§ 1. Kolding Byråd består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse, i det følgende kaldet styrelsesloven.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsæt-tes i Byrådets forretningsorden, i det følgende kaldet forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2.

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget
 2. Arbejdsmarkedsudvalget
 3. Børne- og Uddannelsesudvalget
 4. Fritids- og Idrætsudvalget
 5. Kulturudvalget
 6. Lokaldemokratiudvalget
 7. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
 8. Seniorudvalget
 9. Social- og Sundhedsudvalget
 10. Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 11. Teknik- og Klimaudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Byrådet eller en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage
denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.

§ 8. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 10 af byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af Kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver, herunder bidrag til den regionale udviklingsplan og udarbejdelse af en bypolitik. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • udlejning af Kommunens faste ejendomme, herunder boliger og lokaler, forpagtning af jorder m.m., med mindre opgaven ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til et andet udvalg
 • erhvervspolitiske forhold
 • indretning af Kommunens borgerservice
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen
 • kommunale opgaver i henhold til lovgivningen om offentlige registre
 • vedligeholdelse af Kommunens bygninger med tilhørende anlæg samt tilvejebringelse af nødvendigt projektmateriale for bygge- og anlægsarbejder og gennemførelse af godkendte projekter vedrørende samme
 • udarbejdelse af erhvervs- og vækststrategi for Kolding Kommune
 • identificering og prioritering af fokus- og indsatsområder for realisering af kommunens vækststrategi
 • sager i medfør af lov om erhvervsfremme
 • opfølgning på den indgåede kontrakt om varetagelse af Kolding Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter
 • Kommunens bidrag til den regionale udviklingsplan
 • Kommunens bidrag til den regionale erhvervsfremmestrategi
 • udarbejdelse af international strategi for Kolding Kommune
 • internationale relationer
 • samordning af Kommunens kontakt til internationale fora og organisationer af lokal og regional karakter
 • samarbejde med Kommunens venskabsbyer
 • støtte til venskabsbyaktiviteter

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 9. Økonomiudvalget fastsætter regler om  forvaltning af kommunens ejerinteresser i juridiske personer

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
 • i hvilket omfang Kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af Kommunens indkøbsfunktioner
 • sags- og projektstyring af kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • forvaltning af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen
 • kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • procedurer for persondatalovens efterlevelse ved Kolding Kommune
 • Kolding Kommunes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 • den forvaltningsprocesuelle virksomhed i forvaltningerne

§ 10. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at der er etableret de fornødne procedurer for såvel finansiel som operationel risikostyring og interne kontroller indenfor alle forvaltningsgrene
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

§ 11. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.

§ 12. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 13. De stående udvalg tilvejebringer inden for hvert sit forvaltningsområde nødvendigt projektmateriale for forestående bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de af Økonomiudvalget i henhold til § 9 fastsatte regler. Endvidere forestår de stående udvalg inden for hvert sit forvaltningsområde gennemførelsen af godkendte bygge- og anlægsprojekter.
Stk. 2. De stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme, som er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i henhold til særlig beslutning i Byrådet, jf. dog § 8, stk. 5.
Stk. 3. De stående udvalg står for udlån og udleje af lokaler, bygninger og anlæg, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i overensstemmelse med Kommunens regler herom.
Stk. 4. Koordination af Kommunens samlede ansvar for sundhedsopgaver varetages af Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor alle øvrige stående udvalg skal samordne sundhedsinitiativer og forvaltningsopgaver med dette udvalg. Det enkelte stående udvalgs sundhedsopgaver varetages selvstændigt indenfor rammerne af Byrådets overordnede sundhedspolitik.
Stk. 5. Koordinationen af Kommunens overordnede samarbejde med foreningen Trekantområdet Danmark varetages af Økonomiudvalget. Hvert enkelt stående udvalg varetager samarbejdet inden for eget område med foreningen Trekantområdet Danmark.

§ 14. De stående udvalg varetager forvaltningen af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen for de fonde, som Byrådet ved særlig beslutning har henlagt til udvalget.

§ 15. De stående udvalg fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk.3, samt bidrag til Kommunens opgaver i henhold til styrelseslovens §§ 62-62c.

§ 16. De stående udvalg varetager Kommunens ejerinteresser inden for eget forvaltningsområde gennem forvaltning af kapitalandele og repræsentationsrettigheder i juridiske personer efter regler fastsat af Økonomiudvalget i henhold til § 9.

§ 17. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på beskæftigelses- og integrationsområdet efter nedenstående lovgivning, eller senere lovgivning der måtte erstatte denne:

 • lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • lov om aktiv socialpolitik
 • lov om sygedagpenge
 • lov om integration af udlændinge i Danmark
 • lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.
 • lov om individuel boligstøtte kap. 10 - 11
 • lov om erhvervsgrunduddannelse
 • lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende de i stk. 2 beskrevne sagsområder samt opgaver vedrørende Koldings Arbejdsmarkedsråd og Multikulturelt Forum.
Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet. 
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • politikker inden for udvalgets område
 • anlægsplaner
 • takster 

§ 18.  Børne- og Uddannelsesudvalgetbestår af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner og i sager om enkeltpersoner og varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver vedr. nedennævnte lovgivning samt opgaver, der naturligt har tilknytning til området.

 • lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 • lov om folkeskolen
 • lov om ungdomsskoler
 • lov om specialundervisning for voksne
 • lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
 • lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., § 10 (LBK nr. 437 af 8/5 2017)
 • lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), §45 a om daghøjskoler (LBK nr. 854 af 11/7 2011)
 • lov om produktionsskoler, §§ 4, 9 og 13 (LBK nr. 97 af 26/1 2017)
 • lov om friskoler og private grundskoler, § 17, stk. 5, og § 23 (LBK nr. 166 af 25/2 2013)
 • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 16 (LBK nr. 749 af 21/6 2017)

Stk. 3. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

§ 19. Fritids- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 • lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), med undtagelse af daghøjskolevirksomhed

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • udarbejdelse af fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik for Kolding Kommune
 • drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
 • drift og vedligeholdelse af Kommunens Uddannelsescenter og andre tilsvarende lokaler, der ikke er henlagt under andre stående udvalg
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og idrætsfaciliteter og anlæg inden for udvalgets område
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
 • udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • samarbejde med fritids- og idrætsforeninger, private og selvejende institutioner med fritids- og idrætsformål herunder lystbådehavne

§ 20. Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 • Folkebiblioteksloven
 • Museumsloven
 • Teaterloven med undtagelse af børneteatervirksomhed i folkeskolen
 • Biografloven
 • Lov om musik (Kolding Musikskole)
 • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed herunder kommunal støtte tilmedievirksomhed

Stk. 3. Udvalget forhandler indgåelse af kulturaftaler i henhold til lov om regionale kulturaftaler, med henblik på forelæggelse for Byrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 5. Udvalget varetager endvidere

 • udarbejdelse af kulturpolitik for Kolding Kommune
 • kommunens interesser i Skamlingsbanke-selskabet
 • kunstnerisk udsmykning af Kommunens bygninger, parker og pladser m.v. med undtagelse af udsmykning efter gældende regler om udsmykning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på kommunale ejendomme
 • drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
 • drift og vedligehold af Nicolai Kultur inkl. Billedskolen og Legeparken, Godset inkl. Kvarterhuset, Christiansfeldcentret, Stadsarkivet, Kolding Musikskole og Koldingbibliotekerne
 • kommunens samarbejde med selvejende institutioner, foreninger eller individer, der udøver kulturelle aktiviteter og virksomhed
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
 • udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
 • cirkusforhold.

§ 21. Lokaldemokratiudvalget består af 7 medlemmer

Stk. 2 Udvalget understøtter Byrådets ønske om med udgangspunkt i borgerens centrum, at understøtte og aktivere de ressourcer, som lokalsamfundene rummer, så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Lokaldemokrati, medborgerskab og en styrket dialog mellem borgere, civilsamfund og kommune er et væsentlig element i den fortsatte udvikling af lokalområderne.

Stk. 3 Udvalget varetager opgaven med at videreudvikle dialogen og afprøve nye former for borgerinddragelse og deltagelse. Dette foregår i samarbejde med de øvrige stående udvalg.
Arbejdet består herunder i:

 • Administration af landsby-, centerby- og bydelssamarbejde
 • Støtte til private initiativer til fremme af lokalområdernes funktionalitet herunder borgerplaner i Vamdrup og Lunderskov
 • Støtte til etablering og drift af offentlige og private netværk i de enkelte lokalområder
 • Planer og koordinering af landsbyfælleskaber
 • Indhente inspiration og ny viden om samskabelsesprocesser
 • Afprøve nye samarbejdsformer, herunder frivillighedsmodeller, dialogmetoder og designprocesser.

§ 22. Plan-, Bolig- og Miljøudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil:

 • planloven og anden arealanvendelseslov, som ikke er henlagt til Økonomiudvalget jf. § 8.
 • byggeloven, herunder støtte til ejere af fast ejendom
 • byfornyelsesloven
 • udstykningsloven
 • lov om sommerhuse og campering m.v.
 • lov om beskyttelsesrum
 • lov vedrørende boliger opført med offentlig støtte
 • naturbeskyttelsesloven
 • miljømålsloven
 • miljøloven med undtagelse af spildevandsområdet
 • miljøskadeloven
 • varmeforsyningsloven
 • vandløbsloven
 • lov om kystbeskyttelse
 • lov om beskyttelse af havmiljøet
 • lov om forurenet jord
 • lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 • lov om miljøbeskyttelse, administration af skadedyrsbekæmpelse
 • lovgivning samt tiltag inden for klima og bæredygtighed
 • lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • lokalplaner og kommuneplantillæg med væsentlig offentlig interesse, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • sektorplaner under udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • drift og vedligeholdelse af vandløb
 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • forslag til og endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg, der følger en lokalplan, hvor planerne ikke har væsentlig offentlig interesse
 • administration af lejeloven
 • formidlings- og outdooraktiviteter i tilknytning til ovenstående lovgivningsområder
 • Naturpark Lillebælt

Stk. 5. Udvalget har til opgave at arbejde for at sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger
generelt set - herunder til flygtninge. 

§ 23. Seniorudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte dette:

 • § 79 om tilskud til aktiverende tilbud og § 79a om forebyggende hjemmebesøg.
 • § 81a om værdighedspolitik.
 • kapitel 16 om personlig og praktisk hjælp med undtagelse af §§ 96, 97 og 99.
 • § 85 i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har tættest tilknytning til Seniorudvalgets område (over 67 år)
 • § 112 i det omfang der er tale om inkontinenshjælpemidler eller nødkald
 • § 117 om støtte til individuel befordring
 • § 119 om pasning af døende
 • § 122 om sygeplejeartikler ved pasning af døende
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Seniorudvalgets område, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til seniorområdet
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for øvrige folkepensionister, dog ikke folkepensionister, der bor på institutioner på Socialudvalgets område samt Socialøkonomi, Fysisk Handicap og Hjælpemiddeludvalgets område.
 • visitation til boliger efter §§ 192 og 192a om plejehjem og ældreboliger, samt visitation til ydelser knyttet til boformen
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Seniorudvalgets område.
 • § 98 ydelser i det omfang der er tættest tilknytning til Seniorudvalgets områder (over 67 år)
 • handicapkørsel § 11 i Lov om Trafikselskaber.
 • bevilling af lægekørsel og kørsel til speciallæge efter sundhedslovens § 170
 • sundhedslovens bestemmelser vedr. hjemmesygepleje (kapitel 38)
 • sundhedsberedskab efter sundhedslovens § 210
 • visitation til omsorgstandpleje efter sundhedslovens § 131

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de under stk. 2 nævnte opgaver, samt opgaver vedrørende:

 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • opgaver vedrørende Ældrerådet
 • samarbejde med private og selvejende institutioner, samt deltagelse i fælleskommunale selskaber og Offentlig-Private Partner- og udviklingsselskaber indenfor udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til Byrådet om

 • sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • takster
 • anlægsplaner

§ 24. Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne i det omfang ydelsen tildeles borgere i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har tættest tilknytning til udvalgtes område:

 • § 32 og 32 a i lov om social service om hjemmetræning
 • § 41 i lov om social service om merudgifter
 • §§ 42 og 43 i lov om social service om tabt arbejdsfortjeneste
 • §§ 44 og 45 om personlig hjælp og ledsagelse
 • kapitel 11 og 12 i lov om social service om særlig støtte og tilbud til børn
 • § 80 i lov om social service om husvilde
 • §§ 82 a - 82 d i lov om social service om tidlig forebyggende indsats
 • §§ 84, 85 og 86 i lov om social service (afløsning/aflastning, socialpædagogisk bistand og genoptræning)
 • § 97 i lov om social service om ledsagelse
 • § 99 i lov om social service om støtte- og kontaktperson
 • § 100 i lov om social service om merudgifter
 • kapitel 18 i lov om social service om behandling
 • kapitel 19 i lov om social service om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 • kapitel 20 i lov om social service om botilbud
 • anmodning om iværksættelse af værgemål i det omfang denne opgave ikke er henlagt til Seniorudvalget eller Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
 • integrationslovens § 42
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Social- og Sundhedsudvalgets område
 • forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens kapitel 35
 • forebyggende sundhedsydelser til børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36
 • tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37 med undtagelse af visitation til omsorgstandpleje efter § 131
 • genoptræning og vederlagsfri fysioterapi sundhedslovens kapitel 39 og 39 a
 • alkoholmisbrug efter sundhedslovens kapitel 40
 • stofmisbrug efter sundhedslovens kapitel 41
 • befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sundhedslovens § 140, jf. § 172
 • aktivitetsafhængige bidrag fra kommunen til regionen (aktivitetsbestemt medfinansiering), jf. §§ 13-14a i lov om regioners finansiering
 • sundhedsaftaler efter sundhedslovens kapitel 62
 • sundhedslovens bestemmelser om kvalitetsudvikling og IT (§ 193), forskning (§ 194), indberetning til centrale sundhedsmyndigheder (§ 195), utilsigtede hændelser (§ 198), sundhedsberedskab (§ 210), hospice (§ 238)

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • de under stk. 2 nævnte områder
 • opgaver vedrørende Kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde Kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • opgaver vedrørende Udsatterådet.

Stk. 4. Udvalget tager initiativ til at udarbejde forslag til en sammenhængende børnepolitik jf. lov om social service § 19, stk. 2 i samarbejde med Børne- og Uddannelsesudvalget.

Stk. 5. Udvalget godkender udviklingsstrategi og styringsaftale indgået i KKR Syddanmark samarbejdet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget
 • anlægsplaner
 • takster

§ 25. Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har
tættest tilknytning til udvalgets område:

 • §§ 82 a, 82 b og § 82 d i lov om social service om tidlig forebyggende indsats
 • §§ 84 og 85 i lov om social service (afløsning/aflastning, socialpædagogisk bistand)
 • § 96 i lov om social service om tilskud til borgerstyret personlig assistance
 • §§ 97 og 98 i lov om social service om ledsagelse og kontaktperson
 • kapitel 19 i lov om social service om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
 • kapitel 20 i lov om social service om botilbud
 • §§ 112 -116 i lov om social service om hjælpemidler og boligindretning
 • § 118 i lov om social service om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • kapitel 24a i lov om social service om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger
 • tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse, i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område
 • anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Socialøkonomi, Fysisk Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til handicapområdet

Stk. 3. Udvalget har ansvaret for

 • udvikling af socialøkonomi, samt
 • for videreudvikling af strategi for socialøkonomi

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • de under stk. 2 nævnte områder

§ 26. Teknik- og Klimaudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil

 • taxiloven
 • lov om trafikselskaber, kollektiv trafik
 • lov om affald
 • lov om offentlige veje
 • lov om private fællesveje
 • vandsektorloven
 • vandforsyningslovgivningen
 • spildevandsområdet under miljøloven

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 8
 • anlægsplaner, herunder byggemodning
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker med undtagelse af Geografisk Have og Legeparken
 • udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for udvalgets områder.

§ 27. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Kulturudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Lokaldemokratiudvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag. 

Stk. 6. Formanden for Plan-, Bolig og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Plan-, Bolig og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Seniorudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Seniorudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Socialøkonomi, Fysiske Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager et vederlag, som udgør 9,79 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget modtager et vederlag, som udgør 4,01 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Teknik- og Klimaudvalget modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Teknik- og Klimaudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Formanden for Børn- og Unge-udvalget - nedsat i medfør af § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - modtager et vederlag, som udgør 13,80 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 12. Næstformanden for Økonomiudvalget modtager et vederlag, som udgør 4,81 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 13. Den i stk. 1-12 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 28. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf.
§ 27, stk. 1-11.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

§ 29. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, styrelsesplanen 2014-2017, som vedtaget i Byrådets møder den 25. november 2013 og 1. december 2013 med senere ændringer.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer skal sendes til Statsforvaltningen Syddanmark.


P.B.v.

 

Jørn Pedersen

Formand

 

Vedtaget i møder den 24. november og 1. december 2017.

 

Ændring af § 27, stk. 1, vedtaget i møder den 18. december 2018 og 29. januar 2019.

 

P.B.v.

Jørn Pedersen

formand

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey