§ 1.

Kolding Arbejdsmarkedsråd har til formål at rådgive kommunen og at samordne og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats.

 

§ 2.

Opgaverne for Koldings Arbejdsmarkedsråd er, at:

 • Vejlede og rådgive kommunen i udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken
 • Medvirke til, at beskæftigelsespolitik, erhvervspolitik, socialpolitik, uddannelsespolitik og erhvervslivet samordnes til fordel for ledige og syge borgere i Kolding Kommune
 • Være jobcentrets ambassadører
 • Være tænketank og idégenererende for Arbejdsmarkedsudvalget.

 

§ 3.

Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode. Herefter udpeger Byrådet nye repræsentanter. Hvis et medlem eller suppleant forlader Koldings Arbejdsmarkedsråd i rådets funktionsperiode udpeger Arbejdsmarkedsudvalget nye repræsentanter.

Rådet består af:

 • Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget
 • Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • Op til 3 repræsentanter fra Landsorganisationen i Danmark (LO)
 • Op til 3 repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Op til 2 repræsentanter fra Dansk Handicaporganisationer (DH)
 • Op til 1 repræsentant fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
 • Op til 1 repræsentant fra Akademikernes Centralorganisation (AC)
 • Op til 1 repræsentant fra Business Kolding
 • Op til 2 repræsentanter fra Uddannelsesinstitutionerne.

 

§ 4.

Med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats kan rådet igangsætte egne initiativer og projekter, som de mener, vil bidrage aktivt til at fremme beskæftigelsen i Kolding Kommune. Arbejdsmarkedsrådet råder over eget budget til dette.

 

§ 5.

Koldings Arbejdsmarkedsråd afholder konstituerende møde snarest efter, at Økonomiudvalget og Byrådet har udpeget rådets medlemmer. Sekretariatet for Koldings Arbejdsmarkedsråd indkalder til mødet.

Stk. 2 Formanden for Koldings Arbejdsmarkedsråd er formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer en 1. næstformand og 2. næstformand. Valget af næstformænd foretages ved flertalsvalg. Valget af næstformænd gælder for en 4-årig periode. Valget af næstformand ledes af formanden for rådet.

Stk. 3 der foretages fornyet næstformandsvalg, hvis 1. næstformand eller 2. næstformand udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvori valget afholdes.

 

 

§ 6.

Koldings Arbejdsmarkedsråd afholder normalt ordinære møder 4 – 5 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen.

Stk. 2 Rådets møder har som udgangspunkt en varighed på højst 3 timer.

Stk. 3 Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

Stk. 4 Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst 1 uge.

Stk. 5 Rådet kan afholde seminarer, temamøder mv. efter behov.

 

§ 7.

Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 5 hverdage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis formanden finder det nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Stk. 2 Dagsorden mv. fremsendes normalt elektronisk med e-mail.

Stk. 3 Suppleanterne modtager samme mødemateriale som medlemmerne.

§ 8.

Formanden fastsætter dagsordenen i samråd med sekretariatet.

Stk. 2 Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 7 hverdage før mødet.

Stk. 3 De enkelte punkter på dagsordenen skal indeholde en kort sagsfremstilling med relevante bilag og en indstilling.

Stk. 4 En sag, der ikke har været optaget på dagsorden, jf. § 5, stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

§ 9.

I rådets møder deltager medlemmer af rådet, suppleanter der er indtrådt i et medlems sted og rådets sekretariat.

Stk. 2 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i rådet indtræder suppleanten i medlemmets sted. Medlemmet indkalder selv sin suppleant.

Stk. 3 Formanden eller rådet kan indbyde særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af rådet, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret.

Stk. 4 Rådets møder mv. er ikke offentlige.

§ 10.

Møderne i Koldings Arbejdsmarkedsråd ledes af formanden og i dennes fravær af 1. næstformand. Er både formanden og 1. næstformand fraværende ved mødet, ledes dette af 2. næstformand.

§ 11.

Koldings Arbejdsmarkedsråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Medlemmer af Koldings Arbejdsmarkedsråd kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

Stk. 3 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Afgives der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod, er forslaget bortfaldet.

Stk. 4 Formanden kan på rådets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

§ 12.

Koldings Arbejdsmarkedsråd kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper
Rådet fastsætter udvalgenes og arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium.

Stk. 2 I udvalg og arbejdsgrupper kan de organisationer og myndigheder, der er repræsenteret i Koldings Arbejdsmarkedsråd, lade sig repræsentere af andre end medlemmer af rådet.

§ 13.

Der optages beslutningsreferat af møderne i Koldings Arbejdsmarkedsråd. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført dette.

§ 14.

Udgifterne ved Koldings Arbejdsmarkedsråds virksomhed afholdes af Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af et årligt budget, der fastsættes administrativt.

 

§ 15.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen af Koldings Arbejdsmarkedsråd varetages af Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren.

 

§ 16.

Tavshedspligt og habilitet
Rådets medlemmer og suppleanter er omfattet af straffelovens og forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som er kommet til deres kendskab ved udøvelsen af deres erhverv, jf. forvaltningslovens kapitel 8.

Stk. 2 Koldings Arbejdsmarkedsråd er omfattet af forvaltningslovens almindelige bestemmelser om inhabilitet.

Stk. 3 Et medlem, der er bekendt med, at der for den vedkommende selv foreligger forhold som nævnt i forvaltningslovens § 3 stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

 

§ 17.

Nærværende forslag til forretningsorden blev behandlet på Koldings Arbejdsmarkedsråds møde den 22. februar 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey