Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Ind i affaldets verden Farligt affald

Farligt affald

Få hentet farligt affald ved din bolig

 • Alle husstande i Kolding Kommune skal have en grå kasse til farligt affald. Mangler du en kasse, kan du skrive til redux@kolding.dk 
 • Den grå kasse må max fyldes med 4 kilo affald.
 • Du er også velkommen til at aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

 


Digital selvbetjening

Få hentet den grå kasse med farligt affald

 

 


 

Sådan sorterer du materialer i den grå kasse

Vi kalder det 'en grå kasse til farligt affald', men i praksis må du komme fire typer affald i kassen:

 1. Kemikalier
 2. Elektronik
 3. Batterier
 4. Lyskilder
  - de sidste to typer skal du aflevere i klare 4-liters fryseposer.
Farligt affald

Der må gerne være indhold i beholderne

 • Håndspritflasker
 • Printerpatroner
 • Neglelak
 • Spraydåser
 • Små malerbøtter
 • Klorholdige rengøringsmidler

Farligt affald er typisk mærket på originalemballagen med en række faremærker, som angiver, hvorvidt indholdet kan udgøre en fysisk fare, sundhedsfare og miljøfare. Det er fx spraydåser, brugt terpentin, olierester eller lignende. En særlig gruppe farligt affald er tomme emballager, der har været anvendt til plante- og insektgifte. Hvis midlet har et af faremærkerne ’akut toxicitet’ eller ’alvorlig sundhedsfare’, skal både rester og tom emballage afleveres som farligt affald. På den måde sikres det, at gift og andre meget miljøfarlige stoffer ikke kommer ud i naturen eller forurener de genanvendelige materialer.

Småt elektronik

Ikke større end 50 cm

 • Mobiltelefoner
 • Blinkesko
 • El-tandbørster
 • Barbermaskiner
Batterier

Batterier skal samles i en pose, inden de lægges i kassen. Kan fx være fra elektronisk udstyr som:

 • Høreapparater
 • Legetøj
 • Fødselsdagskort med lyd
Små lyskilder

Lyskilder skal samles i en pose, inden de lægges i kassen. Kan fx være:

 • Elsparepærer
 • LED-lys
 • Mindre lysstofrør
Nej tak til
 • Fyrværkeri, ikke affyret (afleveres på genbrugsplads)
 • Fyrværkeri, affyret (sorteres som restaffald)
 • Trykflasker
 • Kanyler (afleveres på apoteket)
 • Skarpe genstande, fx glasskår og gamle knive (sorteres som hhv. glas og metal)
 • Fjernsyn (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Støvsugere (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Computere (afleveres på genbrugsplads eller i Genbrugsbilen)
 • Andre større genstande, der indeholder elektronik

 


Sådan kommer du af med farligt affald


 

Affaldets vej: Hvad sker der med farligt affald, batterier, elektronik og lyskilder?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Det gælder fx spildolie, hvor ca. 62 % bliver til ny olie, ca. 37 % til andet brændstof og 1 % er vand. Hælder du farligt affald i kloak eller restaffald, udgør det en fare for sundhed og/eller miljø.

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg i både Danmark og udlandet, som er specialiseret i at behandle affaldet, og som er godkendte til netop at behandle farligt affald af den pågældende type. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde visse typer farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

Småt elektronik

Småt elektronik, ikke større end 50 cm, indeholder både forskellige værdifulde materialer som guld, sølv og kobber, der er stor værdi i at genanvende. Affaldet indeholder også problematiske stoffer som bly, kviksølv og brommerede flammehæmmere, der skal gennemgå en miljømæssig korrekt behandling af producenterne, som regel forbrænding eller deponi.

Som kommune indsamler vi elektronik affald fra din og alle andre husstande i Kolding Kommune. Når det er indsamlet, overdrager vi det til producenterne, som skal sørge for, at affaldet gennemgår en miljømæssig korrekt behandling og i videst muligt omfang genanvendes.

Batterier og små lyskilder

Batterier og små lyskilder indeholder både råstoffer, som kan genanvendes, men også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium.

Det er vigtigt, at batterier og lyskilder udsorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed. Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump, som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder.

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

 

Få det bedste ud af døde batterier. Se selv i denne video på 1 minut.

 

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje