Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Praktisk hjælp og pleje til ældre Voksentandpleje

Voksentandpleje

Sundhedsloven fastlægger, at kommunen skal tilbyde omsorgstandpleje og specialtandpleje - tilsammen kaldet Voksentandpleje - til borgere, der på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke eller kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Det er Tandplejen Kolding Kommune, der tilbyder Voksentandpleje til borgere i Kolding Kommune.

Specialtandplejen

Specialtandpleje er for borgere med udviklingshæmning, svær autisme eller en psykiatrisk lidelse, som gør det umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

Borgeren skal have en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp.

Dog kan indlagte psykiske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling.

Tilbuddet er ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandpleje tilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Følgende kan henvise til visitation til specialtandplejen:

 • Ansatte i psykiatrien – kommunal eller regional
 • Pædagogisk personale eller plejepersonale på institutioner for fysisk og psykisk handicappede.
 • Egen privatpraktiserende tandlæger der gennem en årrække har kendt patienten og har fulgt udviklingen i patientens almene tilstand.

Henvisning via ansøgningsskema på hjemmesiden sendes til tand@kolding.dk.

Nødvendige oplysninger:

 • Cpr. nr.
 • Kort beskrivelse af handicap/udfordringer
 • Navn og nummer/mail på kontaktperson eller personlig hjælper

Henviste borgere indkaldes til visitation i specialtandplejen. Borgeren kan her blive visiteret til et lavere specialiseringsniveau, dvs. omsorgstandplejen.
Borgeren kan også blive udvisiteret af specialtandplejen. Udvisitering sker, såfremt tandlægen vurderer, at de forudsætninger, der gjorde at borgeren oprindeligt blev tilbudt specialtandpleje ikke længere er til stede.

 • At yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-, mund- og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand.
 • At medvirke til at den enkelte bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel i videst muligt omfang.

Tilbuddet omfatter:

 • Regelmæssig undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov.
 • Forebyggende behandlinger.
 • Behandlinger af symptomer, sygdom og funktionsforstyrrelse under hensynstagen til den enkelte borgers samlede tilstand og mulige forbedring af livskvaliteten.
 • Instruktion og oplysning om tandpleje til borgere, pårørende og plejepersonale.

Borgeren skal selv sørge for transport, hvis der er behov for det.

Den årlige egenbetaling udgør max kr. 2.130 (2023).

Beløbet reguleres 1 gang årligt.

Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er for borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige, daglige funktioner eller egentlig pleje. Det er fortrinsvis for ældre borgere, der ikke selv kan komme til tandlæge.

Det er karakteristisk, at borgeren har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, ofte på grund af fysisk/psykisk handicap eller svækkelse.

Det er desuden karakteristisk, at borgeren har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Det er ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige, handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. 

Tilbuddet er heller ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Man ansøger Rådgivningen i Kolding Kommune om visitation til omsorgstandpleje på telefon nummer: 79 79 84 50

Terminalpatienter indmeldes i omsorgstandplejen uden forudgående visitation.

Borgeren kan blive visiteret til et højere specialiseringsniveau, dvs. specialtandplejen.

Borgeren kan også blive udvisiteret af omsorgstandplejen. Udvisitering sker, såfremt både tandlæge og Rådgivningen vurderer, at de forudsætninger, der gjorde at borgeren oprindeligt blev tilbudt omsorgstandpleje ikke længere er til stede.

Tandplejetilbuddet skal være med til at forbedre trivslen hos målgruppen. Dette gøres ved at sikre den bedst mulige tyggeevne, undgå smertefulde tilstande i mundhulen, og dermed fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.
Tandplejen foretager kun behandlinger, som borgeren kan overkomme og have gavn af.

Tilbuddet omfatter:

 • Regelmæssig undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov.
 • Forebyggende behandlinger
 • Behandlinger af symptomer, sygdom og funktionsforstyrrelse under hensyntagen til den enkelte borgers samlede tilstand og mulige forbedring af livskvaliteten.
 • Instruktion og oplysning om tandpleje til borgere, pårørende og plejepersonale.

Kolding Kommunale Tandpleje betaler for transport, hvis der er behov for det.

Den årlige egenbetaling udgør kr. 570 (2023).

Beløbet reguleres 1 gang årligt.

Terminalpatienters omsorgstandpleje er vederlagsfri.

Socialtandplejen

Socialtandpleje er for borgere under servicelovens §110 samt nogle borgere under §104. Tilbuddet er for særligt udsatte borgere.

Borgere der ikke hører under §110 eller §104 og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet særligt sociale problemer kan ligeledes henvises til tilbuddet, her vil der fra henvisers side ofte være behov for en drøftelse med tandlægen om det er tilbuddet for særligt udsatte eller Specialtandplejen der skal tilbydes borgeren.

For at modtage tilbud om socialtandpleje, er det en forudsætning, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tilbud i tandplejen, herunder omsorgstandplejen, Specialtandplejen eller praksistandplejen (privatpraksis).

Visitationen til socialtandplejen foretages af udvalgte personer i Kolding kommune:

 • Socialsygeplejrske Karina Bendixen
 • Sygeplejerske stofbehandlingen: Christina Viggo
 • Sygeplejerske Alkoholbehandling: Helene Bager
 • Socialrådgiver Overmarksgården Pia Helle
 • Socialrådgiver Overmarksgården: Alice Stegger
 • Leder værestederne Lena Sørensen

Vurderingen af borgernes tandbehandlingsbehov er en tandlægefaglig vurdering, der foretages af det tandfaglige personale i socialtandplejen.

 • At medvirke til at den enkelte bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel i videst muligt omfang
 • At afhjælpe akutte tandproblemer der forvolder smerter

Tilbuddet omfatter:

Tilbuddet om socialtandplejen vurderes fra gang til gang ved den enkelte borgere og der skal derfor sendes en henvisning hver gang borgeren skal til tandbehandling.
Hvis borgeren har flere udfordringer når henvisningen sendes, varetages de i henvisningen beskrevne udfordringer.
Når borgeren ikke længere hører under målgruppen for socialtandpleje, vurderes det om borgeren kan gå i alminelig

praksistandpleje eller om borgeren skal visiteres til Specialtandplejen.
Denne drøftelse kan ske mellem tandlægen og kontaktpersonen.

Hvis det vurderes at borgeren efter ophør af socialtandpleje kan gå i praksistandplejen, skal borgeren vejledes i mulighederne for tilskud til tandpleje.

Borgeren skal selv sørge for transport, hvis der er behov for det.

Tilbuddet er vederlagsfrit.

Børne- og Ungdomstandplejen

Tandplejens klinikker

Bramdrupdam klinikken
Møllegårdsvej 1
6000 Kolding

Riis Toft klinikken
Riis Toft 12A
6000 Kolding

Vamdrup klinikken
Herredsvej 54
6580 Vamdrup

Tandreguleringen og Voksentandplejen

Sygehusvej 6
6000 Kolding


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje