Skip til hoved indholdet

Jobcenter Kolding

Jobcenter Kolding er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcentret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når de søger arbejdskraft.

Jobcentret rådgiver dig om arbejdsmarkedsforhold og vejleder dig om de muligheder, der er inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindeligt job eller et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores rekrutteringsservice at skaffe den arbejdskraft, virksomheden har brug for. Virksomheden kan også få rådgivning og konkret støtte, når en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Jobcenter Kolding er organiseret i en række forskellige fagområder.

Kontakt Jobcenter Kolding på 79 79 86 86.

Er du under 30 år og ikke på dagpenge, ring til Ungecentret 79 79 29 00.

Kolding Kommune tror på, at en tidlig indsats er vigtig, så du hurtigst muligt kommer i arbejde eller får afklaret din situation.

Du vil blíve inddraget i sagsbehandlingen, og sagsbehandleren vil forsøge at finde det tilbud, som passer til den situation, du står i. Det forventes, at du medvirker og er aktiv.

Om kontanthjælp

Kolding Kommune tror på, at tæt kontakt og tidlig indsats, er med til at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Jobcentret har en bred viden om arbejdsmarkedet og gode samarbejdsrelationer med virksomhederne i området. Disse relationer bruges aktivt, når Jobcentret skal hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet.

Om dagpenge

Jobcenter Kolding ønsker at yde en tidlig og professionel indsats for at forebygge den usikkerhed, en sygemelding kan medføre.

Du vil blive indkaldt til opfølgningssamtaler, hvor formålet er at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Derfor skal du, mens du er sygemeldt, havde afklaret dine ressourcer og være aktiv.

Jobcentret vil informere dig om dine rettigheder og dine pligter.

Om sygedagpenge

Åbnings- og telefontider

På Dieselvej 6 og Værkstedsvej 6, 6000 Kolding
og afdelingen for Tilbud, Søndergade 19 B, 6580 Vamdrup

Åbningstider
Mandag kl. 8.00-15.00
Tirsdag kl. 8.00-15.00
Onsdag kl. 8.00-15.00
Torsdag kl. 8.00-16.45
Fredag kl. 8.00-14.00

Telefontider
Mandag kl. 8.15-15.00
Tirsdag kl. 8.15-15.00
Onsdag kl. 8.15-15.00
Torsdag kl. 8.15-16.45
Fredag kl. 8.15-14.00

Organisering af Arbejdsmarkedsområdet

Jobcenter Kolding er en del af arbejdsmarkedsområdet. 

Arbejdsmarkedsområdet består af tre centre med i alt ca. 300 medarbejdere fordelt på fire adresser. Herunder kan du læse hvad de enkelte afdelinger beskæftiger sig med.

Dagpenge
I afdelingen for Dagpenge understøttes dagpengemodtageres vej til at komme i job igen. Det gøres via samtaler, hvor der rådgives i forhold til CV og ansøgning. Der tales også om muligheder for kurser og uddannelse. Der hjælpes også med praktik og løntilskud.

Kontanthjælp
I kontanthjælpsafdelingen arbejder vi efter troen på et arbejdsliv til alle. Kontanthjælpsmodtagere hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det sker ved hjælp af opkvalificering og uddannelse samt virksomhedspraktik. Fokus er på lønnede timer, ordinær ansættelse og selvforsørgelse samt stillingstaget til fleksjob.

Sygedagpenge Ledige og Jobafklaring
I afdelingen for sygedagpenge ledige og jobafklaring hjælpes og støttes ledige sygedagpengemodtagere samt ledige borgere bevilget et jobafklaringsforløb tilbage til arbejdsmarkedet.

Sygedagpenge og Fleksjob Fastholdelse
I sygedagpenge støttes sygemeldte borgere i at opnå eller at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus ligger på hvad den enkelte borger kan, på trods af sygdom, og arbejder ud fra empowerment, så borgerne inddrages og får ansvar for deres sag. Vi har et godt samarbejde med virksomhederne, hvilket er afgørende for at lykkes.

Ressourceforløb
Et reccourceforløb er når der er problemer ud over at være ledig, som kræver en længerevarende indsats, der ikke kun handler om arbejde. Her laves der en individuel plan for borger, på op til 3 års varighed, hvor der ses på borgers helbred, sociale situation og arbejde. Her arbejdes der med hvordan vi bedst muligt støtter borgeren i at kunne varetage et arbejde, samt blive klogere på i hvilket omfang borger kan arbejde og med hvilke opgaver. Dette opnås gennem arbejde med CV, optræning af arbejdsevne i praktikker, eller andre tilbud og i småjobs, og i samarbejde med sundhedssektoren og øvrige afdelinger i kommunen m. fl.

Ledighedsydelse
Ledighedsydelse er til borgere, der har ret til et fleksjob, men pt. er ledig. Her følges der op på jobsøgning og CV, samt hvordan CV’et evt. kan tilrettes, så det forbedrer mulighederne for at komme i fleksjob. Der tales om muligheder i forhold til konkrete opgaver og jobs, som borgeren vil kunne varetage, samt vejledes om det lokale arbejdsmarked og får formidlet konkrete fleksjobs, som kan søges. Vi hjælper med at etablere fleksjob og kan ligeledes hjælpe på vej i fleksjob gennem en kort praktik. Er der sket ændringer i arbejdsevne, hjælper vi med at finde ud af hvad borgers nye ståsted er i forhold til arbejdsmarkedet.

Ydelse
I ydelsesafdelingen udbetales der sygedagpenge til borgere og refusion til virksomheder, hvis ansatte er sygemeldte. Der udbetales Fleksløntilskud til borgere, der er ansat i fleksjob, og ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som pt. ikke har et fleksjob. Der udbetales tilskud til virksomheder, der har ansatte i fleksjob (ansat før 1.1.2013) voksenlærlinge, personlig assistance og lønstilskud.

Modtagelse og Ydelse
I modtagelsen dækkes der over ydelsesudbetalingen af kontanthjælp, enkeltydelse, ressourceforløbsydelse. Her varetages også ansvaret for modtagelse af nye sager og dermed behandlingen af ydelsesansøgninger samt råd- og vejlednings-samtaler. I for-området har en jobkonsulent ansvar for assistance til CV og ansøgninger samt et receptionsteam, der tager imod ankommende. I receptionsteamet håndteres også aktindsigter, boligopprioritering og sikkerhedsstillelse.

Virksomhedsservice
Virksomhedsservice er virksomhedernes indgang til samarbejde med jobcentret. De hjælper virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, med at opkvalificere både ledige og virksomhedernes nuværende medarbejdere, herunder vejledning om voksenlærlingeordning og andre puljer. Der lægges stor fokus på at skabe et match mellem borger og virksomhed.

Tilbud
I tilbudsafdelingen støttes borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet via vejledning og opkvalificeringsforløb, samt mestringsforløb. Her tilbydes bl.a kurser om CV og jobsøgning, samt naturbaseret mindfulness og stresshåndtering. Der både vejledes om, og bevilges, handicapkompenserende ordninger, såsom hjælpemidler til arbejdspladsen og Personlig Assistance. Vi driver Kommunens rehabiliteringsteam, som indstiller til f.eks. fleksjob eller ressouceforløb, og vores veterankoordinator bygger bro mellem tidligere udsendte veteraner og kommunen.

Integration og Boligsociale Områder
I afdelingen for Integration og Boligsociale Områder, arbejdes der for at hjælpe borgere fra områderne omkring Skovparken og Munkebo, borgere på integrationsydelse samt borgere med sproglige udfordringer. Der tros på et arbejdsliv til alle, hvilket betyder at der gennem opkvalificering, lønnede timer, virksomhedspraktikker, IGU, løntilskud, iværksætteri m.m., arbejdes for at få borgere i arbejde eller uddannelse.

Sprogskolen Kolding
Sprogskolen Kolding varetager danskundervisningen for alle voksne nytilkomne udlændinge i Kolding kommune, samt tosprogede borgere, der ønsker at blive bedre til dansk.

På Sprogskolen undervises i dansk sprog, kultur- og samfundsforhold, så borgere med udenlandsk baggrund lærer dansk, så de kan fungere som medborgere, tage uddannelse eller få/fastholde et arbejde i Danmark.

Undervisningen tager afsæt i kursistens forudsætninger, uanset om der er tale om en flygtning med svag skolebaggrund, landbrugsmedarbejderen eller den højtuddannede medarbejder på Velux.

Undervisningen tilrettelægges, så det passer i den enkelte kursists hverdag - dag, aften eller lørdag.

Sprogskolen tilbyder også FVU (forberedende voksenundervisning) og ordblindeundervisning for tosprogede borgere, samt servicerer virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har tosprogede ansatte.