Forretningsorden for Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

I henhold til Styrelsesloven fastsættes følgende forretningsorden for Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL).

§ 1
Kolding Kommunes Landsbysamarbejde (KKL) består af 7 medlemmer fra Lokaldemokratiudvalget og 20 medlemmer fra Landsbyforum.
Medlemmerne af Landsbyforum udpeges som 1 person pr. landsby. Ved forfald kan landsbyen sende en stedfortræder. KKL ́s funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 2
Formanden for Lokaldemokratiudvalget er formand for KKL.
Har formanden for Lokaldemokratiudvalget forfald, overtager næstformanden for Lokaldemokratiudvalget dennes funktioner som formand for KKL.

§ 3
KKL udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.
KKL afholder mindst 2 årlige møder, og der kan afholdes fællesmøder og fællesbesigtigelse under medvirken af alle landsby- og centerbyinteresser i Kolding Kommune.

§ 4
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde meddeles dette til KKL’s sekretariat inden mødets afholdelse.
Der deltager en protokolfører på møderne, som ikke behøver at være medlem af udvalget.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

§ 5
Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.
Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden elektronisk til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 7 kalenderdage forud for mødet.

§ 6
Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.
Såfremt der senest 4 uger før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 7
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Udvalget har til opgave at forberede beslutningsforslag til Lokaldemokratiudvalget om Landsbysamarbejde og anbefalinger om fordeling af midler fra den såkaldte Landsbypulje.

Udvalget træffer afgørelser i form af indstillinger til afgørelse i Lokaldemokratiudvalget.

§ 8
Over udvalgets møder føres en protokol. I protokollen anføres fraværende medlemmer samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Beslutningsprotokollen fremsendes elektronisk til KKL’s medlemmer efter mødet og offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside.

§ 9
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder i KKL.

§ 7

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 8

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

  

 

Således vedtaget i møde den 11. marts 2010

På udvalgets vegne

(sign.) Christian Kloppenborg-Skrumsager

formand for Plan- og Miljøudvalget og KLF

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey