§ 1.

Kolding Kommunes Handicapråd er nedsat i henhold til § 37a stk. 1 i Retssikkerhedsloven.

Konstitution

§ 2.

Handicaprådet består af7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer i Kolding Kommune, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 4 medlemmer udpeget efter indstilling af Byrådet, jf. afsnit 4 i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunes Handicapråd, samt 3 administrative medlemmer fra henholdsvis Senior- og Socialforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Rådets funktionsperiode er fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

§ 3.

Handicaprådet afholder sit konstituerende møde inden udgangen af april måned umiddelbart efter, at udpegningen til Handicaprådet har fundet sted.

Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Byrådets initiativ.

§ 4.

På det konstituerende møde udpeger Handicaprådet selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1 i Lov om Kommunernes Styrelse.

§ 5.

Handicaprådet kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand.

§ 6.

Handicaprådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Ordinære møder holdes den 2. torsdag i måneden kl. 15.30 – 17.30, dog ikke i juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre rådet ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

Der afholdes møde indenfor 14 dage efter modtagelse af sag til høring fra Kolding Byråd.

§ 7.

Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Handicaprådet, meddeler pågældende sekretariatet dette inden mødets afholdelse. Sekretariat indkalder herefter den personlige stedfortræder.

§ 8.

Kolding Byråd afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation. Socialforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Handicaprådet.

Kolding Byråd yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

§ 9.

I Handicaprådets møder deltager en af Socialdirektøren - med Handicaprådets samtykke - udpeget person, som sekretær for Handicaprådet.

Herudover deltager Socialdirektøren og Teknisk Direktør eller en af disse to udpeget repræsentant.

Handicaprådet kan herudover anmode personer, der er ansat i kommunens tjeneste, om at overvære møderne med henblik på en sags oplysning.

§ 10.

Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af Handicaprådets møder. Indkaldelse til ordinære møder sker med mindst 14 dages varsel af medlemmerne samt øvrige deltagere. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og udsender dagsorden senest 5 dage forinden til medlemmerne samt øvrige deltagere.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt mulig underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 11.

Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.

§ 12.

Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

§ 13.

En sag kan af ethvert medlem af Handicaprådet kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 14.

Over Handicaprådets møder føres en protokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af medlemmerne. Dagsorden og beslutningsprotokol skal udarbejdes under overholdelse af de af stabsmanunalen "Forvaltningsbestemmelser" foreskrevne krav til form og indhold. Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer samt tidspunkter for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af protokollen fremgå hvilke sager, de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afgivet afstemning om.

Der skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres. Mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen. Såfremt beslutningen træffes uden at der finder egentlig afstemning sted anføres i protokollen "Vedtoges uden afstemning".

Såfremt afgørelse træffes uden afstemning, idet mødelederen konstaterer et flertal for beslutningen, protokolleres stemmerne for og imod, idet der anføres navnene på de personer, der stemmer imod.

Afstemning om såvel hoved- og ændringsforslag skal protokolleres.

Afstemning om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) protokolleres.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

§ 15.

Ethvert medlem af Handicaprådet kan udtale sig om Handicaprådets og egne standpunkter i en sag. Handicaprådets medlemmer må ikke referere andre medlemmers udsagn fremkommet under sagens behandling.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligten.

Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/partnere i en sag har fundet sted.

§ 16.

Et medlem af Handicaprådet, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt Forvaltningsloven og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 17.

Ethvert medlem af Handicaprådet har tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens og Straffelovens bestemmelser. Det vil sige, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i Handicaprådet.

§ 18.

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Handicaprådet i dettes næste møde.

§ 19.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende møder.


Således vedtaget i møde den 8. februar 2018 og den 15. marts 2018 samt tilrettet mødetidspunktet under §6 på møde den 10. oktober 2019.

 

På rådets vegne

John Arne Sørensen

Formand

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey