Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt

§ 1. Kolding Byråd består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse, i det følgende kaldet styrelsesloven.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, i det følgende kaldet forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2.

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomi- og Strategi
2. Børn og Uddannelse
3. Social og Arbejdsmarked
4. Senior
5. Kultur
6. Sundhed og Fritid
7. Plan og Teknik
8. Natur, Miljø og Klima

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Byrådet eller en anden myndighed, kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.

§ 8. Økonomi- og Strategiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af Kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver, herunder bidrag til den regionale udviklingsplan og udarbejdelse af en bypolitik. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • udlejning af Kommunens faste ejendomme, herunder boliger og lokaler, forpagtning af jorder m.m., med mindre opgaven ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til et andet udvalg
 • erhvervspolitiske forhold
 • indretning af Kommunens borgerservice
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen
 • kommunale opgaver i henhold til lovgivningen om offentlige registre
 • vedligeholdelse af Kommunens bygninger med tilhørende anlæg samt tilvejebringelse af nødvendigt projektmateriale for bygge- og anlægsarbejder og gennemførelse af godkendte projekter vedrørende samme
 • udarbejdelse af erhvervs- og vækststrategi for Kolding Kommune
 • identificering og prioritering af fokus- og indsatsområder for realisering af kommunens vækststrategi
 • sager i medfør af lov om erhvervsfremme
 • opfølgning på den indgåede kontrakt om varetagelse af Kolding Kommunes erhvervsfremmeaktiviteter
 • Kommunens bidrag til den regionale udviklingsplan
 • Kommunens bidrag til den regionale erhvervsfremmestrategi
 • udarbejdelse af international strategi for Kolding Kommune
 • internationale relationer
 • samordning af Kommunens kontakt til internationale fora og organisationer af lokal og regional karakter
 • samarbejde med Kommunens venskabsbyer
 • støtte til venskabsbyaktiviteter
 • rammeaftale med Kongernes Samling

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 9. Økonomi- og Strategiudvalget fastsætter regler om

 • forvaltning af kommunens ejerinteresser i juridiske personer
 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 10
 • i hvilket omfang Kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af Kommunens indkøbsfunktioner
 • sags- og projektstyring af kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • forvaltning af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen
 • kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • procedurer for persondatalovens efterlevelse ved Kolding Kommune
 • Kolding Kommunes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 • den forvaltningsprocesuelle virksomhed i forvaltningerne

§ 10. Økonomi- og Strategiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at der er etableret de fornødne procedurer for såvel finansiel som operationel risikostyring og interne kontroller inden for alle forvaltningsgrene
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

• Økonomi og Strategi
• Børn og Uddannelse
• Social og Arbejdsmarked
• Senior
• Kultur
• Sundhed og Fritid
• Natur, Miljø og Klima
• Plan og Teknik

§ 11. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi og Strategi og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.

§ 12. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi og Strategi, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 13. De stående udvalg tilvejebringer inden for hvert sit forvaltningsområde nødvendigt projektmateriale for forestående bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de af Økonomi og Strategi i henhold til § 9 fastsatte regler. Endvidere forestår de stående udvalg inden for hvert sit forvaltningsområde gennemførelsen af godkendte bygge- og anlægsprojekter.

Stk. 2. De stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af kommunens faste ejendomme, som er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i henhold til særlig beslutning i Byrådet, jf. dog § 8, stk. 5.

Stk. 3. De stående udvalg står for udlån og udleje af lokaler, bygninger og anlæg, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde i overensstemmelse med Kommunens regler herom.

Stk. 4. Koordinationen af Kommunens overordnede samarbejde med foreningen Trekantområdet Danmark varetages af Økonomi og Strategi. Hvert enkelt stående udvalg varetager samarbejdet inden for eget område med foreningen Trekantområdet Danmark.

§ 14. De stående udvalg varetager forvaltningen af tilsynsopgaver i henhold til fondslovgivningen for de fonde, som Byrådet ved særlig beslutning har henlagt til udvalget.

§ 15. De stående udvalg fremkommer efter anmodning af Økonomi og Strategi med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk.3, samt bidrag til Kommunens opgaver i henhold til styrelseslovens §§ 62-62c.

§ 16 Børn og Uddannelse består af 9 medlemmer

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner og i sager om enkeltpersoner og varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver vedr. nedennævnte lovgivning samt opgaver, der naturligt har tilknytning til området.

• lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
• lov om folkeskolen
• lov om ungdomsskoler
• lov om friskoler og private grundskoler, § 17, stk. 5, og § 23 (LBK nr. 1656 af 9.8.2021)
• Forebyggende sundhedslovsydelser til børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36
• Tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37 med undtagelse af visitation til omsorgstandpleje efter §131

Stk. 3. Udvalget træffer desuden afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner for børn i alderen fra 0 til afsluttet 9. og/eller 10. klasse i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne i det omfang ydelsen tildeles

• §§ 32, 32 a og 36 i lov om social service
• § 41 i lov om social service om merudgifter
• §§ 42 og 43 i lov om social service om tabt arbejdsfortjeneste
• §§ 44 og 45 om personlig hjælp og ledsagelse
• kapitel 11 og i lov om social service om særlig støtte og tilbud til børn
• Kapitel 13 om private pasningsordninger uden offentlig tilskud
• tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Børn og Uddannelses område

Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

• de under stk. 2 og 3 nævnte områder
• opgaver vedrørende Kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde Kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Stk. 6. Udvalget tager initiativ til at udarbejde forslag til en sammenhængende børnepolitik jf. lov om social service § 19, stk. 2 i samarbejde med Social og Arbejdsmarked.

Stk. 7 Udvalget tager initiativ til at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn jf. lov om social service §19 stk.4.

Stk. 8 Udvalget er ansvarlig for den kriminalpræventive indsats, herunder SSP-samarbejdet.

Stk. 9 Udvalget godkender udviklingsstrategi og styringsaftale indgået i KKR Syddanmark samarbejdet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
• politikker inden for udvalgets område
• anlægsplaner
• takster

§ 17. Social og Arbejdsmarked består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på beskæftigelses- og integrationsområdet efter nedenståen de lovgivning, og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

• lov om aktiv socialpolitik
• lov om social pension
• lov om sygedagpenge
• lov om integration af udlændinge i Danmark
• lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
• lov om integrationsgrunduddannelse
• lov om repatriering
• lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m.
• lov om erhvervsgrunduddannelse
• lov om forberedende grunduddannelse (FGU)

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende de i stk. 2 beskrevne sagsområder.

Stk. 4. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner efter nedenstående lovgivning, og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne.

• lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
• lov om kommunal indsats for unge under 25 år
• lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 16 i lbkg. nr. 1753 af 30.8.2021
• lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, § 42 i lbkg. nr. 1655 af 9.8.2021
• lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., § 10 i lbkg. nr. 1325 af 9.9.2020

Stk. 5. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 6. Udvalget træffer endelig afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner til unge og voksne fra afsluttet 9. og/eller 10. klasse og opefter i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte denne.
• §§ 32, 32a og 36 i lov om social service om hjemmetræning
• § 41 i lov om social service om merudgifter
• §§ 42 og 43 i lov om social service om tabt arbejdsfortjeneste
• §§ 44 og 45 om personlig hjælp og ledsagelse
• kapitel 11 og 12 i lov om social service om særlig støtte og tilbud til børn og unge
• § 80 i lov om social service om husvilde
• §§ 82 a - 82 d i lov om social service om tidlig forebyggende indsats
• §§ 84 og 85 i lov om social service (afløsning/aflastning og socialpædagogisk bistand)
• §96 i lov om social service om tilskud til borgerstyret personlig assistance
• §§ 97-98 i lov om social service om ledsagelse og kontaktperson
• § 99 i lov om social service om støtte- og kontaktperson
• § 100 i lov om social service om merudgifter
• kapitel 18 i lov om social service om behandling
• kapitel 19 i lov om social service om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
• kapitel 20 i lov om social service om botilbud
• §118 i lov om social service om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
• anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Unge,- og Voksenområdet samt for beboere der udelukkende har kontakt til udvalgets område
• tilbudsportal, tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Unge,- og Voksenområdet
• kapitel 24d i lov om social service om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger
• alkoholmisbrug efter sundhedslovens kapitel 40
• stofmisbrug efter sundhedslovens kapitel 41

Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

• de under stk. 2, 4 og stk. 6 nævnte områder
• opgaver vedrørende Kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde Kommunens forpligtelser efter sociallovgivningen og som ikke er henlagt til andre udvalg
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Stk. 8. Udvalget godkender udviklingsstrategi og styringsaftale indgået i KKR Syddanmark samarbejdet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

• Politikker inden for udvalgets område
• Anlægsplaner
• Takster

§ 18. Senior består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner i henhold til nedenstående bestemmelser i lov om social service og anden anført lovgivning, eller senere bestemmelser, der måtte erstatte dette:

• § 79 om tilskud til aktiverende tilbud og § 79a om forebyggende hjemmebesøg.
• § 81a om værdighedspolitik.
• kapitel 16 om personlig og praktisk hjælp med undtagelse af §§ 96, 97 og 99.
• § 85 i det omfang ydelsen tildeles borgere, der har tættest tilknytning til Seniors områder (over 67 år)
• § 98 ydelser i det omfang der er tættest tilknytning til Seniors områder (over 67 år)
• §§ 112 -116 i lov om social service om hjælpemidler og boligindretning
• § 117 om støtte til individuel befordring
• § 119 om pasning af døende
• § 122 om sygeplejeartikler ved pasning af døende
• anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på Seniors område, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til seniorområdet
• anmodning om iværksættelse af værgemål for øvrige folkepensionister, dog ikke folkepensionister, der bor på institutioner på Social og Arbejdsmarkeds område.
• visitation til boliger efter § 192a om plejeboliger og ældre- handicapvenlige boliger (almenboliglovens § 105), samt visitation til ydelser knyttet til boformen i det omfang beboeren har tættest tilknytning til Seniors områder (over 67 år)
• Tilsyn og magtanvendelse i det omfang boligerne hovedsageligt er oprettet til målgrupper under Seniors område.
• handicapkørsel § 11 i Lov om Trafikselskaber.
• bevilling af lægekørsel og kørsel til speciallæge efter sundhedslovens § 170
• sundhedslovens bestemmelser vedr. hjemmesygepleje (kapitel 38)
• sundhedsberedskab efter sundhedslovens § 210
• visitation til omsorgstandpleje efter sundhedslovens § 131

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de under stk. 2 nævnte opgaver, samt opgaver vedrørende:
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
• opgaver vedrørende Ældrerådet
• samarbejde med private og selvejende institutioner, samt deltagelse i fælleskommunale selskaber og Offentlig-Private Partner- og udviklingsselskaber inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget forhandler forsyningsaftaler med Regionsrådet i henhold til lovgivningen med henblik på indstilling til Byrådet.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstillinger til Byrådet om

• sektorplaner i samarbejde med Økonomi og Strategi, jf. § 8
• takster
• anlægsplaner

§ 19. Sundhed og Fritid består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

• forebyggelse og sundhedsfremme efter sundhedslovens kapitel 35
• genoptræning og vederlagsfri fysioterapi sundhedslovens kapitel 39 og 39
• befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sundhedslovens § 140, jf. § 172
• aktivitetsafhængige bidrag fra kommunen til regionen (aktivitetsbestemt medfinansiering), jf. §§ 13-14a i lov om regioners finansiering
• sundhedsaftaler efter sundhedslovens kapitel 62
• sundhedslovens bestemmelser om kvalitetsudvikling og IT (§ 193), forskning (§ 194), indberetning til centrale sundhedsmyndigheder (§ 195), utilsigtede hændelser (§ 198), sundhedsberedskab (§ 210), hospice (§ 238)
• lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,
• frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), med undtagelse af daghøjskolevirksomhed.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de under stk. 2 nævnte opgaver, samt opgaver vedrørende:

• drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde, herunder bl.a. fritids- og idrætsfaciliteter og anlæg samt Kommunens Uddannelsescenter
• udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
• fritidsforanstaltninger for børn og unge
• samarbejde med fritids- og idrætsforeninger, private og selvejende institutioner med fritids- og idrætsformål
• opgaver og sekretariatsbetjening vedrørende Fritidsrådet

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi og Strategi, jf. § 8, om

• anlægsplaner, sektorplaner og takster


§ 20. Kultur består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

• Lov om Biblioteksvirksomhed
• Museumsloven
• Lov om Scenekunst
• Lov om Film
• Musikloven

Stk. 3. Udvalget forhandler indgåelse af kulturaftaler i henhold til lov om regionale kulturaftaler, med henblik på forelæggelse for Byrådet.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

• sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi og Strategi, jf. § 8
• anlægsplaner
• takster

Stk. 5. Udvalget varetager endvidere

• Udarbejdelse af kulturpolitik for Kolding Kommune
• Kunstnerisk udsmykning af Kommunens bygninger, parker og pladser m.v. med undtagelse af udsmykning efter gældende regler om udsmykning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på kommunale ejendomme
• Drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
• Drift og vedligehold af Nicolai Kultur, Legeparken, Godset, Stadsarkivet, Kulturskolen Kolding og Koldingbibliotekerne
• Kommunens samarbejde med selvejende institutioner, foreninger eller individer, der udøver kulturelle aktiviteter og virksomhed, undtaget rammeaftale med Kongernes Samling.
• Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
• Udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
• Cirkusforhold.

§ 21 Natur, Miljø og Klima består af 7 byrådsmedlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for nedenstående lovgivningsområder, samt aktiviteter i tilknytning hertil:

• Naturbeskyttelsesloven
• Miljømålsloven
• Miljøbeskyttelsesloven med undtagelse af Affaldsbekendtgørelsen
• Miljøskadeloven
• Varmeforsyningsloven
• Vandforsyningsloven
• Vandsektorloven
• Vandløbsloven
• Lov om kystbeskyttelse
• Lov om beskyttelse af havmiljøet
• Lov om forurenet jord
• Lov om miljøgodkendelse mv af husdyrbrug
• Lovgivning, samt tiltag inden for klima- og bæredygtighed
• Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
• Museumsloven (beskyttede diger)

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

• Sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med Økonomi og Strategi jf. § 8
• anlægsplaner
• Takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

• Drift og vedligeholdelse af vandløb
• Opgaver inden for klimatilpasning vedrørende nedbør og oversvømmelser.
• Opgaver vedr. grøn omstilling, klimahandlingsplan (DK2020) mv.
• Administration af skadedyrsbekæmpelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
• Samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• Formidlings- og outdooraktiviteter i tilknytning til de i stk. 2 anførte lovgivningsområder.
• Naturpark Lillebælt, samt øvrige samarbejde omkring Lillebælts tilstand
• Kongeåkomiteen

Stk. 5. Udvalget varetager administrationen af samarbejdet med landsbyerne, centerbyerne og bydelene, herunder:

• Støtte til private initiativer til fremme af lokalområdernes funktionalitet, herunder landsbyplaner og borgerplaner
• Planer for og koordinering af landsbyfælleskaber

§ 22. Plan og Teknik består af 9 byrådsmedlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver inden for nedenstående lovgivningsområder, samt aktiviteter i tilknytning hertil:

• Planloven og anden arealanvendelseslov, som ikke er henlagt til Økonomi og Strategi, jf. § x
• Byggeloven, herunder støtte til ejere af fast ejendom
• Byfornyelsesloven
• Udstykningsloven
• Lov om sommerhuse og campering mv
• Lov om almene boliger mv.
• Taxiloven
• Lov om trafikselskaber, kollektiv trafik
• Affaldsområdet under Miljøbeskyttelsesloven
• Lov om offentlige veje
• Lov om private fællesveje

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

• Lokalplaner og kommuneplantillæg, der er særlig principielle eller med væsentlig offentlig interesse, i samarbejde med Økonomi og Strategi , jf. § 8
• Sektorplaner under udvalgets område, i samarbejde med Økonomi og Strategi , jf. § 8
• Anlægsplaner, herunder byggemodning
• Takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

• Administration af lejeloven
• Samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• Drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
• Drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker og grønne områder
• Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner inden for udvalgets områder.
• Opgaven med at sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger generelt set.

§ 23. Formanden for Børn og Uddannelse modtager et vederlag, som udgør 13,8 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Børn og Uddannelse modtager et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Social og Arbejdsmarked modtager et vederlag, som udgør 13,8 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Social og Arbejdsmarked modtager et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Senior modtager et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Senior modtager et vederlag, som udgør 4,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Kultur modtager et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Kultur modtager et vederlag, som udgør 4,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Sundhed og Fritid modtager et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Sundhed og Fritid modtager et vederlag, som udgør 4,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Plan og Teknik modtager et vederlag, som udgør 13,8 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Plan og Teknik modtager et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Natur, Miljø og Klima modtager et vederlag, som udgør 13,8 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Natur, Miljø og Klima modtager et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børn- og Unge-udvalget - nedsat i medfør af § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - modtager et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Børn- og Unge-udvalget modtager et vederlag, som udgør 4,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Næstformanden for Økonomi og Strategi modtager et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget hvervet, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 24. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf.
§ 24, stk. 1-11.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

§ 25. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, som vedtaget i Byrådets møder den 24. november 2017 og 1. december 2017 med senere ændringer.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer skal sendes til Ankestyrelsen.

Diætregulativ

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv

Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i § 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler findes i ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” (vederlagsbekendtgørelsen) med tilhørende vejledning.

I det følgende gennemgås, hvilke ydelser byrådsmedlemmer i Kolding Kommune er berettiget og forpligtet til at modtage.

Endvidere beskrives vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer i et særskilt afsnit.

Fast vederlag

Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består at et fast vederlag, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1. Det faste vederlag udgør i Kolding Kommune et grundbeløb på 107.178 kr. pr. 1. april 2016. Det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april og udgør pr. 1. april 2021, 118.426 kr.

Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) og er som udgangspunkt vederlæggelse for alt det kommunalpolitiske arbejde, der udføres af et byrådsmedlem.

Udvalgsvederlag

I henhold vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet for medlemskab af Økonomi og Strategi, stående udvalg og særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4 og 5.

Der ydes i Kolding Kommune udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomi og Strategi, de stående udvalg og de to strategiske § 17, stk. 4-udvalg. Udvalgsvederlaget til medlemmer beregnes på baggrund af en procentdel af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt pr. medlem i udvalget.

Der ydes ikke udvalgsvederlag til formanden eller næstformanden for udvalget, hvis den pågældende modtager vederlag for formands- eller næstformandshvervet.

Udvalgsmedlemmerne i Økonomi og Strategi, Børn og Uddannelse, Social og Arbejdsmarked, Natur, Klima og Miljø, Plan og Teknik, Bæredygtig Vækst samt Social Bæredygtighed ydes et vederlag på 3,25 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsmedlemmerne i Senior, Kultur samt Sundhed og Fritid ydes et vederlag på 2,60 pct. af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlaget betales månedsvis forud. 

 

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd

I henhold til vederlagsbekendtgørelsen § 7 kan Byrådet beslutte at yde vederlag til formænd for stående udvalg og udvalg nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4, samt næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg og næstformænd for udvalg nedsat efter § 17, stk. 4, formanden for Børn og Unge-udvalget samt næstformanden for Børn og Unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2 i folkeoplysningsloven.

Summen af formandsvederlag, næstformandsvederlag og udvalgsvederlag kan højest udgøre 370 pct. af borgmesterens vederlag i en kommune på Kolding Kommunes størrelse.

Ifølge Kolding Kommunes styrelsesvedtægts § 23 modtager formændene for de stående udvalg Økonomi og Strategi, Børn og Uddannelse, Social og Arbejdsmarked, Natur, Klima og Miljø samt Plan og Teknik, 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i de nævnte udvalg modtager 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Derudover modtager formændene i Bæredygtig Vækst samt Social Bæredygtighed 13,80 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i de nævnte udvalg modtager 5,5 pct. af borgmesterens vederlag.

Desuden modtager formændene for de stående udvalg Senior, Kultur, Sundhed og Fritid samt for Børn- og Ungeudvalget. 10 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformændene i de nævnte udvalg modtager 4,5 pct. af borgmesterens vederlag.

 

Viceborgmestervederlag

1. viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 pct. af borgmesterens vederlag.

Tillægsvederlag for børn under 10 år (Børnetillæg)

Et byrådsmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt  tillægsvederlag (børnetillæg). Tillægsvederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. april og udgør pr. 1. april 2021, 15.269 kr.

Der kan kun ydes et vederlag, selv om der er flere børn under 10 år i hjemmet.

 

Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. I så fald reduceres det faste vederlag med 22.918 kr. pr. 1. april 2021. Reduktionen i det faste vederlag reguleres en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Lønafdelingen hvert år i november måned.

Hvor der efter særlovgivningen ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i bestyrelser, kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand eller næstformand i et stående udvalg, når der ydes særskilt vederlag herfor.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed.

Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-f. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor:

§ 16, stk. 1, litra a

Deltagelse i møder i byrådet og dennes udvalg samt underudvalg

Der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende mødebetingelser er
opfyldt:

 • Der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt (behøver ikke at være mødt op).
 • Der har fundet en forhandling sted.
 • Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning.

Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a.
Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for:

 • Mødeforberedelse.
 • Formøder.
 • Møder med administrationen.
 • Møder med borgmester.
 • Møder i de politiske grupper.

Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger bl.a. af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det sker ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid. Hvis mødet er afsluttet inden en eventuel frokost eller middag (som eksempelvis Byrådets møder) indgår frokosten eller middagen ikke i den samlede mødetid.

16, stk. 1, litra b

Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse

Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg fra byrådet

Litra b omfatter hverv, hvortil Byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, fx medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv.

Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket ”efter valg af byrådet” i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg fra et udvalg eller andre.

Såfremt valget ikke anses som foretaget af Byrådet, indebærer det, at den pågældende i medfør af styrelseslovens § 16, stk. 1 litra b ikke kan ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Er Byrådet ved udpegningen bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen valgmulighed, kan vedkommende således ikke anses at for være valgt af Byrådet, og der kan derfor ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste.

Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af Byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det gælder fx, hvis Byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed.

Såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis et aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling – uanset hvordan denne afholdes – vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af Byrådet. I sådanne situationer vil der ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af Byrådet, vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv, og der vil være
adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af Byrådet, til fx underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelsen, er derfor heller ikke valgt dertil af Byrådet.

Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbybesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter ikke ydes, medmindre deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller det relevante udvalg, se nedenfor under § 16, stk. 1, litra f

§ 16, stk. 1, litra c

Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller Økonomi og Strategi efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv

Vedrørende kursusbegrebet

Ved kurser mv., forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår
egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslignende arrangementer, som seminarer,
konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende anses tillige som kurser.

Byrådet anser kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang
vedrører

 • kommunens styrelse,
 • lovgivning og aftaler på det kommunale område,
 • kommunens budgetlægning og økonomistyring, og
 • kommunens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, Byrådet og dets udvalg varetager
  for relevante.

Byrådet anser tillige et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et
medlem er udpeget til at varetage et hverv, jf. styrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, for at være
relevant for det pågældende medlem.

Byrådet anser nedenstående kurser og lignende for at have betydning for varetagelse af
hvervet som byrådsmedlem:

 • Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og udbydes af:
  • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
  • Kommunernes Landsforening
  • Kolding Kommune
  • Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner.

Andre kursustilbud forelægges Økonomi og Strategi til afgørelse af, om kurset anses for at
have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

§ 16, stk. 1, litra d

Deltagelse i seminarer, jf. § 9a

Vedrørende seminarer

Styrelseslovens § 16, stk. 1, litra d, skal ses i sammenhæng med lovens § 9a, hvorefter Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Byrådets beslutning om afholdelse af seminarer i henhold til § 9a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bestemmelsen i § 9a omfatter ikke seminarer for udvalg.

§ 16, stk. 1, litra e

Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c

Bestemmelsen giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for Byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse.

Der er mødepligt for det enkelte medlem af Byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste.

§ 16, stk. 1, litra f

Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg

Der tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når dette sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Det gælder fx:

 • forelæggelse af en sag for en statslig myndighed
 • deltagelse i forhandlinger med kommunale eller regionale myndigheder
 • besigtigelse
 • deltagelse i borgermøder
 • venskabsbybesøg
 • studietur
 • repræsentativt arbejde

Det bemærkes, at forudsætningen for, at fx en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget
kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra Byrådet.

§ 16, stk.1., litra g

Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder

Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt under litra a-f.

Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens § 16, stk. 1, litra g, men der kan godt ydes godtgørelse.

Byrådet har besluttet, at der kan ydes godtgørelse i forbindelse med mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger og repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning af Byrådet eller dets udvalg.

Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor byrådsmedlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen.

Tiden mellem møder på samme dag kan normalt ikke medregnes ved opgørelsen. Dette gælder dog ikke, hvor medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet.

Der kan maksimalt pr. dag udbetales det femdobbelte af det diætbeløb, som indenrigsministeren fastsætter for møder af ikke over 4 timers-varighed. Det svarer pt. til 2.175 kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar.
Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder  feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at der foretages indberetning herom på en særlig blanket for 1 måned ad gangen.

Lønmodtagers dokumentation

Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtageren sker i form af en skriftlig underskrevet erklæring fra arbejdsgiveren med oplysning om timeløn og løntræk svarende til det beløb, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for.

Selvstændiges dokumentation

Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse suppleret med enten en revisor-erklæring eller anden sandsynliggørelse for tabet. Det er tilstrækkeligt med én revisorerklæring/sandsynliggørelse af tabet ved valg af tabt arbejdsfortjeneste i hver byrådsperiode under forudsætning af, at der ikke er ændringer i indtægtstabet. Det påhviler den selvstændige at foretage en kritisk vurdering af, om den medgåede tid til varetagelsen af det kommunale hverv rent faktisk har medført tab af erhvervsindtægter. Her tænkes særligt
på aften- og weekendaktiviteter.

3.1. Møder m.v.

I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder m.v. der er nævnt i
styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende godtgørelser:

 1. befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet
 2. godtgørelse for dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og
 3. godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.

3.2. Andre aktiviteter

Der tillægges derudover byrådsmedlemmer godtgørelse som nævnt under 3.1 a)-c) i
forbindelse med udførelse af de under styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g nævnte aktiviteter:

 • mødeforberedelse, herunder formøder,
 • dialogmøder mellem borgmester, udvalgsformand, kommunaldirektør og direktør m.v.
 • møder i underudvalg der er nedsat efter lovens § 17, stk. 4,
 • deltagelse ved indvielse af institutioner, mærkedage for institutioner, herunder første spadestik og jubilæer samt indvielser i forbindelse med anlæg af veje i Kolding Kommune og lign.,
 • deltagelse i brugerråd og bestyrelser m.v. ved kommunale institutioner,
 • deltagelse i borgermøder arrangeret af kommunen,
 • kommunale konkurrencer og lignende,
 • deltagelse i erhvervsdelegationer,
 • besigtigelser og åstedsforretning,
 • studieture og venskabsbybesøg,
 • tilsynsforretninger,
 • deltagelse i institutionsbesøg og virksomhedsbesøg,
 • deltagelse i repræsentativt arbejde.

Der kan ikke ydes godtgørelse til befordring udover de af Kolding Byråd vedtagne aktiviteter som nævnt ovenfor, medmindre Kolding Byråd træffer beslutning herom efter styrelseslovens § 16, stk. 11.

Uden for litra g falder deltagelse i sociale arrangementer og politiske møder, herunder vælgermøder. Der vil ved deltagelse i sådanne møder ikke kunne ydes godtgørelse.

Som politiske møder betragtes ikke formøder i de politiske grupper, hvor dagsordner til udvalgsmøder og Byrådsmøder drøftes.

Der ydes desuden befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Vedrørende befordringsgodtgørelse

Det er en grundlæggende betingelse for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med det kommunalpolitiske arbejde, dvs. udgifter i forbindelse med de møder mv., der er beskrevet i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-g.

Der ydes som udgangspunkt godtgørelse af den faktiske udgift til befordring. Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af Skatterådets fastsatte satser for kilometergodtgørelse.

Befordringsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på transport fra bopælen og til det sted, hvor det kommunale hverv udføres.

Befordringsgodtgørelsen tager først og fremmest sigte på transport fra bopæl til det sted, hvor det kommunale hverv skal varetages. Der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra arbejdsstedet eller andet opholdssted (fx sommerhus) til mødestedet, også selv om arbejdsstedet ligger uden for kommunen.

Det afgørende er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis der er mødepligt, vil der som hovedregel være pligt til at yde godtgørelse, mens der omvendt som udgangspunkt ikke vil være pligt til at yde godtgørelse, hvis der ikke er mødepligt. Høje omkostninger til befordring kan dog føre til, at der ikke er hjemmel til at yde godtgørelse, selv om der er mødepligt.

Firmabil

Byrådsmedlemmer med en sædvanlig firmabil-ordning, der også omfatter driftsudgiften har ikke krav på at få udbetalt befordringsgodtgørelse for varetagelse af deres kommunale hverv, da de pågældende ikke har haft nogen kørselsudgift.

60-dages-reglen

60-dages-reglen betyder, at udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er skattefri de første 60 dage inden for 12 måneder.

Arbejdsplads forstås her som det sted, hvor byrådsmedlemmet deltager i møder i forbindelse med varetagelse af sit kommunale hverv. Foregår disse møder på forskellige lokaliteter gælder der en 60-dages regel for hvert sted.

Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemstedet:

Godtgørelse for fravær fra hjemstedet ydes med henblik på at godtgøre nødvendige merudgifter, som følger af, at et byrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af et kommunalt hverv er tvunget til at opholde sig borte fra hjemmet. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatning er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet.

Der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse efter de til enhver tid af Skatterådet fastsatte regler og satser. Udgifter til logi dækkes efter dokumentation eller med det af Skatterådet fastsatte beløb pr. døgn uden dokumentation.

Der henvises til kommunens regler for rejsevirksomhed.

Vedrørende udgifter forbundet med et handicap.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer.

Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

Vedrørende udgifter til pasning af syge, nære pårørende.

Et byrådsmedlem har krav på godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses som nødvendigt for medlemmet at afholde i forbindelse med deltagelse i møder.

Det er en forudsætning at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. ”Nære pårørende” forstås som forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever.

3.3. Anden støtte

Byrådsmedlemmerne får abonnement på ét dagblad, tidsskriftet Danske Kommuner samt fagtidsskrifter efter nærmere protokollerede beslutninger i de respektive udvalg.

Der stilles mobiltelefon, Ipad og printer, samt eventuelt bærbar PC og udstyr hertil til rådighed for byrådsmedlemmerne til brug for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Ved udtræden af Byrådet værdiansættes installationerne, hvorefter der gives det udtrædende medlem mulighed for at erhverve installationerne til den fastsatte pris.

Vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget dette.

Ved fravær pga. helbredstilstand, graviditet og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

5.1. Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Reglerne om vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv efter valg af eller anmodning fra Byrådet, findes i styrelseslovens § 16a.

Der tillægges ikke-byrådsmedlemmer diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de i styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f nævnte møder, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.

Dokumentationen for tabt arbejdsfortjeneste er den samme for ikke-byrådsmedlemmer som for byrådsmedlemmer, jf. ovenfor i afsnit 2.

Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. I det omfang særlovgivningens bestemmelser ikke er udtømmende, suppleres de af dette regulativ.

Størrelsen af diæter og tabt arbejdsfortjeneste fastsættes og ydes efter de af
indenrigsministeren til enhver tid fastsatte regler. 

5.2. Godtgørelse

I forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-c nævnte møder, se ovenfor i afsnit 2, ydes der til ikke-byrådsmedlemmer:

 • befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
 • godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap,
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende
  og
 • godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 3.

Der tillægges tillige godtgørelse for deltagelse i seminarer jf. § 9a i styrelsesloven, deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42c i styrelsesloven og for varetagelse af kommunale hverv efter anmodning af Byrådet eller dettes udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje