Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Frivillighed Støtte til frivilligt socialt arbejde §18

Støtte til frivilligt socialt arbejde §18

Kolding Kommune ønsker at styrke indsatsen i de frivillige organisationer og foreninger

Skal jeres sociale arbejde være med til at gøre en forskel for andre mennesker?

Kolding Kommune afsætter hvert år et beløb til frivilligt socialt arbejde (§18).

Fristen for at søge støtte til frivilligt socialt arbejde i 2025 er den 1. august 2024.

Hvert år uddeler Kolding Kommune omkring 7 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene er med til at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige organisationer, foreninger eller grupper.

Kolding Kommune er den kommune i landet, som uddeler flest penge til det frivillige sociale arbejde målt per indbygger.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, grupper eller netværk, der varetager og frivillig social indsats eller aktivitet.

Vær opmærksom på, at I skal have jeres seneste regnskab og budget for det kommende år klar til at uploade, inden jeg går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet.

Formål og baggrund

Formålet med støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) er at fremme samarbejdet med og støtte det lokale frivillige sociale arbejde.
Kolding Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) til både at udvikle nye frivillige sociale indsatser, aktiviteter og foreninger, samt til at sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte. Det kan f.eks. være:

 • Fællesskaber og selvhjælpsgrupper
 • Sociale caféer, væresteder o.lign.
 • Netværksskabende og sociale aktiviteter for borgere i en udsat stilling
 • Krisecenter

Selve lovgrundlaget for tilskuddet findes i servicelovens §18 og i vejledningen til serviceloven.

Definition på en frivillig social indsats;

”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for §18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. august for tilskud til det efterfølgende kalenderår.

Vær opmærksom på regnskab

Det kan være rigtig svært at gennemskue, hvordan I opstiller og laver et regnskab eller et budget, hvis det ikke er noget, I som tilskudsmodtager selv har forstand på. Til hjælp har vi derfor lavet en skabelon til både et regnskab og et budget, som I kan bruge:
Regnskab 23.57 KB

Budget 22,21 KB

Vær opmærksom på, at vi skal have Jeres seneste regnskab og budget for det kommende år klar til at uploade, inden I går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema.

I har også mulighed for at vedhæfte beskrivelse af aktiviteten/projektet eller anden relevant dokumentation til ansøgningen.

I ansøgningen skal I angive Jeres formue (egenkapital).

Udbetaling af støtten

Kolding Kommune udbetaler støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) via Jeres CVR-nummer.

Det er derfor vigtigt, at i som som tilskudsmodtager har et CVR-nummer tilknyttet Jeres NemKonto.

Hvis i er i tvivl om I har et CVR-nummer tilknyttet Jeres NemKonto, så kontakt Jeres bank. Den kan hjælpe dig.

Regnskab og dokumentation

Alle tilskudsmodtagere, der modtager støtte efter Servicelovens §18, skal senest 1. maj det efterfølgende år, indsende regnskab for den aktivitet, indsats eller projekt, som tilskuddet er søgt og anvendt til.

I skal desuden dokumentere, at det bevilgede tilskud er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens formål og bevillingsskrivelsen. Hvis det viser sig, at bevillingen ikke er anvendt i overensstemmelse med ansøgningens formål og bevillingsskrivelsen, kan Kolding Kommune kræve yderligere informationer tilsendt, og efterfølgende kræve midlerne tilbagebetalt.

Hvis I som støttemodtager kommer for sendt i gang, og ikke får anvendt hele bevillingen inden for det pågældende regnskabsår, skal overskydende midler tilbagebetales. De kan ikke overføres til det kommende år.

Hvad skal vi gøre, hvis vi som forening har modtaget støtte og foreningen opløses?

Hvis Jeres forening opløses i løbet af regnskabsåret, skal I indsende følgende:

 • Dokumentation for Jeres beslutning om at opløse foreningen
 • Dokumentation for hvad der er forbrugt af tilskuddet, samt hvordan midlerne er anvendt.

Dokumentationen skal indsendes i umiddelbar forlængelse af beslutningen om foreningens opløsning.

Overskydende midler i forbindelse med opløsning af foreningen skal tilbagebetales til Kolding Kommune

Krav om evt. revisor

Har I som støttemodtager modtaget 500.000 kr. eller mere i støtte, skal det være en registreret revisor, der sammen med formanden underskriver regnskabet. Ved støtte under 500.000 kr. kan I i stedet anvende en valgt revisor, f.eks. foreningens valgte revisor eller en person, der sammen med formanden, underskriver regnskabet.

Viser det sig, at de bevilgede midler ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsen, eller at dette ikke kan dokumenteres, skal miderne tilbagebetales af tilskudsmodtageren.

Regnskab med revisorpåtegning skal sendes til forvaltningen senest 1. maj i det efterfølgende år, hvor udgifterne i henhold til bevillingen er afholdt.

Flerårige bevillinger
Som udgangspunkt ansøger I om støtte for det efterfølgende år. I særlige tilfælde kan Kolding Kommune dog godt imødegå flere årige ansøgninger.

Ansøgningsforløbet
Her er et overblik, som viser tidsplanen fra I søger og til Jeres ansøgning er behandlet:

Juni 2024 : I juni måned åbnes der for, at I kan uploade Jeres ansøgning til puljen.

August 2024 : 1. august kl. 23.59 er deadline for at uploade Jeres ansøgning.

September/oktober 2024 : De politiske udvalg behandler ansøgningerne på udvalgsmøderne.

Oktober (ultimo) 2024 : I får besked om I har fået bevilliget støtte til frivilligt socialt arbejde (§18).

December 2024 : Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) udbetales.

Hvad kan I få støtte til?

I kan søge støtte til lokale forankrede sociale indsatser og aktiviteter.
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) skal fungere som en støtte til den specifikke frivillige indsats eller aktivitet. Det kan fx være:

 • Udgifter forbundet med indsatser og aktiviteter med et konkret formål og socialt sigte, og som primært udføres af frivillige.
 • Udgifter til rammerne for den frivillige sociale indsats som fx:
  • Husleje
  • Administration f.eks. telefon eller indkøb af kontorartikler
  • Den frivilliges transportudgifter ifm. den frivillige sociale indsats eller aktivitet. (Det skal være billigste transportform)
  • Annoncering eller udarbejdelse af PR-materiale
  • Frivilligpleje, supervision og kompetenceudvikling af frivillige
  • Lønudgifter i det omfang de lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af ​​og rammerne for den frivillige indsats
  • Støtte til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende
 • Etableringsomkostninger for en frivillig social forening i en opstartsfase
 • Etablering og udvikling af nye frivillige sociale indsatser og aktiviteter
 • Foreningsudvikling

Hvilke kriterier er der for, at I kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)?

For at I kan søge støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Det er kun foreninger, organisationer eller grupper, der kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde.
 • Jeres forening/organisation/gruppe skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger, organisationer eller grupper uden for Kolding Kommune kan kun i særlige tilfælde få støtte.
 • Som hovedregel gives kun støtte til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
 • Støtten gives fortrinsvis til aktiviteter eller projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelser for at modtage andre former for offentlig støtte.
 • Som udgangspunkt er tilskuddet et-årigt, men der kan i særlige tilfælde søges om en flerårig bevilling.
 • Du skal have et CVR-nummer og have bankkonto med tilknyttet NemKonto (Erhvervs-ID).

Bemærk at tildelingen af ​​støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) sker under forudsætning af, at der ikke udøves religiøs aktivitet, og indebærer, at der stilles krav om at gennemføre aktiviteter, der bæres af frivilligt arbejde.

Vær opmærksom på regnskab

Vær opmærksom på, at I skal have seneste regnskab for 2023 klar, inden du uploader, samt budget for 2025. Hvis vi ikke har seneste regnskab og budget for det kommende år klar som elektronisk dokumenter (pdf-format), inden vi går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, vil din ansøgning ikke gå igennem.

I ansøgningen lægges der desuden vægt på:

 • Hvilke behov den frivillige sociale indsats dækker
 • Hvor stor en målgruppen indsatsen rammer
 • Hvilke udfordringer indsatsen afhjælper
 • Hvordan indsatsen er med til at styrke målgruppens livskvalitet
 • Hvordan indsatsen er med til at skabe Selvværd og Sammenhæng for målgruppen. Læs Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommunes strategi for Selvværd og Sammenhæng
 • Hvordan indsatsen kan være med til at fremme mødet mellem mennesker med og uden psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser
 • Hvordan indsatsen kan være med til at fremme mødet mellem mennesker med anden etnisk baggrund en dansk og etniske danskere.

Kontaktpersoner

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakt os:

Udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskab, Mette Winther Hauge, Tlf. 30 89 72 74, mail: mhaug@kolding.dk

Afdelingsleder SSP, Maren Magrethe Hornbech, Tlf. 79 79 28 52, mail: mamh@kolding.dk

Frivilligheds- og udviklingskoordinator, Jeppe Thrane Frandsen, mobil 21 25 34 64, mail: jetf@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje