Handicaprådets formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

 

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.


Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.


Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.


Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.


Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.


Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet varetages af Socialforvaltningen.

Rådet består af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 medlemmer, udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.


DH kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.


Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Handicaprådet vælger sin formand blandt medlemmerne af rådet.

Handicaprådets møder afholdes for lukkede døre.


Handicaprådet kan indkalde kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

 

Handicaprådet afholder møde mindst 2 gange årligt eller så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.


Formanden bestemmer tid og sted for mødernes afholdelse og indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmerne og Socialforvaltningens observatør til møde.


Formanden fastsætter dagsorden for møderne og udsender dagsorden senest 5 dage forinden mødet til medlemmerne.


Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.


I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.


Formanden leder rådets møder og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af medlemmerne. Dagsorden og beslutningsprotokol skal udarbejdes under overholdelse af de i stabsmanualen forvaltningsbestemmelser foreskrevne krav til form og indhold.

 

Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.


Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Medlemmer af Handicaprådet modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Handicaprådet virker for en fireårig periode, som svarer til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey