Byrådet har fastsat følgende regler for udpegning af medlemmer til Fritidsrådet.

Fritidsrådets sammensætning

§ 1.

Stk. 1. Fritidsrådet består af 8 medlemmer. Udvalgets sammensætning fremgår af § 2 i vedtægten for Fritidsrådet.

Tidspunkt for udpegning af medlemmer

§ 2.

Udpegning af medlemmer og stedfortrædere til Fritidsrådet finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg senest inden udgangen af januar måned i det efterfølgende år.

Udpegning

§ 3.

Én repræsentant for hver godkendt forening jf. folkeoplysningsloven, der det seneste år inden valget, har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud og/eller fået anvist kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed efter loven kan deltage i udpegningen af medlemmer og stedfortrædere til Fritidsrådet. Dokumentation for stemmeret forevises ved at medbringe indkaldelsen til mødet omkring udpegning af medlemmer til Fritidsrådet.

Valgbarhed

§ 4.

Personer med bopæl såvel inden for som uden for kommunen er valgbare som medlem af Fritidsrådet. Der stilles ingen aldersmæssige krav.

Procedure for udpegning

§ 5.

Folkeoplysningssamrådet i Kolding, Kolding Idrætsråd og Spejdersammenslutningen i Kolding

sikrer hver især udpegning af medlemmer og stedfortrædere til deltagelse i Fritidsrådets møder. Oplysninger om de udpegede medlemmer og stedfortrædere fremsendes til By- og Udviklingsforvaltningen senest inden udgangen af januar måned i året efter kommunalvalget.

Forvaltningen indkalder til møde angående udpegning af medlemmer og stedfortrædere fra lokale handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger. Indkaldelse udsendes senest 4 uger før udpegningen skal finde sted, og forvaltningen sikrer mødets afvikling. Til mødet indbydes der 1 repræsentant for hver forening under Folkeoplysningsloven.

Opnås der indenfor det enkelte område enighed om udpegning af henholdsvis medlemmer og stedfortrædere betragtes de pågældende som udpeget til Fritidsrådet.

Opnås der indenfor det enkelte område ikke enighed, er den person/stedfortræder med flest stemmer udpeget til Fritidsrådet.

Såfremt to eller flere personer opnår flest og lige mange stemmer, sker udpegningen ved lodtrækning blandt disse.

 

Vedtaget i Byrådets møde den 27. januar 2014

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey