I henhold til § 10, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. består Bevillingsnævnet af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer udpeget af Byrådet. Også personer, der ikke er medlem af Byrådet, kan have sæde i nævnet. I henhold til Byrådets beslutning i mødet den 1. december 2009 (sag nr. 09/11893) blev der under henvisning til lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 10, stk. 32, nedsat et Bevillingsnævn.

Konstitution m.v.

§ 1.

Bevillingsnævnet består i henhold til Byrådets beslutning i møde den 1. december 2009 (sag nr. 09/11893.) af politidirektøren samt 4 medlemmer.

Af disse medlemmer er 2 medlemmer valgt af Byrådet blandt dettes medlemmer, 1 medlem valgt efter indstillingen fra Kolding HO-RE-STA, som repræsentant for restaurationshvervet samt 1 medlem valgt efter indstilling fra 3F Kolding, som repræsentant for restaurationspersonalet.

Nævnets medlemmer skal have bopæl i Kolding kommune.

Nævnets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode.

§ 2.

Nævnet afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar måned i året umiddelbart efter det år, valg til Byrådet har fundet sted.

Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der er valgt af Byrådet blandt dettes medlemmer, og som længst har været medlem af nævnet, eller hvis de begge har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

§ 3.

På det konstituerende møde vælger nævnet sin formand.

Endvidere vælger nævnet en næstformand.

Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure, som for formandsvalg gældende.

§ 4.

Nævnet kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

§ 5.

Nævnet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Ordinære møder afholdes efter behov.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om en bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, medmindre udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 6.

Er et medlem forhindret i at deltage i et nævnsmøde, meddeler han formanden eller sekretariatet dette inden mødets afholdelse.

§ 7.

I nævnets møder deltager teknisk direktør og/eller en af denne - med nævnets samtykke - udpeget person, som sekretær for nævnet.

Nævnet kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens eller politiets tjeneste at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

§ 8.

Formanden, og i dennes forfald næstformanden, er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af nævnets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne samt øvrige deltagere. Dagsordenen skal udsendes senest 4 kalenderdage forud for mødet.

§ 9.

Ethvert af nævnets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 14 dage før et ordinært nævnsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Dagsordenen skal affattes således, at sagen fremstilles i en resuméform med angivelse af hjemmelsgrundlag og særlige procedureregler for afgørelse af sagen.

Samtidig affattes forslag til afgørelse i sagen ledsaget af forslag til affattelse af begrundelse for afgørelsen.

§ 10.

Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til belysning af sagen fremlægges i sekretariatet til gennemsyn for nævnets medlemmer, eller udsendes til medlemmerne i fornødent omfang.

§ 11.

Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed i Bevillingsnævnet skal der meddeles afslag.

Nævnet træffer i møder afgørelser, og nævnet skal vedtage begrundelse, såfremt dette kræves i medfør af forvaltningsloven eller særlovgivningen.

§ 12.

Over nævnets møder føres en protokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i protokollen under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer, samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet. Det skal af protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres. Mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen. Såfremt udfaldet angives af formanden uden afstemning, protokolleres »Vedtoges uden afstemning«. I tilfælde, hvor stemmefordelingen angives af formanden uden afstemning, anføres stemmefordelingen, og mindretalsgruppens sammensætning tilligemed følgende tilføjelse: »Formanden tilkendegav afgørelsen og voteringens udfald uden afstemning«.

Afstemninger om såvel hoved-, ændrings- som underændringsforslag skal protokolleres.

Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) protokolleres.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

§ 13.

Senest 1 uge efter mødets afholdelse fremsendes udskrift af beslutningsprotokollen til medlemmerne.

§ 14.

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentlig meddelelse om de endelige beslutninger, der er truffet af nævnet.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt. Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

§ 15.

Et nævnsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 16.

Ethvert medlem af nævnet har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c - 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i nævnet.

§ 17.

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for nævnet i dettes næste møde.

§ 18.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

 

Således vedtaget i møde den 20. januar 2010

P.n.v.

Iver Pedersen

Formand

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey