Skip til hoved indholdet

Seniorudvalget

Mødeplan 2021

5. januar
2. februar
2. marts
6. april
6. maj
1. juni
19. august
7. september
30. november

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Seniorudvalget.

§ 1
Seniorudvalget består i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23 af 7 medlemmer.

Udvalgets funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 2
Udvalget afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar 2018.

Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af udvalget eller,hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

§ 3
På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand.

Endvidere vælger udvalget en næstformand til at fungere i formandens fravær.

Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand og afgøres efter samme valgprocedure, som for formandsvalg.

Mødevirksomhed
§ 4
Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Ordinære møder afholdes jf. mødeplan 2018 – dog afholdes der ikke møde i juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren.

Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Det er formanden, som træffer beslutning om tid og sted for mødets afvikling, med mindre udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 5
Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler han formanden eller sekretariatet dette inden mødets afholdelse.

Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget person, deltager som protokolfører.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i Kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning.

Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.

Indkaldelse
§ 6
Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden via First Agenda til medlemmerne samt øvrige deltagere senest 4 hverdage forud for mødet.

§ 7
Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 8 dage før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 8
Dagsordenen skal affattes ved brug af standardskabeloner gældende for Kolding Kommune, således at opbygningen af dagsordner for Udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

§ 9
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse være udsendt sammen med dagsordenen eller være tilgængeligt elektronisk.

Beslutningsdygtighed m.v.
§ 10
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Udvalget træffer i møder afgørelser, der kan forme sig som endelige afgørelser i kommunalt regi eller som indstillinger til afgørelser i Økonomiudvalg eller Byråd.

§ 11
En sag kan af ethvert medlem af udvalget kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 12
Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af Byrådet.

Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt udvalget.

Beslutningsprotokol
§ 13
Der føres en protokol over udvalgsmøder, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i protokollen under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer, samt tidspunktet for mødets begyndelse og mødets afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres med navn. Mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen.

Afstemninger om realitetsforslag: hoved-, ændrings- samt underændringsforslag skal protokolleres.

Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) protokolleres.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, ligesom et medlem kan få tilført en kort begrundelse for sin afvigende mening. Begæringen skal fremsættes under mødet.

§ 14
Dagsorden og beslutningsprotokol fremsendes pr. mail til udvalgets medlemmer.

Formandens kompetence
§ 15
Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutning.

§ 16
Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentlig meddelelse om de beslutninger, der er truffet af udvalget.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt.

Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

Underudvalg
§ 17
Udvalget kan beslutte at nedsætte underudvalg, der alene har rent forberedende eller rådgivende funktioner. Udvalget kan ikke henskyde sager til afgørelse i underudvalget.

Underudvalg vælges af og blandt udvalgets medlemmer. I mangel af enighed sker valget efter forholdstal.

Habilitet, tavshedspligt
§ 18
Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

Det pågældende medlem er ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt den pågældende må anses for at være inhabil.

§ 19
Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c – 152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i udvalget.

Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen
§ 20
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 21
Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Således vedtaget i møder den 9. januar 2018.

P.u.v.

(Sign.) Søren Rasmussen
Formand

Senior- og Sundheds- og Fritidsforvaltningen