I henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 fastsættes følgende forretningsorden for Grønt Råd Kolding

§ 1
Grønt Råd Kolding består af:

By- og udviklingsdirektøren (eller en udpeget repræsentant fra By- og Udviklingsforvaltningen)
samt 1 repræsentant fra følgende eksterne organisationer/ parter:

Kolding Herreds Landbrugsforening
Sønderjysk Landboforening
Naturstyrelsen Trekantområdet
TRE-FOR Vand
Vandrådet (de private vandforsyninger)
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Skovdyrkerforeningen
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Kolding Økologiske Råd
Grøn Hverdag
Troldhedestifællesskabet

Rådets funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

 

§ 2

Rådet afholder sit første ordinære møde den 22. marts 2018.

 

§ 3

By- og udviklingsdirektøren har udpeget miljøchefen som formand.

§ 4

Rådets formål er at være et rådgivende forum i spørgsmål inden for planlægnings-, miljø-, klimatilpasning- og naturområdet samt generelt arbejde for bæredygtig udvikling i Kolding Kommune.

Rådets fokus er:

  • En bæredygtig udvikling i Kolding Kommune herunder erhvervsudvikling indenfor det grønne område
  • At styrke dialogen om balance mellem udvikling, beskyttelse og benyttelse af natur og landskab
  • Hvordan der skabes mere og bedre natur og oplevelsesmuligheder samt øge biodiversiteten
  • Håndtering af klimaudfordringerne med ændrede nedbørsmønstre og hyppigere oversvømmelser

§ 5

Grønt Råd Kolding udøver sin virksomhed på møder, der ikke er offentlige. Efter aftale med formanden kan der deltage gæster.

Der afholdes 2-3 ordinære møder årligt. Antal møder og mødetidspunkter aftales fra år til år. Derudover kan der efter aftale med formanden arrangeres temamøder, besigtigelser eller lignende.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med et varsel på minimum 14 dage.

 

§ 6

Hver organisation/forening melder 1 repræsentant og 1 suppleant ind til By- og Udviklingsforvaltningen. Suppleanten deltager i møder i stedet for repræsentanten under dennes fravær. Er en organisation/forening forhindret i at være repræsenteret i et møde, meddeles dette til By- og Udviklingsforvaltningen inden mødets afholdelse.

 

 

§ 7

By- og Udviklingsforvaltningen er sekretær for Grønt Råd Kolding og indkalder til møde pr. mail med minimum 2 ugers varsel. Mødeindkaldelsen ledsages af en dagsorden for mødet og eventuelt relevante bilag.

Ethvert medlem af Rådet kan indsende forslag til dagsordenen til det følgende møde med en frist på normalt 3 uger før mødets afholdelse.

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

 

§ 8

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder et kort referat fra møderne.

Referaterne offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside, og der sendes mail med link til medlemmerne.

 

§ 9

Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper for et eller flere emner.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey