Skip til hoved indholdet

Aflever dine gode ting – de kan bruges igen

Har du ting, som er for gode til at smide ud, så aflever dem til genbrugsbutikkerne eller i genbrugsområdet på genbrugspladserne. Så går de gode ting ikke til spilde. Du kan finde en oversigt over alle kommunens butikker, der sælger genbrug, på denne side. 

 

CVR-registrerede virksomheder kan få adgang til gratis genbrug. Læs mere om jeres muligheder.

Læs mere: 1. juli 2023 lukkede forsøget med, at borgere kunne tage gratis ting fra Kolding Nord Genbrugsplads. 

 

Please click here for English

 

Her finder du genbrugsbutikker i Kolding Kommune

Mangler der en butik på listen? Så giv Martin Bramsen et praj på Genbrugsbutikker i Kolding Kommune

 

Genbrugsbutikker i centrum af Kolding

Female, Blå kors Genbrug

Søndertorv 17
6000 Kolding
Tlf. 29488665

Folkebiksen (KFUM´s sociale arbejde)

Søndergade 27A
6000 Kolding
Tlf. 75509967

Folkekirkens Nødhjælp

Gråbrødregade 13
6000 Kolding
Tlf. 75501375


Genbrugsbutikker i den sydlige del af Kolding

Kirkens Genbrug

Dieselvej 3
6000 Kolding
Tlf. 75525577

Lumi Genbrug Kolding

Mosevej 68
6000 Kolding
Tlf. 23315181

Kirkens Korshær Vonsild

Terlingsallé 2
6000 Kolding


Genbrugsbutikker i den østlige del af Kolding

Genbrug Røde Kors

Kløvervej 33
6000 Kolding
Tlf. 75521081

BDM Genbrug

Præstoriustov 1C
6070 Christiansfeld
Tlf. 74561522

IM Genbrug

Storegade 6
6640 Lunderskov
Tlf. 21664715


Røde Kors Genbrugsbutik

Storegade 5
6640 Lunderskov
Tlf. 75586727

Kirkens Korshær Vamdrup

Nørregade 15
6580 Vamdrup
Tlf. 50256771

Røde Kors Genbrugsbutik

Østergade 25B
6580 Vamdrup
Tlf. 75580818

Hvis du skal af med mange ting, kan du også kontakte en af de foreninger, der holder loppemarkeder til fordel for humanitære og/eller sociale formål: 

 • BGIF's venner, kontakt: Erling Jørgensen 24279271
 • Kolding KFUM Håndbold, kontakt: Egon Pedersen 51350177
 • Y's Men's Club Koldinghus, kontakt: Ernst Nielsen 40365124
 • Y's Men's Club Lunderskov, kontakt: Hans Jørgen Knudsen 40259952
 • Ødis IF, kontakt: Ulla 28128879 eller Tove 40968534
 • BGIF’s venner
 • Brødremenigheden Christiansfeld
 • Folkekirkens Nødhjælp Kolding
 • KFUM håndbold Kolding (Folkebiksen)
 • Kirkens Korshær i Vamdrup
 • Kirkens Korshær Vonsild
 • Røde Kors Genbrug Kolding
 • Røde Kors Genbrug Lunderskov 
 • Røde Kors Genbrug Vamdrup 
 • Røde Kors Genbrug Vonsild 
 • Y’s Mens Club Koldinghus
 • Y’s Mens Club Lunderskov
 • Ødis IF V

Kriterierne for optagelse i Fællesforeningen Lopper (fra foreningens vedtægter):


Som medlemmer i foreningen optages organisationer, der - gennem indsamling og salg af tøj,
møbler, indbo og lignende effekter - indsamler penge til humanitære formål som:

 • socialt arbejde for værdigt trængende,
 • ulandsaktiviteter
 • aktiviteter for børn og unge i Kolding Kommune
 • sygdomsbekæmpelse

Det er yderligere en betingelse for optagelse, at: 

 • der skal være tale om en organisation, som har en bestyrelse
 • organisationen skal have været repræsenteret i kommunen i minimum 1 år
 • organisationen skal kunne stille mandskab til udførelse af opgaven

Hvis din forening ønsker at søge optagelse i Fællesforeningen Lopper, skal ansøgningen sendes til konstitueret formand for Fællesforeningen Lopper Bent Bechman på bb@olympic-as.dk

Endnu flere ting skal bruges igen

Forsøgsordningen med at kunne tage genbrug direkte fra containerne stopper efter knap tre år på Kolding Nord Genbrugsplads af to grunde:

 1. Konflikter og trusler har skabt utryghed både blandt personale og besøgende, og det er den primære årsag til at forsøget med direkte genbrug stopper. En lille gruppe faste klunsere har udnyttet ordningen til egen vindings skyld og solgt især skrot videre. Hør indslaget på P1s podcast 'Tiden', 17 minutter inde i podcasten.
 2. Der kommer ikke nok genbrug i omløb på denne måde. Vores vurdering er, at Skatkammer-modellen vil få op mod 800 ton genbrug ud at leve igen hvert år. Det er en fordobling af de mængder, der hidtil er kommet tilbage i cirkulation.

Borgere får således pr. 1. juli 2023 ikke længere adgang til gratis ting. Men de kan deltage i såkaldte genbrugslagersalg, hvor de effekter, som ikke bliver hentet af erhvervslivet, bliver sat til salg. Det første genbrugslagersalg bliver i sensommeren. Dato vil blive offentliggjort her på siden og på Facebook. 

Ny lovgivning betyder desuden, at vi skal indsamle genbrug fra genbrugspladserne og tilbyde det til private aktører på lige vilkår. For at give genbruget mest mulig værdi og dermed længst mulig levetid, tilbydes genbrug til erhvervslivet, fx genbrugsbutikker, hvor det kan købes af borgere. Det fordeler også genbruget ud i lokalområderne, så flest mulige borgere får adgang til det indsamlede genbrug, LOV nr 898 af 21/06/2022 Kap 7.

Vi åbner et helt skatkammer med indsamlede ting fra genbrugspladserne, som vil være gratis at hente for både skoler, børnehaver, humanitære og private genbrugsbutikker, virksomheder og andre private aktører.

Alle erhvervsdrivende med et CVR-nummer kan plukke effekterne kvit og frit for at bruge eller sælge dem i deres forretning.

Borgere får ikke adgang til at hente gratis ting i hallen.

Du kan læse mere om den nye ordning på siden 'Et skatkammer med genbrug på vej til virksomheder og butikker'.

Modellen for indsamling og udlevering af genbrugsmaterialer, som Kolding Kommune vil følge fra efteråret 2023, er bundet op på ny lovgivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den nye lov betyder, at alle kommuner skal etablere genbrugsområder på genbrugspladserne og udbyde de indsamlede genstande gratis til private aktører, LOV nr 898 af 21/06/2022 Kap 7.

 

Vi vil jævnligt holde genbrugslagersalg, hvor vi sælger de ting, som ikke er hentet af fx skolerne eller genbrugsbutikkerne.

Det første genbrugslagersalg foregår i efteråret 2023. Datoer vil blive offentliggjort her på siden og på Facebook.

På Kolding Nord Genbrugsplads begynder indsamlingen til Skatkammeret (hallen på Bronzevej 3) allerede fra 1. juli. Borgerne kan aflevere genbrug i bure, der bliver placeret tæt på området for tøjcontainerne.

Det indsamlede genbrug stiller vi ind i Skatkammeret, hvor det bliver afsat til genbrugsbutikker og virksomheder. Desuden vil vi køre genbrugslagersalg med de effekter, som ikke bliver hentet.

På Kolding Syd, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld genbrugspladser har genbrugsbutikkerne fortsat deres såkaldte loppecontainere stående frem til til slut-september. Først fra 1. oktober vil de ting, borgerne stiller i containerne på disse fire pladser, blive indsamlet til Skatkammeret.

Hvis du vil have fat i genbrugsguldet, der bliver indleveret på Koldings fem genbrugspladser, er det en god ide er at benytte de lokale genbrugsbutikker, som henter ting indsamlet fra pladserne. Det er vigtigt for os, at den nye ordning breder genbrug ud til så mange virksomheder og humanitære organisationer som muligt, så langt flere får adgang til genbrug.
Desuden vil vi formentlig fra sidste kvartal i 2023 køre genbrugslagersalg med de effekter, som ikke bliver hentet af fx skoler og genbrugsbutikker. Datoen vil blive offentliggjort her på siden og på Kolding Kommunes Facebook-side.


Donate your good items – we can use them again

Starting from July 1, 2023, the trial allowing folks to take free  items from the Kolding Nord Recycling Center has been shut down. But don't worry, those quality items won't go to waste. Right here on this page, you can find out why the trial got nixed and what's coming instead. Rest assured, you can still drop off your gently used treasures at any of the five recycling center and bring some cheer to local thrift stores, among other things.

Even more items should be reused

 

The pilot scheme, allowing citizens to directly pick items from the containers, is wrapping up after nearly three years at the Kolding North Recycling Center for three reasons:

 1. Not enough recycled items are being brought back into circulation this way. With a new project kicking off on July 1st and expected to be fully operational by autumn, we at Redux – Waste and Recycling anticipate being able to return up to 800 tons of recyclable materials back into use each year. That's twice the amount gathered by the current reuse projects we run (which includes taking free items home from the Kolding North Recycling Center).

 2. Disputes and threats have created insecurity among both staff and visitors. A small group of regular 'scavengers' exploited the system for their own gain, especially by reselling scrap. You can listen to the report on P1's podcast 'The Time', 17 minutes into the podcast (in Danish).

 3. New legislation requires us to offer all recyclables to businesses, e.g., thrift stores, before we can offer them to citizens. This new law requires all municipalities to establish recycling areas at recycling centers and offer the collected items for free to private entities, LAW no. 898 of 21/06/2022 Chap 7..

We're opening up a veritable treasure trove of collected items from the recycling centers, which will be free to pick up for schools, kindergartens, humanitarian and private thrift stores, businesses, and other private entities.

All businesses with a Danish company number (CVR) can pluck items free of charge for use or resale in their stores.

Citizens won't have access to free items.

 

You can read more about the new arrangement on the page ''A treasure trove of recycling on the way for businesses and stores' (in Danish).'.

 

The model for collection and distribution of recyclable materials that Kolding Municipality will follow from autumn 2023 is based on new legislation from the Ministry of Climate, Energy, and Utilities.

The new law requires all Denmark's municipalities to establish recycling areas at recycling centers and offer the collected items for free to private entities, LAW no. 898 of 21/06/2022 Chap 7.

 

We will regularly hold a reuse warehouse sale including all items that have not been picked up by private entities such as schools or thrift stores. Prices will be very reasonable.

The first reuse warehouse sale will take place in quarter four, 2023. Dates will be announced on this page.

Items you can buy at the warehouse sale

We sell everything we have in stock, made up of direct donations at our five recycling centers. We can't guarantee which items you may find, but expect everything from chairs to kitchen utensils.

We don't sell clothes or electrical equipment.

 

Collection for the Treasury (the hall at 3 Bronzevej in Kolding) starts as early as July 1st. Citizens can drop off reusable items in cages, which will be placed near the clothing container area.

We will place the collected items in The Treasury where they will be distributed to thrift stores and businesses. Furthermore, we will host reuse warehouse sales for the items that have not been picked up.

At the Kolding South, Lunderskov, Vamdrup, and Christiansfeld recycling centers, the thrift stores will continue to have their so-called flea market containers available until the end of September. Only from October 1st items donated by  citizens in the containers at these four locations will be collected for the Treasury.

 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9-15 | torsdag kl. 9-16.30 | fredag kl. 9-14
Tlf. 79 79 71 00