I Byrådets møde den 9. januar 2012 vedtog Byrådet en Fritids-, idræts og folkeoplysningspolitik hvoraf det fremgår, at der skal nedsættes et Fritidsråd.

Konstitution m.v.

§ 1.

Fritidsrådet består i henhold til rådets vedtægt, § 2, af 8 medlemmer.

2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer,

2 medlemmer udpeget af Folkeoplysningssamrådet i Kolding,

2 medlemmer udpeget af Kolding Idrætsråd,

1 medlem udpeget af Spejdersammenslutningen i Kolding,

1 medlem udpeget af lokale handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger.

Fritidsrådets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode.

§ 2.

Fritidsrådet afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar kvartal i året umiddelbart efter det år, valg til Byrådet har fundet sted.

Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af udvalget eller, hvis alle har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

§ 3.

På Fritidsrådets første møde i den nye valgperiode vælger rådet sin formand.

Endvidere vælger Fritidsrådet en næstformand.

Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure, som for formandsvalg gældende.

§ 4.

Fritidsrådet kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

§ 5.

Fritidsrådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Ordinære møder afholdes 3. tirsdag kl. 15.00 i januar, marts, maj, juni, august, september, oktober og november måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges

af 3 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren.

Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre Fritidsrådet ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 6.

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler han formanden eller sekretariatet

dette inden mødets afholdelse.

Når et medlem har forfald i mindst 3 måneder, skal stedfortræderen indkaldes.

§ 7.

I Fritidsrådets møder deltager Børne- og uddannelsesdirektøren og/eller en af denne udpeget person, som sekretær for udvalget.

Fritidsrådet kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste at overvære

møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

Fritidsrådet kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af Byrådet til at overvære forhandlingerne i Fritidsrådet, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Såfremt formanden for Fritids- og Idrætsudvalget ikke er medlem af Fritidsrådet, vil formanden altid have mulighed for deltagelse i alle Fritidsrådets møder med status af observatør uden stemmeret.

§ 8.

Formanden, og i dennes forfald næstformanden, er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og

ledelse af Fritidsrådets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne samt øvrige

deltagere. Dagsordenen udsendes senest 3 hverdage inden mødet.

§ 9.

Ethvert af Fritidsrådets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 14 dage før et ordinært møde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Dagsordenen skal affattes således, at sagen fremstilles i en resuméform med angivelse af

hjemmelsgrundlag og særlige procedureregler for afgørelse af sagen.

§ 10.

Når en sag er optaget på dagsordenen, skal det fornødne materiale til belysning af sagen fremlægges i sekretariatet til gennemsyn for Fritidsrådets medlemmer, eller udsendes til medlemmerne i fornødent omfang.

§ 11.

Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Fritidsrådet træffer i møder afgørelser, der for eksempel kan være udtalelser, forslag eller indstillinger til afgørelse i Økonomiudvalg eller Byrådet. Fritidsrådet skal vedtage begrundelse, såfremt dette kræves i medfør af forvaltningsloven eller særlovgivningen.

Alle sager, der medfører forøgede udgifter for kommunen, skal forelægges Byrådet til afgørelse.

§ 12.

En sag kan af ethvert medlem af Fritidsrådet kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 13.

Over Fritidsrådets møder føres en protokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de

trufne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne

indføres i protokollen under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer, samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i

mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres. Mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

§ 14.

Samtidig med udsendelse af dagsorden til kommende møde i Fritidsrådet fremsendes udskrift af beslutningsprotokollen for det foregående møde til medlemmerne, såfremt denne ikke tidligere er udsendt.

Med hensyn til udsendelse af dagsorden og beslutningsprotokol til Byrådets medlemmer i øvrigt forholdes i overensstemmelse med § 20, stk. 6, i den kommunale styrelseslov samt Byrådets beslutning herom.

§ 15.

Dagsorden for Fritidsrådets møder samt rådets indstillinger til Byrådet kan ikke offentliggøres, uden at Byrådets beslutninger herom foreligger.

§ 16.

Fritidsrådet kan i enighed nedsætte underudvalg af og blandt dets medlemmer på grundlag af en protokolleret beslutning. Underudvalg nedsat af Fritidsrådet kan indkalde andre personer til drøftelse af særlige spørgsmål.

§ 17.

Et medlem af Fritidsrådet, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 18.

Ethvert medlem af Fritidsrådet har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c - 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i Fritidsrådet.

§ 19.

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Fritidsrådet i dettes næste møde.

§ 20.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

 

Således vedtaget i Fritidsrådets møde den 28. januar 2014

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey