I henhold til § 35, stk. 2, i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) skal Byrådet oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3.

På møde den 27. januar 2014 i Byrådet blev det vedtaget, at nedsætte et Fritidsråd med følgende vedtægt.

§ 1.
Fritidsrådets kompetencer og opgaver fastsættes af Byrådet, og skal udføres indenfor de bevilgede økonomiske rammer og retningslinier fastsat af Byrådet.

§ 2.
Stk. 1. Fritidsrådet består fra 1. januar 2014 af følgende 8 medlemmer udpeget af Byrådet og godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven:2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer,2 medlemmer udpeget af Folkeoplysningssamrådet i Kolding,2 medlemmer udpeget af Kolding Idrætsråd,1 medlem udpeget af Spejdersammenslutningen i Kolding,1 medlem udpeget af lokale handicapforeninger, udpeget af musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger. Hvis der fra Folkeoplysningssamrådet, Kolding Idrætsråd, Spejdersammenslutningen i Kolding, lokale handicapforeninger, musiske foreninger, kulturelle foreninger eller øvrige foreninger ikke udpeges medlemmer til Fritidsrådet, kan Fritids- og Idrætsudvalget frit tildele pladsen eller pladserne til de enkelte områder.

Stk. 2. For hvert medlem i Fritidsrådet udpeges én stedfortræder eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Stk. 3. Udpegning af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte medlemmer og stedfortrædere finder sted senest inden udgangen af januar måned i året efter kommunalvalg har fundet sted.

§ 3.
Stk. 1. Fritidsrådet  kan tilkalde kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

§ 4.
Stk. 1. Fritidsrådets medlemmer samt stedfortrædere udpeges for samme periode som Byrådets valgperiode, dog fortsætter medlemmerne indtil der er udpeget nye medlemmer.

§ 5.
Stk. 1
. Hvis et medlem af Fritidsrådet udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen. Er der ingen stedfortræder foretages ny udpegning for resten af valgperioden inden for det pågældende område efter reglerne for udpegning til Fritidsrådet.

Stk. 2. Ved forfald af mindst tre måneders varighed skal stedfortræderen indkaldes. 

§ 6.
Fritidsrådet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7.
Stk. 1. Fritidsrådets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Fritidsrådet afholder minimum seks årlige møder, dog kan formanden eller 3 medlemmer indkalde til yderligere møder, såfremt man finder det fornødent.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for mødernes afholdelse og indkalder med mindst 16 dages varsel medlemmerne.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 3 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden skriftligt senest 14 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder rådets møder og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere.Dagsorden og beslutningsprotokol skal udarbejdes under overholdelse af eventuelt gældende krav til form og indhold.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§ 8.
Stk. 1. Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. 

§ 9.
Stk. 1. Fritidsrådet kan i enighed nedsætte underudvalg af og blandt dets medlemmer på grundlag af en protokoleret beslutning.

Stk. 2. Underudvalg nedsat af Fritidsrådet kan indkalde andre personer til drøftelse af særlige spørgsmål.

§ 10.
Kommunen afholder udgifterne ved Fritidsrådets og dets underudvalgs virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 11.
Til de medlemmer af Fritidsrådet, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes der diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i forbindelse med deltagelse i Fritidsrådets møder. Dette sker i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse, jf. det af Byrådet vedtagne regulativ for diæter m.v. til ikke byrådsmedlemmer

§ 12.
Stk. 1. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014.

Vedtaget i Byrådets møde den 27. januar 2014

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey