i rygsækken, har jeg ingen planer om at drosle ned, men man ved jo aldrig hvad der sker, slutter John Petersen.

Vi har alle oplevet at både det sociale og det kulturelle liv er gået på standby her under Corona krisen. Det er ikke nemt, når man er vant til at have et program med en masse store og små arrangementer i løbet af ugen. Stort set alle koncerter, sportsarrangementer og foreningslivet er aflyst. Livet i byerne på cafeer og restauranter lukkede også ned og vi undgik social kontakt ved at holde os hjemme. Faktisk stod aflysningerne i kø i mailboksen og hver gang tænkte man – ”Der røg så lige den oplevelse”.

Det har betydet at det sociale liv har været skruet ned på et minimum og mange har siddet tilbage med en masse tid i ”overskud”. Mange har med rette følt sig ensomme. Efterhånden som pandemien skred frem, oplevede vi at der blev udfoldet en stor kreativitet rundt omkring og man begyndte også at kikke på hvad man kunne sætte i stedet.

Som noget af det første startede fællessang på afstand op i DR med Phillip Faber. En kæmpe succes som samlede nationen. Byggemarkederne oplevede en voldsom tilstrømning, da mange fik tid til at realisere projekterne på huset derhjemme. Andre begyndte at gå og cykle ture, som de havde haft lyst til i lang tid. Tiden man havde brugt i Fitness centre blev omsat til fysisk arbejde og/eller en tur ud i naturen og oplevelsen var at man faktisk fik det fysisk bedre.

Der kom også en opblomstring af tilbud om alt muligt alternativt man kunne gå til. Bilbanko, Driveinbiograf, Pop-Up koncerter og en masse andet. Restauranterne udfoldede stor kreativitet med Take Away mad. Vi oplevede sågar at et kendt værtshus i byen, kørte ud med øl, når man nu ikke kunne komme på pubben og få en lille en til halsen. Selvfølgelig mangler vi det store sus med de store koncerter og sportsarrangementer, men det er svært med de mange begrænsninger. Lige nu oplever vi at sporten er ved at komme i gang igen. Fodbold spilles og motorløb kørers, dog uden eller med begrænset antal tilskuere på lægterne. Vi har sågar oplevet Rockkoncerter som Drive-In hvor man sad i bilen og nød musikken. Klapsalver blev afløst af dytten i hornet.

De unge savner ”fest og farver” i livet, men for de fleste seniorer er det nok mest den sociale kontakt der mangler. Der har eksempelvis beboere på Plejehjem været hårdt ramt. Vi krydser fingre for at Coronaen snart forsvinder, men må nok være realistiske at sige at det først sker når man finder en behandling eller vaccine.

Det vigtigste er at man tager fat i sit eget liv og gør noget. Det behøver ikke være så forkromet og chancen for at blive smittet er ikke stor ved en gåtur. Blot man bruger sin fornuft, kan Corona tiden sagtens bruges til noget fornuftigt.

Den danske presse har hen over sommeren været fyldt med Corona og omsorgssvigt.
Især omsorgssvigt skabte stor røre, da nogle kommuner ville feje problemerne ind under gulvtæppet. Heldigvis lykkedes det ikke. Fjernsynsudsendelsen på TV2 skabte stor røre og forargelse i Danmark.

Som ældrerådsmedlemmer har vi også for år tilbage oplevet svigt. Mange gange ønskede de svigtede ikke at klage, da de ikke ville være besværlige. Der er ønsker om en ”ældreombudsmand” i alle kommuner, men hvorfor ikke bruge dem vi har? Vi har her i Kolding, en borgerrådgiver på rådhuset - Rikke Laigaard Andersen. Hun er der for alle byens borgere og ikke kun ældre.
Hun har medvirket til at løse mange problemer, når pårørende føler, at deres klage ikke bliver hørt. Vi har også en pårørende guide - Helle Fønss Bach - som måske også kan hjælpe videre.

Der har været kritik fremme om, at kommunerne kontrollerer sig selv på plejehjems- og hjemmehjælpsområdet. I Kolding har man siden 2017, lavet en aftale med firmaet BDO, som laver uanmeldte tilsyn på alle 13 plejehjem og i alle hjemmehjælpsgrupper. Hver gang udarbejdes der en rapport som tilgår Seniorudvalget og Ældrerådet. Rapporterne har til dato været meget tilfredsstillende.

Ældrerådet følger nøje rapporterne og det viser sig, at plejen i Kolding Kommune ligger i den bedre halvdel.

Det spørgsmål har der i den seneste tid været meget skriveri omkring. Ældrerådet har sat sig for at undersøge, hvordan det foregår i Kolding Kommune, som hører under Region Syddanmark.

Du og dine pårørende kan bede om en udskrivningskonference. Der deltager sygehuspersonale, en visitator fra kommunen, dig selv, samt eventuelle pårørende. Regionen (sygehuset) skal tilbyde en individuel genoptræningsplan. Planen skal være skriftlig, og udleveres til dig når du udskrives. Det skal sikre, at kommunen sætter gang i den nødvendige hjælp, både hvis du udskrives til eget hjem eller til genoptræning.

Hjælpen kan være:

  • Tilbud om aflastnings – eller genoptræningsophold
  • Hjemmesygepleje eller hjemmehjælp
  • Madservice
  • Hjælpemidler og ændringer i boligen

I Kolding har vi bl.a. Døgnrehabiliteringen, som er beliggende ved Sundhedscentret. Der er 23 pladser. Der er dygtige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i vagt hele døgnet. Der er tæt samarbejde med fysioterapeuter, og træningen vil blive tilrettet netop dine behov. Opholdet kan variere fra 14 dage op til 2 måneder, og derefter kan du forhåbentlig igen klare dig i eget hjem, men tro og håb på fremtiden.

Der udskrives mange hver uge, så sygehusopholdet bliver så kort som muligt. Heldigvis finder de fleste mennesker sig bedst tilrette i kendte omgivelser.

Ældrerådet i Kolding følger nøje udviklingen om Seniorbofællesskaber i kommunen. På Holbergsvej i Kolding opfører Pierre Ejendomme et nyt Seniorbofællesskab ”Holbergs Have”. Mange interesserede er allerede skrevet på venteliste, inden husene er opført.

Denne boform er blevet meget efterspurgt. Seniorer vil gerne have nærhed og socialt samvær med deres naboer. Det viser en undersøgelse, Kolding kommune fortog i 2019, hvor knap 25.000 seniorer blev spurgt om deres fremtidige boligønsker. Kommunen fik 6.246 svar og knap 24 procent af deltagerne sagde, at de overvejede at flytte i Seniorbofællesskab.

Ældrerådets boligudvalg har spurgt ind til, hvilke tanker Direktør Pierre Legarth, har gjort sig omkring ”Holbergs Have”:

Der bliver opført 25 lejeboliger. Alderskriteriet for at få en af boligerne er +60 år. Lejlighederne bliver tre værelseslejligheder på mellem 72 kvm og 100 kvm. Prisniveauet forventes at komme til at ligge på 8.000 kr. til 9.900 kr. plus forbrug. Ud over lejeboligerne opføres et fælleshus.

Pierre Ejendommes vision er, at skabe attraktive, velindrettede og inspirerende steder at bo i høj kvalitet. Ensomhed er et stigende problem - men når ældre bor sammen med andre stiger livskvaliteten - altså skaber bofællesskaber højere livskvalitet.

”Holbergs Have” har en fantastisk beliggenhed med dagligvarebutik og busstoppested lige udenfor hoveddøren. Pierre Legarth forestiller sig, at nabohjælpen er nær og at der bliver mulighed for at deltage aktivt i fællesskabet på det sociale og fysiske område. Og at fælleshuset giver mulighed for forskellige aktiviteter, som fællessang, gymnastik, yoga, spil, fester og andre aktiviteter som beboerne finder interessante.

Ældrerådet følger med stor interesse, udviklingen af nye boligformer til ældre i Kolding Kommune.

Hvordan kunne det gå så galt, er nok det første, de fleste nok spørger om. Det næste kan så være, om det er en enlig svale eller det er kendetegnende for hele plejesektoren. Heldigvis ikke.

De fleste steder fungerer det godt. Vi har en veluddannet gruppe af medarbejdere, der tager sig af vores ældre medborgere på plejecentrene. Der er tale om flere forskellige faggrupper, som har en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse indenfor området. Uddannelserne er løbende blevet justeret, så de lever op til de krav der efterspørges. Så det er nok ikke der, skoen trykker.

Forråelsen i de TV-klip vi har set, er helt tydelig. Måden der bliver talt ikke til, men hen over hovedet på den ældre. Det er ikke i orden. Det er dog noget, der løbende bliver arbejdet med. Man kan med rette spørge, hvordan gode og kærlige mennesker med gode intentioner om at gøre det bedste, bliver offer for sådan en forråelse, vi har været vidne til.

Er det tid, der ikke er nok af, spørger mange om. Er tilsynet uvildigt, eller skal der føres mere tilsyn, skal arbejdet organiseres på en anden måde, skal medarbejderne have mere indflydelse på deres eget arbejde, eller hvad er årsagen og ikke mindst hvad er løsningen.
Er empati noget man er født med, eller bliver du et empatisk menneske som følge af det, du får med i bagagen. Er det ledelsen, det er galt med og hvorfor. Der er mange bud, men fakta er bl.a., at der i en lang årrække er sparet min. 2 % årligt i de kommunale budgetter.

Siden 2007 er den gennemsnitlige samlede udgift pr. ældre i kommunerne på landsplan faldet fra 55.229 til 41.315. Et fald på 13.914 kroner. Det må da have en betydning for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden, som skal være i orden, hvis man skal give noget af sig selv i omsorgsarbejdet, og det er man nødt til, hvis man vil have med mennesker at gøre.

Vi tror ikke, der kan gives et entydigt svar, og der er mange der udtaler sig om noget, de i bund og grund ikke kender noget til. Vi må lade dem, der kender hverdagen på de respektive plejecentre om at komme med bud på, hvad der skal til for at skabe de gode rammer for både beboere og personale.

Ældrerådet i Kolding har fokus på området, og vi vil også gøre brug af det samarbejde vi har imellem de 4 byer, Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart.

Deltag i konkurrencen og du har mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder. Vælg den mulighed du mener er korrekt. Noter det bogstav der står bag svaret. Bogstaverne danner et ord, som er svaret på konkurrencen.

Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk, senest den 14. september 2020. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer. Vinderen får direkte besked.

Hvad er TRAPHOLT kendt som?
Plejehjem (s)
Boligselskab (a)
Museum (k)

Hvilket bryggeri har været i Kolding?
Carlsberg (p)
Ceres(r)
Slotsmøllen(o)

Hvor ligger Plejehjemmet Kongsbjerg?
Christiansfeld(b)
Kolding (p)
Lunderskov(l)

Hvor er Den Spanske Trappe?
Rebæk (u)
Kolding Midtby (d)
Seest (l)

Hvilken by er på Unesco`s Verdensarvsliste?
Alminde (k)
Hejls (b)
Christiansfeld (i)

Hvor ligger Aktivitetshuset Lindely?
Vester Nebel (s)
Lunderskov (r)
Vamdrup (n)

Hvad heder formanden for Seniorudvalget?
Søren Sko (a)
Søren Spætte (b)
Søren Rasmussen (g)

 

Løsningen sidste gang var SOMMER. Der kom over 70 rigtige svar.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26