§ 1.
Multikulturelt Forum skal medvirke til:

  • at styrke medborgerskab og inklusion for alle grupper i Kolding Kommune
  • at fungere som forum, hvor dialog mellem alle etniciteter hører hjemme
  • at være videns- og sparringsforum for integration
  • at medlemmerne fungerer som ambassadører for sameksistens i Kolding Kommune
  • at have fokus på sårbare grupper
  • at være i tæt dialog og have en proaktiv rolle i forhold til, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsudvalget varetager Kolding Kommunes overordnede politik på området vedr. Multikulturelt Forum.

Stk. 2
Multikulturelt Forum kan ikke behandle enkeltsager.

§ 2.
Forummets funktionsperiode er 4 år, som følger den kommunale valgperiode. Herefter ny- udpeges repræsentanter.

Forummet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 3.
Forummet udpeges af Arbejdsmarkedsudvalget ved hver ny byrådsperiode.

Forummet består af:

Repræsentanter for Byrådet (Arbejdsmarkedsudvalget)
Repræsentanter for Kurdisk Forening
Repræsentant fra Den Afghansk/Danske Venskabsforening
Repræsentant fra Den Afghanske Kulturforening
Repræsentant fra Somalisk Forening
Repræsentant fra Somalisk Kulturforening
Repræsentant fra Bosnisk Kulturcenter ”Kolding”
Repræsentant fra Palæstinensisk Forening
Repræsentant fra Foreningen Nyd Bare Danmark
Repræsentant fra Dansk Flygtningehjælp
Repræsentanter fra Kolding Provstis tværkulturelle arbejde
Repræsentant fra Byliv Kolding
Repræsentant fra Senior- og Socialforvaltningen (SSP)
Repræsentanter fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.


Foreningerne kan hver udpege op til to repræsentanter, som er bosiddende i Kolding Kommune. Forummet kan udpege nye medlemmer, hvis det er relevant. Hvis der etableres nye foreninger, hvor det vil være relevant, at de deltager i forummet, forelægges det Arbejdsmarkedsudvalget, som afgør dette.

Forummet kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder videre med konkrete forslag eller temaer, og efterfølgende forelægger det for det samlede forum.

Stk. 2
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget er formand for Multikulturelt Forum. Næstformanden fra Arbejdsmarkedsudvalget deltager også i forummet. Næstformanden for Multikulturelt Forum vælges blandt foreningerne i forummet.

§ 4.
Forummet holder op til fire ordinære møder om året. Disse kan indeholde temadrøftelser eller andre oplæg. Desuden kan der arrangeres særlige arrangementer som et årligt fælles dialogmøde mellem Multikulturelt Forum i Kolding Kommune og Arbejdsmarkedsudvalget, samt eventuelle planlægnings- og ad hoc-møder.

Stk. 2.
Forummet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af forummets medlemmer ønsker det.

§ 5.
Formanden indkalder til møde ved at udsende dagsorden senest fem dage, før mødet holdes.

Stk. 2.
Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3.
En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes, eller der er enighed om det.

Stk. 4.
Et referat er godkendt, med mindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

§ 6.
Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2.
Forummet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 7.
Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende, af næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes mødet af næstformanden fra Arbejdsmarkedsudvalget. Hvis denne også er fraværende ledes mødet af den person, som forummet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2.
Forummet beslutter selv sin dagsorden, dog kan punkter efter anmodning fra Arbejdsmarkedsudvalget behandles. Der kan også behandles punkter fra Social- og Sundhedsudvalget.

Stk. 3.
Formanden formulerer de spørgsmål, som forummet skal stemme om.

§ 8.
Forummet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af forummets brugerrepræsentanter er til stede.

Beslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller mødelederens stemme, der er afgørende.

De ansatte i Kolding Kommune har ikke stemmeret.

§ 9.
Formanden fungerer som pressechef for forummet.

§ 10.
Medlemmerne i Multikulturelt Forum samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2.
Et medlem, som ved, at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give forummet besked.

§ 11.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen varetager sekretariatsbetjening af forummet.

Stk. 2.
Formanden påser, at sekretæren indkalder til møder, laver referater, planlægger møder, offentliggør forummets udtalelser mv.
Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, informationer, regeringens indsatser mv.
Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv.

§ 12.
Udgifterne til forummets arbejde afholdes af Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Stk. 2
Der afsættes 150.000 årligt, som Multikulturelt Forum kan benytte til at støtte projekter, der lever op til formålet med forummet og er indenfor dets rammer.

Stk. 3
Ansøgninger om støtte til projekter skal indsendes til forvaltningen, så de bliver behandlet på det førstkomne møde. Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde senest otte dage inden mødet.

§ 13.
Årsplan er:

  • I forummet er der enighed om, at der skal være et møde hvert kvartal de to første år, så der kan dannes et ordentligt fundament for arbejdet. Møderne vil have en varighed på 3 timer.

Godkendt på møde i Multikulturelt Forum den xx. måned 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey