Mødedato: 24. april 2017
Mødetidspunkt: 19:00
Mødelokale: Byrådssalen
Fraværende:
Bemærkninger: Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.
Sagsnr.

Sagsid.: 17/5863
Resumé

Kommunaldirektøren fremsender Kolding Kommunes årsregnskab 2016.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at regnskabet godkendes med henblik på afgivelse til revisionen,

 

at de ikke tillægsbevilgede poster efterbevilges,

 

at de uerholdelige afskrevne fordringer godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 04-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren oplyser, at årsregnskabet for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 209 af 27. februar 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsatte forskrifter.

 

Årsregnskabet er udarbejdet af Centralforvaltningen i henhold til Principper for økonomistyring, godkendt i Byrådet den 27. august 2012.

 

Udgiftsregnskabet for 2016 udviser følgende fordeling af udgifter og indtægter i forhold til det vedtagne og korrigerede budget 2016:

 

Udgiftsregnskab

Mio.kr. (Afrundet)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

A. Det skatte-finansierede område

 

 

 

Indtægter

5.502

5.523

5.511

Driftsudgifter

(excl. forsyning)

 

- 5.235

 

-5.274

 

-5.290

Renter

-17

-26

-10

Anlægsudgifter

(excl. forsyning)

 

-182

 

-186

 

-186

Jordforsyning

8

10

4

Resultat af det skattefinansierede område

 

 

76

 

 

47

 

 

29

B. Forsynings-virksomheder

 

 

 

Nettodrift

10

1

-1

Netto anlæg

-6

-9

-7

Resultat af forsyningsvirksomheder

 

4

 

-8

 

-8

Resultat i alt

80

39

21

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform “udgifter”.

 

Finansieringsoversigt

Mio.kr. (Afrundet)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat i alt

          80

39

21

Optagne lån

          70

42

58

Afdrag på lån

        -88

-81

-79

Øvrige finans-forskydninger

 

          36

 

-7

 

-34

Kursregulering af likvide aktiver

 

          0

 

0

 

0

Kasseforøgelse/forbrug

         98

-7

-34

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform “udgifter”.

Sagsid.: 17/3531
Resumé

Anlægsregnskaber 2016 for projekter, der er afsluttet over 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at anlægsregnskaber for de afsluttede projekter over 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab 2016 for afsluttede projekter over 2 mio. kr., hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse.

 

Ifølge Budget og regnskab for kommuner skal anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er over 2 mio. kr. aflægge anlægsregnskab, som Byrådet skal godkende.

 

De totale bevillinger, der vedrører arealerhvervelser, køb og salg, er givet ud fra en fælles ramme, hvorfra rådighedsbeløbet omplaceres i det enkelte år. Hvis der ikke er opført noget i kolonnen ”Total bevilling” er det ikke udtryk for en manglende anlægsbevilling.

 

De enkelte anlægsprojekter har været behandlet i de respektive udvalg.

 

Anlægsregnskaberne udviser følgende:

 

Afsluttede projekter over 2. mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse

Rådigheds-beløb 2016

Forbrug 2016

Total bevilling*

Totalt forbrug

Note

P.nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28

2.200

2.358

2.200

2.358

1

-1.100

-1.179

-1.100

-1.179

 

P.nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26

2.000

2.116

2.000

2.116

2

-1.000

-1.058

-1.000

-1.058

 

P.nr. 4581 Bygningsforbedring i Christiansfeld 2009

0

0

3.200

2.891

3

0

0

-1.600

-1.445

 

P.nr. 9004 Bertram Knudsensvej 90 ældreboliger

0

0

150.607

150.328

0

0

0

0

 

P.nr. 4794 Opkøb af boliger til flygtninge

0

722

0

3.629

0

0

0

0

 

P.nr. 9019 Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar mv.

66

100

7.974

6.609

0

0

0

0

 

P.nr. 4730 Cuben

575

998

11.238

10.000

4

 

0

0

0

0

 

P.nr. 4728 Ombygning Stenderup skole børnehave/dagplejehus

500

491

4.000

3.972

5

0

0

0

0

 

P.nr. 4770 Sdr. Vang skole, renovering af legeplads

4.450

4.458

4.450

4.458

6

0

0

0

0

 

P.nr. 4763 Specialområdet, bygningsmæssige ændringer

7.794

7.771

8.000

8.004

7

0

0

0

0

 

P.nr. 7753 Ny specialbørnehave

300

299

31.275

30.912

8

0

0

0

0

 

P.nr. 4743 Samling af døgntilbud - udbygning af Tinghøj

8.125

8.050

9.600

8.968

9

0

0

0

0

 

P.nr. 4631 Køb af ejendom og grund i Seest

0

0

0

8.056

0

0

0

0

 

P.nr. 3011 Byggemodning af parceller ved Kastaniely, Nr. Bjert ^

3

3

3.135

3.053

0

0

-5.600

0

 

 

Note:

 1. Projektet omfatter en ejendom hvor der i 2010 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afvigelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af mindreforbruget på projekt p.4581.
 2. Projektet omfatter en ejendom hvor der i 2010 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afvigelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af mindreforbruget på projekt p.4581.
 3. Projektet omfatter 1 ejendom (Lindegade 2) hvortil der i 2009 er meddelt tilsagn om tilskud i henhold til Byfornyelsesloven. Afvigelsen i forhold til den afgivne anlægsbevilling finansieres af merforbruget på projekterne p.4699 og 4700.
 4. Projektet omfatter udbygning af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Indeholder en gaveoverrækkelse af Christiansfeld Idrætsforening på kr. 1.5 mio. incl. moms
 5. Projektet omfatter ombygning/indretning til børnehave/dagplejehus på Sdr. Stenderup Skole
 6. Projektet omfatter Renovering af udearealer/legeplads på Sdr. Vang Skole
 7. Projektet omfatter indretning af Karen Blixen Skolen
 8. Projektet omfatter opførelse af ny børnehave i Seest indeholdende 24 specialplader (heraf 18 fra tidl. afdeling Solsikken), 80 børnehavepladser (heraf 55 fra tidl. børnehave Seest Gl Skole) samt indretning af et gæstehus til ca. 12 dagplejebørn
 9. Projektet omfatter ny bygning ved Tinghøj med 8 værelser samt opholdsarealer og administration

 

De enkelte anlægsregnskaber forefindes hos By- og Udviklingsforvaltningen.

Sagsid.: 16/15430
Resumé

Overførsel af overskud og underskud fra 2016 til 2017 følger for de af Byrådet vedtagne bevillingsregler. Generelt overføres overskuddet direkte til det samme område i 2017. Foreslåede afvigelser herfra fremgår af sagsfremstillingen.

 

Til 2017 overføres i alt 73,732 mio. kr. fordelt med 21,712 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, 33,637 mio. kr. vedrørende generelle tilskud, 8,016 mio. kr. vedrørende forsyningspolitik, 8,983 mio. kr. vedrørende anlæg samt 1,384 mio. kr. vedrørende optagelse af lån.

 

Effektiviseringsmålet realiseres endeligt i nærværende sag både for 2016, 2017 og budgetperioden 2018 – 2021.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at overskud fra 2016 overføres til 2017 med i alt 73,732 mio. kr. som specificeret under sagsfremstilling.

 

at effektiviseringsmålet realiseres endelig som specificeret under sagsfremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter:

Serviceudgifter viser i 2016 et mindre forbrug på 18,247 mio. kr., der overføres til 2017. Beløbet er i nedenstående tabel korrigeret med 3,465 mio. kr., da overskud under aktivitetsbestemt medfinansiering i 2016 foreslås at medvirke til reduktion af underskud i 2016 under seniorpolitik. Hertil kommer at indtægt 4,458 mio. kr. afledt af momsanalyse indgår under det finansielle område ligesom 1,443 mio. kr. primært vedrørende analyse af mellemkommunale betalinger indgår under arbejdsmarkedspolitik, overførsler. De samlede serviceudgifter i 2017 øges således med i alt 27,613 mio. kr.

 

Effektiviseringsmålet realiseres endeligt. Beskrivelse af de konkrete indsatser fremgår af bilag.

 

Der er i nedenstående skabt finansiering til udgift ved genplacering af seniorområdets funktioner på Låsbyhøj med 1,655 mio. kr. i 2017 og 1,340 mio. kr. i 2018, ligesom der er skabt finansiering til fælles arkiv på Nytorv med 0,504 mio. kr. i 2017 og 0,537 mio. kr. i 2018. Specifikation heraf samt af overførsel af overskud fra 2016 til 2017 fremgår af bilag.

 

Den samlede konsekvens for overførsel af serviceudgifter og endelig realisering af effektiviseringsmålet udgør:

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Socialpolitik

1.931

-4.984

-3.323

-3.651

-3.651

Uddannelsespolitik

-2.494

-4.624

-3.882

-4.158

-4.158

Fritids- og Idrætspol.

2.016

-157

-282

-407

-407

Ejendoms- og Boligpol.

953

-1.281

-2.561

-2.592

-2.592

Vej- og Parkpolitik

3.420

-1.027

-1.041

-1.313

-1.313

Kulturpolitik

1.707

-440

-430

-552

-552

Miljøpolitik

238

-29

-17

-18

-18

Børnepasningspolitik

-2.635

-165

-299

-433

-433

Seniorpolitik

1.490

941

-632

-864

-864

Sundhedspolitik

5.030

-65

-117

-169

-169

Erhvervspolitik

152

-236

-271

-349

-349

Adm.politik (CF)

3.396

-1.086

-1.431

-2.099

-2.099

Adm.politik (BYF)

644

222

-289

-356

-356

Adm.politik (BUF)

-140

-526

-90

-553

-553

Adm.politik (SSF)

-64

-128

-192

-256

-256

Adm.politik (BIF)

570

-131

-203

-276

-276

Adm.politik (Eff.mål)

11.399

18.850

17.702

20.203

20.203

Arb.m.pol., overførsler

-1.443

-932

-817

-832

-832

Finansieringspolitik

-4.458

-4.202

-1.825

-1.325

-1.325

 

I alt

 

21.712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Overførsler/Midtvejsregulering

Det samlede overskud vedrørende arbejdsmarkedspolitik (39,243 mio. kr.), Socialpolitik (-0,745 mio. kr.) og Uddannelsespolitik (-4,861 mio. kr.) udgør i alt 33,637 mio. kr. Beløbet foreslås overført til 2017 til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2017.

 

Det foreløbige regnskab 2016 viser samlet for landets kommuner et markant mindre forbrug set i forhold til den aftalte ramme. Også for de forsikrede ledige må forventes en tilbagebetaling.

 

Det konkrete beløb indgår som en del af aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for 2018. Den aftale forventes at blive indgået primo juni 2017.

 

Forsyningsvirksomhed

Det samlede overskud på 11,083 mio. kr. fordeler sig med 2,054 mio. kr. vedrørende udlånte tjenestemænd (Tre-For, Energnist og BlueKolding) og 9,029 mio. kr. vedrørende renovationen.

 

De 2,054 mio. kr. overføres ikke, mens de 9,029 mio. kr. består af 8,016 mio. kr. vedrørende driften og 1,013 mio. kr. vedrørende afskrivninger. De 8,016 mio. kr. skal overføres jf. affaldsbekendtgørelsen, da de skal indregnes i taksterne for 2018 eller anvendes i 2017. Beløbet overføres til 2017 fordelt med 3,000 mio. kr. under anlæg og 5,016 mio. kr. under drift. Nærmere specifikation fremgår af bilag.

 

Anlæg

Det samlede regnskab for anlæg viser en nettoudgift på 179,910 mio. kr. mod et korrigeret budget på 188,893 mio. kr. Mindreforbruget på 8,983 mio. kr., der foreslås overført til 2017, er mindre end den af Byrådet vedtagne maksimale overførsel på 5%. Specifikation på projekter fremgår af bilag.

 

Generelt er der tale om overførsel af overskud eller underskud begrundet i en tidsmæssig forskydning af projekterne. De få projekter, der ikke er forklaret med tidsmæssige forskydninger, udgøres af:

 

Det samlede salgsbudget for 2016 er merrealiseret med 6,230 mio. kr., der primært kan henføres til en fejlpostering, der korrigeres i 2017. Reelt er det realiserede salg, bortset fra 1,184 mio. kr., identisk med det korrigerede salgsbudget for 2016.

 

Opkøb af boliger til flygtninge. Anlægsprojektet viser et underskud i 2016, og der mangler færdiggørelse på Mejerivej for 0,250 mio. kr. Beløbet tilføres i 2017.

 

Koldinghus, klimaanlæg. Beløbet på 0,750 mio. kr. foreslås finansieret i overførselssagen jf. sag fremsendt af Kulturudvalget.

 

Sjølund Multiarena, anlægstilskud på 1,100 mio. kr. finansieres i overførselssagen jævnfør Byrådets beslutning.

 

Beløb, der ikke overføres, udgøres af rammebeløb til finansiering af monopolbrudssystemer samt en reduktion af rådighedsbeløbet til nedrivning af center i Skovparken. Førstnævnte har den konsekvens, at implementeringsomkostninger i højere grad skal finansieres indenfor det eksisterende budget.

Sagsid.: 17/213
Resumé

Forslag til ”Befolkningsprognose 2018” bygger på den historiske udvikling i 2008 til 2016, og er fremskrevet på baggrund af forudsætninger om antal fødte, antal døde, til- og fraflytning samt Kolding Kommunes boligprogram. Prognosen vedrører perioden 2017 – 2030.

 

Der har i 2016 været en befolkningsvækst på 587 personer, hvilket er 265 personer færre end forventet. Der forventes i 2017 en befolkningstilvækst på 917 personer. Fra 1. januar 2017 til 29. marts 2017 er befolkningstallet steget med 149 personer, så der pr. 29. marts 2017 var 92.437 personer i Kolding Kommune. Ultimo 2021 forventes folketallet at være steget til 96.843 personer, ultimo 2025 til 100.401 personer, mens det primo 2030 forventes at udgøre 103.116 personer.

 

Der forventes en befolkningstilvækst i 2017 – 2029, der er større end den gennemsnitlige vækst fra 2008 – 2016.

Sagen behandles i

Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at udkast til ”Befolkningsprognose 2018” godkendes med henblik på at indgå som forudsætningsdel for budgetlægningen 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Direktionen den 04-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det præciseres, at de 265 færre personer i 2016 end forventet primært skyldes færre flygtninge og færre familiesammenføringer.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny befolkningsprognose med udgangspunkt i det faktiske folketal pr. 1. januar 2017. Prognosen viser følgende hovedtal indtil 2021:

 

Befolkningstal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Folketal, primo år

90.070

90.796

91.701

92.287

93.205

94.051

94.819

95.869

Fødte

942

996

949

1.011

993

1.018

1.054

1.096

Døde

779

831

754

778

785

794

802

811

Overskud

163

165

195

233

208

224

252

285

Tilflyttede

5.612

5.936

5.848

6.024

5.963

5.836

6.116

6.053

Fraflyttede

5.038

5.179

5.451

5.343

5.327

5.293

5.318

5.364

Flyttebalance

574

757

397

682

636

543

798

688

Korrektion

-11

-17

-5

3

2

0

0

0

Årets udvikling (total)

726

905

587

918

846

768

1.050

974

Mænd, ultimo år

45.223

45.661

45.943

46.408

46.838

47.225

47.755

48.250

Kvinder, ultimo år

45.573

46.040

46.345

46.797

47.213

47.594

48.114

48.593

Folketal, ultimo år

90.796

91.701

92.288

93.205

94.051

94.819

95.869

96.843

 

Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune:

(2014-2016: Faktiske tal/2017–2021: Prognosetal.)

 

Befolkningstilvæksten i 2016 var på 587 personer, hvilket er 265 færre personer end forventet.

 

Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2030. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 92.288 personer primo 2017 til 103.116 personer primo 2030 Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 10.828 personer eller 11,7%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,2%.

 

Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 2017-2030

 • 0-2 årige forventes at stige med 736 personer (25,0%)
 • 3-6 årige forventes at stige med 827 personer (19,7%)
 • 7-16 årige forventes at stige med 316 personer (2,7%)
 • 17-24 årige forventes at stige med 303 personer (3,1%)
 • 25-59 årige forventes at stige med 3.028 personer (7,3%)
 • 60-64 årige forventes at stige med 1.014 personer (18,8%)
 • 65-74 årige forventes at stige med 878 personer (9,1%)
 • 75+ årige forventes at stige med 3.726 personer (53,0%)
 • Samlet forventes folketallet at stige med 10.828 personer (11,7%)

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2004-2016. I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden (undtaget 2010-2011) har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere, end der er døde.

 

Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede).

 

I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Kolding Kommune, hvilket også har været tilfældet i de historiske år.

 

Kolding Kommune har siden 2004 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), dog undtaget årerne 2010-2011, hvor der var et flytteunderskud. I prognoseperioden forventes der at være flytteoverskud i alle årene.

 

I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I 2014-2016 har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2017 vil komme 150 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde gradvist, således at der fra 2019 og frem regnes med 50 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte.

 

Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger.

 

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene 2004-2016 gennemsnitligt tilflyttet 294 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 411 boliger om året i prognoseperioden.

 

Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i en etagebolig. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for 2007-2016 for at få de nyeste tendenser fremhævet.

 

Afslutningsvis bemærkes, at Kolding Kommunes egen befolkningsprognose forventer en befolkningstilvækst for hele perioden (2017-2030), der er godt 4.700 personer større end den tilsvarende prognose fra Danmarks Statistik.

Sagsid.: 17/6457
Resumé

Venstres byrådsgruppe anmoder om følgende omkonstituering:

 

Mette Balsby udtræder af Økonomiudvalget og

Merete Due Paarup indtræder i Økonomiudvalget.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsid.: 17/4369
Resumé

KFUM-Hallerne anmoder om tilladelse til låneomlægning af bestående lån bl.a. med henblik på at nedsætte den årlige ydelse.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

 

at den fremsendte ansøgning om låneomlægning med et Nykredit obligations-annuitetslån på 9,865 mio. kr. til 1,50% over 20 år godkendes,

 

at det nye lån vil blive indarbejdet i Leje- og støtteaftalen for 2018 og fremefter.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 05-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at nuværende 2,5% kontantlån, restløbetid 18,8 år ønskes omlagt til et nyt 20 årigt 1,5% obligations-annuitetslån. En låneomlægning vil øge restgælden med 373.000 kr., men samtidig reduceres ydelsen før skat med ca. 65.000 kr. pr. år

 

Endvidere oplyses, at hallen vil være i en bedre position til en evt. konverteringsgevinst ved en evt. rentestigning, ligesom kommunens tilskud til prioritetsudgifter kan reduceres.

 

Leje- og støtteaftalens § 11 foreskriver, at salg af fast ejendom, optagelse af lån eller afgivelse af garantier med sikkerhed i den faste ejendom ikke kan ske uden forudgående godkendelse af Kolding Kommune.

 

Kolding Kommune har et ejerpantebrev i KFUM-Hallerne, som jf. krav fra Nykredit skal respekterer et evt. nyt lån.

 

Centralforvaltningen har oplyst, at Kolding Kommune er sindet at rykke for det nye lån ved Nykredit.

Centralforvaltningens bemærkninger

De 65.000 kr. kan gå til delvis inddækning af den andel af de strategiske gevinster, der er udmøntet som en forholdsvis reduktion, og som vedrører Fritids- og Idrætspolitik.

Sagsid.: 17/5144
Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i forbindelse med en klagesag fået en forespørgsel vedrørende opførelse af velfærdsbygning til udenlandske lastbilchauffører på adressen Merkurvej 27D, 6000 Kolding.

 

Velfærdsbygningerne skal indeholde 10 hvilekabiner til 30 chauffører samt opholds- og madlavnings afsnit.

 

Det ønskede byggeri er placeret i et område, der ifølge lokalplan nr. 0615-11 er udlagt til erhverv og industri.

 

Etablering af et afsnit med hvilekabiner kan være i strid med anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen.

 

Sagens dilemma er, at der kan argumenteres for såvel afslag som tilladelse. Såvel afslag som tilladelse vil indebære fordele og ulemper, der skal tages højde for i den aktuelle sag og ved den fremtidige administration.

 

Forvaltningen vil se på, om der kan findes et område, der kan planlægges for den ønskede anvendelse, både for den aktuelle virksomhed men også andre transportvirksomheder der kunne være interesserede i lignende løsninger.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

 

at udvalget meddeler afslag på ansøgning om etablering af en tilbygning, med hvilekabiner på adressen Merkurvej 27D, på baggrund af bebyggelsens hotellignende karakter og anvendelse,

 

at forvaltningen undersøger, om der er mulighed for at finde et område, hvor der kan planlægges for den ønskede aktivitet for den konkrete virksomhed og for andre virksomheder, der ønsker lignende aktiviteter.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 18-04-2017

Et flertal i Plan- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Asger Christensen og Knud Erik Langhoff) godkendte indstillingen.

 

Et mindretal i Plan- og boligudvalget (Asger Christensen og Knud Erik Langhoff) stemte imod indstillingen.

 

Herefter begærede Asger Christensen sagen i Byrådet.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Et af Venstre og Det Konservative Folkeparti stillet forslag:

 

”At der gives tilladelse til etablering af velfærdsfaciliteter incl. hvilekabiner på følgende vilkår: Det er tilladt at afholde hvil på adressen så længe det foregår i arbejdstiden. Egentlig overnatning er ikke tilladt.

 

At Kolding Kommune i samarbejde med Business Kolding og Logistik Erhvervet får lavet et forslag til en samlet løsning af problemet med parkerede lastbiler, hvor chauffører overnatter, laver mad osv.”

 

blev godkendt med 13 stemmer mod 12. Imod stemte Søren Rasmussen, Oluf Lykke Nielsen, Kristina Jørgensen, Christian Haugk, Per Bødker Andersen, Poul Erik Jensen, Hanne Dam, Michael Jensen, Annie Terp Thomsen, Benny Dall, Lis Ravn Ebbesen og Jesper Elkjær.

Sagsfremstilling

Forvaltningen bliver efter henvendelse fra en borger opmærksom på permanent opstillede beboelsesbarakker, hvori der opholder sig udenlandske arbejdere på adressen Merkurvej 27D i Kolding.

 

Efter besigtigelse og endt partshøring til ejer, bliver den pågældende transportvirksomhed (Contrans A/S) gjort opmærksom på forholdet, som umiddelbart vurderes i strid med områdets lokalplan, der ikke åbner op for mulighed til beboelse.

 

      Oversigt over de opstillede hvilebarakker.

 

Området hører under lokalplan nr. 0615-11, hvor der i formålsbestemmelsens §1 er anført:

 

”Lokalplanens formål er at fastholde anvendelse til erhvervsformål.”

 

Områdets anvendelsesbestemmelse er anført i §3:

 

”Område 1 må kun anvendes til erhvervsformål forbeholdt regionalt orienterede virksomheder samt til lastbilparkeringsanlæg.”

 

Contrans A/S oplyser, at barakkerne ikke har til formål at fungere som natlogi for deres chauffører. De oplyser, at der er tale om velfærdsfaciliteter i nær sammenhæng til selskabets drift. I svar på partshøringen skriver virksomhedens advokat endvidere følgende:

 

”Forholdet er, at min klients lastvogne er bemandet med 2 chauffører, som arbejder på skift, normalt i intervaller af 9 timer. Den chauffør, som kører lastvognen på et givent tidspunkt, kan overholde sine lovbestemte hviletidsforpligtigelser ved at hvile ud i den køje, som er indrettet bag i lastvognens førerkabine. Vagtskiftet mellem chaufførerne finder sted på parkeringsanlægget på ejendommen, og den chauffør, som afslutter sin kørsel, har mulighed for at indtage sin mad i barakkerne. Desuden kan den pågældende hvile sig på de i barakkerne opstillede brikse. Det vil forekomme, at vedkommende falder i søvn i en del af hvileperioden, men denne hvileperiode adskiller sig principielt ikke fra den kørende chaufførs hvile i lastvognens førerkabine. Det er ikke en hovedregel, at sådan hvile sker i nattetimerne. Det kan lige såvel dreje sig om nogle timer i løbet af dagen”

 

Contrans A/S vil fjerne de ulovligt opførte barakker og påtænker samtidig at søge om tilladelse til et nyt byggeri på adressen. Byggeriet vil blandt andet indeholde velfærdsfaciliteter til deres chauffører.

 

Forvaltningen indkalder i december 2016 Contrans A/S til en dialog omkring det ønskede byggeri.

 

Under mødet præsenterer Contrans A/S projektet for forvaltningen. Byggeriet indeholder et sengeafsnit med 9 hvilekabiner samt bade/wc faciliteter, et værksted til deres lastvogne samt madlavnings/opholds afsnit. Contrans beskriver under mødet endnu engang, at der kun er tale om velfærdsfaciliteter til deres chauffører, og at det ikke er tanken at de udenlandske ansatte skal bo i kabinerne.  Forvaltningen vurderer umiddelbart ud fra det fremviste, at dette kan etableres inden for plangrundlaget. Sengeafsnittet kan dog have hotellignende karakter. Forvaltningen anmoder derfor om konkret ansøgning med en nærmere beskrivelse af projektet.

 

          Plantegning præsenteret for forvaltningen under dialogmøde 05.12.2016

 

I starten af marts 2017 modtager forvaltningen nyt tegningsmateriale i sagen. Plantegninger over sengeafsnittet viser nu 27 hvilekabiner med 81 sengepladser, samlet i et 2 plans byggeri.

 

 

De fremviste skitser over omfanget marts 2017.

 

Forvaltningen vurderer nu, at byggeriet har hotellignende karakter, som vil være i strid med plangrundlaget.

 

På møde mellem forvaltningen og Contrans A/S om projektet den 16. marts 2017 oplyser Contrans A/S, at projektet skal indeholde 10 hvilekabiner med i alt 30 sengepladser. Hertil kommer 7 særskilte wc/baderum.

 

Contrans A/S har efterfølgende skrevet følgende til forvaltningen:

 

”Ved at holde deres hvileperioder i umiddelbar nærhed af de øvrige faciliteter på stedet kan chaufførerne langt bedre kombinere en søvnperiode med, at de tilbereder og indtager deres mad, vasker deres tøj, ser fjernsyn og har mulighed for socialt samvær med deres kolleger. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at chaufførerne i altovervejende grad er udlændinge (mange fra Balkanlande) uden nævneværdigt kendskab til områdets geografi eller til det danske sprog. En spredt ekstern indkvartering vil derfor virke isolerende for den enkelte chauffør. Det må derfor forventes, at en væsentlig del af chaufførerne i stedet vil foretrække at holde deres hvil i lastbilernes førerhuse for at være i nærheden af kollegerne. Det påtænkte hvileafsnit vil derfor være en klar forbedring af chaufførernes forhold.”

 

Contrans A/S oplyser, at de beskæftiger 17 chauffører samt ca 150 chauffører fra underleverandører. Deres ansatte får løn 24 timer i døgnet. Deres ansatte holder op til 45 timers sammenhængende hvil på adressen. Der vil være 10 – 30 personer, som hviler sig på adressen på samme tid.

 

Forvaltningen vurderer, at anvendelsen er på kant med det planmæssige grundlag for området.

 

En tilladelse til det pågældende byggeri, vil på nogen punkter være hensigtsmæssigt og på andre punkter uhensigtsmæssigt.

 

En tilladelse til projektet vil først og fremmest skabe hensigtsmæssige forhold til de udenlandske chauffører, som tilbringer deres hvileperioder i Kolding Kommune. Samtidig vil dette højst sandsynligt løse mange af de problematikker, der ses med overnattende chauffører i uønskede områder som eksempelvis på havnene og rastepladserne.

 

Grundet Kolding Kommunes centrale placering i det danske land, vil en sådan tilladelse måske også kunne skabe en positiv præcedens, med bedre muligheder til vognmandsvirksomheder, og dermed kunne tiltrække andre virksomheder til en Kommune, der aktivt tager stilling til vognmændenes ønsker og visioner.

 

En tilladelse vil dog også kunne skabe en uhensigtsmæssig præcedens i kommunen. Man vil åbne op for at placere bolig eller hotellignende forhold i områder udlagt til erhverv og industri. Der kan opstå klagesager fra overnattende vedrørende eksempelvis støj og støvgener fra de omkringliggende virksomheder.

 

Andre virksomheder og brancher vil ikke kunne nægtes de samme ”velfærdsfaciliteter”. Eksempler kan være en lille tømrervirksomhed eller autolakerer med nordjyske håndværkere der mangler logi mandag til torsdag.

 

Hoteller, Bed & Breakfast m.v, vil kunne klage over manglende indtjening, ved at der tillades hotellignende forhold i erhvervsområder.

 

Forvaltningen har gransket sagsarkiverne for lignende sager i kommunen, og har i den forbindelse fundet frem til to tidligere afgørelser, som delvist kan sammenlignes med den foreliggende sag.

 

Forvaltningen har tilbage i 2014 truffet afgørelse i en sag vedrørende klage over indlogering af lastbilchauffører i beboelsescontainere på adressen Ravnhavevej 1, 6070 Christiansfeld, der er placeret i lokalplan 1.51 - Erhvervsområde ved Ndr. Ringvej i Christiansfeld.

Forvaltningen vurderer i denne sag, at man godt kan tillade hvil på adressen, så længe dette foregår i arbejdstiden.

 

Forvaltningen har tilbage i 2006 udstedt byggetilladelse til opførelse af 4 hvilerum i forbindelse med en større ombygningssag på adressen Kokholm 14, 6000 Kolding, der er placeret i lokalplan 0731-11.

 

I denne sag har man i byggetilladelsen ikke forholdt sig til det planmæssige grundlag.

 

Forvaltningen har forhørt sig hos Esbjerg og Vejle Kommune om lignende sager. Der har ikke været lignende sager i disse kommuner.

 

Forvaltningens indstilling

Ud fra en samlet konkret vurdering af det skitserede byggeri, dets omfang og anvendelse sammenholdt med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelse er det forvaltningens vurdering, at der bør meddeles afslag på det påtænkte byggeri, der vurderes at have karakter af hotel eller beboelse.

 

Der lægges herved særlig vægt på, at det er beskrevet, at de udenlandske chauffører opholder sig på adressen i op til 45 timer ad gangen. Dette er perioder, hvor de ikke må stå til rådighed for arbejdsgiver og derfor har fri.

 

Hertil kommer at omfanget af byggeriet vil betyde at op til 30 mennesker ad gangen kan have ophold på adressen, hvor de kan lave mad, vaske tøj, bade mv. det vurderes at have karakter af beboelse.

 

Der lægges endvidere vægt på den præcedensvirkning en tilladelse vil skabe for andre virksomheder i området og i lignende områder.

 

Forvaltningen vil gerne se, om der kan findes et område, der kan indrettes til formålet, så der kan sikres ordnede og værdige forhold til chaufførerne.

 

Forvaltningen har modtaget lignende forespørgsler vedrørende overnattende lastbilchauffører, senest i Vamdrup hvor der afventes en tilbagemelding fra denne indstilling. 

Sagsid.: 17/5418
Resumé

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, Benny Dall, anmoder om, at følgende sag optages på dagsordenen:

”Enhedslisten ønsker, med baggrund i en konkret sag, udvalgets drøftelse og stillingtagen til hvorledes Kolding Kommune sikrer, at børn der opholder sig i kommunen har adgang til skolegang og daginstitutionstilbud, såfremt de og deres forældre ønsker det.

I den konkrete sag handler det om, at en herboende flygtningefamilie med 3 børn i den skolepligtige alder, på trods af familiens udtalte ønske, ikke modtager tilbud om skolegang.

Vi er klar over, at sagen er speciel og rummer særlige udfordringer, men er af den opfattelse, at det er i tilgangen til denne type sager, vi bør måles på, hvilke principper og tilgange vi har, i dette tilfælde til udsatte børns tarv.

Af Kolding Kommunes integrationspolitik fremgår flg.:

”Der skal være et tæt samarbejde mellem forældre, børnene, de unge og Kolding Kommunes medarbejdere”

”Alle tosprogede børn og deres forældre er en del af et fællesskab. De skal have reel mulighed for at deltage i sproglige og sociale fællesskaber i tilknytning til dagtilbud og skole”

Enhedslisten ønsker, at Kolding Kommune reelt og konsekvent lever op til vedtagne politikker og strategier, hvilket efter vores opfattelse ikke er sket i den aktuelle sag, hvorfor vi ønsker følgende præciseret:

 • ”At børn i den skolepligtige alder, der opholder sig i Kolding Kommune, og hvor deres ophold må forventes at være af længere varighed, sikres relevant tilbud om skolegang”
 • ”At skoletilbuddet gives, så længe det ikke skønnes at være ulovligt, uanset om tilbuddet medfører indtægter for kommunen”
 • ”At behovet for skoletilbud alene afklares ud fra saglige og faglige vurderinger af børns behov og udviklingsmuligheder, og at disse hensyn har forrang for andre kommunale hensyn”
 • ”At samme principper gælder for tilbud om daginstitution eller dagpleje til mindre børn”.”
Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-04-2017

Christian Haugk stillede følgende forslag:

 

Sagen procedureudsættes med henblik på at afvente Udlændingestyrelsens beslutning, og at sagen genoptages på et møde.

 

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Christian Haugk) kunne ikke tiltræde forslaget.

 

Et mindretal (Christian Haugk) stemte for forslaget.

 

Herefter stillede Benny Dall følgende forslag:

 

 • At børn i den skolepligtige alder, der opholder sig i Kolding Kommune, og hvor deres ophold må forventes at være af længere varighed, sikres relevant tilbud om skolegang
 • At skoletilbuddet gives, så længe det ikke skønnes at være ulovligt, uanset om tilbuddet medfører indtægter for kommunen
 • At behovet for skoletilbud alene afklares ud fra saglige og faglige vurderinger af børns behov og udviklingsmuligheder, og at disse hensyn har forrang for andre kommunale hensyn
 • At samme principper gælder for tilbud om daginstitution eller dagpleje til mindre børn.

 

Et flertal (Børne- og Uddannelsesudvalget med undtagelse af Benny Dall og Christian Haugk) kunne ikke tiltræde forslaget.

 

Et mindretal (Benny Dall) stemte for.

 

Et andet mindretal (Christian Haugk) stemte hverken for eller imod.

Herefter begærede Benny Dall sagen indbragt til afgørelse i Byrådet.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Benny Dalls forslag i Børne- og Uddannelsesudvalget med den ændring at første ”at” erstattes med:

 

”At børn i den skolepligtige alder, der lovligt har ophold i landet og opholder sig i Kolding Kommune, sikres relevant tilbud om skolegang, såfremt deres ophold skønnes at være af længere varighed.”

blev forkastet med 22 stemmer mod 2. For forslaget stemte Benny Dall og Jesper Elkjær.

 

Lis Ravn Ebbesen stemte hverken for eller imod.

Sagsid.: 17/2522
Resumé

I kvalitetsrapporten 2016 på børneområdet opsummeres og vurderes kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud på et generelt niveau. Det sker på baggrund af oplysninger om børneområdets visionsarbejde og nøgletal.

Kvalitetsrapporten udarbejdes én gang om året. Det er femte gang, der udarbejdes en kvalitetsrapport på børneområdet.

Kvalitetsrapporten 2016 efterlader et positivt indtryk af kommunens dagtilbud, der i samarbejde med forældrene understøtter børnenes udvikling i forhold til leg, læring og dannelse og dermed skaber et fundament for livsduelige børn.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at kvalitetsrapporten 2016 godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-04-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af rapporten var oprindeligt Økonomiaftalen fra 2010 mellem regeringen og KL. Aftalen medførte et krav til kommunerne om at offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger om dagtilbudsområdet. Dette krav er nu bortfaldet, men Kolding Kommune har fortsat sit arbejde med kvalitetsrapporten, da den har vist sig at være et godt værktøj til kvalitets- og udviklingsarbejde.

Det er ambitionen, at kvalitetsrapporten skal være let læselig og overskuelig, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et redskab, der har tre formål. For det første skal den skabe refleksion over lokal pædagogisk praksis i det enkelte dagtilbud, og for det andet skal den generere brugbar information til borgere, politikere, tværfaglige samarbejdspartnere, ledelse og forvaltning. For det tredje er den et element i det pædagogiske tilsyn.

Kvalitetsrapporten består af:

 • Kvalitetsrapport 2016 – Børneområdet
 • Bilag 1 – Talmateriale
 • ”Institutionsnavn” – delrapporter for 41 dagtilbud

Rapportens hovedkonklusioner
Det er tilfredsstillende, at tre af de fire indsatsområder i Børneområdets vision – design, inklusion og inddragelse af omverdenen/forældre - nu er implementeret som planlagt og fortsat bliver udviklet i alle dagtilbud. At dette sker samtidig med, at det meget omfattende 4-årige Program for Læringsledelse er i gang med at blive implementeret, vidner om dygtige ledelser og engagerede medarbejdere.

Uddannelse
Uddannelsesniveauet er endnu en gang blevet hævet siden forrige år – både blandt medarbejdere og ledere.

Ved udgangen af 2016 havde 129 medarbejdere i kommunens dagtilbud mindst et diplommodul. Antallet af kompetencepædagoger var oppe på 231, svarende til næsten halvdelen af pædagogerne.

Blandt lederne havde 90% en ledelsesrelevant uddannelse.

Sygefravær
Det samlede sygefravær er højere end i 2015 og ligger på 5,9%. Der er stor variation i sygefraværet dagtilbuddene imellem.

I 2017 vil der i samarbejde med HR-afdelingen blive foretaget en intensiveret indsats på 8 daginstitutioner med det formål at nedbringe det korte sygefravær.

Læringsledelse
Langt den overvejende del af dagtilbuddene er kommet godt i gang. Medarbejderne er motiverede og oplever, at projektet giver mening i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis.

De fleste steder er der blevet brugt rigtig mange ressourcer på kortlægningen, ikke mindst i forhold til at få forældrene til at svare. Alle disse indsatser har båret frugt, idet Kolding Kommune har haft den højeste svarprocent af alle deltagende kommuner.

Sagsid.: 14/7943
Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Byrådet den 24-04-2017

Der forelå intet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies