Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Regler og fakta om affaldsområdet Redux deltager i EU-projektet Smart Waste

Redux deltager i EU-projektet Smart Waste

For English version, please scroll down.

Myndigheder i alle lande arbejder aktivt på at reducere affaldsmængden, fx ved at styrke genbrug af byggematerialer. Men er de strategiske planer for området skruet godt nok sammen, og virker det? Det spørgsmål er EU-projektet Smart Waste med til at afdække. Kolding Kommune deltager i projektet med henblik på at omstille arbejdet med kommunens affaldsplan. 

 

Kolding Kommune gik ind i projektet "SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies" i 2019 for at bidrage til og få indsigt i den europæiske dagsorden for cirkulær økonomi.

Arbejdet med cirkulær økonomi er vigtig for kommunen og er også nedskrevet i den gældende affaldsplan.

 • Det 4-årige projekt blev skudt i gang ved et kick-off møde i Firenze i september 2019.
 • Projektets udviklingsfase sluttede i juni 2022
 • Projektet befinder sig nu i anden fase, der sikrer implementering af de løsninger, som partnerne udvikler frem til sommeren 2023.
 • Projektets resultater skal senere udbredes til andre europæiske lande.
 • SE OGSÅ: Smart Waste projektets egen hjemmeside

Kolding Kommune har især bidraget til projektet med erfaring i genbrug og genanvendelse, da projektet er forankret i afdelingen Redux - Affald og Genbrug. Det har været en fordel at afprøve projekter i en relativt lille afdeling, da det har været muligt at teste og udføre foreslåede ændringer og tiltag meget hurtigt. Den model har været med til at skabe læring i projektet.

I projektet kortlagde Redux, hvordan afdelingen hidtil har formået at inddrage borgere og lokale virksomheder i udviklingen af kommunens affaldsplan. 

 

Projektkittet er blevet et nyt arbejdsredskab til affaldsplan og andre store aktiviteter

Kortlægningen viste, at der var et behov for at skabe mere struktur og rammer for afdelingens projekter. Den nye struktur skulle understøtte bedre inddragelse og bedre evaluering af et projekt fremover. 

Den indsigt inspirerede os til at udvikle et sæt værktøjer til bedre og lettere projekt- og porteføljestyring, kaldet Projektkittet. Kittet skal øge standarden for planlægning, udførelse og evaluering af både affaldsplanen som helhed og de mange handlinger og projekter, der udspringer fra planen. 

Projektkittet er færdigudviklet og anvendes nu systematisk i alle nye projekter hos Redux. Projektkittet er også introduceret i andre dele af kommunens forvaltninger. Målet er at lave endnu bedre projekter til gavn for dem, de er tiltænkt, herunder borgere og erhvervsliv. 

 

Smart Waste hører under EU-programmet Interreg Europe, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan. Interreg Europe støtter projektets arbejde med 8,7 mio. kroner, hvoraf Kolding Kommune får 1,45 mio. kroner.

Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

Kontakt Martin Pedersen Stub, projektleder i Cirkulær Økonomi, Redux – Affald og Genbrug, Kolding Kommune. 

mastu@kolding.dk | tlf. 79 79 65 67

Navn på sociale medier: #smartwaste_EU

Kolding Municipality takes part in the European Union project Smart Waste

 

Authorities in all European Union countries work actively to reduce the amount of waste, for example by strengthening the recycling of building materials. But are the strategic plans coherent, are they working, and can they be improved? The European Union project Smart Waste helps to uncover that question. Kolding Municipality participates in the project with the aim to improve on the development and execution of the municipality's waste plan. 

 

Kolding Municipality entered into the project "SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies" in 2019 to contribute to and gain insight into the European agenda for circular economy. The work with circular economy is important for the municipality which is also evident in the current waste plan.

 • The 4-year project was launched at a kick-off meeting in Florence in September 2019.
 • The project's development phase ended in June 2022.
 • The project is now in its second phase, which ensures the implementation of the solutions developed by the partners until the summer of 2023.
 • The project's results will later be disseminated to other European countries.
 • The official website for the Smart Waste project.

Kolding Municipality has particularly contributed to the project with experience in reuse and recycling, as the project is anchored in the Redux – Waste and Recycling department. It has been an advantage to test projects in a relatively small department, as it has been possible to test and implement proposed changes and measures very quickly. This has helped create learning in the project.

Redux mapped how the department has managed to involve citizens and local businesses in the development of the municipality's waste plan.  

 

The project kit has become a new work tool for waste planning and other large activities

The mapping showed that there was a need to create more structure and framework for the department's projects. The new structure should support better involvement and better evaluation of a project going forward. 

That insight inspired us to develop a set of tools for better and easier project and portfolio management, called the Project Kit. The kit raise the standard for planning, execution and evaluation of both the waste plan as a whole and the many actions and projects that arise from the plan.  

The project kit has been fully developed and is now used systematically in all new projects in the Redux department. The project kit has also been introduced in other parts of the municipality's administrations. The goal is to create even better projects for the benefit of those they are intended for, including citizens and businesses.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje