Skip til hoved indholdet

Økonomiudvalget

Mødeplan 2021

19. januar
23. februar
15. marts
20. april
18. maj
14. juni
9. august (ekstraordinært)
24. august
21. september
12. oktober
15. november
14. december

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, fastsættes følgende forretningsorden for Økonomiudvalget.
§ 1. Økonomiudvalget består i henhold til Byrådets beslutning af borgmesteren, der er formand for udvalget,
samt 10 af Byrådets øvrige medlemmer. Udvalgets funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 2. Udvalget afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar 2018.

§ 3. På det konstituerende møde vælger udvalget en næstformand til at fungere i formandens fravær. Valget
ledes af formanden og foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Mødevirksomhed
§ 4. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Ordinære møder afholdes som

hovedregel 1. og 3. tirsdag i måneden med undtagelse af juli måned samt uge 7 (vinterferie) og uge 42
(efterårsferie). Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det
forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den
skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist
skal angives. Det er formanden, som træffer beslutning om tid og sted for mødets afvikling, med mindre
udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler han formanden eller sekretariatet dette
inden mødets afholdelse. Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget
person, deltager som protokolfører. Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i Kommunens
tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik
på en sags oplysning. Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne i udvalget, når
det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Indkaldelse
§ 6. Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder. Indkaldelse til

ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 4
hverdage forud for mødet.

§ 7. Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde. Såfremt der senest 8 dage
før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at
optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 8. Dagsordenen affattes ved brug af standardskabeloner gældende for Kolding Kommune, således at
opbygningen af dagsordener for udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

§ 9. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens
bedømmelse være udsendt sammen med dagsordenen eller være tilgængeligt elektronisk.

Beslutningsdygtighed m.v.
§ 10. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger

træffes ved stemmeflertal. Udvalget træffer i møder afgørelser, der kan forme sig som endelige afgørelser i
kommunalt regi eller som indstillinger til afgørelser i Byrådet.

§ 11. En sag kan af ethvert medlem af udvalget kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante
oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 12. Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på
mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af Byrådet. Dette
gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt udvalget.

Beslutningsprotokol
§ 13. Der føres protokol over udvalgets møder, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne

beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i protokollen
under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer, samt tidspunktet for mødets begyndelse og
mødets afslutning. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet. Det skal af
protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om. Der
skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres.
Navne på mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen. Afstemninger om realitetsforslag: hoved-,
ændrings- samt underændringsforslag protokolleres. Afstemninger om formalitetsforslag
(dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af
forhandling af sagen m.v.) protokolleres.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, ligesom et medlem kan
få tilført en kort begrundelse for sin afvigende mening. Begæringen skal fremsættes under mødet.

Formandens kompetence
§ 15. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til

tvivl. Såfremt det er næstformanden, der træffer afgørelse i sager, der ikke tåler opsættelse, skal
borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen, medmindre der er tale om afgørelser, der ved
lovgivning er henlagt til udvalget. Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om
formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden
er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutning.

§ 16. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentlig meddelelse om de endelige
beslutninger, der er truffet af udvalget. Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt. Endvidere kan offentlig
meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

Underudvalg
§ 17. Udvalget kan beslutte at nedsætte underudvalg, der alene har rent forberedende eller rådgivende
funktioner. Udvalget kan ikke henskyde sager til afgørelse i underudvalget. Underudvalg vælges af og blandt
udvalgets medlemmer. I mangel af enighed sker valget efter forholdstal.

Habilitet, tavshedspligt
§ 18. Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller
i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens
forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom. Den, der
er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i
forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.
Det pågældende medlem er ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt
den pågældende må anses for at være inhabil.

§ 19. Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c – 152f, når en
oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er
nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.
Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i
udvalget.

Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen
§ 20. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til
forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes
næste møde.

§ 21. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære
møder.

Således vedtaget i møde den 9. januar 2018

P.u.v.
Jørn Pedersen
Formand

Centralforvaltningen