Bekendtgørelse om
vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

 

Lov om kommunernes styrelse

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

 

Indledning.

Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i § 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler findes i ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” (vederlagsbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning.

 

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmer i Kolding Kommune er berettiget og forpligtet til at modtage.

 

Endvidere beskrives vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer i et særskilt afsnit.

 

 

 

Fast vederlag

 

Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består at et fast vederlag, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Kolding Kommune et grundbeløb på 107.178 kr. Det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016. Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) og er som udgangspunkt vederlæggelse for alt det kommunalpolitiske arbejde, der udføres af et byrådsmedlem.

 

 

Udvalgsvederlag

 

Der ydes i Kolding Kommune udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Udvalgsvederlaget til medlemmer beregnes på baggrund af en procentdel af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt pr. medlem i udvalget.

Der ydes ikke udvalgsvederlag til formanden eller næstformanden for udvalget, hvis den pågældende modtager vederlag for formands- eller næstformandshvervet.

Udvalgsmedlemmerne i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Børn og Unge-udvalget ydes et vederlag på 3,10 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsmedlemmerne i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, og Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget ydes et vederlag på 2,40 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlaget betales månedsvis forud.

I henhold vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4 og 5, samt til de medlemmer, der er valgt af Byrådet til Børn- og Ungeudvalget.

 

  

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd

 

I henhold til vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde vederlag til udvalgsformændene for de stående udvalg, næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg, formanden for Børn- og Ungeudvalget og formænd for udvalg Byrådet har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven.

Summen af formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag kan højest udgøre 370 pct. af borgmesterens vederlag i en kommune på Kolding Kommunes størrelse.

Ifølge Kolding Kommunes styrelsesvedtægts § 27 modtager formændene for de stående udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og formanden for børn og unge-udvalget 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget modtager 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Desuden modtager formændene for de stående udvalg Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

 

 

Viceborgmestervederlag

1. viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag.

 

 

 

Tillægsvederlag for børn under 10 år (Børnetillæg)

 

Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag (børnetillæg) på 13.819 kr. årligt. Tillægsvederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Der kan kun ydes et vederlag, selv om der er flere børn under 10 år i hjemmet.

 

 

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.741 kr. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Reduktionen i det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Ved reguleringen anses det anførte beløb som grundbeløb pr. 1. april 2016.

Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Løn-afdelingen hvert år i november måned.

Hvor der efter særlovgivningen ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i bestyrelser, kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand eller næstformand i et stående udvalg, når der ydes særskilt vederlag herfor.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed.

Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-f.  De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor:

 

 

§ 16, stk. 1, litra a

 

Deltagelse i møder i byrådet og dennes udvalg samt underudvalg

 

 

Der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende mødebetingelser er opfyldt:

 • Der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt (behøver ikke at være mødt op).
 • Der har fundet en forhandling sted.
 • Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning.

Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.

Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for:

 • Mødeforberedelse.
 • Formøder.
 • Møder med administrationen.
 • Møder med borgmester.
 • Møder i de politiske grupper.

Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger bl.a. af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det sker ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid. Hvis mødet er afsluttet inden en eventuel frokost eller middag (som eksempelvis Byrådets møder) indgår frokosten eller middagen ikke i den samlede mødetid.

 

16, stk. 1, litra b

 

 

Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg fra byrådet

Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, fx medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv.

Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket ”efter valg af byrådet” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg fra et udvalg eller andre.

Såfremt valget ikke anses som foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende i medfør af styrelseslovens § 16, stk. 1 litra b ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Er Byrådet ved udpegningen bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen valgmulighed, kan vedkommende således ikke anses at for være valgt af Byrådet, og der kan derfor ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste.

Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af Byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det gælder fx, hvis Byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed.

Såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis et aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling – uanset hvordan denne afholdes – vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af Byrådet. I sådanne situationer vil der ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af Byrådet, vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv, og der vil være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, - jf. Indenrigsministeriets brev af 25. april 2007 til Odense kommune.

Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til fx underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelsen, er derfor heller ikke valgt dertil af Byrådet.

Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbybesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter ikke ydes, medmindre deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller det relevante udvalg, se nedenfor under § 16, stk. 1, litra f.

 

 

 

§ 16, stk. 1, litra c

 

 

Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv

Vedrørende kursusbegrebet

Ved kurser mv., forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer, som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende anses tillige som kurser.

Byrådet anser kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører

 • kommunens styrelse,
 • lovgivning og aftaler på det kommunale område,
 • kommunens budgetlægning og økonomistyring, og
 • kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, Byrådet og dets udvalg varetager

for relevante.

Byrådet anser tillige et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til at varetage et hverv, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, for at være relevant for det pågældende medlem.

Byrådet anser nedenstående kurser og lignende for at have betydning for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem:

 • Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og udbydes af:
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
  • Kommunernes Landsforening
  • Kolding Kommune
  • Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner.

Andre kursustilbud forelægges Økonomiudvalget til afgørelse af, om kurset anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

 

 

§ 16, stk. 1, litra d

 

 

Deltagelse i seminarer, jf. § 9a

Vedrørende seminarer

Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra d, skal ses i sammenhæng med lovens § 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Byrådets beslutning om afholdelse af seminarer i henhold til § 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bestemmelsen i § 9a omfatter ikke seminarer for udvalg.

 

 

§ 16, stk. 1, litra e

 

 

Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c

Bestemmelsen giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.

Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

§ 16, stk. 1, litra f

 

 

Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg

Der tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når dette sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Det gælder fx:

 • forelæggelse af en sag for en statslig myndighed
 • deltagelse i forhandlinger med kommunale eller regionale myndigheder
 • besigtigelse
 • deltagelse i borgermøder
 • venskabsbybesøg
 • studietur
 • repræsentativt arbejde

Det bemærkes, at forudsætningen for, at fx en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra Byrådet.

 

 

§ 16, stk.1., litra g

 

 

Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt under litra a-f.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan godt ydes godtgørelse.

Byrådet har besluttet, at der kan ydes godtgørelse i forbindelse med mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger og repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning af Byrådet eller dets udvalg.

 

 

Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste

 

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor byrådsmedlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen.

Tiden mellem møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed. Det svarer pt. til 2.100 kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar.

 

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

 

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at der foretages indberetning herom på en særlig blanket for 1 måned ad gangen.

 

Lønmodtagers dokumentation

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtageren sker i form af en skriftlig underskrevet erklæring fra arbejdsgiveren med oplysning om timeløn og løntræk svarende til det beløb, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for.

 

Selvstændiges dokumentation

Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse suppleret med enten en revisor-erklæring eller anden sandsynliggørelse for tabet. Det er tilstrækkeligt med én revisorerklæring/sandsynliggørelse af tabet ved valg af tabt arbejdsfortjeneste i hver byrådsperiode under forudsætning af, at der ikke er ændringer i indtægtstabet. Det påhviler den selvstændige at foretage en kritisk vurdering af, om den medgåede tid til varetagelsen af det kommunale hverv rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes særligt på aften- og weekendaktiviteter. 

 

 

3.1. Møder m.v.

 

I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder m.v. der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende godtgørelser:

 1. a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet
 2. b) godtgørelse for dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og
 3. c) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

 

 

3.2. Andre aktiviteter

 

Der tillægges derudover byrådsmedlemmer godtgørelse som nævnt under 3.1 a)-c) i forbindelse med udførelse af de under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g nævnte aktiviteter:

 • mødeforberedelse, herunder formøder,
 • dialogmøder mellem borgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør m.v.
 • møder i underudvalg der er nedsat efter lovens § 17, stk. 4,
 • deltagelse i Trekantområdet Danmarks mødeaktivitet,
 • deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje i Kolding Kommune og lign.,
 • deltagelse i brugerråd og bestyrelser m.v. ved kommunale institutioner,
 • deltagelse i borgermøder arrangeret af kommunen,
 • kommunale konkurrencer og lignende,
 • deltagelse i erhvervsdelegationer,
 • besigtigelser og åstedsforretning,
 • studieture og venskabsbybesøg,
 • tilsynsforretninger,
 • deltagelse i institutionsbesøg og virksomhedsbesøg,
 • deltagelse i repræsentativt arbejde.

Der kan ikke ydes godtgørelse til befordring udover de af Kolding Byråd vedtagne aktiviteter som nævnt ovenfor, medmindre Kolding Byråd træffer beslutning herom efter styrelseslovens § 16, stk. 11.

 

Uden for litra g falder deltagelse i sociale arrangementer og politiske møder, herunder vælgermøder. Der vil ved deltagelse i sådanne møder ikke kunne ydes godtgørelse.

Som politiske møder betragtes ikke formøder i de politiske grupper, hvor dagsordner til udvalgsmøder og Byrådsmøder drøftes.

Der ydes desuden befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

 

 

Vedrørende befordringsgodtgørelse

 

Det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. udgifter i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-g.

Der ydes som udgangspunkt godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af Skatterådets fastsatte satser for kilometergodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udføres.

Befordringsgodtgørelsen tager først og fremmest sigte på transport fra bopæl til det sted, hvor det kommunale hverv skal varetages. Der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra arbejdsstedet eller andet opholdssted (fx sommerhus) til mødestedet, også selv om arbejdsstedet ligger uden for kommunen.

Det afgørende er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis der er mødepligt, vil der som hovedregel være pligt til at yde godtgørelse, mens der omvendt som udgangspunkt ikke vil være pligt til at yde godtgørelse, hvis der ikke er mødepligt. Høje omkostninger til befordring kan dog føre til, at der ikke er hjemmel til at yde godtgørelse, selv om der er mødepligt.

 

Firmabil

Byrådsmedlemmer med en sædvanlig firmabil-ordning, der også omfatter driftsudgiften har ikke krav på at få udbetalt befordringsgodtgørelse for varetagelse af deres kommunale hverv, da de pågældende ikke har haft nogen kørselsudgift.

 

60-dages-reglen

60-dages-reglen betyder, at udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er skattefri de første 60 dage inden for 12 måneder. Arbejdsplads forstås her som det sted, hvor byrådsmedlemmet deltager i møder i forbindelse med varetagelse af sit kommunale hverv. Foregår disse møder på forskellige lokaliteter gælder der en 60-dages regel for hvert sted.

 

 

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemstedet:

 

Godtgørelse for fravær fra hjemstedet ydes med henblik på at godtgøre nødvendige merudgifter, som følger af, at et byrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af et kommunalt hverv er tvunget til at opholde sig borte fra hjemmet. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatning er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet.

Der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse efter de til enhver tid af Skatterådet fastsatte regler og satser. Udgifter til logi dækkes efter dokumentation eller med det af Skatterådet fastsatte beløb pr. døgn uden dokumentation.

Der henvises til kommunens regler for rejsevirksomhed.

 

 

Vedrørende udgifter forbundet med et handicap.

 

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer.

Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

 

  

Vedrørende udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

 

Et byrådsmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses som nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med deltagelse i møder.

Det er en forudsætning at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. ”Nære pårørende” forstås som forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever.

 

 

3.3. Anden støtte

 

Byrådsmedlemmerne får abonnement på ét dagblad, tidsskriftet Danske Kommuner samt fagtidsskrifter efter nærmere protokollerede beslutninger i de respektive udvalg.

Der stilles mobiltelefon, Ipad og printer, samt eventuelt bærbar PC til rådighed for byrådsmedlemmerne til brug for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Ved udtræden af Byrådet værdiansættes installationerne, hvorefter der gives det udtrædende medlem mulighed for at erhverve installationerne til den fastsatte pris.

 

 

 

Vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Ved fravær pga. helbredstilstand, graviditet og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

 

 

 

 

5.1. Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i styrelseslovens § 16a.

 

Der tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.

Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er den samme for ikke-byrådsmedlemmer som for byrådsmedlemmer, jf. ovenfor i afsnit 2.

Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. I det omfang særlovgivningens bestemmelser ikke er udtømmende, suppleres de af dette regulativ.

Størrelsen af diæter og tabt arbejdsfortjeneste fastsættes og ydes efter de af Økonomi- og Indenrigsministeren til enhver tid fastsatte regler.

 

5.2. Godtgørelse

I forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-c nævnte møder, se ovenfor i afsnit 2, ydes der til ikke-byrådsmedlemmer:

 • befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
 • godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap,
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende og
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning.

 

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 3.

 

Der tillægges tillige godtgørelse for deltagelse i seminarer jf. § 9a i styrelsesloven, deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42c i styrelsesloven og for varetagelse af kommunale hverv efter anmodning af Byrådet eller dettes udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

 

 

Regulativet træder i kraft den 30. januar 2018.

 

Således vedtaget i Byrådet den 30. januar 2018

 

P.B.v.

(Sign.) Jørn Pedersen borgmester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey