Skip til hoved indholdet

Aflever dine gode ting – de kan bruges igen

Hver dag bliver der indleveret mange gode ting og materialer på Kolding Kommunes genbrugspladser, der kan bruges igen, præcis som de er. Målet er at flest mulige genstande skal tilbage i cirkulation, og de eksisterende fire forsøgsordninger, den ene hvor borgere må tage ting med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads, bliver derfor  lukket i løbet af sommeren og erstattet af en ny ordning fra efteråret:

 

Please click here for English

Fra 1. juli 2023: Slut med tage ting med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads 

Siden oktober 2019 har vi som forsøg givet tilladelse til, at borgere kan tage ting med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads på Bronzevej. 

Forsøget har imidlertid ikke løftet de mængder af genbrug væk fra pladsen, som der er potentiale for. Derfor lukker forsøget helt ned 1. juli. Derefter er det forbudt at tage ting fra containerne – det er de samme regler, som gælder på de fire andre genbrugspladser. 

Når forsøget lukkes, handler det om at give plads til noget andet. Der er nemlig et stort uudnyttet potentiale af genbrug på Kolding Kommunes genbrugspladser, og med et nyt projekt, der begynder i efteråret, forventer Redux – Affald og Genbrug at kunne indsamle og videredistribuere 800 ton om året. Det er en fordobling af de mængder, som de forsøg, vi har kørt indtil nu (herunder at kunne tage ting med hjem fra Kolding Nord) har indsamlet.

Du kan læse mere om, de forsøg vi har testet af i fold-ud-menuen herunder. 

 

Fra 1. oktober 2023: Gratis genbrug til både humanitære og private genbrugsbutikker, virksomheder og andre private aktører

På alle genbrugspladser vil der være genbrugsområder, hvor borgere kan stille ting, der kan bruges igen. Tingene bliver samlet i en hal ved Kolding Nord Genbrugsplads, hvor private aktører som fx humanitære og private genbrugsbutikker og virksomheder efterfølgende kan plukke effekterne kvit og frit for at bruge eller sælge dem i deres forretning.

Den nye model er bundet op på ny lovgivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Den nye lov betyder, at alle kommuner skal etablere genbrugsområder på genbrugspladserne og udbyde de indsamlede genstande gratis til private aktører, LOV nr 898 af 21/06/2022 Kap 7.

Du kan læse mere om den nye ordning på siden 'Et skatkammer med genbrug på vej til virksomheder og butikker'.

Frem til 30. juni 2023: Der kører fire forsøgsordninger

Loppecontainerne i deres nuværende form står på genbrugspladserne frem til slutningen af september. Derefter skal velgørende organisationer køre til Bronzehallen, Bronzevej, i Kolding, hvor de gratis kan hente de ting til genbrug, som vi har indsamlet på alle fem genbrugspladser. 

 • Ønsker du at aflevere ting til velgørenhed, kan du benytte de fire loppecontainere, der står på alle pladser undtagen Kolding Nord Genbrugsplads. 
 • Containerne bliver tømt af og fordelt i Fællesforeningen Lopper, en sammenslutning af sociale foreninger, som sælger til velgørenhed. Du kan læse mere om fællesforeningen længere nede på siden. 
 • Genbrugsbutikken Genbrugskongen må ikke hente indhold fra de fire loppecontainere.

Ingen møbler, tak

Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere møbler i loppecontainerne. Hvis du vil af med større ting, kan du kontakte Fællesforeningen Lopper direkte. Skriv til konstitueret formand for Bent Bechman på bb@olympic-as.dk

På Kolding Nord Genbrugsplads, Bronzevej 3, er der som forsøg frem til og med 1. juli 2023 mulighed for, at du kan tage ting med hjem fra stort set hele pladsen. 

 • Du må tage ting med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage ting med hjem fra kommunens andre genbrugspladser
 • Du må tage fra de fleste typer af affald, undtagen er dog steder markeret med røde skilte (fx asbest og elektronik)
 • Hvis du ikke ønsker, at dine ting kan ende på hylderne i genbrugsbutikken Genbrugskongen, kan du aflevere dem i loppecontainerne på Kolding Syd, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld genbrugspladser

Vær opmærksom på de særlige ordensregler, der gælder for dig, som ønsker at tage ting med hjem. Blandt andet skal du holde begge fødder på jorden.

Forsøget bliver lukket ned lørdag 1. juli 2023. 

På Kolding Nord Genbrugsplads holder genbrugsbutikken Genbrugskongen til. 

Målet er, at endnu flere ting og materialer afleveret på genbrugspladserne skal komme i cirkulation igen. 

Butikken lukker 1. juli.

 • På Kolding Nord Genbrugsplads må Genbrugskongen både hente ting fra pladsen og fra den container, der er opstillet uden for butikken 
 • Genbrugskongen indsamler ting og sager på lige vilkår med borgerne på Kolding Nord Genbrugsplads 
 • Genbrugskongen har adgang til at indsamle møbler og andre brugbare ting, der er indsamlet af Genbrugsbilen (tidligere ordningen for storskrald)
 • Butikken giver 50% rabat til borgere med henvisning fra en socialrådgiver
 • Genbrugskongen har et Redirect Genbrugspas. Med passet i hånden må Genbrugskongen (og andre erhvervsdrivende) frem til 1. juli 2023 indsamle ting på alle genbrugspladser (dog ikke fra loppecontainerne).
 • Små erhvervsdrivende kan få udstedt et Redirect Genbrugspas hos Redux – Affald og Genbrug.
 • Kolding Kommune har i øjeblikket udstedt 56 Redirect Genbrugspas. Det er typisk iværksættere, skoler og uddannelsesinstitutioner, som har et pas.
 • Med passet i hånden kan virksomheden besøge kommunens genbrugspladser og tage ting med hjem fra containerne. 

Genbrugsbutikker i Kolding Kommune

Listen indeholder kun de butikker, som er medlem af Fællesforeningen Lopper. 

Genbrugsbutikker i centrum af Kolding

Female, Blå kors Genbrug

Søndertorv 17
6000 Kolding
Tlf. 29488665

Folkebiksen (KFUM´s sociale arbejde)

Søndergade 27A
6000 Kolding
Tlf. 75509967

Folkekirkens Nødhjælp

Gråbrødregade 13
6000 Kolding
Tlf. 75501375


Genbrugsbutikker i den sydlige del af Kolding

Kirkens Genbrug

Dieselvej 3
6000 Kolding
Tlf. 75525577

Lumi Genbrug Kolding

Mosevej 68
6000 Kolding
Tlf. 23315181

Kirkens Korshær Vonsild

Terlingsallé 2
6000 Kolding


Genbrugsbutikker i den østlige del af Kolding

Genbrug Røde Kors

Kløvervej 33
6000 Kolding
Tlf. 75521081

BDM Genbrug

Præstoriustov 1C
6070 Christiansfeld
Tlf. 74561522

IM Genbrug

Storegade 6
6640 Lunderskov
Tlf. 21664715


Røde Kors Genbrugsbutik

Storegade 5
6640 Lunderskov
Tlf. 75586727

Kirkens Korshær Vamdrup

Nørregade 15
6580 Vamdrup
Tlf. 50256771

Røde Kors Genbrugsbutik

Østergade 25B
6580 Vamdrup
Tlf. 75580818

Hvis du skal af med mange ting, kan du også kontakte en af de foreninger, der holder loppemarkeder til fordel for humanitære og/eller sociale formål: 

 • BGIF's venner, kontakt: Erling Jørgensen 24279271
 • Kolding KFUM Håndbold, kontakt: Egon Pedersen 51350177
 • Y's Men's Club Koldinghus, kontakt: Ernst Nielsen 40365124
 • Y's Men's Club Lunderskov, kontakt: Hans Jørgen Knudsen 40259952
 • Ødis IF, kontakt: Ulla 28128879 eller Tove 40968534

Mere information om Fællesforeningen Lopper

 • BGIF’s venner
 • Brødremenigheden Christiansfeld
 • Folkekirkens Nødhjælp Kolding
 • KFUM håndbold Kolding (Folkebiksen)
 • Kirkens Korshær i Vamdrup
 • Kirkens Korshær Vonsild
 • Røde Kors Genbrug Kolding
 • Røde Kors Genbrug Lunderskov 
 • Røde Kors Genbrug Vamdrup 
 • Røde Kors Genbrug Vonsild 
 • Y’s Mens Club Koldinghus
 • Y’s Mens Club Lunderskov
 • Ødis IF V

Kriterierne for optagelse i Fællesforeningen Lopper (fra foreningens vedtægter):


Som medlemmer i foreningen optages organisationer, der - gennem indsamling og salg af tøj,
møbler, indbo og lignende effekter - indsamler penge til humanitære formål som:

 • socialt arbejde for værdigt trængende,
 • ulandsaktiviteter
 • aktiviteter for børn og unge i Kolding Kommune
 • sygdomsbekæmpelse

Det er yderligere en betingelse for optagelse, at: 

 • der skal være tale om en organisation, som har en bestyrelse
 • organisationen skal have været repræsenteret i kommunen i minimum 1 år
 • organisationen skal kunne stille mandskab til udførelse af opgaven

Hvis din forening ønsker at søge optagelse i Fællesforeningen Lopper, skal ansøgningen sendes til konstitueret formand for Fællesforeningen Lopper Bent Bechman på bb@olympic-as.dk


Donate your good items - they can be reused

Every day, many good items and materials are deposited at Kolding Municipality's recycling centers that can be used again, just as they are. The goal is to get as many objects as possible back into circulation, and the existing four experimental schemes, including the one where citizens are allowed to take things home from Kolding Nord Recycling Center, will therefore be closed during the summer and replaced by a new scheme starting in the fall.

 

 

From July 1, 2023: No more taking things home from Kolding Nord Recycling Center

Since October 2019, as an experiment, we have allowed citizens to take things home from Kolding Nord Recycling Center on Bronzevej.

However, the experiment has not removed the amounts of reuse from the site that there is potential for. Therefore, the experiment will be completely shut down on July 1. Afterward, it is prohibited to take things from the containers – the same rules apply as at the four other recycling centers.

Closing the experiment is about making room for something else. There is indeed a great untapped potential for reuse at Kolding Municipality's recycling centers, and with a new project starting in the fall, Redux – Waste and Recycling expects to collect and redistribute 800 tons per year. This is a doubling of the amounts that the experiments we have conducted so far (including being able to take things home from Kolding Nord) have collected.

 

From October 1, 2023: Free reuse for both humanitarian and private thrift stores, businesses, and other private actors

At all recycling centers, there will be reuse areas where citizens can leave items that can be used again. These items will be gathered in a hall at Kolding Nord Recycling Center, where private actors such as humanitarian and private thrift stores and businesses can freely pick the items to use or sell in their establishments.

The new model is based on new legislation from the Ministry of Climate, Energy, and Utilities. The new law requires all municipalities to establish reuse areas at recycling centers and offer the collected items for free to private actors, according to LAW no. 898 of 21/06/2022 Chapter 7.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00