Indledning/formål

 • Brugernævnet er oprettet i henhold til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen, § 16.
 • Brugernævnet kan tage alle skolespørgsmål af fælles interesse op til drøftelse og komme med forslag til initiativer på skoleområdet.
 • Børne- og Uddannelsesudvalget kan forelægge spørgsmål af almen interesse for skolevæsenet til høring i Brugernævnet.


Sammensætning

 • Brugernævnets sammensætning fremgår af Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen § 20, stk. 2.


Mødevirksomhed

 • Brugernævnet udøver sin virksomhed i møder.
 • Når et medlem er forhindret i at deltage i et Brugernævnsmøde, meddeles dette til forvaltningen inden mødets afholdelse.
 • Ved et medlems forfald deltager så vidt muligt en stedfortræder.
 • Børne- og Uddannelsesudvalgets formand er mødeleder.
 • Af Brugernævnets midte vælges en stedfortræder for mødelederen.
 • Brugernævnet indkaldes af mødelederen.
 • Dagsordenen udsendes normalt med 10 dages varsel.
 • Ethvert medlem kan ønske et emne optaget på dagsordenen. Emneforslaget fremsendes mindst 2 uger før det aftalte møde.
 • Det årlige antal møder fremgår af Styrelsesvedtægten § 20 stk. 3.
 • Brugernævnet indkaldes ekstraordinært, når formanden finder det nødvendigt, eller når det ønskes af mindst 9 af medlemmerne med angivelse af dagsordenen for mødet og med mindst 8 dages varsel.

Vedtaget på Brugernævnsmøde den 1. marts 2018

_______________________________

Kristina Jørgensen

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey