§ 1

I henhold til den af Kolding Byråd vedtagne bestyrelsesvedtægt for Kolding Havn, jf. § 15, fastsætter Havnebestyrelsen, idet følgende kaldet bestyrelsen, selv sin forretningsorden.

Konstitution m.v.

§ 2

Bestyrelsen består i henhold til bestyrelsesvedtægtens § 4 af 7 medlemmer.

Bestyrelsens funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 3

Bestyrelsen afholder sit konstituerende møde og i samme måned som Byrådets konstituerende møde.

§ 4

Indkaldelse til det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været medlem af bestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, det ældste af disse.

§ 5

På det konstituerende møde foretages valg af formand og næstformand.

Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24 i lov om kommunernes styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure som for formandsvalg gældende.

§ 6

Bestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

§ 7

Bestyrelsen vedtager forud for hvert kalenderår en plan for sine ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer ved henvendelse til formanden forlanger det med samtidig angivelse af forslag til dagsorden.

§ 8

Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

I bestyrelsens møder deltager havnechefen, jf. vedtægtens § 8, og/eller en af denne med bestyrelsens samtykke udpeget person.

Bestyrelsen kan herudover tillade, at ikke-medlemmer deltager i møderne med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for bestyrelsen eller varetagelse af sekretariatsfunktioner.

Kolding Havns revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet og årsberetningen behandles med henblik på, at revisor kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af havnens økonomiske forhold.

§ 9

Bliver et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal medlemmet snarest rette henvendelse til formanden, der herefter drager omsorg for, at vedkommende stedfortræder indkaldes til det pågældende møde.

§ 10

Formanden drager omsorg for, at der senest 4 hverdage før bestyrelsens ordinære møde tilsendes medlemmerne en dagsorden med fornødent bilagsmateriale indeholdende tilstrækkelige oplysninger til, at medlemmerne på forsvarligt grundlag kan forberede deres stillingtagen til de sager, der skal behandles.

Ved ekstraordinære møder kan den nævnte frist fraviges.

§ 11

Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan forlange en sag behandlet på et bestyrelsesmøde.

§ 12

Såfremt der senest 8 dage før et ordinært bestyrelsesmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

§ 14

Over bestyrelsens møder føres en protokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres.

Af protokollen skal fremgå:

Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt på denne.

Hvem der har deltaget i mødet.

Tidspunkt for mødets begyndelse og afslutning.

Samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive protokollen og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Det skal af protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få optaget sin afvigende mening i protokollen. For sager, der skal oversendes til Byrådet eller anden myndighed, kan ethvert bestyrelsesmedlem kræve, at pågældende samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

§ 15

Bestyrelsen skal på hvert bestyrelsesmøde vurdere havnens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

En gang årligt skal bestyrelsen vurdere virksomhedens stærke og svage sider i relation til muligheder og trusler for den fortsatte eksistens som kommunal selvstyrehavn.

Bestyrelsen skal årligt revurdere Kolding Havns

  • vision og strategiplan
  • organisation
  • image og profil og
  • markedsposition

§ 16

Bestyrelsens medlemmer er omfattet af reglerne om tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152f samt forvaltningslovens § 27.

§ 17

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for bestyrelsen i dettes næste møde.

§ 18

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder med mindst 6 dages mellemrum.

Således vedtaget af bestyrelsen for Kolding Havn i møde den ..............

P.B.V.

(Sign.) Jens Chr. Thulstrup

formand

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey