Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Praktisk hjælp og pleje til ældre Hjemmehjælp

Hjemmehjælp

Rehabilitering er træning til at klare hverdagens opgaver bedre.

Vi vil hjælpe dig til at genvinde din styrke, så du bedre kan klare personlige og praktiske opgaver i din hverdag.

Er der håb om, at du kan blive bedre, vil den hjælp, du midlertidigt har behov for, tildeles som rehabilitering, hvilket vil sige, at din hjemmehjælper sammen med en ergo- eller fysioterapeut, vil støtte dig i at komme til at klare de ting igen, som du kunne tidligere.

Terapeuten vil sammen med dig sætte mål for forløbet, og finde ud af, hvordan du bedst kan træne i hverdagen selv, eller sammen med din hjemmehjælper, indtil du om muligt igen, kan undvære hjælpen helt eller delvist.

Hvis det ikke er muligt, at du kan træne dig op til at klare alle eller nogle af hverdagens gøremål selv, kan du få almindelig hjemmehjælp til de opgaver, du ikke kan klare, eller har vanskeligt ved.

Hjælpen gives ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”. Det betyder, at du selv i videst muligt omfang skal deltage i løsningen af opgaverne i dit hjem. Det vil indgå i vurderingen, om der er andre i husstanden som kan varetage de praktiske opgaver.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er det serviceniveau for ydelser på Seniorområdet som er politisk besluttet i Seniorudvalget.

I oversigten beskrives de opgaver de enkelte ydelser kan indeholde.

Praktisk hjælp

Du kan få rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, hvis du ikke med hensigtsmæssige arbejdsstillinger, arbejdsredskaber, eller ved at fordele opgaverne over 3-4 dage, kan klare den praktiske hjælp.

Praktiske opgaver i hjemmet kan også omfatte opgaver omkring mindreårige børn. Der kan for eksempel være tale om bleskift, af- og påklædning, madpakker, hente/bringe i daginstitution og lignende. Opgaver omkring børn kan ikke indgå i bytte af indsatser.

Hjælp til praktiske opgaver i dit hjem udføres mandage til fredage i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 17.00, med mindre der er tale om opgaver omkring børn.

Praktisk hjælp kan indeholde:

Hyppighed: 1 gang om ugen.

Du kan få hjælp til:

 • Bestilling af varer
 • Indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvarebutik eller hos Internet-baseret dagligvareforretning
 • At sætte varer på plads

Hjælpen kan ikke aflyses fra leverandørens side, men kan leveres førstkommende hverdag (altid inden for samme uge).

Hyppighed: Hver 2. uge.

Du kan få hjælp til nødvendig rengøring af de rum, du anvender dagligt. Det vil typisk være stue, soveværelse, badeværelse, køkken og entre.

Rengøringen kan indeholde:

 • Renholdelse af gulve.
 • Aftørring af støv.
 • Rengøring af kummer på badeværelser.
 • Rengøring af hjælpemidler, der primært anvendes indenfor.
 • Aftørring af hylder i køleskab.
 • Aftørring af mikrobølgeovn udvendig/indvendig.
 • Skift af sengelinned.

Hjælp til rengøring gives i dit hjem, og omfatter ikke udenomsarealer og rengøring efter husdyr. Leverandør kan ikke aflyse indsatsen, men kan flytte den til førstkommende hverdag (inden for samme uge).

Hyppighed: Hver 2. uge.

Du kan få hjælp til tøjvask, som omfatter:

 • Hjælp til sortering af vasketøj.
 • Transport af vasketøj til vaskekælder/ejendommens vaskeri.
 • Vask af tøj i din egen maskine, bolig- kompleksets maskine eller vaskeri.
 • Ophængning/nedtagning af vasketøj.
 • Tøj i og ud af tørretumbler.
 • Lægge tøj sammen og på plads.
 • Strygning af beklædningsgenstande i begrænset omfang

Du kan vælge vakuumpakket mad, der bliver leveret en til to gange ugentlig. Du skal være hjemme, når maden leveres. Du får månedlige menuplaner med mulighed for at vælge de retter du ønsker.

Chaufføren afleverer maden i dit køleskab og tjekker udløbsdato på ikke anvendte tidligere leveringer. Chaufføren er i dialog med dig vedrørende holdbarhed på maden m.m.

Hvis du har særlige behov, kan du også få leveret specialkost, efter aftale med din læge. 

Betaling for madservice og levering heraf, følger godkendte takster og trækkes over pensionen eller betales på regning.

Personlig hjælp

Du kan få hjælp til personlig hygiejne, hvis du ikke selv kan klare:

 • Øvre og nedre toilette.
 • Toiletbesøg.
 • Mundhygiejne.
 • Af- og påklædning.
 • Hudpleje (alm. pleje med fugtighedscreme, lotion o. lign.).
 • Hjælp til kropsbårne hjælpemidler.
 • Almindelig fodpleje, herunder klipning af negle og indsmøring af fødder med creme.
 • Vending, lejring og forflytninger.
 • Hjælp til kropsbårne hjælpemidler.

Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp til brug af kropsbårne hjælpemidler:

 • Hjælp og støtte i at anvende og vedligeholde hjælpemidler som for eksempel briller, høreapparat, korset og proteser.
 • Renholdelse af høreapparat.
 • Udskiftning af slanger på høreapparat.
 • Skift af batterier, herunder bestilling af nye.

Har du brug for hjælp til badet, eller til opgaver i forbindelse med badet, f.eks. til af og påklædning, kan du bevilges rehabilitering eller hjælp til dette. Bad, der ikke kan udføres på grund af arbejdsmiljøforhold, tilbydes som sengebad, etagevask eller tilbydes på nærtliggende plejehjem. Kan du ikke selv klare transport til nærtliggende plejehjem, kan du bevilges gratis befordring til plejehjemmet.

Du kan få hjælp i forbindelse med måltidet, hvis du ikke selv er i stand til at få den nødvendige ernæring og væske i løbet af dagen. Det kan fx være rehabilitering eller hjælp til at indtage mad og drikke, eller samvær under måltidet, for at du får spist.

Tilberede-/anrette mad

Du kan få hjælp til de praktiske opgaver i forbindelse med måltidet, hvis du ikke selv er i stand til at sørge for de nødvendige måltider i løbet af dagen.

Det kan fx være rehabilitering eller hjælp til:

 • At tilberede maden.
 • At anrette maden.
 • Rydde op og vaske op efter måltidet.

Skal kommunen eller en privat leverandør hjælpe dig?

Når du er blevet tildelt hjælp, skal du vælge, hvem der skal hjælpe dig i dit hjem.
Du kan vælge mellem den kommunale leverandør, én af de to private leverandører, eller en person du selv finder.

Uanset hvilken leverandør du ønsker, skal leverandøren være godkendt af kommunen, og hjælpen skal leveres på en måde, der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt både for dig og din hjælper. Rådgiveren vil spørge dig, hvilken leverandør du ønsker, og kan svare dig på dine eventuelle spørgsmål.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal din nuværende leverandør opsiges med et varsel på en måned fra udgangen af indeværende måned.

Ved ønske om skift af leverandør kontaktes Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Du har mulighed for selv at udpege en person, der kan yde hjælp til personlig pleje, og/eller praktisk hjælp, når du er berettiget til hjælp eller støtte efter Serviceloven §83.

Inden ansættelsen af selvvalgt hjælper kan træde i kraft, skal hjælperen godkendes i Senior- og Sundhedsrådgivningen, for at sikre, at hjælperen har de nødvendige kvalifikationer.

Har du behov for hjælp dagligt, vil det være den kommunale leverandør, der yder hjælpen i weekenden, da den selvvalgte hjælper skal have 2 fridage om ugen.

Har du behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, i mere end 20 timer ugentlig, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som du selv ansætter.

For at du selv kan antage private hjælpere, skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Du skal selv stå for arbejdstilrettelæggelsen, og selv ansætte og afskedige hjælpere.

Du kan indgå en aftale med en nærtstående, en forening, eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Rådgiveren vil vejlede dig i, hvad rollen som arbejdsgiver indebærer.

Når du har fået bevilget hjælp, kan du fra gang til gang vælge at bytte den hjælp, du er bevilget, til en anden form for hjælp. Det kan for eksempel være, at du vil bytte rengøring af stue til rengøring af gæsteværelse.

Hvis du ønsker at bytte mellem hjælp til praktiske opgaver, og hjælp til personlig pleje, skal du være bevilget hjælp til begge dele af den samme leverandør.

Bytteretten giver dig mulighed for at bestemme, hvad der er vigtigst for dig, at få hjælp til den pågældende dag. Dog skal omfanget af den hjælp du vælger til, svare til omfanget af den hjælp du vælger fra.

For eksempel kan du bytte hjælp til bad ud med en spadseretur, så længe turen ikke overstiger den tid, hjælpen til badet normalt vil tage.

Har du behov for hjælp til de fleste daglige gøremål i hverdagen, kan du også være berettiget til klippekort.
Formålet med klippekort er, at medvirke til at forbedre din livskvalitet.
Klippekort giver dig mulighed for at få ekstra hjælp, til noget der giver særlig værdi for dig.

Det kan f.eks. være:

 • Samvær og hyggesnak.
 • Besøg hos familie og venner.
 • Højtlæsning.
 • En gåtur.
 • Madlavning.
 • Ledsagelse til frisør, fodpleje eller andet.
 • Indkøb, f.eks. tøj eller andet.
 • Praktiske opgaver.

De valgte aktiviteter skal dog overholde de almindelige arbejdsmiljøregler. Hvis der er udgifter til f.eks. transport, entré eller forplejning i forbindelse med din aktivitet, skal du selv afholde denne udgift.

Du vil kunne komme i betragtning til klippekort, hvis:

 • Du er bevilget hjælp til flere opgaver, både morgen og aften.
 • Du kan deltage aktivt i den ønskede aktivitet, sammen med din hjælper.
 • Du har vanskeligt ved at færdes på egen hånd.
 • Du har et lille socialt netværk.
 • Klippekortindsatsen vurderes at medvirke til at forbedre din livskvalitet.

Der kan bevilges 45 min. ugentligt. De 45 min. kan spares sammen til en samlet levering på max 4½ time.
Indsatsen leveres i tidsrummet kl. 11.00 til 17.00, på hverdage.

Første gang du får klippekortydelsen bliver de 45 minutter brugt på, at dig og din hjemmehjælper laver en plan for, hvordan du vil bruge den ekstra tid til fremadrettet.

Hvis du ønsker at supplere den hjemmehjælp du er bevilget af kommunen, kan du tilkøbe ekstra indsatser, evt. til praktiske opgaver. Du skal i så fald selv kontakte en af de godkendte private leverandører i kommunen, eller et privat firma.

Når du er bevilget rehabilitering eller hjælp, bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. Her aftaler I, hvornår hjælperen skal komme hos dig. Du forventes at være tilstede i dit hjem når hjælpen leveres.

Hjælperen kommer så vidt muligt til de aftalte tidspunkter, men der kan ske forskydninger på op til en halv time. Hvis hjælperen forsinkes ud over dette får du besked.

Holder hjælperen ferie, er der sygdom eller afholdes der kurser kan der ske afvigelser. I disse situationer kan der komme en anden hjælper, og hjælpen kan foregå på andre tidspunkter end normalt.

Når tidspunkter for rengøring og tøjvask må ændres, vil opgaven blive udført inden for 5 hverdage.

Ønsker du selv at aflyse hjælperens besøg i dagtimerne, skal du ringe til din leverandør snarest muligt, og senest dagen før inden kl. 15.00.

Aften- og natbesøg bedes aflyst senest kl. 12.00 samme dag.

Din leverandør sørger for, at du får de nødvendige kontaktinformationer.

For at undgå sygdom og nedslidning/ skader af de medarbejdere der udfører hjælpen, skal en række krav til arbejdsmiljøet være opfyldt i dit hjem:

 • Ved løft (for eksempel i forbindelse med indkøb skal hjemmehjælperen overholde retningslinjer i arbejdsmiljølovgivningen.
 • Ved brug af personlift og/eller plejeseng, kan det være nødvendigt at ommøblere dit hjem.

 • Er det ikke muligt at overholde arbejdsmiljølovgivningen ved hjælp til bad, kan badet tilbydes på et af kommunens plejehjem. Hvis du er ude af stand til, eller har meget vanskeligt ved, at transportere dig til plejecentret, sørger kommunen for kørsel til og fra hjemmet.
 • Rengøringsmidler og redskaber skal leve op til arbejdsmiljølovgivningen.
 • Adgangsforhold skal være sikre og belyste.
 • Der må ikke ryges i hjemmet mens hjælpen udføres.
 • Husdyr må ikke være til ulempe for hjælperen.

Det er hjælperens leder, der vurderer arbejdsmiljøet i hjemmet og har ansvaret for at reglerne overholdes.

Fritvalgs leverandører til hjemmehjælp

Svane Pleje er godkendt til personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt afløsning til borgere i eget hjem.

Tlf. 86 41 00 00

Mail: kolding@svanepleje.dk

Hjemmeside: Svane Pleje

Kære Pleje er godkendt til personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt afløsning til borgere i eget hjem.

Tlf. 22 88 37 47

Mail: info@kaerepleje.dk

Hjemmeside: www.kaerepleje.dk

Kolding Kommune er godkendt til personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt afløsning til borgere i eget hjem.

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen
Seniorområdet

Tlf.: 79 79 84 50

Mail: ssr@kolding.dk

Hjemmeside: www.kolding.dk/ældre

 

Kommunale underleverandører

Når du vælger Kolding Kommune som leverandør, leverer Kolding Kommunes plejepersonale den personlige og praktiske hjælp og pleje.

På Indkøb og Madservice har Kolding Kommune valgt at bruge underleverandører.

 • Indkøbsydelsen leveres af Osuma.
 • Madservice leveres af Elbokøkkenet som er godkendt til madproduktion. Kolding Kommune har udliciteret madudbringningen til firmaet Multitrans.

Tilsynsrapporter for hjemmehjælpen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje