Skip til hoved indholdet

Parkeringsafgift og klagevejledning


Parkeringskontrollen udføres i hele Kolding Kommune.

I Kolding Kommune udføres parkeringskontrollen af kommunens egne cityassistenter.
Parkeringskontrollen har til formål at opretholde de givende regler indenfor parkering. Parkeringskontrollen skal bidrage til at parkeringen rundt omkring i Kolding Kommune ikke sker uhensigtsmæssigt eller medvirker til at hæmme fremkommeligheden i Kolding.

Arbejdet med parkeringskontrollen er et adfærdsregulerende arbejde, som skal medvirke til at reducere uhensigtsmæssige parkeringer, som overtræder de gældende parkeringsregler. Det adfærdsregulerende arbejde foregår i stor udstrækning gennem dialog med parkanter, men også ved pålægning af afgifter.

Parkeringskontrollen udføres i hele Kolding Kommune, men nogle områder af kommunen har et større behov for parkeringskontrol, så trafikken ikke påvirkes af uhensigtsmæssige parkeringer

Ved ulovlige parkeringer pålægges en parkeringsafgift. Parkeringsafgiften er ikke en bøde, med en kontrolafgift som pålægges ejeren af det køretøj, der overtræder de lokale parkeringsbestemmelser eller reglerne for parkering i færdselsloven, vejafmærkningsbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om parkeringsskiver. Læs Kolding Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

Formålet med parkeringsafgifter er at ændre den adfærd, som har medført, at der er pålagt en parkeringsafgift.

Parkeringsafgiften udgør 510 kr for langt de fleste overtrædelser eller 1.020 kr i særlige tilfælde. Afgiften er fritaget for moms.

Det er ikke muligt at få rabat på parkeringsafgifter. Studerende og pensionister kan hellere ikke få rabat på parkeringsafgifter.

Har du spørgsmål til en pålagt parkeringsafgift skal du rette henvendelse til Kolding Kommunes parkeringskontrol via mail på trafikvejogpark@kolding.dk

Alle pladser eller veje, hvor der skiltes med sorte parkeringsskilte, kontrolleres af private parkeringsselskaber. Det kan f.eks. være EuroPark, Apcoa, ONEPARK, Parkzone, Q-park.

Hvis du har spørgsmål til en parkeringsafgift som er pålagt af et privatparkeringsselskab eller du ønsker at klage over afgiften skal du henvende dig hos det pågældende selskab.

Kommunen kan desværre ikke hjælpe ved disse henvendelser, da afgiften er pålagt på et privat område.

Klager over parkeringsafgifter fra private parkeringsselskaber kan behandles af Parkeringsklagenævnet Det er et uvildigt klagenævn og der skal betales et klagegebyr.

Parkeringsafgiften skal betales inden 10 dage og kan kun ske ved anvendelse af indbetalingskortet.

Hvis en afgift ikke betales inden betalingsfristen vil ejeren af køretøjet modtage en betalingspåmindelse med en kopi af afgiften i E-Boks. Der pålægges rente efter rente- og gebyrloven.

Hvis en afgift fortsat ikke betales, vil der blive sendt op til 2 rykkere, hvor der er pålagt et ekspeditionsgebyr på 250 kr. pr. rykker. Bliver afgiften stadig ikke betalt vil sagen bliver overgivet til SKAT med henblik på inddrivelse ved udlæg eller indeholdelse i løn mv. Hvis du protesterer over for SKAT, vil sagen blive overgivet til fogedretten. Omkostninger forbundet med fogedretsbehandling skal du normalt selv betale.

Afdragsordning

Det er muligt at få en afdragsordning på parkeringsafgiften. Parkeringsafgiften kan opdeles i to betalinger via en afdragsordning.

Ved en afdragsordning skal du kontakte Kolding Kommune på 79 79 21 00.

Det er muligt at komme med indsigelser til en parkeringsafgift. Alle indsigelser til en parkeringsafgift skal foretages skriftligt via mail trafikvejogpark@kolding.dk

Afgørelsen på en indsigelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. færdselslovens §121, stk. 2.

Vær opmærksom på at du ikke skal betale afgiften, hvis du ønsker at klage. Parkeringsafgiften sættes i bero til klagen er behandlet.

Du kan forvente at du inden for 7 hverdag vil modtage en kvitteringsmail på din indsendte klage. Behandlingstiden af den enkelte klage kan variere. Klagen behandles hurtigst muligt, men der kan forekomme sagsbehandlingstid på op til 2 måneder.