Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation

Organisation

Kommunens ansatte sørger for at føre Byrådets beslutninger ud i livet, så borgerne får de lovede serviceydelser.

Desuden skal kommunens administration sikre, at en række love og regler bliver overholdt.

Byrådet lægger rammerne for administrationen ved at formulere et overordnet ledelsesgrundlag, som beskriver Byrådets vision, mission og værdigrundlag for den kommunale organisation.

Borgmesteren er den øverste daglige leder af administrationen. Direktørerne står i spidsen for de fem forvaltninger, som har ansvar for hver deres sagsområder.

Direktionen

Kommunaldirektør Merete Dissing
E-mail: medp@kolding.dk Tlf.: 79797430

Konstitueret vicedirektør Bent Jensen Moubou
E-mail: bejm@kolding.dk Tlf.: 79791330

Børne- og uddannelsesdirektør Flemming Skaarup
E-mail: flesk@kolding.dk Tlf.: 79797272

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft
E-mail: threi@kolding.dk Tlf.: 79794000

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør Annette Lund
E-mail: anlup@kolding.dk Tlf.: 79794200

Kommunaldirektør Merete Dissing

Merete Dissing (høj opløsning)

Konstitueret vicedirektør Bent Jensen Mouboe

(foto er på vej)

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft

Thomas Reintoft (høj opløsning)

Børne- og uddannelsesdirektør Flemming Skaarup

Flemming Skaarup (høj opløsning)

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør Annette Lund

Annette Lund (høj opløsning)

By- og Fællesforvaltningen

Kommunaldirektør Merete Dissing
E-mail: medp@kolding.dk Tlf.:79797430

Konstitueret vicedirektør Bent Jensen Mouboe
Email: bejm@kolding.dk Tlf.:79791330 

Byrådssekretariatschef Malene Friis-Topholm Borch
E-mail: mafb@kolding.dk Tlf.: 79792055

Økonomichef John Burchardt
E-mail: jobu@kolding.dk Tlf.: 79792105 

HR-chef Per Bo Andersen 
E-mail: pperb@kolding.dk  Tlf.: 79 79 91 09

IT- og Digitaliseringschef Chris Nørregaard
E-mail: chnor@kolding.dk Tlf.: 79799738

Afdelingschef Strategisk Vækst Mikael Sorknæs, konstitueret
E-mail: mikso@kolding.dk Tlf.: 79795577

Chef for Anlæg og Drift Mads Astrup Sørensen
E-mail: madsa@kolding.dk Tlf:.79790290 Mob: 24225493

Chef for Miljø og Grøn omstilling Merete Valbak

Kultur- og eventchef Lisbet Holten Lambert
E-mail: lilam@kolding.dk Tlf.: 79796650 Mob: 20207393

Chef for Plan og Byg Jan Krarup Laursen
E-mail: laurs@kolding.dk Tlf.:79791323 Mob: 51811880

Ledelse: Byrådssekretariatschef Malene Friis-Topholm Borch

Opgaver:

 • Servicering af Byrådet
 • Dagsordener og referater til Byråd og
 • Økonomiudvalg
 • Sekretariat for borgmesteren
 • Sekretariat for kommunaldirektøren
 • Sekretariat for Huslejenævnet og
 • Beboerklagenævnet
 • Juridiske spørgsmål
 • Åbning af post (papir og elektronisk) til Kolding Kommune
 • Internationale opgaver

Afdelingsleder Ingelise Jellesen
E-mail: injel@kolding.dk Tlf.: 79795980

Mail til afdelingen: byggesag@kolding.dk   

Afdelingens vagttelefon: 79791632 

Opgaver:

 • Administration af lokalplaner
 • Administration af byplanvedtægter
 • Antenner / antennemaster
 • BBR-ajourføring
 • Brandkrav for erhverv
 • Byfornyelse
 • Byggesagsbehandling
 • Facader og skilte
 • Fugt og skimmelsvamp
 • Husnummerering
 • Klagesager
 • Solceller
 • Terrænændringer
 • Tinglysning
 • Udstykningssager
 • Vejnavngivning
 • Vindmøller / husstandsmøller

Afdelingsleder Stella Steen Jensen
E-mail: steje@kolding.dk Tlf: 7979 1840

Opgaver:

 • Implementering af bæredygtighedsstrategien
 • Drift af Bæredygtighedshuset
 • Sparring og facilitering af bæredygtighedsinitiativer
 • Projektledelse
 • Events

Konstitueret leder: Mikkel Arveland-Christensen 
E-mail: mikar@kolding.dk Telefon: 79796536

Kontakt afdelingen:
Telefon: 79791400
E-mail: entreprenor@kolding.dk

Opgaver:

Driftarbejder med vedligeholdelsesopgaver indenfor:

 • Boldbaner
 • Institutioner
 • Parker
 • Skove
 • Stier
 • Vandløb
 • Veje

Vi har gartnere, brolæggere, asfaltfolk, tømrere/snedkere, smede/mekanikere ansat og udfører gerne opgaver inden for disse fagområder - også efter faste tilbud.

Leder Martin Røen Hansen
E-mail: jmart@kolding.dk Mob: 25115464

Mail til Godset: godset@kolding.dk


Se mere på Godsets hjemmeside

Stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen
E-mail: micp@kolding.dk Tlf.: 79791335

Mail til afdelingen: kommunaleejendomme@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791332

Opgaver:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Energiledelse (EMO)
 • Energistyring
 • Facilities Management
 • Indkøb af inventar
 • Nedlæggelse/sammenlægning af boliger
 • Nybyggeri, herunder byfornyelse

Bibliotekschef Pia Henriette Friis
E-mail: pihf@kolding.dk Mob: 40233617

Mail til Koldingbibliotekerne: bibliotek@kolding.dk


Se mere på Koldingbibliotekernes hjemmeside

Opgaver:

 • Designprocesledelse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Organisationsudviklingsopgaver
 • Procesfacilitering
 • Projektledelse

Afdelingsleder Rikke Winther Revsholm
E-mail: rire@kolding.dk Tlf.: 79791003

Mail til afdelingen: kultur@kolding.dk

Opgaver:

 • Være det dynamiske omdrejningspunkt for den kulturelle indsats i Kolding Kommune og virke som bindeled mellem de forskellige kulturaktører og den kommunale forvaltning
 • Deltage virkningsfuldt i de aktiviteter, som retter sig mod at virkeliggøre visionen for det kulturelle område
 • Sikre gennemsigtighed, klarhed og entydighed i den organisatoriske struktur og opgavevaretagelse på kulturområdet
 • Vurdere, hvor og hvordan ressourcer og netværk nyttiggøres til fordel for kommunens øvrige virke
 • Sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de organisatoriske og økonomiske ressourcer
 • Sætte fokus på klare og enkle styringsredskaber til professionalisering af samarbejdsrelationer
 • Sikre kulturelle organisationer og foreninger professionel støtte og rådgivning, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre ildsjælene og det ikke institutionaliserede kulturliv professionel rådgivning og støtte, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre brugerne af kommunens kulturhuse og scenefaciliteter tilfredsstillende vilkår
 • Sikre, at undervisning på kulturelle formidlingsområder foregår på et fagligt pædagogisk kompetent niveau
 • Sikre at den generelle kulturelle formidling foregår på et højt og kompetent niveau
 • Sikre god koordination af og information om løsning af øvrige opgaver i relation til såvel institutioner som enkeltpersoner

Leder Jens Bloch

E-mail: jebl@kolding.dk Mob.: 29425181

Mail til Kulturskolen Kolding: kulturskolen@kolding.dk


Se mere på Kulturskolen Koldings hjemmeside

 

Afdelingschef Christiane Plischke
E-mail: chrpl@kolding.dk Tlf. 79792440

Mail til afdelingen: industri@kolding.dk

Vagttelefon - jord og olietanke: 79797510
Vagttelefon - landbrug: 79797439
Vagttelefon - spildevand: 79796999

Opgaver:

 • Affaldsadministration
 • Dambrug
 • Drikkevand og vandforsyning
 • Grundvandsbeskyttelse og indvinding af grundvand
 • Jordforurening og olietanke
 • Jordvarme
 • Klagesager, både industri, borgere og landbrug
 • Landbrug
 • Miljøuheld
 • Pelsdyrfarme
 • Råstofgrave
 • Skadedyrsbekæmpelse (rotter)
 • Slamadministration
 • Spildevand
 • Svømmebade
 • Tilsyn med dyrkningsfrie bræmmer og beskyttede naturtyper på landbrugsejendomme
 • Tømningsordning, septiktanke
 • Virksomheder

Afdelingschef Inge Olsen
E-mail: ingeo@kolding.dk Tlf.: 79795524

Mail til afdelingen: klima@kolding.dk

Opgaver

 • Agenda 21 - bæredygtighed
 • Green Cities
 • Grønne indkøb
 • Klima
 • Miljøstyring, grønt regnskab, grønne institutioner
 • Miljøvurdering af planer og programmer

Afdelingschef Inger Birkebæk Madsen
E-mail: inbm@kolding.dk Tlf.: 79797450

Mail til afdelingen: naturogvand@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79797576

Opgaver:

 • Bekæmpelse af bjørneklo
 • Beskyttelse af gravhøje, diger og andre fortidsminder
 • Etablering af vådområder
 • Kontrol af badevand
 • Naturvejledning og oplevelser i naturen
 • Opsætning af bade- og bådebroer samt beskyttelse af kysterne
 • Pleje af naturen samt restaurering af vandløb og søer
 • Rensning af spildevand i det åbne land
 • Skovrejsning
 • Søer, vandløb, Kolding Fjord, Hejls Nor og Lillebælt

Leder Jesper Råutzou Rosenkilde
E-mail: jeros@kolding.dk Tlf: 79 79 13 81

Mail til Nicolai Kultur: nicolai@kolding.dk

Se mere på Nicolai Kulturs hjemmeside

Afdelingsleder Jan Krarup Laursen
E-mail: laurs@kolding.dk Tlf.: 79791323

Mail til afdelingen: plan@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791320

Opgaver:

 • Arkitektkonkurrencer
 • Kommuneplanlægning
 • Kommuneplantillæg
 • Koordinering af/med andre planer
 • Landzonesagsbehandling
 • Lokalplanlægning
 • Miljøvurderinger
 • Planlægningsnotater mv.
 • Temaplaner og områdeplaner
 • Trekantområdets planlægning
 • VVM-redegørelser med tilhørende kommuneplantillæg

Afdelingschef Dennis Porsgaard Rasmussen
E-mail: denra@kolding.dk Tlf: 79796400

Kontakt afdelingen

redux@kolding.dk
79797100

Opgaver

 • Administration og affaldsplanlægning
 • Drift af genbrugspladser
 • Indsamling af farligt affald
 • Indsamling af genanvendeligt affald
 • Indsamling af restaffald

Se mere på siden 'Redux – Affald og Genbrug'

Afdelingsleder Jesper Nydam
E-mail: jnyd@kolding.dk Tlf.: 79791720

Mail til afdelingen: ren@kolding.dk

Opgaver:

 • Forestå ledelsen af de 270 medarbejdere
 • Forestå uddannelsen af rengøringsassistenter i samarbejde med AMU-centeret
 • Følge udviklingen på området nøje
 • Medvirke aktivt ved projektering/ombygning af rengøringsområder
 • Tilsikre at pris og kvalitet er konkurrencedygtig i forhold til private udbydere
 • Varetage rengøringen af kommunens bygninger m.v.
 • Være med til at sikre kvaliteten i forhold til eksterne udbydere

Sekretariatschef Dorte Harder
E-mail: doan@kolding.dk Tlf.: 79791351

Mail til afdelingen: bfchefsekretariatet@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791365
Vagttelefon - StudentKolding: 79797525

Opgaver:

 • Administration af Campingreglementet
 • Administration af Flex Ung, Flex Junior og Flex Skole
 • Administration af landzonesager
 • Administration af ungdomsboliger (Student Kolding)
 • Bevillingsnævn – alkoholbevillinger og udeserveringer
 • Dagsordener til politiske udvalg mv.
 • Hegnsyn
 • Ledningsoplysninger
 • Mark- og Vejfred
 • Post
 • Projektassistenter
 • Sekretærfunktion
 • "Straks"- betjening af borgere, virksomheder, foreninger mm.
 • Webopgaver

Afdelingsleder Lene Wul
E-mail: lewp@kolding.dk Mob: 30940957

Mail til Stadsarkivet: arkiv@kolding.dk

Se mere på Stadsarkivets hjemmeside

Afdelingsleder Henrik Sandager Nissen
E-mail: nhen@kolding.dk Mob: 20257624

Mail til afdelingen: trafikvejogpark@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791468

Opgaver:

 • Analysearbejder
 • Bydesignmanual
 • Dialogpart i forhold til vejområdet i relation til interessentgrupper
 • Dialogpart i forhold til projektopgaver i relation til interessentgrupper
 • Drift og vedligehold af parker, grønne offentlige områder, skove og strande
 • Drift og vedligehold af veje, stier, fortove og P-pladser
 • Gravetilladelser
 • Kampagner og orientering af borgere omkring trafikområdet
 • Kollektiv trafik
 • Koordinering af kørsel for Seniorforvaltningen – kørsel til daghjem og aktivitetscentre
 • Koordinering af kørsel for Social- og Sundhedsforvaltningen – kørsel til ambulant og spec. genoptræning
 • Parkering
 • Planlægning og projektering af parker, byrum og grønne anlæg
 • Planlægningsopgaver
 • Privat fællesveje
 • Projektering af byggemodningsopgaver
 • Registreringsopgaver
 • Renholdelse, affaldsopsamling og graffitifjernelse
 • Skitse- og detailprojektering af vejanlæg og grønne anlæg
 • Tilsyn og kontrol med broanlæg og bygningsværker samt vejudstyr og inventar, herunder gadelys, signalanlæg og buslæskure
 • Tilsyn og kontrol med fremmede entreprenørfirmaer
 • Udbud/licitation og kontrahering
 • Vintertjeneste

Afdelingsleder Rita Brockstedt Andersen
E-mail: rban@kolding.dk Tlf.: 79791660

Mail til afdelingen: bfokonomi@kolding.dk

Opgaver

 • Behandling af leverandørfakturaer og henvendelser samt øvrige bogholderiopgaver
 • Betalingsparkering - henvendelser i forbindelse med problemer med ind- og udtjekning
 • Budget og regnskab
 • Ejendomsskat - opkrævning af grundskyld og dækningsafgift samt sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse for grundskyld og dækningsafgift
 • HR for By- og Udviklingsforvaltningen
 • Parkeringskontrol for Kolding og Haderslev (klagesagsbehandling)

Ledelse: HR-chef Per Bo Andersen 


Opgaver:

 • Personalejuridisk rådgivning
 • Arbejdsskader og forsikring
 • Kommunens arbejdsmiljøledelsessystem
 • Læring og træning
 • Bæredygtigt arbejdsliv
 • Lederudvikling og sparring
 • Organisationsudvikling
 • Rekruttering og onboarding
 • Intern kommunikation

Ledelse: IT- og Digitaliseringschef Chris Nørregaard

Opgaver:

 • Indkøb og support på IT og
 • Kommunikationsudstyr
 • Netværk
 • It-systemer
 • Telefoni
 • Brugeradministration
 • Digitalisering
 • Hjemmesider og intranet
 • GDPR
 • Informationssikkerhed

Ledelse: Konstitueret chef for Strategisk Vækst Mikael Sorknæs


Opgaver:

 • Salg af erhvervsjord, parcelhusgrunde og kommunale ejendomme
 • Køb af jord og ejendomme
 • Design og vision
 • Kampagner for tiltrækning af både borgere og investorer
 • Forpagtninger/lejeaftaler
 • Kolonihaveforeninger
 • Fundraising

Ledelse: Økonomichef John Burchardt


Økonomi og løn arbejder inden for følgende områder:

Analyse og Udvikling

Fungerer som et tværgående konsulentteam, der bl.a. forestår og foretager analyser og nøgletalsberegninger, der påviser et effektiviseringsrationale og/eller udviklingspotentiale, ligesom teamet bistår de decentrale økonomifunktioner med udarbejdelse af budgetteringsmodeller m.m. Afdelingen har det overordnede ansvar for udarbejdelse af kommunens budget og løbende budgetkorrektioner /tillægsbevillinger.
Analyse og Udvikling servicerer herudover det politiske niveau med analyser og anbefalinger herudfra, ligesom de forestår arbejdet med at udarbejde central ledelsesinformation.

Regnskab

Koordinerer, styrer og udvikler kommunens samlede regnskabsfunktion. Regnskab fungerer ligeledes som hovedbogholderi for alle Kolding Kommunes pengemæssige fordringer og forestår det finansielle tilsyn på tværs af organisationen.

Opkrævning

Udsender opkrævninger til både borgere og virksomheder i kommunen samt foretager rykkerprocedure ved manglende indbetalinger, ligesom opgaven med at forebygge at restancer opstår ligger her. Afdelingen følger op på restancer og foretager modregning i moms og overskydende skat, ligesom afdelingen samarbejder med boligforeningerne omkring udbetaling af beboerindskudslån, samt afregning og opkrævning af disse. Det er ligeledes opkrævning, der varetager opgaven omkring indefrosne ejendomsskatter, opgørelse af konkursboer, gældssanering, dødsbo m.m. og foretager tvangsauktioner i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatterestancer og andre fortrinsberettigede krav.

Kontrolgruppen

Har som afdeling primært til formål at forebygge udbetaling af uberettigede ydelser, ligesom opsporing og afsløring af organiseret socialt bedrageri også indgår som en del af afdelingens opgaver. Herudover har afdelingen til formål, gennem tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt, at sikre at borgeren opnår og oplever en helhedsorienteret sagsbehandling, samtidig med at ansatte og borgere i Kolding Kommune fastholder fokus på socialt bedrageri. Afdelingen forestår desuden virksomhedskontroller i.h.t. retsikkerhedslovens § 12a.

Løn

Forestår udbetalingen af løn, feriepenge, tjenestemandspension og diverse tillæg samt udfærdigelse af ansættelsesbreve. Herudover varetages bl.a. administration af sygdom, barsel og fravær i øvrigt, herunder sygedagpengerefusion/barselsdagpengerefusion vedr. kommunes ansatte. Løn varetager ligeledes opgaverne indenfor afregning af A-skat, AM-bidrag, ATP, pension, personaleforeninger m.m.


Borgerservice

Tager sig blandt andet af henvendelser indenfor vielser, flytning, indrejse/udrejse, sygesikring, sundhedskort, valg af læge, kørekort og pas. Borgerservice yder desuden vejledning og hjælp til ændring af skattekort.

 

Indkøb og forsikring

Indgåelse og opfølgning på indkøbsaftaler
Udarbejdelse af udbud på øvrige vare- og tjenesteydelser
Drift af kommunens e-handelssystem
Ansvaret for kommunens forsikringer
Behandling af arbejdsskadesager
Fleet management
Risikostyring

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Direktør: Flemming Skaarup
E-mail: flesk@kolding.dk Tlf.: 79797272

 

Dagtilbudschef: Merete Lund Westergaard
E-mail: melw@kolding.dk Tlf.: 79791830


Skolechef: Karen Albrechtsen
E-mail: kamor@kolding.dk Tlf.: 79794133

 

Familiechef: Kenneth Røn Christiansen
E-mail: kennc@kolding.dk Tlf: 79792373

 

Sekretariatet: Ulla Lykke Rasmussen
E-mail: ulra@kolding.dk Tlf.: 79791921

 

Økonomichef: Lene Amstrup-Bloch
E-mail: leams@kolding.dk Tlf.: 79799139

 

Chef for Pædagogik, Læring og Trivsel (PLT): Claus Grønlund
E-mail: clgro@kolding.dk Tlf.: 79796230

Organisationsdiagram

Dagtilbudsområdet har den overordnede ledelse for at drive og udvikle dagtilbuddene og styrer pladsanvisningen
Chef: Merete Lund Westergaard

Skoleområdet har den overordnede ledelse og kvalitetsudvikling af kommunernes skoler, specialundervisning og skolefritidsordninger (SFO)
Chef: Karen Albrechtsen

Familieområdet tilbyder rådgivning og vejledning til børnefamilier, børn og unge. Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge. Familieområdet er derudover ansvarlig for Kolding Kommunale Tandpleje og Sundhedsplejen.
Chef: Kenneth Røn Christiansen

Sekretariatet betjener ledelsen og det politiske niveau, driver en række programmer og projekter og har ansvaret for personaleadministration og juridisk bistand.
Chef: Ulla Lykke Rasmussen

Økonomiområdet er ansvarlig for budget og regnskab, controller-funktion, analyse og statistik, ledelsesinformation samt digitalisering på forvaltningens område.
Chef: Lene Amstrup-Bloch

Pædagogik, Læring og Trivsel består af Pædagogisk Center (PC) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Enheden varetager en række understøttende funktioner i kommunens dagtilbud og skoler til gavn for alle børns og unges læring og trivsel.
Chef: Claus Grønlund

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund
E-mail: anlup@kolding.dk | Tlf.: 79 79 42 00 | Mobil: 29 25 19 40

 

Chefgruppe:

Sekretariatschef Brian Urban
E-mail: briur@kolding.dk | Tlf.: 79 79 80 40 | Mobil: 21 25 34 66

 

Chef for Plejehjem, Aktivitet og Køkken og Demensområdet Gitte Meyer
E-mail: gitt@kolding.dk | Tlf.: 79 79 71 95 | Mobil: 23 74 56 58

 

Chef for Hjælp i Hjemmet - Hjemmehjælp, Sygepleje og Kvalitet Louise Mønsted
E-mail: loumn@kolding.dk | Tlf.: 79 79 72 86 | Mobil: 20 53 73 84

 

Sundhedschef Anders Seekjær
E-mail: andse@kolding.dk | Tlf.: 79 79 07 02 | Mobil: 24 62 41 76

 

Fritidschef Morten Hoff
E-mail: morho@kolding.dk | Tlf.: 79 79 90 79 | Mobil: 20 46 92 99

 

Chefsekretær/PA Lene Holmgaard
E-mail: lenel@kolding.dk | Tlf.: 79 79 50 50 | Mobil: 21 79 86 68

Ledelse: Trine Krogsøe Thomsen

Opgaver

 • Tilbyde voksne borgere målrettet og tidsbegrænset døgnrehabilitering med henblik på at opnå et selvstændig og meningsfyldt liv og klare sig i eget hjem jf. Sundhedsloven §§ 119 og 140 samt serviceloven §§ 84,2, 86 og 87
 • Tilbyde døgnrehabiliteringsforløb til borgere med komplekse problemstillinger
 • Medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus
 • Medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse hos voksne borgere med kroniske sygdomme
 • Medvirke til forebyggelse af ulighed i sundhed
 • Pleje og aktivitet: Rehabiliterings- og træningsopgaver, observationer, udredning, pleje, behandling, koordination, samarbejde. Varetages af sundhedsfagligt personale med særlige kompetencer på området
 • Rengøring og vaskeri: dækker al rengøring vedr. Døgnrehabilitering Kolding. Varetager vask for arbejdsbeklædning, brugers beklædning samt linned.

Ledelse: Fritids- og Idrætschef Morten Hoff

Opgaver:

 • Drift og anlæg af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter
 • Anlæg, projekter og aktiviteter støttet af Fritids- og Idrætsudvalget
 • Koordinering af det samlede fritids- og idrætsområde
 • Kvalitets- og kompetenceudvikling af fritids- og idrætsområdet
 • Lystbådehavne
 • Kolding Vandrerhjem
 • Konsulentfunktion for det samlede foreningsliv i kommunen
 • Kolding Elite
 • Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
 • Administration i henhold til
 • Folkeoplysningsloven
 • Folkeoplysende foreningsarbejde
 • Folkeoplysende voksenundervisning
 • Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Idrætscentret Cuben, Christiansfeld
Kolding KetcherCenter
Kolding Lystbådehavn
Kolding Stadion
Kolding Vandrehjem
Kommunale idrætshaller
Kommunale udendørsanlæg
KUC - Kolding Kommunes Uddannelsescenter
Slotssøbadet

Ledelse: Mai-Britt Nielsen

Opgaver

 • Visitation af ydelser på
 • Seniordriftsområdet
 • Fritvalgsordningen
 • Ældre- og handicapegnede boliger
 • Plejeboliger
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Kørselsordninger
 • Madordninger

Opgaver

Chef for sygeplejen, hjemmehjælp, uddannelse og kvalitet Tina Andersen

 • Overordnet ledelse af sygeplejen
 • Overordnet ledelse af hjemmehjælp
 • Overordnet ledelse af Uddannelse og HR
 • Overordnet ledelse af kvalitet

Chef for plejehjem, aktiviteter, køkken og demensområdet Gitte Meyer Larsen

 • Overordnet ledelse af plejehjem
 • Overordnet ledelse af aktivitetscentre
 • Overordnet ledelse af køkken og cafeterier
 • Overordnet ledelse af demensområdet


Leder af Senior- og Sundhedssekretariat Louise Kvisgaard Brandt

 • Overordnet ledelse af sekretariat på senior- og sundhedsområdet


Leder Uddannelsesafdelingen Dorte Jørgensen

 • Uddannelse og HR
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Elever, studerende og praktikanter på seniordriftsområdet

Sundhedsfremme og forebyggelse

Ledelse: Heidi Amstrup Olesen

Opgaver

 • Sikre borgerne mulighed for at træffe sunde valg ved at skabe rammer og tilbud, som fremmer lige adgang til sundhed gennem udvikling og tværfagligt samarbejde inden for områderne sund mad, rygning, alkohol, motion og mental sundhed
 • Udvikle, koordinere og implementere sundhedsfremmende tiltag samt koordinere indsatser udført af sundhedsambassadører
 • Afholde rygestopkurser og rådgive om rygestop; rådgivning og forløb for borgere med kronisk eller langvarig sygdom så som kroniske smerter, forebyggelse af muskelskelet-sygdomme, type 2 diabetes, kræft, alkohol overforbrug og lær at leve med kronisk sygdom.

Træning

Ledelse: Heidi Amstrup Olesen, Kristian Lind Olesen og Hanne Lykke Kaagaard

Opgaver

 • Visitere til genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering
 • Vurdere behov for genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering hos børn, unge, voksne, ældre, syge og handicappede.
 • Opsætte konkrete mål og handlingsplaner for genoptræning og rehabilitering i samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Træning i funktioner og aktiviteter med henblik på at øge funktionsevne på krops-, aktivitets-, deltagelses- og omgivelsesniveau.
 • Træning på kropsniveau med henblik på at øge ledbevægelighed, muskelstyrke, stabilitet, mindske smerte m.v.
 • Forebyggende træning og rehabilitering.
 • Vedligeholdelsestræning.
 • Rådgivning, vejledning og instruktion af borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Patientuddannelse i form af KOL-skole, rygskole, hjertehold m.v.
 • Dokumentere og videregive information om intervention og effekt af indsats.
 • Administrative opgaver i forbindelse med journalisering, registrering, koordinering og tilrettelæggelse af genoptrænings-/rehabiliteringsopgaver og dagligt arbejde.
 • Arbejdsbeskrivelser (tillæg til APV).
 • Videreudvikling af trænings- og rehabiliteringstilbud i Kolding Kommune.

Ledelse: Leder af økonomiafdelingen Michael Jakobsen

Opgaver

 • Analyse
 • Budget- og regnskabsudarbejdelse
 • Support Prisme
 • Support SD Modul Tjenestetid
 • Løn og personalefunktion
 • Targit

Ledelse: Afdelingschef Bettina Mumm

Opgaver:

 • Hjælpemidler herunder bl.a. genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, proteser, syns- og IT-teknologiske hjælpemidler

 • Forbrugsgoder

 • Boligindretninger

 • Handicapbiler herunder støtte til køb af handicapbil, afgifts fritagelse og særlig indretning

 • Midlertidige hjælpemidler for fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og sociale aktiviteter.

 • Åben Hjælpemiddelservice

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft
E-mail: threi@kolding.dk Tlf.: 79794000

 

Voksenchef Gülcan Güven Grud 
E-mail: gulgr@kolding.dk Tlf.: 79790989

 

Ungechef Ole Graversen, tlf.: 23 88 60 69
E-mail: olegr@kolding.dk

 

Arbejdsmarkedschef Maja Decovski Hansen
E-mail:  ymaja@kolding.dk  Tlf.: 79798679

Administrationschef vakant

 

Økonomichef Helle Damgaard
E-mail: dhell@kolding.dk Tlf.: 79796091

 

Introduktion til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Organisationsdiagram for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Dagpenge

I afdelingen for Dagpenge understøttes dagpengemodtageres vej til at komme i job igen. Det gøres via samtaler, hvor der rådgives i forhold til CV og ansøgning. Der tales også om muligheder for kurser og uddannelse. Der hjælpes også med praktik og løntilskud.

 

Kontanthjælp og Ressourceforløb

I kontanthjælpsafdelingen arbejder vi efter troen på et arbejdsliv til alle. Kontanthjælpsmodtagere hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det sker ved hjælp af opkvalificering og uddannelse samt virksomhedspraktik. Fokus er på lønnede timer, ordinær ansættelse og selvforsørgelse samt stillingstaget til fleksjob.

Et ressourceforløb er når der er problemer ud over at være ledig, som kræver en længerevarende indsats, der ikke kun handler om arbejde. Her laves der en individuel plan for borger, på op til 3 års varighed, hvor der ses på borgers helbred, sociale situation og arbejde. Her arbejdes der med hvordan vi bedst muligt støtter borgeren i at kunne varetage et arbejde samt blive klogere på i hvilket omfang borger kan arbejde og med hvilke opgaver. Dette opnås gennem arbejde med CV, optræning af arbejdsevne i praktikker eller andre tilbud og i småjobs og i samarbejde med sundhedssektoren og øvrige afdelinger i kommunen m.fl.

 

Sygedagpenge og Jobafklaring

I afdelingen for sygedagpenge og jobafklaring hjælpes og støttes ledige sygedagpengemodtagere samt ledige borgere bevilget et jobafklaringsforløb tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Sygedagpenge Fastholdelse og Fleksjobrådgivningen

I sygedagpenge støttes sygemeldte borgere i at opnå eller fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus ligger på hvad den enkelte borger kan, på trods af sygdom og arbejder ud fra empowerment, så borgerne inddrages og får ansvar for deres sag. Vi har et godt samarbejde med virksomhederne, hvilket er afgørende for at lykkes.

Ledighedsydelse er til borgere, der har ret til et fleksjob, men pt. er ledige. Her følges der op på jobsøgning og CV samt hvordan CV’et evt. kan tilrettes, så det forbedrer mulighederne for at komme i fleksjob. Der tales om muligheder i forhold til konkrete opgaver og jobs, som borgeren vil kunne varetage, samt vejledes om det lokale arbejdsmarked og får formidlet konkrete fleksjobs, som kan søges. Vi hjælper med at etablere fleksjob og kan ligeledes hjælpe på vej i fleksjob gennem en kort praktik. Er der sket ændringer i arbejdsevne, hjælper vi med at finde ud af hvad borgers nye ståsted er i forhold til arbejdsmarkedet.

Ydelse
I ydelsesafdelingen udbetales der sygedagpenge til borgere og refusion til virksomheder, hvis ansatte er sygemeldte. Der udbetales Fleksløntilskud til borgere, der er ansat i fleksjob, og ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som pt. ikke har et fleksjob. Der udbetales tilskud til virksomheder, der har ansatte i fleksjob (ansat før 1.1.2013) voksenlærlinge, personlig assistance og lønstilskud.

Modtagelse og Service
I modtagelsen dækkes der over ydelsesudbetalingen af kontanthjælp, enkeltydelse, ressourceforløbsydelse. Her varetages også ansvaret for modtagelse af nye sager og dermed behandlingen af ydelsesansøgninger samt råd- og vejlednings-samtaler. I for-området har en jobkonsulent ansvar for assistance til CV og ansøgninger samt et receptionsteam, der tager imod ankommende. I receptionsteamet håndteres også aktindsigter, boligopprioritering og sikkerhedsstillelse.

Virksomhedsservice
Virksomhedsservice er virksomhedernes indgang til samarbejde med jobcentret. De hjælper virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft, med at opkvalificere både ledige og virksomhedernes nuværende medarbejdere, herunder vejledning om voksenlærlingeordning og andre puljer. Der lægges stor fokus på at skabe et match mellem borger og virksomhed.

Tilbud
I tilbudsafdelingen støttes borgere i at komme tættere på arbejdsmarkedet via vejledning og opkvalificeringsforløb, samt mestringsforløb. Her tilbydes bl.a. kurser om CV og jobsøgning, samt naturbaseret mindfulness og stresshåndtering. Der både vejledes om, og bevilges, handicapkompenserende ordninger, såsom hjælpemidler til arbejdspladsen og Personlig Assistance. Vi driver Kommunens rehabiliteringsteam, som indstiller til f.eks. fleksjob eller ressourceforløb, og vores veterankoordinator bygger bro mellem tidligere udsendte veteraner og kommunen.

Integration og Boligsociale Områder
I afdelingen for Integration og Boligsociale Områder, arbejdes der for at hjælpe borgere fra områderne omkring Skovparken og Munkebo, borgere på integrationsydelse samt borgere med sproglige udfordringer. Der tros på et arbejdsliv til alle, hvilket betyder at der gennem opkvalificering, lønnede timer, virksomhedspraktikker, IGU, løntilskud, iværksætteri m.m., arbejdes for at få borgere i arbejde eller uddannelse.

Sprogskolen Kolding
Sprogskolen Kolding varetager danskundervisningen for alle voksne nytilkomne udlændinge i Kolding kommune, samt tosprogede borgere, der ønsker at blive bedre til dansk.

På Sprogskolen undervises i dansk sprog, kultur- og samfundsforhold, så borgere med udenlandsk baggrund lærer dansk, så de kan fungere som medborgere, tage uddannelse eller få/fastholde et arbejde i Danmark.

Undervisningen tager afsæt i kursistens forudsætninger, uanset om der er tale om en flygtning med svag skolebaggrund, landbrugsmedarbejderen eller den højtuddannede medarbejder på Velux.

Undervisningen tilrettelægges, så det passer i den enkelte kursists hverdag - dag, aften eller lørdag.

Sprogskolen tilbyder også FVU (forberedende voksenundervisning) og ordblindeundervisning for tosprogede borgere, samt servicerer virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har tosprogede ansatte.

Kontanthjælp og Ressourceforløb

I kontanthjælpsafdelingen arbejder vi efter troen på et arbejdsliv til alle. Kontanthjælpsmodtagere hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det sker ved hjælp af opkvalificering og uddannelse samt virksomhedspraktik. Fokus er på lønnede timer, ordinær ansættelse og selvforsørgelse samt stillingstaget til fleksjob.

Et ressourceforløb er når der er problemer ud over at være ledig, som kræver en længerevarende indsats, der ikke kun handler om arbejde. Her laves der en individuel plan for borger, på op til 3 års varighed, hvor der ses på borgers helbred, sociale situation og arbejde. Her arbejdes der med hvordan vi bedst muligt støtter borgeren i at kunne varetage et arbejde samt blive klogere på i hvilket omfang borger kan arbejde og med hvilke opgaver. Dette opnås gennem arbejde med CV, optræning af arbejdsevne i praktikker eller andre tilbud og i småjobs og i samarbejde med sundhedssektoren og øvrige afdelinger i kommunen m.fl.

Ledelse: Marianne Petersen 

 • Værestederne er tilbud til voksne (over 18år) om samvær og aktiviteter
 • Du kan komme lige fra gaden
 • Du kan møde andre mennesker
 • Vi har fokus på interessefælleskaber på tværs af husene
 • Du har mulighed for at biddrage til den almindelig hverdag.


Husene er fordelt bredt i Kolding Kommune:

 • Savværket 6D, Vamdrup
 • Pusterummet, Lindegade 34 Chr.feld
 • Vækststedet, Fynsvej 54, Kolding
 • Kulturhuset, Levisonsvej 22 st., Kolding

 • Borger til Borger er et tilbud til mennesker med en levet erfaring inden for forskellige sårbarheder, som hjælper/støtter hinanden.
 • Der uddannes mentorer og der er forskellige gruppeforløb.
 • Høj grad af samarbejde med lokalsamfundet.

 

Dagtilbud Forebyggelse og Rådgivning består af følgende tilbud:

GRENEN – støtte i eget hjem til voksne over 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse:

 • Forståelse og erkendelse af diagnosen ASF
 • Individuel og gruppebaseret pædagogisk støtte med henblik på at blive selvhjulpen
 • Redskaber til at skabe struktur i hverdagen og Energi forvaltning
 • Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse, herunder ledsagelse
 • Etablere og vedligeholder sociale relationer og fællesskaber
 • Skabe kontakt til kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv, herunder BTB
 • Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik

 

FOREBYGGELSE OG RÅDGIVNING - støtte og vejledning i op til 26 uger til voksne over 18 år med særlige behov:

 • Forståelse og erkendelse af ny diagnose indenfor Autisme og ADHD-spektret
 • Forståelse og erkendelse af psykiatrisk diagnose
 • Redskaber til at skabe struktur i hverdagen
 • Energi forvaltning
 • Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse
 • Gruppeforløb ift. mestring af egen hverdag
 • Etablere kontakt med kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv
 • Etablere kontakt til kommunens Borger til Borger-tilbud
 • Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik
 • Hjælp til at finde bolig og flytte hjemmefra
 • Kort intensiv pædagogiske hjælp i hjemmet med henblik på at blive selvhjulpen

Vi yder støtte til voksne over 18 år med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som har et moderat til fuldstændigt støttebehov.

På Rytterskolevej er det muligt at yde støtte ned til 15 år.

Støtten ydes indenfor nedenstående lovområder:

 1. ABL § 105 stk. 2 og SEL § 85, Centervej og Rytterskolevej

Vi yder støtte til voksne over 18 år med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som har et let til stort støttebehov.

På Aflastningen Ryttermarksvej ydes der aflastning 15 år og op til 55 år.

Støtten ydes indenfor nedenstående lovområder

 1. ABL § 105 stk. 2 og SEL § 85 på Skovvænget, Levisionsvej, Kameliahuset, Brunebjerg, Kløvervej, Borgmestervej,
 2. SEL § 107 på Afklarende Botilbud, Overmarksvej
 3. SEL § 85 støtte til borgere i egen bolig i Kolding by og omegn og
 4. SEL § 84 på Aflastningen Ryttermarksvej

Bo-tilbud og dagcenter på Sjællandsvej er et

 • Varigt Bo-tilbud jf servicelovens §108
 • Specialiseret neurorehabilitering jf servicelovens §107
 • Aktivitets- og samværstilbud for borgere med markant nedsat funktionsevne, som følge af erhvervet hjerneskade
 • CORTEX er neurofaglig støtte i eget hjem jf servicelovens §85
 • CORTEX20 er et Samværs- og aktivitetstilbud til borgere med let nedsat funktionsevne, som hovedsageligt er selvhjulpne
 • Har en Hjerneskadekoordinator

SOJA er den samlede betegnelse for Kolding Kommunes beskyttede beskæftigelse samt aktivitets- og læringstilbud til mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi består af følgende tre matrikler:

 • Niels Bohrs Vej
 • Rytterskolevej
 • Fabriksvej, herunder Kolding AKTIV

Ud fra Kolding Kommunes værdisæt, Selvværd & Sammenhæng, inddrages borgeren i sit valg af tilbud, så det målrettes borgerens ønsker, behov og udviklingspotentiale.

Alle eksisterende tilbud hos SOJA bliver løbende udviklet, så de tilpasses borgernes behov. På den måde vil der kontinuerligt blive skabt de bedste betingelser for, at borgerne kan udvikle deres arbejdsevne- og identitet. Tilmed etableres nye tilbud i takt med, at samfundet forandres og borgernes efterspørgsel ændres.

Sundhed, bevægelse og trivsel er nøgleord, da det er vigtigt, at borgerne bevæger sig både fysisk og mentalt i løbet af deres arbejdsdag. På den måde skabes de bedste betingelser for, at borgernes helbred styrkes og deres arbejdsevne udvikles, hvilket vil bringe dem så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Tilmed vil dette være med til at nedbringe ulighed i sundhed.

Et bæredygtigt arbejdsliv

Hos SOJA er der fokus på at skabe social bæredygtighed gennem følgende af FN’s verdensmål:

 • Mål nr. 3: Sundhed & Trivsel
 • Mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse, herunder livslang læring
 • Mål nr. 8: Anstændige job og økonomisk vækst
 • Mål nr. 17: Partnerskaber for handling, herunder bæredygtige fællesskaber.

Har du lyst til at vide mere?

Så kontakt os på tlf. 40 23 70 23 for yderligere information.

Du kan læse mere om vores tilbud her: SOJA – Social ∙ Job ∙ Aktivitet

Ledelse: Ulrich Guldahl Poulsen

 • Ambulant Alkoholbehandling
 • Sundhedsfaglig Alkoholbehandling
 • Familie orienteret Alkoholbehandling
 • Visitation til døgnbehandling

 

Revanche

Ledelse: Ulrich Guldahl Poulsen

 • Social ambulant behandling
 • Sociale frivillige mentorer
 • Åben dialog
 • Job eller uddannelses relateret træning

 

Overmarksgården

Døgnafdelingen:

Midlertidig botilbud til borgere der er hjemløse eller som ikke kan have ophold i deres bolig.

Borgere kan selv henvende sig til Overmarkgården.

Borger har alle sociale og eller psykiske udfordringer.

Der er fokus på bolig, netværk, behandling samt kontakt til arbejdsmarked/uddannelse.

Der er egenbetaling for mad og ophold. Dette udregnes efter indkomst.

 

Herberget: 

Åben fra kl. 20.00 – 08.00 (1.dec til 1.april kl. 18.30 – 9.00).

Tilbud om en seng at sove i, et måltid mad og et bad.

Der er egenbetaling for borgeren på 89 kr. pr nat.

 

Værksted/beskæftigelse:

Borgere der er indskrevet på Overmarksgåden eller borgere som lige er flyttet ud i egen bolig efter ophold på Overmarkgården, kan være i beskæftigelse.

Muligheder er rengøring på fællesarealer, havehold eller træværksted.

For beboer indskrevet på Overmarksgården gives der dusør efter gældende regler.

 

Efterforsorg:

Arbejder med housing first strategien.

CTI 9 måneders forløb.  Forventer at borgere kan klarer sig med støtte fra andre steder ex. netværk, uddannelse mv. efter 9 måneders støtte.

ICM 12 måneders forløb. Forventer at borgeren har behov for støtte fra anden aktør.

For begge forløb er der fokus på følgende: Fysisk og psykisk helbred, økonomi, at boligen fungerer, arbejdsmarked/uddannelse, misbrug, netværk og aktiviteter.

Er du ung og mellem 18-30 år og har brug for hjælp i forhold til job og uddannelse, kan vi i Center for job og uddannelse hjælpe dig.

Hos os kan du fx få hjælp til at lave en jobansøgning eller søge ind på en uddannelse. Er du i tvivl om hvilken vej du skal gå, kan vi hjælpe dig med at undersøge de muligheder som du finder spændende og guide dig videre herfra.

Har du akut brug for hjælp og støtte til for eksempel at finde bolig eller personlige udfordringer finder du hos hjælp. Vi viser dig vej til personer som kan hjælpe dig videre.

Hos os kan du ansøge om økonomisk hjælp, såfremt du i en periode ikke kan klare dig selv og får du en uventet og nødvendig udgift, kan du også søge os om hjælp.

Er du mellem 14-25 år, og har du brug for en at tale med i forhold til skole, uddannelse, job eller noget i dit socialt liv. Så kan vores talentudviklere hjælpe dig. Det er helt frivilligt, det kræver kun forældrenes accept. Et talentudviklingsforløb kan bringes i spil af læreren på skolen, skoleledelsen, forældre, samarbejdspartnere og selvfølge den unge selv.

Vi er stedet, hvor vi hjælper alle unge mennesker i Kolding godt på vej i job eller uddannelse. Du er altid velkommen til at komme forbi og få en uformel snak hjælp til en konkret udfordring.

Ungerådgivningen og Styrket Ungeindsats er for dig der har det svært og har brug for særlig støtte. Vi kan hjælpe dig til at gøre brug af en Styrket Ungeindsats. Socialfagligt Center er for dig der er gået ud af grundskolen og har brug for særlig støtte til at komme videre i livet.

Der er desuden UU-vejledere, som er tilknyttet grundskolerne, og som hjælper eleverne med uddannelsesvalg og at bygge bro til tiden efter grundskolen.

Alle unge under 25 år i Kolding Kommune har sin egen UU-vejleder. Det kan du læse mere om, hvis du besøger UU Koldings egen hjemmeside.

Vores uddannelsesvejledere har et stort kendskab til mulighederne for en ungdomsuddannelse og kan støtte dig i at få lagt den rigtige plan for dig.

Uddannelse for unge med særlige behov (STU)

 • Arbejde, bolig og fritid.
 • Praktik
 • Faglig, personlig og social udvikling
 • Selvstændighed og personlig styrke
 • Evne og muligheder for kommunikation


Undervisning for unge og voksne (VSU)

 • Håndtere angst, depression og stress
 • Dansk, matematik og ordblindeundervisning
 • Bliv klar til job
 • Hold fast og gennemfør din ungdomsuddannelse
 • Styrk dit selvværd og din selvtillid


Læring og nye færdigheder (Hjerne & Kognition)

 • Hjerneskaderamte, stressramte, senfølger efter hjernerystelse og følger efter Covid-1
 • Hukommelsestræning, energiforvaltning, struktur osv.
 • Taletræning og kommunikationsfærdigheder
 • Digitale medier, daglige færdigheder, natur, kreativt værksted og flow


Tale, høre og syn (Kommunikation & Teknologi)

 • Find det rette hjælpemiddel og lær at bruge det
 • Undervisning – individuelt og på hold
 • Lær at takle tinnitus, justering af høreapparat mv.
 • Stemmeundervisning, taletræning efter fx en kræftsygdom
 • Undervisning i brugen af teknologiske hjælpemidler
  Læs mere på CSVs hjemmeside https://www.csv.dk/

 • Udarbejdelse af VUM og udarbejdelse af faglig vurdering
 • Råd og vejledning
 • 82 B 26 uger forløb
 • 84 aflastning i og uden for hjemmet
 • 85 Socialpædagogisk støtte i og uden for hjemmet
 • 96 BPA ordningen
 • 97 ledsagelse
 • 100 dækning af nødvendige merudgifter
 • 103 Beskyttet beskæftigelse
 • 104 Samvær og aktivitet

 

Botilbud

Leder: Kathrine Fjelstrup 

 • 107 Midlertidigt
 • 105 +85 længerevarende
 • 108 længerevarende
 • 118 Plejeorlov til pasning af nærtstående
 • Åben dialog
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje