Skip til hoved indholdet

Ungepolitik

Hjælper unge med livsmestring og arbejdsliv

Ungepolitikken

I Kolding Kommune vil vi

 • Én indgang for virksomhederne.
 • Fortsætte projekt ”God virksomhedsservice med mindre bøvl”.
 • Deltage i task force for nye virksomheder, havnen, ”EIF” (byggesager m.m.).
 • Den jobrettede samtale med afsæt i motivation, kompetencer og stabilitet.
 • Udvikle tiltag der i større grad viser lediges kompetencer for virksomhederne.
 • Jobåbninger skal i større grad være synlige for de ledige.
 • Øget anvendelse af digitale løsninger i virksomhedssamarbejdet.
 • Samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne med virksomhedsrettede uddannelsesprojekter.
 • JOB7 samarbejde omkring rekruttering og uddannelse.

Kolding Kommunes ungepolitik på beskæftigelsesområdet tager udgangspunkt i kommunens
overordnede vision og arbejdet med Borgerens Centrum. Vi skal understøtte unges vej til et liv og
arbejdsliv med uddannelse, opkvalificering, talentprogrammer og job. Nogle unge har haft lidt eller
ingen kontakt med et arbejde, nogen er udfordret af personlige forhold, og andre har uddannet sig
og står på tærsklen til et voksenliv, hvor arbejdet kan være med til at give livet en fast form. Et fast
holdepunkt der giver selvtillid til at mestre et fag, en rolle som medarbejder i en virksomhed og en
rolle som bidragsyder til fællesskabet i Kolding Kommune. Unge mennesker der mestrer arbejdslivet.

Vi ser på den enkelte unges ressourcer. Det betyder, at vi arbejder ud fra Borgerens Centrum, ved
at sætte fokus på den unges ønsker, evner, potentialer og interesser. Ved at arbejde ud fra den
unges potentialer og muligheder, så kan den unge opleve at lykkes og vokse. Det kan skabe en
positiv fortælling og selvforståelse hos den unge. Den unges videre udvikling sker således ud fra
en oplevelse af kompetence og succes - fremfor i en situation med nederlag. Vi understøtter de
unges debut på arbejdsmarkedet, i at skabe deres arbejdslivsidentitet og forberede dem på den
arbejdslivskultur de bliver en del af.

De unge i Kolding Kommune gennemfører i vid udstrækning en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse, og læser herefter ofte videre eller finder et job. Hovedparten klarer sig selv og
tager ansvar for deres eget liv. Men det er væsentligt, at flere unge i Kolding vælger og gennemfører
en erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelser åbner mange døre til et alsidigt og interessant arbejdsliv og til videre uddannelse.
Derudover har virksomhederne brug for dygtige faglærte, der både kan omsætte teori til
praksis og udvikle nye produkter og løsninger med afsæt i praktiske erfaringer. Over de kommende
år vil der være en stor afgang fra arbejdsmarkedet, fordi en del faglærte går på pension. Derfor
kan en karriere med udgangspunkt i en erhvervsuddannelse være en attraktiv vej for mange flere
unge.

Der er også unge, der ikke tager den ”lige vej”. De kan have forskellige faglige, sociale eller personlige
udfordringer, som bringer dem i ubalance. Det betyder, at de kan få svært ved at håndtere
et voksenliv med uddannelse, job, bolig, sundhed og egen økonomi. De kan have brug for hjælp
fra forskellige kommunale enheder.

Derfor er det afgørende, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har et tæt, koordineret
samarbejde med andre forvaltninger om, hvordan vi bedst understøtter de unge på deres vej mod
at føle selvtillid i livet og understøtter dem i deres rejse mod uddannelse eller job. Samarbejdet
skal tage udgangspunkt i den unges centrum.

Udgangspunktet i den unges centrum kræver også, at vi samarbejder endnu tættere med de andre
parter, som har stor betydning i de unges liv og hverdag. Det drejer sig bl.a. om erhvervsskolerne,
ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, de frivillige foreninger og virksomhederne.
Det er på uddannelsesstederne og på virksomhederne, at mange af de unge kan se en
mulig fremtid og bliver mødt af krav og forventninger, som giver mening for dem, og får dem til at
vokse. Derfor er det vigtigt med et tæt samspil, hvor vi sammen finder de konkrete løsninger, der
hjælper både den enkelte unge og virksomhederne.

Et skridt på vejen for mange unge kan være et fritidsjob, som giver dem en oplevelse af at kunne
bidrage. Derudover giver det indsigt i hverdagen hos en virksomhed, og det giver de unge et netværk,
som de kan bygge videre på senere i livet. De unge opnår også en arbejdsidentitet. Derfor
er fritidsjob et vigtigt værktøj til at hjælpe de unge, der kan være i risiko for at ende på offentlig forsørgelse.

Pejlemærkerne for arbejdet med de unge er derfor:

 1. De unge oplever, at de får hjælp til at realisere deres potentiale og talenter. Derved bliver de
  aktive medborgere og kan indgå i fællesskaber på uddannelsen, jobbet og i civilsamfundet.
 2. De unge oplever, at indsatserne giver mening for dem.
 3. De unge oplever, at hjælpen får dem til at vokse og blive klar til uddannelse og job.
 4. De unge oplever, at vi udfordrer dem med ansvar og forventninger.

Effekten heraf skal være at disse mål opnås:

 • Kolding kommer i den bedste tredjedel af klyngen på andelen af unge på uddannelseshjælp.
 • 30% på hver ungdomsårgang får gennemført en erhvervsuddannelse.
 • Vi vil i Kolding Kommune være ambitiøs på ungeområdet. I dag er der ca. 600 unge på uddannelseshjælp i Kolding. Det tal vil vi sænke med 17 %, så vi når ned under 500 på
  uddannelseshjælp. Lykkes vi med det, ligger vi blandt de bedste tre i klyngen.

Tværgående program for unge

 • Talentudviklingskonceptet.
 • Etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats.
 • Unge og fællesskaber.
 • Understøtte FGU-etablering.

Flere i erhvervsuddannelse.

 • Indsats for flere unge i ungdomsuddannelserne og mindre frafald. Vi følger den unge i hele forløbet
  og understøtter praktik.
 • Den unge i centrum. Vi spørger de unge, om deres forløb og indsatser opleves som meningsfulde,
  så vi sikrer mindst muligt frafald. Vi samler den viden op og anvender det systematisk i
  udviklingen i vores tilgang og møde med de unge.
 • Understøtte netværk og fællesskab for den unge. Det er vigtigt, de unge får kontakt til nogen
  udenfor Kolding Kommunes organisation. Vi tilbyder derfor alle unge en ressourceperson, og
  det sker sammen med inddragelse af civilsamfund, familie og netværk.
 • Fritidsjob: I samarbejde med andre vil vi etablere en ny portal, hvor de unge kan søge fritidsjob,
  og hvor virksomheder kan slå stillinger op.

 • Flere i erhvervsuddannelse. Vi har medarbejdere fra jobcentret på erhvervsuddannelserne, ligesom
  vi bygger videre på tiltag, hvor erhverv er levevejen for den unge. Her bygger vi f.eks. på
  erfaringerne med Landbruget som levevej.
 • Talenttilgang til de unge. Sammen med den unge finder vi deres talenter, og hjælper den unge
  med at bringe disse i spil.
 • Unge med handicap. Særligt her vil vi finde andre veje end diagnosefokus, og det kan bl.a. ske
  gennem samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, så der skabes arbejde til unge med
  særlige behov.

 

I forbindelse med budgettilpasningen i 2019 er der foretaget justeringer af indsatserne, der betød, at de i høj grad blev nedskaleret. Der vil derfor ikke blive igangsat nye initiativer som tidligere, men ved henvendelser om konkrete initiativer fra borgere og virksomheder vil der blive samarbejdet om en fælles løsning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje