Forretningsorden for Kolding Kommunes Centerbysamarbejde nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

I henhold til Styrelsesloven fastsættes følgende forretningsorden for Kolding Kommunes Centerbysamarbejde, i det følgende benævnt KKC.

§ 1

KKC består af 7 medlemmer fra Lokaldemokratiudvalget samt 6 medlemmer fra de tre centerbyer.
Udpegning af centerbyernes repræsentation til KKC foretages således:
Lunderskov Lokalråd udpeger to repræsentanter
Vamdrup Byforum udpeger to repræsentanter
Forum Christiansfeld udpeger to repræsentanter

KKC’s funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 2

Formanden for Lokaldemokratiudvalget er formand for KKC
Har formanden for Lokaldemokratiudvalget forfald, overtager næstformanden for Lokaldemokratiudvalget dennes funktioner som formand for KKC.

§ 3

KKC udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

KKC afholder mindst 2 årlige møder, og der kan afholdes fællesmøder og fællesbesigtigelse under medvirken af alle centerby- og landsbyinteresser i Kolding Kommune.

§ 4

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette til KKC’s sekretariat inden mødets afholdelse.

Der deltager en protokolfører på møderne, som ikke behøver at være medlem af udvalget.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

§ 5

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden elektronisk til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 7 kalenderdage forud for mødet.

§ 6

Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde. Såfremt der senest 4 uger før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 7

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Udvalget har til opgave at forberede beslutningsforslag til Lokaldemokratiudvalget om Centerbysamarbejde og fordeling af midler fra den såkaldte Centerbypulje.

Udvalget træffer afgørelser i form af indstillinger til afgørelse i Lokaldemokratiudvalget.

§ 8

Over udvalgets møder føres en protokol. I protokollen anføres fraværende medlemmer samt tidspunktet for mødtes begyndelse og mødets afslutning.

Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Beslutningsprotokollen fremsendes elektronisk til KKC’s medlemmer efter mødet og offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside.

§ 9

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for KKC på dettes næste møde.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende møder i KKC.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey